Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints."— Sunum transkripti:

1 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints By Lami Kaya, LKaya@ieee.org

2 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.2 Bölüm 9 İletim Durumları (transmission Modes)

3 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.3 Topics Covered 9.1 Introduction 9.2 A Taxonomy of Transmission Modes 9.3 Parallel Transmission 9.4 Serial Transmission 9.5 Transmission Order: Bits and Bytes 9.6 Timing of Serial Transmission 9.7 Asynchronous Transmission 9.8 RS-232 Asynchronous Character Transmission 9.9 Synchronous Transmission 9.10 Bytes, Blocks, and Frames 9.11 Isochronous Transmission 9.12 Simplex, Half-Duplex, and Full-Duplex Transmission 9.13 DCE and DTE Equipment

4 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.4 Topics Covered 9.1 Giriş 9.2 İletim Durumlarının Karşılaştırılması 9.3 Paralel İletim 9.4 Seri İletim 9.5 İletim Sırası: Bitler ve Bytelar 9.6 Seri İletimde Zamanlama 9.7 Asenksron Zamanlama 9.8 RS-232 Asenkron Karakter İletimi 9.9 Senkron İletim 9.10 Bytes, Blocks, and Frames 9.11 Eşsüreli İletim (Isochronous Transmission) 9.12 Tekyönlü, Yarı İkiyönlü(Half-Duplex), and Tam İkiyönlü (Full-Duplex) İletim 9.13 DCE ve DTE Donatım

5 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.5 9.1 Introduction This chapter –continues the discussion by focusing on the ways data is transmitted –introduces common terminology –explains the advantages and disadvantages of parallelism –discusses the important concepts of synchronous and asynchronous communication

6 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.6 9.1 Giriş Bu Bölümde –Veri Gönderimi yolları üzerine olan odaklanmamıza devam edeceğiz –introduces common terminology –Ortak Terminolojiye giriş yapacağız –Paralelliğin avantaj ve dez avantajlarını açıklayacağız –Senkron ve Asenksrın iletişimin önemli konseptleri üzerinde duracağız

7 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.7 9.2 A Taxonomy of Transmission Modes We use the term transmission mode to refer to the manner in which data is sent over the underlying medium Transmission modes can be divided into two fundamental categories: Serial — one bit is sent at a time –Serial transmission is further categorized according to timing of transmissions Parallel — multiple bits are sent at the same time Figure 9.1 gives an overall taxonomy of the transmission modes discussed in the chapter

8 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.8 9.2 İletim Durumlarının Karşılaştırılması İletim durumu teriminin kullanılmasının nedeni, öncelikli ortam üzerinden verinin taşınmasıdır İletim Durumları iki temel kategoriye ayrılabilirler: Seri: zaman aralığında bir bitin gönderilmesi –Seri iletim zaman iletimlerine göre sınıflandırılırlar Paralel: zaman aralığında birden çok bitin gönderilmesi Şekil 9.1 de bu bölümden karşılaştırılması yapılan iletim durumlarının tamamı gösterilmiştir.

9 9.2 İletim Durumlarının Karşılaştırılması © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.9

10 10 9.3 Parallel Transmission Parallel transmission allows transfers of multiple data bits at the same time over separate media In general, parallel transmission is used with a wired medium that uses multiple, independent wires Furthermore, the signals on all wires are synchronized so that a bit travels across each of the wires at precisely the same time Figure 9.2 illustrates the concept, and shows why engineers use the term parallel to characterize the wiring

11 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.11 9.3 Paralel İletim Paralel iletim birden çok veri bitinin ayrı ortamlar üzerinden gönderilmesine izin verir Genel Olarak, paralel iletim kablolu ortamda birden çok ve bağımsız kablolar kullanır Bunun yanında, bütün kablolar üzerinde çalışan sinyaller senkronize edilmiştir, böylelikle bitler kablodan boydan boya aynı zamanda gönderilir Şekil, 9.2 bu kavramı gösterir, ve mühendislerin neden paralel kablo nitelendirilmesinde bulunduklarını gösterir.

12 9.3 Paralel İletim © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.12

13 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.13 9.3 Parallel Transmission The figure omits two important details: –First, in addition to the parallel wires that each carry data a parallel interface usually contains other wires that allow the sender and receiver to coordinate –Second, to make installation and troubleshooting easy the wires for a parallel transmission system are placed in a single physical cable A parallel mode of transmission has two chief advantages: – High speed: it can send N bits at the same time a parallel interface can operate N times faster than an equivalent serial interface – Match to underlying hardware: Internally, computer and communication hardware uses parallel circuitry a parallel interface matches the internal hardware well

14 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.14 9.3 Paralel İletim Şekil iki önemli detayı atlamıştır: –First, in addition to the parallel wires that each carry data –İlki, paralel kablolara ek olarak taşınan veriler Paralel arayüzler genellikle kablo içerir ve gönderen ve alınıcının kordineli olmasına izin verir –İkincisi, Kurulumu ve sorunları gidermeyi kolaylaştırması Paralel iletim sistemindeki kablolar tek bir fiziksel kobloya koyulur Paralel durum iletiminin iki ana avantajı vardır: –Yüksek Hız: N biti aynı anda gönderebilir Paralel arayüzler kendisine eşit gelecek seri arayüzlerden N katı kadar daha hızlı çalışabilirler –Öncelikli Donanımla eşleşmesi: İçten olarak, bilgisayar ve iletişim donanımı paralel devre kullanır Paralel Arayüz dahili donanım ile uyumlu bir şekilde eşleşir.

15 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.15 9.4 Serial Transmission Serial transmission –sends one bit at a time It may seem that anyone would choose parallel transmission for high speeds –However, most communication systems use serial mode There are two main reasons –First, serial networks can be extended over long distances at much less cost –Second, using only one physical wire means that there is never a timing problem caused by one wire being slightly longer than another Sender and receiver must contain a hardware that converts data from the parallel form used in the device to the serial form used on the wire Figure 9.3 illustrates the configuration

16 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.16 9.4 Seri İletim Seri iletim –Belirli zaman aralığında bir bit gönderir Herhangi birinin yüksek hıza erişebilmek için paralel iletim kullanması gerektiği düşünülebilir –Fakat, çoğu iletişim sistemleri seri mod’u kullanır Bunun iki ana nedeni vardır: –Birincisi, seri ağlar uzun bir alana daha düşük maliyetle genişletilebilir –İkincisi, sadece bir fiziksel kablo ile hiçbir zaman zamanlama problemi olmaz Gönderen ve alıcının veriyi paralel forma çeviren bir donanım içermesi gerekmektedir. Böylelikle Cihaz kablo üzerinde seri form şeklinde kullanılabilir Şekil 9.3 bu konfigürasyonu göstermektedir

17 9.4 Seri İletim © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.17

18 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.18 9.4 Serial Transmission The hardware needed to convert data between an internal parallel form and a serial form can be straightforward or complex –depending on the type of serial communication mechanism In the simplest case, a single chip that is known as a Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UART) performs the conversion A related chip, Universal Synchronous-Asynchronous Receiver and Transmitter (USART) handles conversion for synchronous networks

19 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.19 9.4 Seri İletim Verinin paralel formdan Seri forma çevirmek için donanıma ihtiyaç duyulur ve bu işlem doğru birşekildepılır yapılır yada karmaşık bir şekilde –Seri iletişim mekanizması tipine bağımlıdır En basit yolu, basit bir çip olarak bilinen Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UART) bu çevrimi sağlar Bir diğer alakalı çip, Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UART) senkronn ağlarda çevrimi ele alır

20 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.20 9.5 Transmission Order: Bits and Bytes In serial mode, when sending bits, which bit should be sent across the medium first? Consider an integer: Should a sender transmit –the Most Significant Bit (MSB) –or the Least Significant Bit (LSB) first? We use the term little-endian to describe a system that sends the LSB first We use the term big-endian to describe a system that sends the MSB first Either form can be used, but the sender and receiver must agree

21 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.21 9.5 İletim Sırası: Bitler ve Bytelar Seri mod’ta, bit gönderildiği zaman, ne zaman ortamda boydan boya gönderilmesi gerekiyor? Tam sayı düşünün: Gönderici göndermeli mi?t –en anlamlı bit  Most Significant Bit (MSB) –Yada en az ağırlıklı bir  Least Significant Bit (LSB) ilk önce? LSB nin ilk gönderilmesi sistemine little-endian denir MSB nin ilk gönderilmesi sistemine big-endian little-endian denir Her ikiside kullanılabilir, fakat gönderici ve alıcı bu konuda anlaşmalı

22 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.22 9.5 Transmission Order: Bits and Bytes The order in which bits are transmitted does not settle the entire question of transmission order –Data in a computer is divided into bytes, and each byte is further divided into bits (typically 8 bits per byte) –Thus, it is possible to choose a byte order and a bit order independently –For example, Ethernet technology specifies that data is sent byte big-endian and bit little-endian Figure 9.4 illustrates the order in which Ethernet sends bits from a 32-bit quantity

23 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.23 9.5 İletim Sırası: Bitler ve Bytelar Hangi bitlerin gönderim sırasına yerleştirileceği iletim sırası sorununun hepsini kapsamaz –Bilgisayar verisi byelara bölünür, ve her byte bitlere bölünür –Byte sırası yada bit sırasından bağımsız bir şekilde birini seçmek mümkündür. –Mesela, Ethernet teknolojileri verinin big-endian ve bit little-endian şeklinde gönderilmesini tanımlar Şekil 9.4 Ethernet’in göndereceği 32-bit büyüklüğündeki bitlerin sırasını gösterir

24 9.5 İletim Sırası: Bitler ve Bytelar © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.24

25 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.25 9.6 Timing of Serial Transmission Serial transmission mechanisms can be divided into three broad categories (depending on how transmissions are spaced in time): Asynchronous transmission can occur at any time –with an arbitrary delay between the transmission of two data items Synchronous transmission occurs continuously –with no gap between the transmission of two data items Isochronous transmission occurs at regular intervals –with a fixed gap between the transmission of two data items

26 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.26 9.6 Seri İletimde Zamanlama Seri iletim mekanizmaları üç geniş kategoriye ayrılabilirler ( zaman içerisinde nasıl gönderileceklerine bağlı olarak ) Asenkron gönderim her zaman görünebilir –Ardarda İki veri parçası arasında ki iletim Senkron iletim sürekli görünür –İki veri parçasının gönderimi arasında hiç boşluk bulunmamasıdır Eşsüreli gönderim düzenli aralıklarla oluşur –İki veri parçası arasında sabit boşluk bulunması

27 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.27 9.7 Asynchronous Transmission It is asynchronous if the system allows the physical medium to be idle for an arbitrary time between two transmissions The asynchronous style of communication is well-suited to applications that generate data at random –(e.g., a user typing on a keyboard or a user that clicks on a link) The disadvantage of asynchrony arises from the lack of coordination between sender and receiver –While the medium is idle, a receiver cannot know how long the medium will remain idle before more data arrives Asynchronous technologies usually arrange for a sender to transmit a few extra bits before each data item –to inform the receiver that a data transfer is starting –extra bits allow the receiver to synchronize with the incoming signal –the extra bits are known as a preamble or start bits

28 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.28 9.7 Asenkron Zamanlama İki iletim arasındaki gelişi güzel bir zamanda sistem fiziksel ortamın boş olmasına izin veriyorsa buna asenkrondur. Asenkron iletişim sitili rasgele veri üretimi yapan uygulamalar için uygundur. –(mesela, kullanıcının klavye’ye basması yada kullanıcının bir link’e tıklklaması) Gönderici ve alıcının kordinasyonu noktasında asenron iletimin dezavantajı ortaya çıkıyor –Ortam boşkaldığı müddetçe, alıcı ortamın daha ne kadar boş kalacağını bilemiyor, daha ne kadar veri geleceğini kestiremiyor Asenkron teknolojiler genelde ekstra bitler göndererek göndericilerini düzenler –Alıcıyı veri transferinin başlayacağı konusunda bilgilendirmesi –Alıcının kendine gelen sinyali senronlaştırmak için ekstra bitler kullanılmasına izin vermesi –Ekstra bit kullanımı genelde preamble yada başlangıç bitleri olarak bilinir

29 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.29 9.8 RS-232 Asynchronous Character Transmission Consider the transfer of characters across copper wires between a computer and a device such as a keyboard –each data item represents one character It is standardized by the Electronic Industries Alliance (EIA) It has become the most widely used for character communication Known as RS-232-C, and commonly abbreviated RS-232 EIA standard specifies the details, such as –physical connection size (max cable length 50 feet long) –electrical details (range between -15v +15v) –the line coding being used –It can be configured to control the exact number of bits per second –It can be configured to send 7-bit or 8-bit characters Figure 9.5 illustrates how voltage varies at different stages –when a start bit, eight bits of a character, and a stop bit are sent

30 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.30 9.8 RS-232 Asenkron Karakter İletimi Bakır kablo üzerinden iki bilgisayarın birbirlerine karakter göndermesini ele alalım –Bütün veri parçaları bir karakteri temsil eder Electronic Industries Alliance (EIA) tarafından standarta bağlanmıştır –En fazla kullanılan karakter iletişim yöntemi olmuştur RS-232-C olarak bilinir, ve genelde RS-232 olarak kısaltılır EIA standartı detayları açıklar, mesela –Fiziksel iletişim boyu ( maximum kablo uzunluğu 50 feet ) –Elektiriksel detaylar ( aralık -15v +15v arasında) –Starı kodlama(line coding) kullanılıyor –Gerçek sayıda saniye bşı bitleri kontrol etmek için konfigüre edilebilir –7 bit yada 8 bit karakter gönderilecek şekilde konfigüre edilebilir Şekil 9.5 farklı evrelerdeki voltaj değişimini göstermektedir

31 9.8 RS-232 Asenkron Karakter İletimi © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.31

32 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.32 9.9 Synchronous Transmission A synchronous mechanism transmits bits of data continually – with no idle time between bits –after transmitting the final bit of one data byte, the sender transmits a bit of the next data byte The sender and receiver constantly remain synchronized –which means less synchronization overhead Compare the 8-bit characters on –an asynchronous system as illustrated in Figure 9.5 –and a synchronous system as illustrated in Figure 9.6 Each character sent using RS-232 requires an extra start bit and stop bit On a synchronous system –each character is sent without start or stop bits

33 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.33 9.9 Senkron İletim Asenkron mekanizma veri bitlerini sürekli gönderir –Bitler arasında boş zaman bulunmayacak –Final veri bitini gönderdikten sonra, gönderici diğer veri bitlerini göndermeye başlar Gönderici ve Alıcı sürekli senkron durumundadır –Buda daha az senkronlama masrafı demektir 8-bit karakterleri ile karşılaştırılması –Asenkron sistem Şekil 9.5’te gösterilmiştir –Ve Senkron sistem de Şekil 9.6 da gösterilmiştir RS-232 üzerinden gönderilip alınan her karakter için ekstra başlangıç ve bitiş biti gerekmektedir Senkron sistemlerde –Gönderilen her karakter için başlangıç ve bitiş bitleri kullanılmaz

34 9.9 Senkron İletim © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.34

35 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.35 9.10 Bytes, Blocks, and Frames If the underlying synchronous mechanism must send bits continually –What happens if a sender does not have data ready to send at all times? –The answer lies in a technique known as framing: an interface is added to a synchronous mechanism that accepts and delivers a block of bytes known as a frame –To insure that the sender and receiver stay synchronized a frame starts with a special sequence of bits –Most synchronous systems include an idle sequence (or idle byte) that is transmitted when the sender has no data to send Figure 9.7 illustrates the concept

36 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.36 9.10 Bytelar, Blocklar, ve Frameler Temelde senkron mekanizması sürekli bitler gönderirse? –Eğer göndericinin göndereceği veri hazır değilse ne olacak? –Cevap olarak verilecek tekniğe çerçeveleme (framing) denir: Senkron mekanizmaya bir arayüz eklenir ve bununla byte blokları gönderilip alınması frame olarak bilinir –Gönderici ve alıcının senkron halde tutulduğunun garanti etmek lazım Frame’ler özel dizili bitler ile başlar –Çoğu senkron bitleri boş dizi içerir (yad aboş byte) Göndericinin gönderecek veri olmadığı zaman bunu gönderir Şekil 9.7 bu konsepti gösterir

37 9.10 Bytelar, Blocklar, ve Frameler © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.37

38 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.38 9.11 Isochronous Transmission Isochronous transmission –is designed to provide steady bit flow for multimedia applications Delivering such data at a steady rate is essential –because variations in delay known as jitter can disrupt reception (cause pops or clicks in audio/make video freeze for a short time) Isochronous network is designed to accept and send data at a fixed rate, R –Network interface is such that data must be handed to the network for transmission at exactly R bits per second For example, an isochronous mechanism designed to transfer voice operates at a rate of 64,000 bits per second –A sender must generate digitized audio continuously –A receiver must be able to accept and play the stream

39 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.39 9.11 Eşsüreli İletim (Isochronous Transmission) Eşsüreli İletim –Multimedia uygulamaları için karalı bit akışı sağlamak için dizayn edilmiştir Böyle bir veriyi göndermek için karalı oran(rate) gereklidir –Çünkü gecikmelerdeki değişim jitter olarak bilinir ve algılama/alınmayı zorlaştırır ( oynatılan video/audio verisinin donmasına neden olur ) Eşsüreli ağlar sabit oranda veri gönderimi ve alımı için dizayn edilmiştir, mesela rati R –Ağ arayüzü, ağdan toplamda saniyede R bit alacak şekilde dizayn edilmiştir Mesela, eşsüreli mekanizma saniyede 64.000 bit transferi yapacak şekilde dizayn edilmiştir –Gönderici sürekli sayısallaştırılmış audio oluşturur –Alıcı bu stream’i alacak ve oynatacak şekilde tasarlanmıştır

40 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.40 9.12 Simplex, Half-Duplex, and Full- Duplex Transmission A communications channel is classified as one of three types: (depending on the direction of transfer) –Simplex –Full-Duplex –Half-Duplex Simplex: a simplex mechanism can only transfer data in a single direction –It is analogous to broadcast radio or television –Figure 9.8a illustrates simplex communication Full-Duplex: allows transmission in two directions simultaneously –It is analogous to a voice telephone conversation –Figure 9.8b illustrates the concept

41 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.41 9.12 Tekyönlü, Yarı İkiyönlü(Half-Duplex), and Tam İkiyönlü (Full-Duplex) İletim İletişim kanlları üç farklı şekilde sınıflandırılmıştır: (transfer edilen yönce bağımlıdır) –Tekyönlü (Simplex) –Tam-Çift yönlü (Full-Duplex) –Yarı-Çift yönlü (Half-Duplex) Tekyönlü (Simplex): tekyönlü mekanizma sadece tek bir yönde veri transferi için kullanılır –Broadcast radyo ve televizyon yayını için kullanılır –Şekil 9.8a tekyönlü iletişimi gösterir Tam-Çift yönlü (Full-Duplex) : iki yönlü eşzamanlı veri iletimi için kullanılır –Analog Telefon konuşmaları için kullanılır –Şekil 9.8b bu konsepti gösteriyor

42 9.12 Tekyönlü, Yarı İkiyönlü(Half-Duplex), and Tam İkiyönlü (Full-Duplex) İletim © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.42

43 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.43 9.12 Simplex, Half-Duplex, and Full- Duplex Transmission Half-Duplex: A half-duplex mechanism involves a shared transmission medium –The shared medium can be used for communication in each direction –But the communication cannot proceed simultaneously –It is analogous to using walkie-talkies where only one side can transmit at a time An additional mechanism is needed at each end of a half- duplex communication that coordinates transmission –to insure that only one side transmits at a given time Figure 9.8c illustrates half-duplex communication

44 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.44 9.12 Tekyönlü, Yarı İkiyönlü(Half-Duplex), and Tam İkiyönlü (Full-Duplex) İletim Yarı-Çift yönlü (Half-Duplex) : yarı çift yönlü mekanizma iletim ormamının paylaşılmasını gerektirir –Paylaşılan ortam her yön iletişim için kullanılabilir –Fakat, iletişim eş zamanlı olarak ilerleyemez –Bu iletişime wakie-talkie örnek olarak verilebilir, sadece bir tarafın göndermesine izin verilir Yarı-Çift yönlü iletişimin kordineli şekilde yapılabilmesi için ek mekanizmaya ihtiyaç duyar –Verilen zaman aralığında sadece bir göndericinin veri göndermesine izin vermek için Şekil 9.8c Yarı-Çift yönlü iletişimi gösterir

45 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.45 9.13 DCE and DTE Equipment Terms Data Communications Equipment (DCE) and Data Terminal Equipment (DTE) were originally created by AT&T –To distinguish between the communications equipment owned by the phone company and the terminal equipment owned by a subscriber The terminology persists: if a business leases a data circuit from a phone company –the phone company installs DCE equipment at the business –and the business purchases DTE equipment that attaches to the phone company’s equipment

46 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.46 9.13 DCE ve DTE Donatım Data Communications Equipment (DCE) ve Data Terminal Equipment (DTE) terimleri orjinal olarak AT&T taradından kullanılmıştır –Telefon şirketlerinin sahip oldukları iletişim cihazları ve terminalde kullanılan cihazları ayırt etmek için kullanılır Terminoloji ısrar eder: eğer şirket veri devresini telefon şirketinden kiralamışsa (leasing ile) –Telefon şirketi DCE cihazını şirkete kurar –Ve şirket DTE cihazını telefon şirketinin cihazına erişmek için satın alır

47 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.47 9.13 DCE and DTE Equipment From an academic point of view, the concept behind the DCE-DTE distinction is not ownership of the equipment –Instead, it lies in the ability to define an arbitrary interface for a user If the underlying network uses synchronous transmission –the DCE equipment can provide either a synchronous or isochronous interface to the user’s equipment Figure 9.9 illustrates the conceptual organization Several standards exist that specify a possible interface between DCE and DTE –The RS-232 standard described in this chapter and the RS-449 standard proposed as a replacement can each be used –In addition, a standard known as X.21 is also available

48 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.48 9.13 DCE ve DTE Donatım Akademik bakış açısından, DCE-DTE arasındaki fark cihaza sahip olmak demek değildir –Bunun ötesinde, kullanıcı için keyfi arayüzler tanılabilinmesidir Eğer temel ağ senkron iletim kullanıyorsa –DCE cihazı senkron ve eşsüreli iletimi sağlayabilir Şekil 9.9 bu konsepti gösterir DCE ve DTE arasında bulunabilecek arayüzlerin açıklamak için birden çok standart vardır –Bu bölümde RS-232 standartı açıklanmıştır ve RS-449 standartı önerilmiştir –Buna ek olarak, standart X.21 olarakta bilinir

49 9.13 DCE ve DTE Donatım © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.49


"© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları