Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAY III 21 EYLÜL 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAY III 21 EYLÜL 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAY III 21 EYLÜL 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI AKTS Kurum Danışmanı/BEK Üyesi

2 BOLOGNA SÜRECİNDEN ETKİLENENLER ( PAYDAŞLAR ) Ülkelerin Eğitim Bakanlıkları Yüksek Öğretim Kurumları - Öğrenim Birimleri (fakülteler/bölümler, yüksekokullar/programlar) - İdari Birimler - Öğretim üyeleri - Öğrenciler Dış paydaşlar : işverenler,çalışanlar,sendikalar,

3 Birim/Bölüm Bologna Komisyonunda 1. Paydaşlarımız kimlerdir? 2. Paydaş görüşleri 3. Paydaşlarımızın görüşleri aracılığıyla hangi sorulara yanıt arayacağız?

4 P AYDAŞ K IMDIR ? Program ile etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan; - Bireyler (Mezun olan ya da henüz öğrenim görmekte olan öğrenciler) - Toplumsal Birimler (İşveren, Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler ….) - Program Yürütücüleri (Öğretim Elemanları, Bölüm Personeli … ) İç ve dış paydaşlarımızdır.

5 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları Eğitim AmaçlarıPaydaş Görüşleri Ders Öğrenme Çıktıları Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Neden Gerekli?

6 P AYDAŞ G ÖRÜŞLERI Programların – Eğitim Amaçları – Program Yeterlilikleri belirlenirken Programların – içerik ve yapıları güncellenerek, ders planları oluşturulurken EN ÖNEMLİ GİRDİLERİMİZDEN BİRİ

7 G ÖRÜŞ A LMAK İ STEDIĞIMIZ A NA B AŞLıKLAR NASIL BİR MEZUN ? Program mezunları hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olmalı ? Neyi bilmeli, neyi yapabilmeli, nelere yetkin olmalı? – Bu program yeterliliklerini kazandıracak program içeriği nasıl olmalı ? – Programlarımızın sağladığı mevcut yeterlilikler ne ölçüde paydaşlarımızın beklentileri ile örtüşüyor ? – Kazandırmayı planladığımız bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırabildik mi ? – Program mezunlarımızı ayırt eden üstün yanlar neler ? (programlarımızın amaç ve yeterliliklerini tanımlarken öne çıkaracağımız ayırt edici üstünlükler) – Program mezunlarımızda geliştirilmesi gereken yanlar neler ? (programlarımızı güncellerken program içeriğinde, derslerin belirlenmesi ve yeniden tasarımlanmasına üzerinde durulacak noktalar)

8 Bölümler programları ile etkileşimde olan iç ve dış paydaşları belirlenmesi Genel olarak İÇ PAYDAŞ grubundan öğretim üyesi ve öğrencilere DIŞ PAYDAŞ grubundan işverenlere ve mezunlara ulaşılması

9 P AYDAŞ G ÖRÜŞÜ A LMADA Y ÖNTEM VE T EKNIK Ö RNEKLERI P AYDAŞ G ÖRÜŞÜ A LMADA Y ÖNTEM VE T EKNIK Ö RNEKLERI Odak Grup Çalışmaları Survey Yöntemi ve Yazılı Soru Sorma Tekniği Toplantılar Yüzyüze Görüşmeler Eleman Arama İlanlarının İncelenmesi

10 Öğrenci Odak Grup Çalışması Okuldan mezun olduktan sonra hangi vasıflarınızın olmasını istersiniz? Bölüm size bu vasıflardan hangisini kazandırıyor?

11 S ORULARıN S ıNıFLANDıRıLMASı Mezunların istihdamına yönelik genel tanımlayıcı sorular Genel yetkinlikler ile ilgili sorular Alana özgü yetkinlikler ile ilgili sorular Öğrenci ve mezunların ders planı ve dersleri genel olarak değerlendirmelerinin istendiği sorular

12 S ORU G RUPLARı Açık uçlu sorular Evet/Hayır soruları Sıralama soruları Seçenekli sorular Likert Tipi Ölçeklendirilmiş sorular

13 AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ …………………… Bölümü Dış Paydaş (İşveren) Görüş Formu Kuruluşunuzda çalıştırılmak üzere yükseköğretim mezunu bir eleman almayı düşündüğünüzde, seçeceğiniz adayların hangi bilgi, beceri, ve kişisel- mesleki yetkinliklere sahip olmasını beklersiniz ? Kuruluşunuzda mezunumuzu çalıştırdınız veya çalıştırıyorsanız, mezunlarımızda gördüğünüz eksiklikler (-) ve/veya olumlu yönler (+) ?

14 ……………………. Bölümü Dış Paydaş (Mezun) Görüş Formu Bölümümüzdeki lisans öğreniminizin size kazandırdıklarını düşündüğünüzde, sizi mesleki açıdan benzer konumdaki diğer kişilerden ayıran, onlardan üstün kılan ya da diğerlerini sizden üstün kılan nitelikler/farklılıklar nelerdir? Sizi diğerlerinden üstün (olumlu anlamda farklı) kılan nitelikler: Diğerlerini sizden üstün kılan, eksikliğini hissettiğiniz nitelikler:

15 ……….. ……….. Bölümü Dış Paydaş (Mezun) Görüş Formu ………. mezunu olmanın iş hayatında size getirdiği avantajlar nelerdir? ……… mezunu olmanın iş hayatında size getirdiği dezavantajlar nelerdir? ………. bölümünde okuduğunuz derslerin dışında hangi konularda ders almış olmak isterdiniz?

16 ……………………… Bölümü İç Paydaş (Öğrenci) Görüş Formu Ders programlarının hazırlanmasında istihdam edilebilirlik açısından verilen dersleri yeterli buluyor musunuz? Yeterli / Yetersiz Yetersiz ise, a) Gerekli ve eksik olduğunu düşündüğünüz dersler/konular? b) Gereksiz ve fazla olduğunu düşündüğünüz dersler/konular?

17 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Her aşamada olduğu gibi dokümantasyona önem verilmesi – Tutanaklar – Raporlar Görüş aldığımız öğrencilerin özellikleri dikkate alınmalı – Derse devamları – Başarı düzeyleri Bu aşama ve izleyen aşamalarda eğitimin niteliğinin geliştirilmesi için mezunlarla iletişimin güçlendirilmesi gereği – Mezun İzleme Sistemi

18 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLERİ

19 H.Ü. S AĞLıK B ILIMLERI F AKÜLTESI F IZYOTERAPI B ÖLÜMÜ İç Paydaşlar: Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Öğrenciler Dış Paydaşlar: İşveren ve Mezunlar Açık uçlu sorular

20 İÇ PAYDAŞLAR Gerekli olduğunu düşündüğünüz dersler nelerdir? Gereksiz olduğunu düşündüğünüz dersler nelerdir? Verilen dersleri yeterli buluyor musunuz? Ders programına hangi dersleri eklersek öğrencilerin daha kaliteli eğitim almasını sağlayabiliriz? Genel olarak öğrencilerin hangi bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip olmasını beklersiniz? Programdaki hangi dersler zorunlu hangi dersler seçmeli olmalıdır? Yeni eklenecek zorunlu ve seçmeli dersler nelere göre belirlenmelidir?

21 DIŞ PAYDAŞ-MEZUN Bölümümüzde okuduğunuz hangi dersler iş hayatında size avantaj sağladı? Okuduğunuz hangi derslerinden iş hayatınızda daha az yararlandınız? Okuduğunuz derslerin dışında hangi konularda ders almak isterdiniz? Eğer seçmeli ders imkanınız olsaydı en çok hangi dersi almak isterdiniz?

22 DIŞ PAYDAŞ-İŞVEREN İşyerinizde görev alan fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu fizyoterapistlerin hangi özelliklere sahip olmasını beklersiniz? -Mezunlarımızda gördüğünüz eksik yönler nelerdir, hangi konularda yetersiz olduklarını düşünüyorsunuz? -Mezunlarımızda gördüğünüz olumlu yönler nelerdir, hangi konularda daha üstün olduklarını düşünüyorsunuz? -Sizce hangi konularda lisans döneminde daha donanımlı olmaları iş hayatlarındaki başarıularını etkilerdi?

23 ÖzelliklerEvetKısmenHayır Etkili sosyal iletişim Bilgiye kolay ulaşabilme Bilgiyi uygulamada kullanabilme Ekip çalışmasına katılabilme Problem çözebilme Karar verebilme Araştırma yapma becerisi Sistematik yaklaşım yeteneğine sahip olma Sağlık mevzuatına hakimiyet Liderlik özelliklerine sahip olma Etik davranabilme Stratejik düşünebilme Hızlı karar verebilme Analiz-sentez etme Eleştiri özeleştiri yapabilme Diğer/ Belirtiniz: H.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK Ü LTESİ HEMŞİRELİK B Ö L Ü M Ü Ö ĞRETİM Ü YELERİNİN G Ö R Ü ŞLERİ 1. Okulumuz mezunlarından genel olarak memnuniyet derecenizi belirtiniz. 1. Ç ok memnunum ( ) 2. Memnunum ( ) 3. Kısmen memnunum ( ) 4. Memnun değilim ( ) 5.Hi ç memnun değilim ( ) 2. Mezunlarımızın aşağıda belirtilen ö zellikleri kazanma durumunu tabloda uygun alana işaretleyiniz. 3. Mezunlarımızın yetersiz olduğunuzu d ü ş ü nd ü ğ ü n ü z alanları a ç ıklayınız. - Bilgi d ü zeyinde: - Beceri/Uygulama d ü zeyinde: - Diğer:

24 ÖzelliklerEvetKısmenHayır Etkili sosyal iletişim Bilgiye kolay ulaşabilme Ekip çalışmasına katılabilme Problem çözebilme Sağlık mevzuatına hakimiyet Liderlik özelliklerine sahip olma Etik davranabilme Stratejik düşünebilme Hızlı karar verebilme Analiz-sentez etme Diğer/ Belirtiniz: H.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK Ü LTESİ HEMŞİRELİK B Ö L Ü M Ü MEZUNLARININ ALDIKLARI EĞİTİME İLİŞKİN G Ö R Ü ŞLERİ 1. Aldığınız eğitimden genel olarak memnuniyet derecenizi belirtiniz. 1. Ç ok memnunum ( ) 2. Memnunum ( ) 3. Kısmen memnunum ( ) 4. Memnun değilim ( ) 5.Hi ç memnun değilim ( ) 2. Eğitiminiz s ü resince aşağıdaki ö zellikleri kazanma durumunuzu tabloda uygun alana işaretleyiniz. 3. Sizi Hacettepe Ü niversitesi mezunu olarak diğer okulların mezunlarından ayıran konular nelerdir? 4. Mezun olduğunuzda yetersiz olduğunuzu d ü ş ü nd ü ğ ü n ü z alanları a ç ıklayınız. - Bilgi d ü zeyinde: - Beceri/Uygulama d ü zeyinde: - Diğer: 5. Aldığınızın derslerin sizi mesleğe hazırlama derecesini belirtiniz. 1. Ç ok iyi ( ) 2. İyi ( ) 3. Kısmen ( ) 4. İyi değil ( ) 5. Hi ç iyi değil ( ) 6. Mezun olmadan ö nce başka hangi dersleri almak isterdiniz?

25 ÖzelliklerEvetKısmenHayır Etkili sosyal iletişim Bilgiye kolay ulaşabilme Ekip çalışmasına katılabilme Problem çözebilme Sağlık mevzuatına hakimiyet Liderlik özelliklerine sahip olma Etik davranabilme Stratejik düşünebilme Hızlı karar verebilme Analiz-sentez etme Diğer/ Belirtiniz: H.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK Ü LTESİ HEMŞİRELİK B Ö L Ü M Ü Ö ĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI EĞİTİME İLİŞKİN G Ö R Ü ŞLERİ 1. Aldığınız eğitimden genel olarak memnuniyet derecenizi belirtiniz. 1. Ç ok memnunum ( ) 2. Memnunum ( ) 3. Kısmen memnunum ( ) 4. Memnun değilim ( ) 5. Hi ç memnun değilim ( ) 2. Eğitiminiz s ü resince aşağıdaki ö zellikleri kazanma durumunuzu tabloda uygun alana işaretleyiniz. 3. Sizi Hacettepe Ü niversitesi ö ğrencisi olarak diğer okulların ö ğrencilerinden ayıran konular nelerdir? 4. Eğitiminiz s ü resince yetersiz olduğunuzu d ü ş ü nd ü ğ ü n ü z alanları a ç ıklayınız. - Bilgi d ü zeyinde: - Beceri/Uygulama d ü zeyinde: -Diğer: 5. Aldığınızın derslerin sizi mesleğe hazırlama derecesini belirtiniz. 1. Ç ok iyi ( ) 2. İyi ( ) 3. Kısmen ( ) 4. İyi değil ( ) 5. Hi ç iyi değil ( ) 6. Mezun olmadan ö nce başka hangi dersleri almak isterdiniz?

26 H.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ-OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜREÇ 1. Çalıştay modeli bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. 2. Paydaşlar Bologna Süreci konusunda bilgilendirildi. 3. 5 Soru soruldu. 4. Cevaplar informal şekilde tartışıldı. 5. Dönütler kaydedildi. 6. Dönütler analiz edildi, TYYÇ ile karşılaştırıldı. 7. Örtüşen konular program çıktılarının belirlenmesinde temel alındı.

27 Sizce Okul Öncesi Öğretmenliği Programının temel amacı ne olmalıdır? Kuruluşunuzda çalıştırılmak üzere yükseköğretim mezunu bir eleman almayı düşündüğünüzde, bu adayların hangi mesleki yetkinliklere sahip olmasını beklersiniz? Kuruluşunuzda çalıştırılmak üzere yükseköğretim mezunu bir eleman almayı düşündüğünüzde, bu adayların hangi kişisel yetkinliklere sahip olmasını beklersiniz? (Ör: Sosyal ilişlilere yatkınlık, Liderlik, Takım çalışmasına yatkınlık, Etik çalışma prensipleri. ) Program mezunlarımızı diğer okulların mezunlarından ayırt eden yanlar nelerdir? Program mezunlarımızda geliştirilmesi gereken yanlar nelerdir?

28 P AYDAŞ D ÖNÜTLERININ A NALIZI PROGRAM ÇIKTILARI Program Felsefesi Paydaş Dönütleri TYYÇ

29 Program Yeterlilikleri Belirlenmesi sırasında İç Paydaş Dış Paydaş Belirlendikten sonra Programın Yapısı İçeriğiDersler Öğrenme Kazanımları oluşturulması gerekir.

30 K AYNAKLAR Dokuz Eylül Üniversitesi Bologna süreci eğitim amaç ve hedeflerinin belirlenmesi program çıktılarının oluşturulması sunumu Dokuz Eylül Üniversitesi Bologna süreci paydaş görüşlerinin değerlendirilmesi aşaması eğitim sunumu Ankara Üniversitesi Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi) HÜ Pilot Fakülte/MYO uygulamaları


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAY III 21 EYLÜL 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları