Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVCUT DURUM ANALİZİ- 1. Kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVCUT DURUM ANALİZİ- 1. Kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar."— Sunum transkripti:

1 MEVCUT DURUM ANALİZİ- 1

2 Kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Durum Analizi Tarihsel Gelişim 1 Yasal Yükümlülükler 2 Mevzuat Analizi 3 Faaliyet Alanları 4 Organizasyon Şeması 5

3 Kurumun bulunduğu bölgenin tanıtılacağı bir bölüm olmayıp; 3 temel soruya yanıt aranır, (Coğrafi,nüfus,ekonomik şartlar değil) Kurum/Kuruluş:  Hangi tarihte kurulmuştur?  Hangi amaca hizmet eder?  Geçirdiği kritik aşama ve değişimler nelerdir? Tarihsel Gelişim

4 Tarihsel gelişimde, il-ilçe-ülke tarihi gibi Stratejik planda bize katkı sunmayacak konuların ele alınmasından ziyade Kurumsal Gelişimin geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçtiğini işlememiz gerekir.

5 Tarihsel Gelişim Daha önce ilkokul olarak açılan bir kurum daha sonra ortaokul olarak hizmet veren, sonra 8 yıllık eğitime geçilmesinden dolayı 1. sınıftan 8. sınıfa kadar öğretim yapılan İlköğretim Okulu olarak hizmet vermeye devam ederken 4+4+4 yapılanmasına göre ilkokul veya ortaokula dönüştürülen vb Daha önce ilkokul olarak açılan bir kurum daha sonra ortaokul olarak hizmet veren, sonra 8 yıllık eğitime geçilmesinden dolayı 1. sınıftan 8. sınıfa kadar öğretim yapılan İlköğretim Okulu olarak hizmet vermeye devam ederken 4+4+4 yapılanmasına göre ilkokul veya ortaokula dönüştürülen vb.

6 Planların Değerlendirilme Kriterleri (Tarihsel Gelişim) o Hangi tarihte kurulmuştur? o Hangi amaca hizmet eder? o Geçirdiği kritik aşama ve değişimler nelerdir? o Hangi tarihte kurulmuştur? o Hangi amaca hizmet eder? o Geçirdiği kritik aşama ve değişimler nelerdir?

7 PLANLARIN DEĞERLENDİRİLME KRİTERLERİ (Üst Kurul ve Hazırlama Ekibi) 1.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SP Üst Kurul Üyeleri SP Üst Kurul Üyeleri  İlçe Milli Eğitim Müdürü  İlçe İlli Eğitim Şube Müdürü (SGB’ den sorumlu)  Okul /Kurum Müdürü  Okul Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SP Hazırlama Ekip Üyeleri SP Hazırlama Ekip Üyeleri  Milli Eğitim Şube Müdürü  Okul Müdürü  Okul Müdür Yardımcısı  Öğretmen  Şef (SGB’ den sorumlu)

8 SP- ÜST KURUL Erdal DURMUŞ (İlçe Milli Eğitim Müdürü) Nurettin ÖZDEMİR –Koordinatör (Şube Müdürü) R. Şerif KESER (Halk Eğitimi Merkezi Müdürü) Bahar UÇAK (Anaokulu Müdürü) Muhammet ÇERİ (Hacer Özer İlkokulu Müdürü) Bilal GÜRHAN (İmam Hatip Ortaokulu Müdürü) Nebahat AKKOYUN ORAN (Anadolu Lisesi Müdürü)

9 SP- HAZIRLAMA EKİBİ Nurettin ÖZDEMİR (İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü) Güner BAYGÜN (Halk Eğitimi Merkezi Bilg.öğrt) Engin ŞAHİN (Hacer Özer İlkokulu Müdür Yrd.) Salih EROĞLU (Keçidere - Türkçe Öğretmeni) Özcan ………….(125. Yıl YBO Md. Yrd.) Müzeyyen SÖĞÜT (Hacer Özer sınıf öğretmeni) Ali Kemal HAŞHAŞ (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Şef)

10 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

11 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER I.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (10.12.2003 -24.12.2003 tarih 25326 sayılı Res.Gaz ) II.Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(26.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26179) III.Stratejik Planlama Konulu Genelge (2013/26)(16.09.2013) IV.Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT) (Haziran 2006)

12 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 

13 1)Bu aşamada kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır. 2)Kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulur. 3)Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada kuruluşun faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

14 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatının hizmet birimi olup, faaliyetlerini  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. 24. 42. ve 62. Maddeleri ile  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun Eğitim ve Öğretim alanındaki görev ve sorumluluklar bölümünde yer alan hükümler kapsamında yürütmektedir. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN FAALİYETLERİNIN YASAL DAYANAKLARI

15 1.Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı nedir? Bunlardan faydalananlar kimlerdir? 2.Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır? 3.Kuruluşun organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır? Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Aşamasında Cevaplandırılması Gereken Temel Sorular

16 4)Kuruluşun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler var mıdır? Varsa nelerdir? 5)Kuruluşun mevcut misyonu yasal yükümlülüklerini içermekte midir? 6)Yasal yükümlülükler ile kuruluşun yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir? (Tüm yükümlülüklere karşılık gelen program-faaliyet bulunmakta mıdır? Yürütülen tüm program-faaliyetlerin yükümlülükler listesinde bir karşılığı var mıdır?) Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Aşamasında Cevaplandırılması Gereken Temel Sorular

17 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi yazılırken aşağıdaki sorulara cevap verilir. 1)Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri tespit edilmiş mi? 1)Faaliyet alanını düzenleyen mevzuat listesi var mı? PLANLARIN DEĞERLENDİRİLME KRİTERLERİ (Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi)

18 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER

19  Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir.  Daha sonra, belirlenen ürün ve hizmetler belirli faaliyet alanları altında toplanır. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

20  TEMEL EĞİTİM 1.Okulöncesi Eğitim 2.İlkokul 3.Ortaokul  ORTA ÖĞRETİM 1.Genel Ortaöğretim 2.Mesleki ve Teknik Ortaöğretim  ÖZEL ÖĞRETİM  ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK  DİN ÖĞRETİMİ  İNSAN KAYNAKLARI KEPSUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Alanları (Örnek) 1

21 KEPSUT İLÇE MEM FAALİYET ALANLARI ÜRÜN/HİZMET TANIMLARI SIRA NO BÖLÜM ADI HİZMET ADIHİZMET TANIMI 1 TEMEL EĞİTİM Projelerin Yürütülmesi Temel Eğitim bölümüyle ilgili ilçe düzeyinde yürütülen her türlü projenin yürütülme işlemi ve takibi Okul Öncesi ve İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesinin Yapılması Okul Öncesi ve İlköğretimde Eğitim Programlarının Okullarda Uygulanması ile İlgili Takibin Yapılması Devlet Bursları ile İlgili işlerin Yürütülmesi Öğrenci Bursları ile İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesi Yurt İçi ve Yurt Dışı Spor Yarışmalarında Görevlendirilen Öğretmen ve İzin işlemleri Yurt İçi ve Yurt Dışı Spor Yarışmalarında Görevlendirilen Öğretmen ve Öğrencilerin Onaylarının Alınması Ders dışı etkinlikler Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında İzcilik Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yıllık Çalışma Planı Oluşturulmasına İlişkin İş ve İşlemlerin Yürütülmesi, İzcilik Kampları ve Seminerlerinin düzenlenmesi Bilgi Edinme Talepleri Ücretsiz ders kitabı hizmeti Bilgi Edinme Hakkına İlişkin Başvuruların Değerlendirilmesi, Kitap Dağıtımı ile İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesi.

22  Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler Belirlenirken aşağıdaki sorulara cevap verilir.  Kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenmiş mi?  Bu ürün ve hizmetler faaliyet alanları başlıkları altında gruplanmış mı? Planların Değerlendirilme Kriterleri (Faaliyet alanları ürün ve hizmetler)

23 Sabrınız için te ş ekkürler


"MEVCUT DURUM ANALİZİ- 1. Kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları