Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUYUŞSAL TAKSONOM İ LER NECLA ÇAKICI 070625011. DUYUŞSAL ALAN Duyuşsal alan insanın duygularını içeren davranışları ifade eder. Daha geniş bir deyişle;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUYUŞSAL TAKSONOM İ LER NECLA ÇAKICI 070625011. DUYUŞSAL ALAN Duyuşsal alan insanın duygularını içeren davranışları ifade eder. Daha geniş bir deyişle;"— Sunum transkripti:

1 DUYUŞSAL TAKSONOM İ LER NECLA ÇAKICI 070625011

2 DUYUŞSAL ALAN Duyuşsal alan insanın duygularını içeren davranışları ifade eder. Daha geniş bir deyişle; insana kazandırılmak istenen duygular, tercihler, de ğ erler, ahlaki kurallar, istek ve arzular, güdüler, yönelimler duyuşsal alanın kapsamına girer. Kişi belli nesne ya da olgulara karşı sürekli ilgi gösterebilir. Onlara karşı kararlı bir tutumu vardır ve de ğ erler sistemi geliştirir

3 DUYUŞSAL ALANIN SINIFLANDIRMASI DUYUŞSAL ALANIN SINIFLANDIRMASI Duyuşsal alan da bilişsel alan gibi kendi arasında aşamalı olarak sınıflanmıştır. Ancak bilişsel alanın bilgi basama ğ ında sayılabilecek bazı ö ğ eler olmadan duyuşsal alandaki davranışlar gerçekleşmeyebilir Çünkü bilmedi ğ imiz bir olguya karşı herhangi bir sevgi, nefret, korku vb. gibi duyuşsal bir tepki geliştiremeyiz.

4 Duyuşsal alan aşamalı olarak beş ana basama ğ a ve alt basamaklara ayrılmıştır

5 1.)ALMA (KATILMA) Kişi, nesne ve olguların farkında olmazsa, ona karşı hiç bir davranış geliştiremez. Kişi önce nesnenin olgunun farkına varır ondan sonra uyarıcıya açık olabilir Alma basamağında tepki yoktur. İşlemler zihinde gelişir. Bu basamaktaki davranışlar, bilişsel alanın bilgi basamağındaki hatırlama davranışına karşılıktır.

6 1. ALMA 1.1 Farkında Olma 1.2 Almaya Açıklık 1.3 Kontrollü-Seçici Dikkat

7 1.1 Farkında Olma Bu basamakta, nesne ve olgudan gelen uyarıcıyı fark etme vardır Bu basamakta hedef yazarken cümlelerin sonuna “farkındalık, oluş” sözcüklerinden biri getirilebilir. Hedefler davranışa çevrilirken cümlelerin sonunda “yazma, söyleme, seçip işaretleme, eşleştirme” gibi ifadeler bulunabilir. Yıllık Düzeyde Hedef Laboratuardaki araç-gereçlerin farkında oluş. Davranışlar: 1. Laboratuardaki araç-gereçlerden en az dördünün adını yazma/söyleme. 2. Verilen bir dizi araç-gereç arasından laboratuarda bulunanları seçip işaretleme.

8 1.2 Almaya Açıklık Bu basamakta kişi uyarıcıyı reddetmez, ondan kaçmaz, tersine ona do ğ ru bir yönelim izler. Yıllık düzeyde Hedef: Farklı inanç ve düşüncede olan kişileri dinlemeye dönüklük. Davranışlar: Konuşanın sözünü kesmeden dinleme; hangi konuda konuştu ğ unu yazma, söyleme vb gibi...

9 1.3 Kontrollü-Seçici Dikkat Bu basamakta ö ğ renci birden fazla uyarıcı arasından birini ya da birkaçını seçebilir. Dikkatini ilgisini ona do ğ ru yöneltebilir. Yıllık ünite düzeyinde hedef; Toplumsal sorunlarla ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş. Davranışlar: Televizyonda toplumsal sorunlarla ilgili yayınlardan en az üçünün adını yazma, söyleme; bu yayınların hangi devirlerde ve ne zaman yapıldı ğ ını yazma söyleme

10 2.TEPK İ DE BULUNMA Bu basamakta genellikle ilgiler söz konusudur. Kişi uyarıcılara bilinçli tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir, uyarıcıları arar, onlarla bir arada bulunmaya isteklidir ve üstelik bu işten zevk alır. Kişi uyarıcıya karşı uysallık, isteklilik gösterebilir. Son basamakta ise tepkide doyum sa ğ layabilir.

11 2.TEPK İ DE BULUNMA 2.1 Uysallık 2.2 İ steklilik 2.3 Doyum

12 2.1 Tepkide Uysallık Bu basamakta tepkinin uyarına gitme söz konusudur. Uyarıcıya karşı direnme göstermez; fakat açık bir isteklilik de yoktur. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Arkadaşlarıyla çalışırken birlikte alınan kurallara uymaya razı oluş. Davranışlar: 1. Çalışmalara belirtilen zamanda gelme. 2. Verilen görevi itiraz etmeden gere ğ i gibi yapma. 3. Görevi zamanında bitirme. 4. Demokratik olarak alınan kararlara uyma.

13 2.2 Tepkide isteklilik Kişinin uyarıcıya karşı gönüllüce tepkide bulunması bu basamak için söz konusudur. Tepki kişi tarafından seçilmiştir. Burada zorlama, baskı söz konusu de ğ ildir. Ö ğ renci görevli oldu ğ undan de ğ il; istedi ğ i için gerekli davranışı gösterir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Sosyal yardım kollarında çalışmaya gönüllü oluş. Davranışlar: 1. Bir sosyal yardım kolunda görev almak için aday oldu ğ unu yazma, söyleme. 2. Sosyal yardım kolunun toplantılarına isteyerek katılma. 3. Görevini isteyerek yerine getirme.

14 2.3 Tepkide Doyum Uyarıcıya karşı kişinin severek, zevkle, doyuma ulaşacak davranışlar göstermesidir. Uyarıcıya karşı istendik davranışı göstermeyince üzülür, sıkılır, pişmanlık duyabilir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Grupça ve demokratik olarak kendisine verilen bir işi yapmaktan zevk alış. Davranışlar: 1. Kendisine verilen görevi yapmak için zaman ayırma. 2. Verilen işi zorlama olmadan zamanında ve istenilen nitelikte özenle yapıp bitirme. 3. Boş zamanlarında grup çalışmalarına isteyerek katılma

15 3. DE Ğ ER VERME Bu basamakta hedefler; tutum, inanç ve de ğ erlerle ilgili olabilir. Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir tepkide bulunaca ğ ı bu basamakta kestirilebilir. De ğ erler, tutumlar ve inançlar tümüyle kişi tarafından oluşturulmamıştır. Bu basamakta kişinin duyuşsal tepkileri, sınırlı bir kararlılıktan açık bir kararlılı ğ a ve tutarlılı ğ a do ğ ru derecelenebilir. Kişinin de ğ erlerinin de zamanla de ğ işebilece ğ i unutulmamalıdır. Tutum, inanç ve de ğ erler bu basama ğ ın kapsamı içindedir.

16 3. DE Ğ ER VERME 3.1 De ğ eri Kabullenme 3.2 De ğ eri Ye ğ leme 3.3 De ğ ere Adanmışlık

17 3.1 Bir De ğ eri Kabullenmişlik Kişi toplumsal olgulara karşı de ğ er biçer ve ona belli bir dereceye kadar önem verir. Uyarıcıya karşı sürekli aynı duyuşsal tepkiyi gösterebilir. Davranış, bir inanç gibi ortaya çıkabilir; fakat zamanla bu de ğ erleri de ğ işebilir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef : “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin önemini takdir ediş Davranışlar: 1.Yeri ve zamanı gelince çekinmeden “yurtta barış; dünyada barış” ilkesini savunan konuşmalar yapma. 2. Duvar gazetesine bu ilkeyle ilgili yazılar yazma (resimler yapma). 3. Bu ilkeyi savunan yazıları sürekli okuma.

18 3.2 Bir De ğ eri Ye ğ leyiş Toplumca oluşturulan de ğ er yargılarından birini di ğ erlerine tercih etme, onlardan daha üstün tutma söz konusudur. Bu basamakta, kişi bu de ğ erlerin peşine düşer, onu arar, ona zaman ayırır. Kişinin bu basamaktaki davranışları sürekli ve kararlıdır. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İ lkö ğ retim Her türlü eleştiriye açık oluş. Davranışlar 1. Arkadaşlarından kendisini eleştirmelerini isteme. 2. Yapılan eleştirileri karşı çıkmadan dinleme. 3. Kendini eleştiren kişilere teşekkür etme. 4. Kendini eleştiren kişilere küsmeme, kırılmama, saldırmama.

19 3.3 Bir De ğ ere Adanmışlık Kişi bu basamakta bir de ğ er için maddi ve manevi gücünü harcayabilir. Başkalarını da bu de ğ erin peşinde sürüklemek için çaba harcayabilir. Burada kişi de ğ erle “özdeşleşmiştir” denebilir. Bir düşünceye, partiye, davaya, takıma vb. özveride bulunarak ba ğ lanmak ve onu savunmak bu basama ğ ın kapsamı içindedir. E ğ itimde hedef davranışlar istendik olmak zorundadır. Bu nedenle kişiye, her türlü ba ğ nazca, kişinin, insanlı ğ ın, toplumun, do ğ anın gelece ğ i için sakıncalı olan davranışlar kazandırılamaz. Böyle bir tutum, çok büyük sakıncalar do ğ urabilir. Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef Özgürlükçü demokratik yaşamın süreklili ğ i için yapılan etkinliklere kendini veriş. Davranışlar: 1. Özgürlükçü, demokratik ortamı savunan konuşmalar yapma. 2. Bu tür toplantılarda kendili ğ inden görev alma. 3. Aldı ğ ı görevi eksiksiz yerine getirme. 4. Okuldaki demokratik yaşamda kendili ğ inden görev alma. 5. Çıkar beklemeden, demokratik kuruluşları savunma.

20 4.ÖRGÜTLEME Bu basamakta kişi, yeni de ğ erler, duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturur. Bu basama ğ a deyin hep başkalarınca ya da toplumca oluşturulan de ğ erleri benimsemiş, savunmuştu. Oysa bu düzeyde, hem başkalarınca ve toplumca oluşturulan de ğ erleri, hem de kendisince benimsenip savunulanları irdeler. Aralarındaki ilişkilere bakar ve bir sonuca varır. Sonunda kendi içinde çelişmeyen yeni bir de ğ erler sistemi oluşturur.

21 4. ÖRGÜTLEME 4.1 De ğ eri Kavramsallaştırma 4.2 De ğ eri Örgütleme

22 4.1 Bir De ğ erin Kavramsallaştırılması Kişi, bu basama ğ a dek kazandı ğ ı ve etkileşim altında oldu ğ u tüm duyuşsal de ğ erleri ayrıştırıp inceleyebilir. Sonra benimsedi ğ i de ğ ere, yeni bır anlam verir. Bu,eskisinden tümüyle farklı de ğ ildir; fakat de ğ er hem geliştirilmiş, hem de zenginleştirilmiştir. Yani de ğ er kavramsallaştırılmıştır. Kişinin okumaya, çalışmaya, demokrasiye yeni bir anlam vererek bunları ya da birini bir de ğ er olarak kavramlaştırmasında oldu ğ u gibi. Kişi bundan sonra o kavrama göre tutarlı yaşamalı ve kararlı olmalıdır; çünkü bu de ğ er kendine mal olmuştur. Hedef Davranışlarının tutarlılı ğ ı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş. Davranışlar: 1. Her durumda davranışlarını eleştirmek için başkalarına başvurma. 2. Bu eleştirileri kızmadan sonuna kadar dinleme. 3. Kendi davranışlarının nedenlerini gerekçe göstererek yazma/söyleme. 4. Yapılan eleştirilere göre, gerekiyorsa davranışlarını de ğ iştirme.

23 4.2Bir De ğ er Sistemi Örgütleme Bu basamakta kişi, benimsedi ğ i ya da çevresinde oluşan birçok de ğ eri irdeler, araştırır, inceler ve bir senteze varır. Sentez sonucu oluşan de ğ er, kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır. Bu basamaktaki tutarlılık, başka de ğ erler sistemiyle etkileşime girebilir. Bu etkileşim sonunda kişi yeniden bir sentez yapabilir. Bu iş yaşam boyu sürüp gidebilir; çünkü bu basamakta kişinin tutarlı bir yaşam felsefesi oluşturması amaçlanmıştır. Hedef Mesleki sorunlarını giderici yeni de ğ erler oluşturmada kararlılık Davranışlar: 1. Mesleki sorunları giderici yeni de ğ erler oluşturana dek sürekli çalışma 2. Sunulmak üzere, mesleki sorunların çözümüyle ilgili orijinal bir bildiri hazırlayıp yazma. 3. Toplantılarda bildiriyi sunma. 4. Başka bildirileri eleştirme. 5. Oluşturulan de ğ erleri gerekli makamlara sunma. 6. Gerekli kişilere yeni de ğ erleri kabul ettirme. 7. Bu de ğ erlerin uygulanmasını sa ğ lama. 8. Uygulamaları sürekli denetleme 9. Uygulama sonuçlarına göre meslektaşlarına sürekli bilgi verme.

24 5 N İ TELENM İ ŞL İ K Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. Bir bakıma dünya görüşünü, yaşam anlaşını ortaya koyar. Kişinin tüm yaşamı boyunca oluşturdu ğ u duyuşsal özelikleri, bu basamakta hem tutarlı olmuş hem de kapsam bakımından genişlemiş ve zenginleşmiştir. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir.

25 5. B İ R DE Ğ ER YA DA DE Ğ ERLER BÜTÜNÜYLE N İ TELENM İ ŞL İ K 5.1 Genellenmiş Orüntü 5.2 Niteleme

26 5.1 Genelleşmiş Örüntü Kişi, belli nesne, olgu ya da olaylara karşı birbirine çok yakın tepkilerde bulunabilir. Çevresini tutumlarına, de ğ erlerine, inançlarına göre algılayıp yorumlayabilir. Kendine özgü de ğ erlere göre davranabilir. Hedef: Yasalara saygılı olmayı bir alışkanlık haline getiriş Davranışlar 1. Haksızlı ğ a u ğ radı ğ ı zaman her durumda yasal yollara baş vurma. 2. Yasaların gerekti ğ ini her zaman yapma.

27 5.2 Nitelenme En üst basamaktır. Kişinin karakteri, benli ğ i söz konusudur. De ğ erlerle kişi özdeşleşmiştir. Kapsam açısından de ğ erler genişlemiş ve zenginleşmiştir. Kişi hakkında ileri sürülen “namuslu, do ğ ru, haksızlı ğ a dayanamaz, ya da hilebaz, yalancı, ona güvenilmez” gibi yargılar bu basama ğ ın kapsamı içindedir. Hedef Tüm canlıları seven bir kişili ğ e sahip oluş. Davranışlar: 1. İ nsanlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmama. 2. İ nsan haklarını çi ğ neyenlere her zaman karşı çıkma. 3. İ nsanlı ğ ın sorunlarını çözmek için sürekli u ğ raşma. 4. Do ğ ayı tahrip edenlere her zaman karşı çıkma. 5. Bu tür kuruluşlara sürekli maddi ve manevi destek sa ğ lama. 6. İ nsanların sevinçlerine, acılarına vb. her zaman ortak olma. 7. İ nsanları hiçbir zaman kandırmama. 8. İ nsanlarla hiçbir zaman alay etmeme. 9. Zor durumda olanların yardımına karşılık beklemeden her zaman koşma. 10. Hastahane, hapishane, çocuk yuvası, düşkünler evi gibi kurumları sürekli ziyaret etme. 11. Bu gibi kuruluşlarda olanların dertlerini bıkmadan dinleme. 12. Bu gibi kuruluşlarda bulunanlara her zaman maddi ve manevi yardım sa ğ lama.

28 KAYNAKÇA egitim.aku.edu.tr/mergun.htm - 19k


"DUYUŞSAL TAKSONOM İ LER NECLA ÇAKICI 070625011. DUYUŞSAL ALAN Duyuşsal alan insanın duygularını içeren davranışları ifade eder. Daha geniş bir deyişle;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları