Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAHA HADİD BETÜL OZAR 20945983. ZAHA HAD İ D 1950’de Ba ğ dat’ta do ğ mu ş tur. Londra Architectural Associaton okulunda mimarlık okumadan önce Beyrut.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAHA HADİD BETÜL OZAR 20945983. ZAHA HAD İ D 1950’de Ba ğ dat’ta do ğ mu ş tur. Londra Architectural Associaton okulunda mimarlık okumadan önce Beyrut."— Sunum transkripti:

1 ZAHA HADİD BETÜL OZAR 20945983

2 ZAHA HAD İ D 1950’de Ba ğ dat’ta do ğ mu ş tur. Londra Architectural Associaton okulunda mimarlık okumadan önce Beyrut Amerikan Üniversitesinde Matematik Bölümünü bitirmi ş tir. Mezuniyetinden sonra okulundaki hocaları ile 1977’de orta ğ ı oldu ğ u Office For Metropolitan Architecture’da çalı ş maya ba ş lamı ş tır. 1980’de Londra’da kendi firmasını kurar.

3 Mobilya ve iç mekanda dahil olmak üzere çe ş itli araçlarla çalı ş ır. Mobilya ve iç mekanda dahil olmak üzere çe ş itli araçlarla çalı ş ır. Kuram, e ğ itmenlik ve uygulama alanlarıyla ilgilenir. Kuram, e ğ itmenlik ve uygulama alanlarıyla ilgilenir. Biçim ve formu alı ş ılagelenin dı ş ında ve dü ş sel bir biçimde kullanmayı sever. Biçim ve formu alı ş ılagelenin dı ş ında ve dü ş sel bir biçimde kullanmayı sever.

4 Pek çok uluslar arası yarışmanın kazananı olan HADİD’in, teorik, etkili, kalıpları yıkıcı olan projelerinin pek çoğu başlarda inşa edilmemiştir. Özellikle Hong Kong’daki Tepe kulübü (1983), Galler’deki Cardiff Körfezi Opera Binası (1994).

5 2005’te İsviçre’deki Basel Kumarhanesi projesiyle ödül almıştır.Basel Kumarhanesi 2004’te Pritzker Mimarlık ödülünü alan ilk kadın mimar olmuştur. Daha öncesinde mimariye olan katkılarından dolayı CBE’ ye layık görülmüştür. Ayrıca Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden onur diploması almıştır.Pritzker Mimarlık ödülünü

6 ZAHA HADİD’ in Mimarlık bürosu 350’den fazla çalışanı ile Londra da bulunmaktadır. 2008’de Forbes dergisinin “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesinde 69uncu olmuştur.

7 Bir kadın olarak mimarlığın nasıl olduğu sorulduğunda: Bir kadın olarak mimarlığın nasıl olduğu sorulduğunda: “Kadınlarda herhangi bir yeteneksizlik olduğunu düşünmüyorum. Öğretmenlik yaptığımda, en iyi öğrencilerim hep kadınlar oluyor”. Ancak “Bu işi yapmak isteyenler bir erkek dünyasına girmiş oluyor” diye de açıklıyor. İş tüm yaşam boyunca bir “devamlılık” istiyor ve bir anne olarak bu işi yapmak neredeyse imkânsız oluyor. “İnsanlar kadınlara pek de iyi davranmıyor” diyor Hadid, ancak kendisi bu önyargıyı kıralı oldukça zaman geçmiş durumda. “Kadınlarda herhangi bir yeteneksizlik olduğunu düşünmüyorum. Öğretmenlik yaptığımda, en iyi öğrencilerim hep kadınlar oluyor”. Ancak “Bu işi yapmak isteyenler bir erkek dünyasına girmiş oluyor” diye de açıklıyor. İş tüm yaşam boyunca bir “devamlılık” istiyor ve bir anne olarak bu işi yapmak neredeyse imkânsız oluyor. “İnsanlar kadınlara pek de iyi davranmıyor” diyor Hadid, ancak kendisi bu önyargıyı kıralı oldukça zaman geçmiş durumda.

8 Mimar ı n Tasar ı m Kuram ı. Dekonstrüktivist bir mimardır. Bina- zemin ilişkisini gerektiğinde mekanların dinamigi adına yerçekimine aykırı tasarlayan mimar, yeni nesil mimarların ve mimarinin popüler isimlerindendir.

9 Mimarın çalı ş ması da zaman içinde evrim geçirmi ş tir. İ lk zamanlarda kullandı ğ ı keskin çizgiler, yerini topografyadan ve arazinin durumundan etkilenen organik biçimlere bırakmı ş. HAD İ D’ in amacı, iç mekânla dı ş mekân arasına herhangi bir sınır koymamak. Kullandı ğ ı biçimler genelde e ğ ri, akı ş kan, dalga biçimli, açıklaması imkânsız ş ekillerden olu ş uyor. Mimarın çalı ş ması da zaman içinde evrim geçirmi ş tir. İ lk zamanlarda kullandı ğ ı keskin çizgiler, yerini topografyadan ve arazinin durumundan etkilenen organik biçimlere bırakmı ş. HAD İ D’ in amacı, iç mekânla dı ş mekân arasına herhangi bir sınır koymamak. Kullandı ğ ı biçimler genelde e ğ ri, akı ş kan, dalga biçimli, açıklaması imkânsız ş ekillerden olu ş uyor.

10 Dekonstrüktivizm ya da yapısal analiz, 1980'lerin sonlarında ortaya çıkan bir postmodern mimari akımıdır. Dekonstrüktivizm ya da yapısal analiz, 1980'lerin sonlarında ortaya çıkan bir postmodern mimari akımıdır. Yapının birimlerinin parçalanması fikrine dayanan bu akım, yapıların yüzeylerinde veya cephelerinde, mimarinin bazı elemanlarını yamultmaya ve kaydırmaya hizmet ediyor. Dekonstrüktivist tarza sahip binaların en önemli karakteristik özellikleri, binayı gözlemleyenlere sürekli bir belirsizlik ve kaos hissini vermeleridir. Yapının birimlerinin parçalanması fikrine dayanan bu akım, yapıların yüzeylerinde veya cephelerinde, mimarinin bazı elemanlarını yamultmaya ve kaydırmaya hizmet ediyor. Dekonstrüktivist tarza sahip binaların en önemli karakteristik özellikleri, binayı gözlemleyenlere sürekli bir belirsizlik ve kaos hissini vermeleridir.

11 Malzemelerinin sınırlarını zorluyor gibi görünen güçlü, bükülmü ş biçimler kullanır. Malzemelerinin sınırlarını zorluyor gibi görünen güçlü, bükülmü ş biçimler kullanır. Hadid’in yapıtları ş ehir planlamasından ürün tasarımına, iç mekan ve mobilyaya uzanan alanları kapsar. Hadid’in yapıtları ş ehir planlamasından ürün tasarımına, iç mekan ve mobilyaya uzanan alanları kapsar. Temel ilgi alanları, e ş zamanlı olarak sürdürdü ğ ü uygulama, e ğ itimcilik ve ara ş tırmalardır; kavramsal planları geni ş çevrelerin be ğ enisini kazanmı ş tır. Temel ilgi alanları, e ş zamanlı olarak sürdürdü ğ ü uygulama, e ğ itimcilik ve ara ş tırmalardır; kavramsal planları geni ş çevrelerin be ğ enisini kazanmı ş tır.

12 Hadid ş u sıralar 2012 Olimpiyat Oyunları için bir su merkezi in ş ası üzerine çalı ş maktadır. Hadid ş u sıralar 2012 Olimpiyat Oyunları için bir su merkezi in ş ası üzerine çalı ş maktadır.

13 MOBİLYA TASARIMI Zaha Hadid’in mobilya tasarımları kendi mimarileri içinde yeni mekanlar oluşturur. Formlar çoğu kez heykel parçalarıymışçasına duvarlardan ayrı durur. Zaha Hadid’in mobilya tasarımları kendi mimarileri içinde yeni mekanlar oluşturur. Formlar çoğu kez heykel parçalarıymışçasına duvarlardan ayrı durur. Geleneksel mobilya nesneleri yeniden ama farklı bir biçimde ele alınır ve Hadid bunları binasında da bulunan aynı tür çoklu bakış açısıyla kıvrımlı ama köşeli bir estetik katar. Hadid hem kapsayıcı mekanı hem de içindeki mobilyayı geliştirerek bütün deneyimleri akıcı formlarla kalıba döker. Geleneksel mobilya nesneleri yeniden ama farklı bir biçimde ele alınır ve Hadid bunları binasında da bulunan aynı tür çoklu bakış açısıyla kıvrımlı ama köşeli bir estetik katar. Hadid hem kapsayıcı mekanı hem de içindeki mobilyayı geliştirerek bütün deneyimleri akıcı formlarla kalıba döker.

14 YAPILARINDAN ÖRNEKLER

15 Vitra yangin istasyonu 1993, weil-am-rhein Hadid’in ilk alt yapı projelerinden biri olan Vitra Yangın Istasyonu önden bakıldı ğ ında içine girilemez gibi görünse de dik açılı bir görü ş noktasından bakıldı ğ ında kendini izleyene açar. Hadid’in ilk alt yapı projelerinden biri olan Vitra Yangın Istasyonu önden bakıldı ğ ında içine girilemez gibi görünse de dik açılı bir görü ş noktasından bakıldı ğ ında kendini izleyene açar.

16 Açıkta bırakılmı ş betonarmeden in ş a edilen yapı, keskin kö ş eler ve yapısal i ş levlerine göre bükülen ya da kırılan kademelenmi ş duvarları kullanır. Açıkta bırakılmı ş betonarmeden in ş a edilen yapı, keskin kö ş eler ve yapısal i ş levlerine göre bükülen ya da kırılan kademelenmi ş duvarları kullanır.

17

18 Yapı günümüzde tasarımcı ürünü sandalyelerin sergilendi ğ i bir galeri olarak kullanılmaktadır.

19

20

21 RÖLYEFLER

22

23 Phaeno Bilim Merkezi 2005, Wolfsburg, Almanya

24 Zemin katında en üst düzeyde saydamlık ve gözeneklili ğ e olanak tanıyan bilim merkezi gizemli, tuhaf bir nesne gibi görünür. Tasarım, ziyaretçilerinde merak ve ke ş if duygusu do ğ urur. Binanın hacmi ayaklar üzerinde yükseltilirken ziyaretçiler için de bir ortak kullanım alanı olu ş turulmu ş tur. Bu sergi mekanı zeminde yer alan alı ş veri ş ve kültürel mekanlar ile kentliler için yeni bir meydanı tanımlıyor. Öteki yapıtlarında da oldu ğ u gibi Hadid bütün yapı içinde yaya ve araç yollarından olu ş an karma ş ık bir a ğ in ş a etmi ş tir.

25

26 Açık sergi mekanı içerisine konumlandırılan krater formlu peyzajdan sergi mekanının farklı seviyelerine bakı ş açıları yaratılıyor. Di ğ er çıkmalar ve hacimler ise bilim merkezinin farklı i ş levlerine hizmet ediyor. Bilim merkezinin yanı sıra restoran, cafe, dükkanlar, oditoryum ve yer altı otoparkının da yer aldı ğ ı yapının toplam alanı 15.000 m2. Açık sergi mekanı içerisine konumlandırılan krater formlu peyzajdan sergi mekanının farklı seviyelerine bakı ş açıları yaratılıyor. Di ğ er çıkmalar ve hacimler ise bilim merkezinin farklı i ş levlerine hizmet ediyor. Bilim merkezinin yanı sıra restoran, cafe, dükkanlar, oditoryum ve yer altı otoparkının da yer aldı ğ ı yapının toplam alanı 15.000 m2.

27

28

29 BMW Ofis Binası Zaha Hadid’in 2002 yılında birincilik ödülü kazandı ğ ı projesi BMW Merkez Binası modern ofis ortamının gereksinimlerine getirdi ğ i çözümlerle ayrıcalıklı bir tasarım. Tasarımda, binanın tüm çevresiyle beraber BMW'nin marka olarak kalitesini yansıtması hedeflenmi ş. Zaha Hadid’in 2002 yılında birincilik ödülü kazandı ğ ı projesi BMW Merkez Binası modern ofis ortamının gereksinimlerine getirdi ğ i çözümlerle ayrıcalıklı bir tasarım. Tasarımda, binanın tüm çevresiyle beraber BMW'nin marka olarak kalitesini yansıtması hedeflenmi ş.

30

31 Mekansal olarak üretim birimlerinin merkezinde yer alan yapı ayrıca tüm etkinliklerin toplanıp yine buradan da ğ ıldı ğ ı bir odak merkezi. Ş effaflık ve esneklik, binanın iç mekan organizasyonunda tasarıma yön veren ana kavramlardandır. Ş effaflık ile binanın her noktası ile görsel ileti ş im sa ğ lanabiliyor. Mekansal olarak üretim birimlerinin merkezinde yer alan yapı ayrıca tüm etkinliklerin toplanıp yine buradan da ğ ıldı ğ ı bir odak merkezi. Ş effaflık ve esneklik, binanın iç mekan organizasyonunda tasarıma yön veren ana kavramlardandır. Ş effaflık ile binanın her noktası ile görsel ileti ş im sa ğ lanabiliyor.

32 PROJE YAPIM A Ş AMASI Yarı ş maya çıkı ş tarihi: Nisan 2002 Temel Kazıları: Mayıs 2003 Biti ş Tarihi: Ş ubat 2005 Yapım Maliyeti: 54 Milyon Euro

33

34

35 Basel Kumarhanesi İ SV İ ÇRE

36 Kartal Pendik Projesi ISTANBUL, TURKEY 2006–TBC

37

38 Heydar Aliyev Kültür Merkezi Bakü, Azerbaycan, 2007 Heydar Aliyev Kültür Merkezi Bakü, Azerbaycan, 2007

39

40

41 Üst örtü ve iç kabu ğ un sistemi için çok sayıda maket yapılıyor. İ ç ve dı ş kabuk kaplamalarında kullanılması dü ş ünülen cam elyafı katkılı beton veya alçının özel kalıplara dökülmesiyle hazırlanan modüller tek cidar için hesaplandı ğ ında 48.100 m² alanı örtüyor ve e ğ risellik nedeniyle yakla ş ık 23.000 farklı kalıp çıkıyor. Üst örtü ve iç kabu ğ un sistemi için çok sayıda maket yapılıyor. İ ç ve dı ş kabuk kaplamalarında kullanılması dü ş ünülen cam elyafı katkılı beton veya alçının özel kalıplara dökülmesiyle hazırlanan modüller tek cidar için hesaplandı ğ ında 48.100 m² alanı örtüyor ve e ğ risellik nedeniyle yakla ş ık 23.000 farklı kalıp çıkıyor.

42

43 D İ GER TASARIMLARI

44 Z CHAIR MİLAN, ITALY, 2011

45 LACOSTE SHOES LONDON, UK, 2009

46 CANVAS TV MOBILE STUDIO FOR THE SERPENTINE GALLERY SUMMER PARTY CANVAS TV MOBILE STUDIO FOR THE SERPENTINE GALLERY SUMMER PARTY LONDON, UK 2009 CANVAS TV MOBILE STUDIO FOR THE SERPENTINE GALLERY SUMMER PARTY

47 Z-CAR II London, UK 2008

48 CELESTE NECKLACE & CUFF CELESTE NECKLACE & CUFF LONDON, UK 2008 CELESTE NECKLACE & CUFF

49 Triflow firması için yaptı ğ ı musluk tasarımı Triflow firması için yaptı ğ ı musluk tasarımı

50 WMF CUTLERY GEİSLİNGEN, GERMANY, 2007

51 ICONE BAG PARIS, FRANCE 2006

52 MELISSA SHOES FARROUPİLHA, BRAZİL 2008

53 TESEKKÜRLER…

54 Kaynakça MİMARLIK, NTV, Basvuru Kitaplari MİMARLIK, NTV, Basvuru Kitaplari www.zaha-hadid.com www.zaha-hadid.com www.zaha-hadid.com www.arkitera.com www.arkitera.com www.arkitera.com www.mimdap.org www.mimdap.org www.mimdap.org www.tr.wikipedia.org www.tr.wikipedia.org www.arkimeet.com www.arkimeet.com


"ZAHA HADİD BETÜL OZAR 20945983. ZAHA HAD İ D 1950’de Ba ğ dat’ta do ğ mu ş tur. Londra Architectural Associaton okulunda mimarlık okumadan önce Beyrut." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları