Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumsal Dayanışma. Toplumsal Dayanışma Nedir?  Dayanışma bir toplulu ğ u oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumsal Dayanışma. Toplumsal Dayanışma Nedir?  Dayanışma bir toplulu ğ u oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı."— Sunum transkripti:

1 Toplumsal Dayanışma

2 Toplumsal Dayanışma Nedir?  Dayanışma bir toplulu ğ u oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı ba ğ lanması demektir. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak de ğ erlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir.  Toplumsal dayanışma toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak de ğ erlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Yaşamımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri oldu ğ unu artık idrak etmemiz gerekmektedir. Çünkü iyi yaşamamıza yardımcı olacak unsurlardan birisi dayanışmadır. Ülke içinde veya dış ülkelere karşı her zaman birlik ve beraberli ğ imizi korumak zorundayız. Toplumsal dayanışma denildi ğ inde konuyu birçok farklı noktadan incelemek gerekir. Toplumu oluşturan bireylerdir. Bireyler arasında güven ilişkisi, demokrasi, hukuka saygı, kurumlar arasındaki iletişim, köylü yada kentli bireylerin birbirine olana saygı ve ba ğ lılı ğ ı, devlete olan güven ve günümüz Türkiye'sinde olumlu yada olumsuz her türlü gelişmelere verilen reaksiyonlar olarak incelenebilir. Birlik ve beraberlik denildi ğ inde toplumsal dayanışmaya en büyük örnek Kurtuluş Savaşımızdır.  Konu hakkında Paulo Coelho'nun yazısından biraz söz etmek istiyorum. Yazı şöyle  Çiftçi, Tarım Bakanlı ğ ı tarafından verilen bütün madalyaları kazanmayı başarmıştı. Çünkü yetiştirdi ğ i bu ğ daylar mükemmel kalitedeydi.  Meraklı bir gazeteci bu büyük başarının sırrı üzerine uzun bir makale yazmak amacıyla çiftçinin yaşadı ğ ı yere gitmeye karar verir. Oraya varır varmaz çiftçiye, bölgedeki en iyi ürünü yetiştirmeyi her zaman nasıl başardı ğ ını sordu.  “Çok basit” diye cevap verdi çiftçi  “Hasat bitti ğ inde bu ğ day tanelerini büyük bir bölümünü ayırıyor ve onları komşularıma da ğ ıtıyorum”  İ nsan, do ğ ası gere ğ i toplumsal bir varlıktır. Yalnız yaşaması mümkün de ğ ildir. Birlikte yaşamanın gere ğ i olan dayanışma ile insanlar yardımlaşmayı, birlikte iş yapmayı ö ğ renirler. Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir. Atalarımız bu konuda "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" diyerek, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulamışlardır.  Dayanışma toplumlar arasında, millet içerisinde ve milletlerarasında olabilir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Milleti'nin dayanışması ile düşman yurttan kovulmuş ve vatan tamamen kurtarılmıştır.  Dünya da ise, Birleşmiş Milletler buna örnek olarak gösterilebilir

3 Dayanışma İ le İ lgili Ata Sözleri  Hatta Dayanışma Gelmiş Geçmiş Tüm Türk Halkının Ruhuna işlenmişdir.Bu Konuyla İ lgili Çok De ğ erli Ata Sözleri Bilinmektedir.  Komşu komşunun külüne muhtaçtır  Yakın dost,hayırsız akrabadan ye ğ dir  İ yilik eden iyilik bulur  Yalnız taş duvar olmaz  El eli yıkar, iki el de yüzü  Veren eli herkes öper (Cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar.)

4 .  D İ N İ M İ ZDE DAYANIŞMANIN ÖNEMi  Dinimiz İ slâmiyet, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde güç kuvvet bulup gelişmiş, insanlı ğ a büyük bir hidayet meşalesi olmuştur İ lk müslümanlar Mek-ke'de, Medine'de, Kur'an'da Allah'ın talimatlarına hak-kıyla uyarak Hz Peygamber'in rehberli ğ inde yardım-laşmanın ve dayanışmanın eşsiz örneklerini bizzat yaşayarak vermişlerdir Kitabımız Kur'an'da, bakınız, Allah Teâlâ bu hu-susta bize ne buyuruyor: " İ yilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın Al-lah'tan sakının; çünkü Allah'ın azabı çetindir " (5 Maide, 2) "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi or-tak koşmayın Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın ve uzak komşulara, yanında bulunan ar-kadaşa, yolda kalanlara, sahip oldu ğ unuz kö-lelere iyilik edin..Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez " (4 Nisa, 36) Ayrıca Allah, her hafta cuma günü hutbe so-nunda, hatiplerin okudu ğ u Nahl Suresi'nin 16/90 ayetinde de adaletten sonra ihsanı, akrabaya vermeyi emretmekte, her türlü edepsizli ğ i, fenalı ğ ı ve azgınlı ğ ı yasaklamaktadır Dinimizde yardımlaşma ve dayanışma imanın, ibadetin ve ahlâkın gere ğ idir İ manın gere ğ i oldu ğ unu Peygamberimiz pek çok kutlu hadisinde ifade et-mişlerdir: "Sizden biriniz, nefsi için istedi ğ ini mü'min kardeşi için de istemedikçe kâmil imanla iman etmiş olmaz " "Mü'min için mü'min, birbirini sa ğ lamca kavramış yapı taşlarının oluşturdu ğ u sa ğ lam binalar gibidir " Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bu hadisler-de, Peygamberimiz yardımlaşma ve dayanışmanın önemine işaret buyurmaktadır Allah Teâlâ Kitab-ı Kerim'inde yardımlaşma ve dayanışmanın fiilî örne ğ ini ortaya koyup Allah yo-lunda infakta ve harcamada bulunanlara, müslü-man kardeşine yardım elini uzatanlara, bakınız, Ba-kara Suresi'nin 261 ayetinde nasıl müjdeler veriyor: "Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başa ğ ında yüz dâne olmak üzere yedi başak veren bir dânenin durumu gibidir Allah diledi ğ ine kat kat verir Allah'ın lütfu geniştir, O, her şeyi hakkıyla bilir " Müslüman Allah'ın ve Rasülü'nün davetine ica-bet eden, onların ça ğ rılarına kulak veren insandır Müslüman, helâl mal kazanır, harama asla el uzatmaz, faizden kaçınır, karaborsa ve aldatmaya ilti-fat etmez, kazandı ğ ı maldan mü'min kardeşlerinin muhtaçlarına seve seve da ğ ıtır Müslüman, çocukları, yetimleri, yoksulları, kim-sesizleri, sakatları, dulları, acizleri, felâkete u ğ ramış-ları daima gözetir Müslüman, zekât farzını tam olarak yerine ge-tirdi ğ i gibi adaklar, kurbanlar keserek, sadakalar, hayırlar da ğ ıtarak, fıtır sadakası vererek, aç ve muh-taçların ihtiyaçlarını gidererek yardımlaşmanın ve dayanışmanın gönüllü neferi olur Böylece top-lumun iç barış ve huzuru için büyük katkılarda bulu-nan müslüman, vakıflar kurar, hayır dernekleri tesis eder, kendinden çok din kardeşini düşünür, hediye ve ba ğ ışlarda bulunur, bu suretle gönülleri fetheder Bütün bu saydı ğ ımız hususlar İ slâmî yardımlaş-ma ve dayanışmasının özünü oluşturan güzel davra-nışlar ve salih amellerdir Müslüman her şeyden önce ailesinde yardım-laşma ve dayanışma içinde olmalıdır Müslüman ma-hallesinde, köyünde, kentinde de aynı davranışları sergilemelidir Zira Müslüman daima Hz Peygamber (s a v )'in şu hadislerini kendisine rehber edinmeli, bu hadislerle önünü aydınlatmalıdır: "Müslümanlar, birbirlerini sevmekte, merhamet-leşmekte, ilgi duyup yardımlaşmada bir vücut gibi-dirler Vücuttan bir organ hastalandı ğ ında, di ğ er organları, uykusuzluk ve ateşte aynı acıyı tatmaya ça- ğ ırır " "Yanıbaşındaki komşusu aç oldu ğ u halde, onun durumunu bile bile, karnı tok yatan bana inanmamış olur "hadis zekâthadis

5 VAN DEPREM İ ÜLKEM İ ZDEK İ EN YAKIN VE EN BÜYÜK ÖRNEKLERDEN B İ R İ VAN DA 7.2 Ş İ DDET İ NDE YAŞANAN BÜYÜK VAN(ERÇ İ Ş) DEPREM İ D İ R BU YAŞANAN FAC İ ANIN ARDINDAN TÜM TÜRK İ YEDE EL İ NDEN GELD İĞİ KADAR YARDIM ETD İ VE BU GÖRÜNTÜLER ORTAYA CIKTI

6

7

8

9 .

10 SON OLARAK Dayanışmanın olmadı ğ ı yerlerdeki en büyük sorun yok olma tehlikesidir dayanışma ça ğ ımızın en büyük ihtiyacı olmakla birlikte en büyük eksikli ğ idir dayanışmanın olmaması insan tarihini bitirmekte ve bizi bir felakete sürüklemektedir dayanışma güçlü ve güçsüzlerin eşit olması iyi ve güzel bir hayat ve parlak bir gelecek getirir.ve bunlar insanın aklına ister istemez yeni ve çok güçlü bir soru getirir dayanışma olmasaydı insan hayatında ne gibi eksiklikler olurdu dayanışma olmasaydı insan var olur muydu bu sorunun cevabı günümüzde bu durum felaket olarak söylenir dayanışma bir insanı oluşturan en baş manevi kavramdır dayanışma bir insanı kökten de ğ iştirebilir günümüz insan o ğ lunda bu pek görülmese de hala var olmaktadır dayanışma bir güç gösterisidir dayanışma insan o ğ lunu güçlü kılar bunun sebebi hayattan aldı ğ ı zevk dir bu insana onu kollayanlar insanlar oldu ğ unu gösterir BİZ DAYANIŞMAYI ANLATMAYA ………….ÇALIŞTIK……………..

11 Başkan: Seda Budak Hazırlayanlar:Ezgi Karaaslan Ömer Erto ğ rul Vakit Ayırdı ğ ınız İ çin Teşekkür Ederiz


"Toplumsal Dayanışma. Toplumsal Dayanışma Nedir?  Dayanışma bir toplulu ğ u oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları