Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlıda 14,15 ve 16. yy.da matematik bilimi İ slam uygarlı ğ ının etkilerini yansıtmaktadır. Osmanlının ilk matematikçisi olarak Kadızade-i Rumi kabul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlıda 14,15 ve 16. yy.da matematik bilimi İ slam uygarlı ğ ının etkilerini yansıtmaktadır. Osmanlının ilk matematikçisi olarak Kadızade-i Rumi kabul."— Sunum transkripti:

1

2 Osmanlıda 14,15 ve 16. yy.da matematik bilimi İ slam uygarlı ğ ının etkilerini yansıtmaktadır. Osmanlının ilk matematikçisi olarak Kadızade-i Rumi kabul edilmektedir.

3 Medreselerdeki matematik müfredatında, dört i ş lemin ve temel geometri bilgilerinin ve problemlerinin ötesinde, sayıların üssünün ve köklerinin alınmasına ve çok bilinmeyenli denklemlerin cebirsel çözüm yollarının gösterilmesine seyrek de olsa rastlanabiliyordu.

4 Ortaça ğ ın ünlü Türk matematik ve astronomi bilginidir.

5 Yapıtlarında Ya ş adı ğ ı ça ğ da Moda olan Astrolojiye (yıldız falcılı ğ ına) ait bir satır dahi bulunmayan Kadızâde Rûmi,

6 Gözlem ev’de gökcisimlerin hareketlerini inceleyip, ça ğ ın en yetkin astronomi cetvellerinin bitirilmesine ehemmiyetli katkılarda bulundu.

7 Bu çalı ş maları sırasında matematik ve astronomi biliminin en son kaidelerini geli ş tirip uyguladı ğ ı gibi, astronomi için gerekli olan fizik kaidelerini astronomiye ilk uygulayan da odur.

8  Muhtasar-ı Fi’l-Hisab: Matematik üzerinedir.  Risale Fi-istihracı’l-Ceyb Derece-i Vahide: Bu Eserde 1 derecelik yayın Sinüs de ğ erini elde etmek üzerine bir yöntem geli ş tirilmi ş tir.

9  Câmi-il-Mahmûd: Ça ğ mini’nin el-Mülahhas Fi’l-Hey’e adlı astronomi eseri üzerine bir yorumdur.  E ş kâl-i Te’sis Ş erhi: Euclides’in Elementler adlı eseri üzerine bir yorumdur.

10 Kadızade-i Rumi’nin ö ğ rencisi olan Ali Ku ş çu astronom matematikçi ve dilbilimcidir.

11 Babası, Ulu ğ Bey’in ku ş çusu oldu ğ u için ‘Ku ş çu’ lakabıyla anılmaktadır. Küçük ya ş ta matematik ve astronomiye kar ş ı a ş ırı bir ilgi duymaktadır.

12 Devrinin en büyük alimleri olan Ulu ğ Bey, Bursalı Kadızade Rumi, Gıyaseddin Cem ş id ve Muinüddin Ka ş i’den astronomi ve matematik dersleri almı ş tır.

13  Risale-i fi’l Hey’e (astronomi)  Ş erh-i Tici Ulu ğ Bey (astronomi)  Risale-i fi’l Fethiye (astronomi)

14  Risale fi'l Muhammediye  Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir  Et-Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

15 Osmanlı’nın en önemli astronomlarından olan Takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. Matematik ve astronomi ba ş ta olmak üzere birçok alanda ara ş tırmaları vardır.

16 Sinüs/tanjant kavramlarını bilime kazandırıp bunların hesaplarını tablolar halinde kullanıma sunmu ş tur.

17 Takiyüddin aynı zamanda yetenekli bir teknisyendir. Güne ş saatleri ve mekanik saatler yapmı ş tır.

18 Cep, duvar, masa saatlerinin yanında astronomik saatlerle gözlem saatlerini anlattı ğ ı Mekanik Saat Yapımı adlı kitabı, Batı Dünyası da dahil olmak üzere, bu yüzyılda bu konuda kaleme alınmı ş en kapsamlı kitaptır.

19 Takiyüddin, ayrıca göllerden, ırmaklardan ve kuyulardan suları yukarı çıkarmak için çe ş itli araçlar tasarlamı ş ve bunları bir eserinde ayrıntılarıyla tasvir etmi ş tir.

20  Et-Turuk-us-Seniyye  Risaletü Rub’-ul-Ceyb  Gurubu Ş ems Sebebühu ve Teahhuru

21 P İ R İ RE İ S Denizci ve kartograftır. P İ R İ RE İ S Denizci ve kartograftır.

22 Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmı ş tır. Piri Reis Haritası günümüze kalan, Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir.

23 Osmanlı amirali Piri Reis tarafından 1513'te çizilmi ş olup, Avrupa ve Afrika'nın batı kıyılarını ve Güney Amerika'nın do ğ u kıyılarını gösterir.

24 Aralarında Kristof Kolomb'a ait bir haritanın da bulundu ğ u yirmi kayna ğ ı bütünle ş tirerek hazırlanmı ş, 16. yüzyıl Avrupa ve Müslüman denizcilerinin co ğ rafya bilgilerini içeren de ğ erli bir tarihi belgedir.

25 Piri Reis 1528'de Amerika'yı gösteren ikinci bir harita yapmı ş tır.

26  Kitab-ı Bahriye  Piri Reis'in Haritası ( İ lk Dünya Haritası)  Hadikat'ül Bahriye  Bilad-ül Aminat  E ş kalname

27 Matbaacı, yayımcı, yazar ve çevirmendir.

28 Osmanlı devletinde basımevi kurup Türkçe kitap yayımlayan ilk ki ş idir. 1719-1720 yılları arasında matbaayı “Darü’t- tıba’ati’l-ma’mure” adıyla kurmu ş tur.

29 Bu matbaada basılan ilk önemli eser Vankulu Lugati'dir. Bundan ba ş ka 16 önemli eser ve bazı haritalar da basılmı ş.

30 İ brahim Müteferrika'nın matbaası tarihteki ilk Müslüman Türk matbaasıdır. Fakat Türkiye'de gayrimüslimlerin daha önce açmı ş bulundukları matbaalar vardır.

31

32

33 HEZÂRFEN AHMED AHMED ÇELEB İ ÇELEB İ

34 Kendi geli ş tirdi ğ i takma kanatlarla uçmayı ba ş aran ilk insanlardan olmu ş tur.

35 Hazarfen Ahmet Çelebi'den önce havacılık tarihinde ilk olarak ünlü bir Türk bilgini olan İ smail Cevheri; kollarına kanat takarak ilk uçma denemesini yapmı ş sa da bu deneme ölümle sonuçlanmı ş tı.

36 İ lk uçan Hazarfen Ahmet Çelebi, bu Türk bilgininin hayatını ve neden ba ş arısızlı ğ a u ğ radı ğ ını iyice inceledikten sonra aynı dü ş ünceyi gerçekle ş tirmek için harekete geçmi ş tir.

37 Nihayet tarihi uçu ş unu yapmak üzere Okmeydanı'na gelen Ahmet Çelebi Galata Kulesi’nin en yüksek noktasına çıkmı ş ve kendini bo ş lu ğ a bırakıvermi ş tir.

38 Sonuç olarak Ahmet Çelebi Galata Kulesi’nin zirvesinden lodos rüzgarlarıyla uçarak Üsküdar'da Do ğ ancılar Meydanı'na inmi ş tir.

39 Bu ba ş arısına ra ğ men dördüncü Murat Han ‘elinden her i ş gelebilen ve uçabilen bu adamın korkulacak bir ki ş i oldu ğ u’ yargısına vararak onu Cezayir’e sürmü ş. Hezarfen Ahmet Çelebi ya ş amının geri kalan bölümünü burada geçirmi ş.


"Osmanlıda 14,15 ve 16. yy.da matematik bilimi İ slam uygarlı ğ ının etkilerini yansıtmaktadır. Osmanlının ilk matematikçisi olarak Kadızade-i Rumi kabul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları