Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR ZEHRA DÖNMEZ DR ENGİN ACIOĞLU 11 NİSAN 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR ZEHRA DÖNMEZ DR ENGİN ACIOĞLU 11 NİSAN 2012"— Sunum transkripti:

1 DR ZEHRA DÖNMEZ DR ENGİN ACIOĞLU 11 NİSAN 2012
LARİNGEAL DİSPNE DR ZEHRA DÖNMEZ DR ENGİN ACIOĞLU 11 NİSAN 2012

2 DİSPNE NEFES DARLIĞI ‘’Normalde bilinçsiz olan soluma hareketlerinin bilincinde olmak ve ya solumak için bir çaba sarf etmek.’’

3 DİSPNE Normal bir kişi dakikada 16 solunum yapar ve her solunumla 500 cc hava alıp verir. Sakin solunumla solunum kaslarının tükettiği enerji tüm enerjinin %5’inden az iken dispnede bu tüketim %25 ve daha fazlasına ulaşır.

4 DİSPNE Dispne Zorlu Solunum
İstirahat halindeki bir kişinin bir dakikada soluduğu hava ( dakika solunum volümü ) ; zorlu şekilde bir dakikada soluduğu havanın (maksimal solunum kapasitesi ) 1/3’ünden Bu oranın büyümesi ; yani solunum yedeğinin azalması dispneye neden olur.

5 DİSPNE -SINIFLAMA Obstrüktif Solunum Yetmezliği Restriktif Solunum Yetmezliği ( Bronşial Astım da dahil ) Kardiak Respiratuar Yetmezlik Ekstratorasik Solunum Yetersizliği Psikojenik Solunum Yetersizliği

6 OBSTRÜKTİF SOLUNUM YETMEZLİĞİNİN KARAKTERİSTİKLERİ
OBSTRÜKTİF SOLUNUM YETMEZLİĞİNİN NEDENLERİ NAZAL OROFARİNKS/ HİPOFARİNKS LARİNKS TRAKEA VE BRONŞLAR İnspiratuar stridor ; Stenoz trakeal bifurikasyonun distalinde ise ( +) ekspiratuar stridor Çekilmeler (Supraternal,supraklaviküler,interkostal) Oryantasyon kaybı,şuur kaybı, Gittikçe artan anksiyete ve yorgunluk Taşikardi ; Hipopne Ekspiryumdan daha uzun bir inspiryum; Oskültasyonda stridor en fazla stenozun hemen üzerinde Mobil yabancı cisimlerde bunun hareketini duymak mümkün. Cilt rengi başta soluk,sonradan siyanoze

7 OBSTRÜKTİF SOLUNUM SIKINTISI
NAZAL OBSTRÜKSİYON Stridor eşlik etmez Burun kanatlarında açılmaya yol açan zorlu bir solunum tipi Ağlamayla hafifleyen siyanotik ataklar Beslenme güçlüğü ve göğüste çekilmeler NEDENLER Eksternal Burun deformiteleri Nazal Dermoid Nazal Gliom Ensefalosel Teratom Kranifasial Anomaliler (Treacher Collins Send.,Crouzon ve Apert Send.,CHARGE ) Büyük İntranazal Hemanjiomlar ve Vasküler Malformasyonlar Anterior Nazal Stenoz (Piriform apertür seviyesinde) Koanal Atrezi

8 Orofarinks, Larinks Ve Trakea Daralmalarında İnspiryumda Sert Bir Islık Sesi Oluşur. Buna STRİDOR ( CORNAGE ) denir.

9 Tanım Stridor, Ekstratorasik hava yolu obstruksiyonu nedeniyle, daralmış hava yolundan, türbülan hava pasajının geçmesiyle oluşan sesli solunumdur. – Hastalık değil, semptomdur

10

11 ÜST SOLUNUM YOLU OBSTRÜKSİYONLARINDA YAŞA GÖRE SINIFLAMA
Yeni doğanda etyoloji: Çocuklarda etyoloji:  Konjenital nedenler ·        Enfeksiyöz     -         Epiglottit     -         Akut tonsillit     -         Peritonsiller abse     -         Larengotrakeal bronşit ( krup )     -         Papillamatozis     -         Viral solunum yolu enfesiyonlarına bağlı ödem ·        Mekanik ( yabancı cisim ) ·        Travmatik     -         Önceden yapılmış entübasyon     -         Larengeal veya trakeal travma ·        Neoplastik      -         Rabdomyosarkom / Tonsiller kitle     -         Nörofibroma / Supraglottik kitle  ·        Allerjik Laringomalazi ·        Vokal kord paralizileri ·        Konjenital subglottik stenoz ·        Larengeal web ve atreziler ·        Larengoösafagial yarık / fistüller ·        Larengosel veya kistler ·        Trakeomalazi ·        Hemanjiom ·        Vasküler halka ·        Koanal atrezi ·        Makroglossi ·        Aspirasyon( mekonyum, kan vs. )

12 ÜST SOLUNUM YOLU OBSTRÜKSİYONLARINDA YAŞA GÖRE SINIFLAMA
Erişkinlerde etyoloji: ·        Travmatik     -         Larengeal veya trakeal fraktür     -         Orofarengeal laserasyon     -         Travmatik ödem     -         Entübasyona sekonder stenoz veya granülasyon ·        Enfeksiyöz     -         Epiglottit ( Erişkinde daha fazla supraglottitis şeklinde )     -         Peritonsiller abse     -         Derin boyun abseleri     -         Ludwing anjini ·        Mekanik     -         Yabancı cisim     -         Kan, kusmuk vs ·        Allerjik ·        Neoplastik     - Tümörün kitle etkisi veya tümörden masif kanama sonucu.

13 ÜST SOLUNUM YOLU OBSTRÜKSİYONLARININ TİPİK BULGUSU OLAN İNSPİRATUAR STRİDORDA DARLIK BÖLGESİNE GÖRE SINIFLAMA

14

15 LARİNKS KAYNAKLI

16 DARLIK BÖLGESİ LARİNKS İSE
SUPRAGLOTTİK// GLOTTİK// SUBGLOTTİK LARİNKS SUPRAGLOTTİK --Konjenital Laringomalazi, Laringosel ve ya Sakküler Kist Epiglot Yokluğu Bifid Epiglot Lenfanjiom, Hemanjiom Supraglottik Atrezi Supraglottik Web --Enflamatuar Epiglottit, Laringotrakeobronşit, Anjiyonörotik Ödem --Neoplastik Hemanjiom, Lenfanjiyom - -Travmatik Yabancı Cisim

17 DARLIK BÖLGESİ LARİNKS İSE
SUPRAGLOTTİK// GLOTTİK// SUBGLOTTİK LARİNKS GLOTTİK --Konjenital Laringeal Web ve ya Atrezi Laringeal Yarık Kord Yokluğu Aksesuar Vokal Kord Vokal Kord Paralizisi Laringopitoz Plott Sendromu --Enflamatuar Larenjit, Spazm, Stenoz --Neoplastik Papillom, Hemanjiom, Lenfanjiyom --Nöromusküler Vokal Kord Felci --Travmatik Hematom, Kırık, Yabancı Cisim

18 DARLIK BÖLGESİ LARİNKS İSE
SUPRAGLOTTİK// GLOTTİK// SUBGLOTTİK LARİNKS SUBGLOTTİK --Konjenital Stenoz ve Kistler,Laringeal Yarık, Subglottik Atrezi,Web --Enflamatuar Krup( Viral Laringotrakeobronşit),Stenoz --Neoplastik Papillom,Hemanjiom,Granülom --Travmatik Kondrit,Stenoz,Kırık,Yabancı Cisim

19 YENİDOĞAN GRUBUNDA EN SIK LARİNGEAL DİSPNE NEDENLERİ KONJENİTAL NEDENLER

20 LARİNGOMALAZİ

21 YENİDOĞAN GRUBUNDA EN SIK LARİNGEAL DİSPNE NEDENLERİ KONJENİTAL NEDENLER
LARİNGEAL STENOZ 1-NEDENE GÖRE (Edinsel,Konjenital) 2-TUTULAN BÖLGEYE GÖRE(supraglottik, glottik,subglottik) 3-STENOZUN TABİATINA GÖRE (Yumuşak,Sert,Kombine) 4-STENOZUN DERECESİNE GÖRE Konjenital Laringotrakeal Stenoz infantlarda stridorun 2. en sık nedenidir. Laringeal lümen rekanalizasyonunun (10.gestasyonel hafta) tamamlanamaması Term infantta subglottik havayolunun < 4mm, preterm infantta <3mm olması Rekürren respiratuar inf.larla oluşan krupu taklit eden rekürren stridor TEDAVİ : Akut: ÜSYE’de Epinefrin,Steroid,Antibiyotik Uzun Dönemde: Endoskopik Genişletme girişimleri Parsiyel Krikotrakeal Rezeksizyon

22 YENİDOĞAN GRUBUNDA EN SIK LARİNGEAL DİSPNE NEDENLERİ KONJENİTAL NEDENLER
SUBGLOTTİK HEMANJİOM Kız/ Erkek : 2/1 İnfant havayolunun en sık neoplazmı Doğumda asemptomatik Hayatın ilk 6 ayında egzersizle artan bifazik stridor (en sık) %50’de tanı anında kutanöz hemanjiomlar Doğal Hikaye : 12. ayda yavaşlayan ve takip eden aylarda yavaş olarak gerileyen hızlı büyüme Çoğu 5 yıl içinde tamamen yok olur Tedavi: Steroidler,Lazer,İntralezyonel Steroidler,Açık Cerrahi,IFN-Alfa,Vinkristin,Trakeostomi VOKAL KORD PARALİZİ ( VKP ) .Bilateral VKP Yüksek perdeli inspiratuar stridor,anormal ağlama ve boğulma nöbetleri .Konjenital Bilateral VKP Travmatik,Neoplastik,Enflamatuar ve Konjenital Lezyonlar .Diğer Konjenital VKP Nedenleri Motor Nükleer Disgenezi: Arnold Chiari,Kafa İçi Basınç artışı,Hidrosefali ay içinde spontan iyileşme(Sıklıkla) . İlk 2 yılda uygun tedavi dikkatli gözlemdir

23 YENİDOĞAN GRUBUNDA EN SIK LARİNGEAL DİSPNE NEDENLERİ KONJENİTAL NEDENLER
LARİNGEAL PERDELER Vebler genelde glottisin ön kısmında Tanı için ipucu: İnfantta afoni Glottisin %50’sinden fazlasını tutan vebler tedavi gerektirir İnce perdelerde lizis uygulanır,subglottise uzanan kalın perdelerde trakeotomi Cerrahi Tedavi : 6 ay sonra Eksternal Tirotomi ve ya CO2 Lazer Lizisi ile internal yol,Endoskopik Lizis LARİNKS YARIKLARI Otozomal dominant Erkek çocuklarda daha sıktır. Diğer organ anomalileriyle birliktelik En sık birliktelik gösterdiği anomali trakeoözafagial fistül İnteraritenoid dokuların yada krikoid kıkırdağın posterior orta hatta birleşmemesi sonucunda larengeal yarık; trakeaözafagial septumun inkomplet gelişmesi sonucunda ise trakeoözafagial yarık veya fistül mg.

24 ÇOCUKLARDAKİ EN SIK ÜST HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU NEDENLERİ
AKUT Enflamatuar - Krup (Akut Laringotrakeobronşit) -Akut Epiglottit Yabancı Cisim Travma KRONİK SUPRAGLOTTİK Koanal Atrezi Stenoz Kitle,Kist Hipertrofik Adenotonsil GLOTTİK Laringomalazi Yabancı Cisim Vokal Kord Paralizisi Papillomatozis SUBGLOTTİK Stenoz, Web, Kitle,Yabancı Cisim, Hemanjiom TRAKEAL Yabancı Cisim, Stenoz, Kitle, Trakeomalazi, Vasküler Ring

25 ÇOCUKLARDA LARİNGEAL DİSPNE ENFEKSİYÖZ NEDENLER
KRUP(A.Laringotrakeobronşit) Genelde ASYE ile birlikte Solunum sıkıntısına yol açan hastalıkların %90’ı Çocuklarda (%3-5 ) en az bir kez krup atağı Bu çocukların %5’inde rekürren krup (reflü,larengeal stenoz,malformasyon) Sonbahar/kış aylarında, yaşlar AKUT EPİGLOTTİT Supraglottik yapıların bakteriel sellüliti Saatler(2-6 saat) içinde hızlı seyir 2-6 yaş arası çocukları etkiler Kış ve ilkbaharda daha sık Etken: %90 HİB Semptomlar: Ateş ,Solunum Sıkıntısı, İrritabilite, Yüzeyel Solunum , İnspiratuar Stridor,Boğuk ses, Retraksiyonlar, Salya tutamama

26 ÇOCUKLARDA LARİNGEAL DİSPNE ENFEKSİYÖZ NEDENLER
KRUP En sık Parainfluenza 1ve 2 virüsleri ( influenza A ve B, RSV, kızamık, adenovirüs, varisella, HSV TİP l ) Hafif ateş, lökositoz ; İnspiratuar stridor, havlar tarzda öksürük, ses kısıklığı Bifazik stridor, retraksiyonlar, solunum hızının artması ve siyanoz (ciddi solunum yolu obstrüksiyonu) Ayırıcı tanıda ilk düşünülmesi akut epiglottittir. Bunun dışında; Yabancı cisim, subglottik hemanjiomlar;GÖR –Rekürren Krup Semptomları AKUT EPİGLOTTİT Çocuk 'tripod’ pozisyonda Ellerini yatağa koymuş, oturur pozisyonda ve öne eğilmiş --daralmış larinks girişinden hava akımını artırmaya çalışır— TANI: Ameliyathane koşullarında direkt gözlem ile konur. Yan Servikal Grafide BAŞPARMAK BULGUSU

27 ÇOCUKLARDA LARİNGEAL DİSPNE ENFEKSİYÖZ NEDENLER
KRUP TEDAVİ Yakın takip, Buhar verilmesi, Gerektiğinde oksijen, Rasemik epinefrin Kortikosteroid AKUT EPİGLOTTİT TEDAVİ Supraglottitten şüphelenilen vakalarda (özellikle çocuklarda), hasta ameliyathane koşullarına airvay ve trakeotomi ekipmanıyla birlikte alınmalıdır. HİB enfeksiyonlarının tedavisinde 3.Kuşak Sefalosporinler kullanılır.

28 ERİŞKİNLERDE HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU NEDENLERİ
AKUT Enflamatuar Krup Supraglottit(Epiglottit) Ludwig Anjini Travma Yabancı Cisim İatrojenik KRONİK Tümör Konjenital Posttravmatik Enflamatuar Wegener Granülomatozu Relapsing Perikondrit Sarkoidoz İatrojenik En sık tiroid cerrahisi torasik ve kardiak cerrahiye İdyopatik

29 ERİŞKİNLERDE EN SIK LARİNGEAL DİSPNE NEDENLERİ
BİLATERAL VOKAL KORD PARALİZİSİ (%6) Edinsel Nedenler Malin Hastalıklar En sık akciğer (Ac) karsinomu özefagus,tiroid maliniteleri posterior fossa tm.leri, temporal kemik tm.leri, lenfomalar, nazofarinks.tm. Cerrahi travma İdyopatik Cerrahi olmayan travma ve basılar Enflamatuar nedenler (Ac TBC) Nörolojik Nedenler Diğer nedenler Her iki kord vokal paramedian hatta stabil Semptomlar Geçici Ses Kısıklığı,Güçsüz Öksürük Trakeotomi gerektirecek solunum sıkıntısı Tedavi Ekstralaringeal/ Endolaringeal Aritenoidektomi(Lazer); Sinir Kas Transpozisyonu

30 ERİŞKİNLERDE EN SIK LARİNGEAL DİSPNE NEDENLERİ
EDİNSEL LARİNGEAL STENOZLAR 1-Postentübasyon Stenozu 2-Postop Stenoz( Trakeotomi Sonrası) 3-Enfeksiyöz ve ya Enflamatuar Stenoz Granülomatöz Hastalıklar (En sık sebep TBC) 4-Laringeal Travma Uygun olmayan yaklaşım laringeal stenoza yol açabilir. İnternal Travma Kaynakları Eksternal Travma Nedenleri Termal Travma Kostik Madde İçilmesi 5-Sistemik Hastalıklar : -Romatoid Artrit ve Juvenil Romatoid Artritte (Still hast.) -Krikoaritenoid Eklem Fiksasyonuna bağlı Laringeal Stenozlarda; -SLE ve GUT (Aynı sebeple) 6-Radyasyon Etkisi Tanı: Direkt Laringoskopoide aritenoidin palpe edilmesi ile konur. Laboratuar: ESR,CRP,ANA,RF

31 ERİŞKİNLERDE EN SIK LARİNGEAL DİSPNE NEDENLERİ
ERŞKİNLERDE LARİNGEAL STENOZU TAKLİT EDEN DURUMLAR Vokal kord paralizisi(tiroid cerrahisi sonrası,Larinks ca) Viral,Granülomatöz ve fungal larenjitler Reinke Ödemi Laringeal Travma (Künt //penetran) Postentübasyon, Hemanjiom,supraglottik İdyopatik ( ör:Spastik Disfoni) Nörolojik (Amiyotrofik Lateral Skleroz , Multipl Skleroz.....) Kostik Madde İçimi Sistemik Hastalıklar (Romatoid Artrit , Polikondrit) Trakea Tümörleri ve ya obstrüksiyon

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

49 KAYNAKLAR Bailey Head and Neck Surgery -- Otolaryngology / Edition 4 by Byron J. Bailey (Editor), Jonas T. Johnson (Editor), Shawn D. Newlands (Editor) Cummings Otolaryngology: Head and Neck SurgeryCharles W. Cummings (Author), Bruce H. Haughey (Author), J. Regan Thomas (Author), Lee A. Harker (Author), Paul W. Flint (Author) Uludağ KBB Ders Notları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ve Baş-Boyun Cerrahisi, Can Koç

50 RAZIYSAN GEL CERRAHiYE
Eski bir önlüğe bir nazogastriğe Hocamdan kalan şu bisturiye Razıysan gel cerrahiye Bir koterim var bir eldivenim şu ameliyathanede yapayalnızım Post op. lardan umutsuzum Razıysan gel benimle Bazen tiroid bazen apandisit Razıysan gel cerrahiye Bir uzun kolona bir kısa rektuma Yinede şükretmeye Razıysan gel cerrahiye


"DR ZEHRA DÖNMEZ DR ENGİN ACIOĞLU 11 NİSAN 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları