Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM KANDA INTERFERON GAMA SALıNıMıNıN ARA Ş TıRıLARAK KONJENITAL TOKSOPLAZMOZIS TANıSı Danışman:Prof.Dr.Bülent BAYSAL Arş.Gör.Dr.M.Emin DEM İ RC İ L İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM KANDA INTERFERON GAMA SALıNıMıNıN ARA Ş TıRıLARAK KONJENITAL TOKSOPLAZMOZIS TANıSı Danışman:Prof.Dr.Bülent BAYSAL Arş.Gör.Dr.M.Emin DEM İ RC İ L İ."— Sunum transkripti:

1 TAM KANDA INTERFERON GAMA SALıNıMıNıN ARA Ş TıRıLARAK KONJENITAL TOKSOPLAZMOZIS TANıSı Danışman:Prof.Dr.Bülent BAYSAL Arş.Gör.Dr.M.Emin DEM İ RC İ L İ

2 Toksoplazma gondii  Zorunlu hücre içi protozoon  Memelilerden ku ş lara kadar geni ş bir konak spektrumu  İ nsanlara edinsel veya konjenital bula ş  Takizoit, bradizoit, ookist Bradizoit  Konak hücre vakuolü içinde geli ş en 40 mikron büyüklükte doku kistlerinde ortalama 1000-3000 bradizoit Ookist  Faelidae ailesi (son konak) ba ğ ırsa ğ ında parazitlerin seksüel evrimi sonucu olu ş ur

3  Dı ş ortamda, her ookist içinde iki ş er sporokist ve her sporokist içinde de dörder sporozoit geli ş ir (enfektif form uygun ko ş ullarda 5-8 günde). Oda sıcaklı ğ ında aylarca canlı kalabilirler Konjenital bula ş  Plasentadan trofozoit geçi ş i ve bula ş 3. trimestreye do ğ ru giderek artar.Bebe ğ in etkilenmesi en çok ilk trimestrede Edinsel bula ş  Takizoitler (kan transfüzyonu, laboratuvar kazaları)  Doku kistleri (sı ğ ır, koyun, domuz etlerinin çi ğ, az pi ş mi ş veya dondurulmadan yenmesi)  Ookistler (kontamine yiyecek, içecek ve ellerle)

4 Klinik  Konjenital toksoplazmoz  Neonatal hastalık (Hidrosefali, mikrokalsifikasyonlar, koryoretinit)  Ya ş amın ilk haftalarında olu ş an hafif veya a ğ ır hastalık  Bebeklik, çocukluk veya adolesansta, önceden tanınmamı ş infeksiyonun sekel veya relapsı  Subklinik infeksiyon  Oküler toksoplazmoz

5  İ mmunokompetan olanlarda  Asemptomatik  Enfeksiyoz mononükleoz benzeri bir tablo  Poliadenopatili ate ş siz ş ekil  Nadiren a ğ ır infeksiyon Toksoplazmoz tanısı  Direkt  Kan, vücut sıvı ve dokularından izolasyon  Sitolojik preparatlarda takizoit ve/veya antijenlerin gösterilmesi  Plasenta, fetus veya yenido ğ anda takizoit veya bradizoitleri içeren kistlerin gösterilmesi  PZR  İ ndirekt  serolojik testler

6 Serolojik testler  Kullanılan antikorlar  IgG  IgM  IgA (yenido ğ anda)  IgE (immunkompromize hastalarda)  İ FAT  İ HA  Anti-toxoplasma IgM ELISA (özellikle immunocapture)  IgM, IgA, IgE  Anti-toxoplasma IgG ELISA  IgG avidite

7  Toxoplasma gondii, konjenital infeksiyonlu ki ş ilerde ciddi morbidite ve mortalite nedenidir  İ nfekte yenido ğ anlar do ğ umda asemptomatik olabilir fakat adölesan ve çocukluk döneminde retinal hastallıklar geli ş me riski vardır

8  Bu hastalarda hastalı ğ ın tanısı ço ğ unlukla spesifik antikorların tespitine dayanmaktadır  Plesental geçi ş i olmayan Toxoplasma spesifik IgA ve IgM konjenital infeksiyon için iyi bir gösterge olarak kabul edilir  Bununla birlikte maternal infeksiyonda gestasyonal ya ş testin performansını etkilemektedir ve do ğ umda test infekte bebeklerin %75 ten fazlasını tespit edememektedir

9  Toksoplazma spesifik IgG plesentaya geçti ğ inden yenido ğ an kanındaki varlı ğ ı konjenital infeksiyonun bir kanıtı olarak de ğ elendirilmez  Anneden geçen IgG’ler genellikle 6-12 ay içerisinde kaybolmaktadır  Bu yüzden gebeli ğ inde serokonversiyonu olan annelerden do ğ an,infekte olmayan bebekler konjenital toxoplazmozis dı ş lanmadan önce bir yıl boyunca serolojik teslerle düzenli olarak takip edilmelidir

10  T. gondi infeksiyonu interferon gama üreten T lenfositlerin effektör aktivitesine ba ğ lı olan uzun süreli hücresel immuniteyle sonuçlanmaktadır  Birkaç çalı ş ma hastalı ğ ın tanısında hücresel immunitenin potansiyel rolünü ara ş tırmı ş tır.Fakat literatür bilgileri çeli ş kilidir  Konjenital infekte çocuklarda ki T. gondi antijenleri tarafından lenfositlerin uyarılmaması daha önceden bildirilmi ş tir

11  Yakın zamanda (Guglietta et al.) bir çalı ş mada sentetik peptidleri kullanarak konjenital infeksiyonlardaki parazitik antijenlere kar ş ı spesifik T hücre yanıtının ya ş ile ili ş kili bozuklu ğ unu saptamı ş lardır  Buna kar ş ıt olarak ba ş ka bir çalı ş ma konjenital toksoplasmozisin erken ve do ğ ru tanısı için T hücre immunite de ğ erlendirmesinin önemli oldu ğ unu bildirmektedir  Flow sitometri ile CD25 ekspresyonunun saptanması ile yenido ğ anlarıda içeren hemen hemen tüm hastalarda spesifik hücresel immunitenin saptanabilir oldu ğ u daha önceden gösterilmi ş tir

12  Bu çalı ş mada çalı ş ma konjenital toxoplasmozisin tanısı için tam kanda IFN-gama salınımı analizinin performansı de ğ erlendirilmi ş tir

13 Gereç&Yöntem  Grup 1) Grup 1’deki hastalar bebekleri test etmeden önce tekni ğ in geçerlili ğ ini kontrol etmek için pilot çalı ş mada kullanılmı ş tır  Bu çalı ş ma Hoˆpital de la Croix Rousse, Lyon,France ba ş vuran 172 hastadan olu ş maktadır ve toxoplasma serolojisi için test edilen hamile kadınları da içermektedir  58 hastada infeksiyon saptanmamı ş tır(negatif serolojik test)  114 hasta ya kronik infektedir yada yakın zamanda serokonversiyon göstermi ş tir(Pozitif test)

14  Kan hücreleri ile IFN-gama sekresyonu analizini ilk önce final konsantrasyonu 1.5,3,6 µg/ml olacak ş ekilde T. gondi antijenleri kullanılarak ara ş tırılmı ş tır  Bu konsantrasyonlar arasında 3 µg/ml sensivite ve spesifite için en iyi sonucu saptamı ş tır.Çalı ş mada bu konsantrasyon kullanılmı ş tır

15  Serum ayrılmasından 24 saat sonra olu ş an örnekler,ayırmadan 24 saat içindeki örneklerle kar ş ıla ş tırıldı ğ ında dü ş ük IFN-gama uyarısı gözlemlenmi ş  Çalı ş mada 479 test uygulanmı ş.Sonuçların 252’i (%5) PHA stimülasyonuna pozitif yanıt yetersizli ğ i veya IFN-gama spontan sekresyonuna ba ğ lı olarak geçersiz sayılmı ş tır

16  Grup2)Grup 2 gebeli ğ i boyunca serokonversiyon gösteren annelerden do ğ an 1 ya ş altı 62 infantı içermektedir  Konjenital toksoplazmozis tanısı; 17 olguda amniyotik sıvıda (+) PCR sonucu olan,perferik kanda IgM veya IgG varlı ğ ı,anne ve yenido ğ anda kar ş ıla ş tırılmalı Western blot pozitifli ğ ine,1 ya ş ından sonra spesifik IgG varlı ğ ına dayanarak konmu ş tur

17  Çalı ş manın protokolüne göre,tüm hastalara hem klinik hemde oftalmolojik muayene yapılmı ş, hem de hastalara ilk yıl boyunca her 3 ayda bir serolojik testler uygulanmı ş tır  İ nfeksiyon 1 ya ş ında serolojik tesleri negatif olan, do ğ umda ve in-utero testleri negatif olan 45 çocukta ekarte edilmi ş tir

18  Grup3) Konjenital infeksiyonu olan 1-30 ya ş ındaki 124 hastayı içermektedir.Hepsi yıllık olarak düzenli klinik ve oftalmolojik muayeneye tabi tutulmu ş tur.Bunların 31’inde okuler lezyonlar,8’inde serebral kalsifikasyonlar vardı  Serolojik ara ş tırmalar: Toksoplazma spesifik IgG ve IgM antikorları Enzygnost toksoplazmozis EL İ SA (ELISA; Siemens Healthcare Diagnostics, Marburg, Germany) kullanılarak yapılmı ş tır

19  Boya uyumsuz test sonuçları olan örneklerde yapılmı ş tır  T hücre stimülasyonu; Solubl Toxoplasma gondii antijenlerinin hazırlanması; RH su ş unun Toxoplasma gondii parazitleri OF1 farelerinin peritoneal kavitelerinden elde edilmi ş tir.Asit sıvısı infeksiyondan 2 gün sonra toplanmı ş tır ve 0.2-µm por geni ş li ğ i olan membranlardan geçirilerek -20C˚’de saklanmı ş tır

20  Kan örnekleri stimülasyonu; Periferik kandan 1ml örnek lityum heparin antikoagülanı içeren vacutainer tüplere koyulmu ş tur (BD Diagnostics, Franklin Lakes, NJ)  Tüpler oda ısısında 1600 devirde 15 dakika santrifüj edilmi ş tir  Serum serolojik ara ş tırmalar için toplanmı ş ve RPMI medium (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO)’un aynı hacmi ile replese edilmi ş tir

21  Dilüe kanın 300µl’si Toxoplasma gondii antijenlerinin farklı konsantrasyonları varlı ğ ında steril propilen tüplerde(Eppendorf AG, Hamburg, Germany)kültürü yapılmı ş tır  Bütün kültürler %5’lik CO 2 ortamdac 37C˚’de 24 saat inkübe edilmi ş tir  IFN-gama analizi ticari ELISA kiti (AbCys, Paris, France) kulanılarak yapılmı ş tır

22 SONUÇLAR  Grup1) Ş ekil 1 grup1’deki 114 infekte hastada ki IFN-gama sekresyonunun, infekte olmayan 58 hastadan anlamlı olarak daha yüksek oldu ğ unu göstermektedir  Testin sesivitesi %96,spesifitesi %91 dir  Negatif serolojisi olan hastalar arasında 5’i 1.5-23.2 arasında de ğ i ş en zayıf IFN-gama seviyelerini göstermektedir.5 hastanın tamamıda spontan olmayan IFN-gama sekresyonu yapmaktadır ve inflamatuar sendromları yoktu

23

24  Bu ki ş ilerden ikisi tekrarlayan testlerde IgG olmadan IgM varlı ğ ı ile birlikte atipik serokonversiyon profiline sahip hamile kadınlardı  Her ikisinede IgM varlı ğ ına dayanarak yakın zamanda infekte oldu ğ u dü ş ünülmü ş ve spiramisin tedavisi verilmi ş tir  Toxoplasmozis testi pozitif olan hastalar arasından 5’i (+) PHA testine ra ğ men negatif IFN-gama yanıtı vardı ve hastaların kayıtlarında anerji ve imunsüpresyonun hiçbir kanıtı yoktu

25  Grup 2)Çalı ş mada ki ilk testten, 17 infekte infant infekte olmayan infantlardan anlamlı olarak daha yüksek seviyede IFN-gama düzeyi göstermi ş tir  ROC e ğ risine göre 1 pg/ml’nin üzerindeki de ğ erler pozitif olarak kabul edilmi ş tir  Bu ş artlar altında 17 infekte bebe ğ in 16’sı pozitif IFN-gama düzeylerine sahiptir  Bunlar arasında 5 infant ya ş amlarının 3 haftalık ve 3 aylık dönemleri arasında subklinik infeksiyon tanısı almı ş tır.2 olguda bu konjenital infeksiyonun tek pozitif kriteridir

26  Anneler gebelik boyunca farklı periyotlarda serokonversiyon göstermi ş lerdir ve hepsine toxoplasmozis için antenatal tedavi verilmi ş tir  45 infekte olmayan infant içinde 44’ünde negatif cevap elde edilmi ş tir.Bu klinik bulgularla testin sensivitesi %94 ve spesifitesi %98 di.  Tedavi altında ki 2 bebekte test sonuçlarının geçici negatifli ğ i dı ş ında 62 bebekte izlem sonuçları tanıyla uyumluydu.Aynı zamanda serolojileri negatifti  Tedavinin bitiminden sonra hem IFN-gama hemde IgG titrelerinin her ikisinde dramatik bir artı ş göstermi ş lerdir

27  Grup 3) Konjenital olarak infekte ki ş ilerin 172’sinin tamamı 2,285-9 pg/ml arasında de ğ i ş en IFN-gama seviyeleri ile birlikte pozitif test sonuçları elde edilmi ş tir  IgG titreleri ve IFN-gama seviyeleri arasında anlamlı olmayan bir korelasyon vardı

28 TARTI Ş MA  Çalı ş mada T hücrelerinin Toxoplasma gondii antijenlerinin stimülasyonuyla olu ş an IFN-gama yanıtını ölçmek için invitro bir ara ş tırma yapılmı ş tır  Test sadece 1 ml kan gerektirmekteydi.Bu nedenle yeni do ğ anlara uygulanması için uygundu  Bunun yanında pozitif ve negatif kontrolle birlikte IFN-gama analizine ek olarak (PHA- PBS),serolojik testler aynı kan örne ğ i ile yapılabiliyordu

29  Geçersiz test sonuçları olarak PHA tüplerindeki pozitif yanıt yetersizli ğ ine veya kontrol tüpündeki spontan IFN-gama sekresyonuna ba ğ lı olarak %5 oranındaydı, geçersiz sonuçlar, ba ş lıca yeti ş kinlerde gözlemlenmi ş tir  Akut veya kronik infeksiyonu olan seropozitif hastalar infekte olmayan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek IFN-gama düzeyleri göstermi ş tir  IFN-gama’nın spontan sekresyonu olmayan 5 örnek sonuçları IgG serolojisiyle kar ş ıla ş tırıldı ğ ında yanlı ş pozitiflikler belirlenmi ş tir

30  IFN-gama de ğ erlendirilmesi gebe kadınlarda kar ş ıla ş ılabilen belirsiz serolojik düzeyin yorumlanmasına sa ğ layabilir  Daha önceden T. gondii antijeninin seronegatif ki ş ilerdeki i ş aretlenmi ş T hücre proliferasyonunu ortaya çıkarabildi ğ i gösterilmi ş tir.Bu proliferasyonun poliklonal oldu ğ u görünmektedir ve coccidan bir patojen ile birlikte çapraz reaksiyonla sonuçlanabilir.Antijen pürifikasyonu testin spesifikli ğ ini arttırabilir

31  Yanlı ş negatif sonuçları olan be ş hasta immunsüprese de ğ ildi ve hepsi PHA’ya pozitif yanıt verdi  Lenfosit sayıları normal seviyelere dü ş mü ş tü fakat CD4 fenotiplemesi olu ş mamı ş tı  Bunların hepsinde kr. toksoplazma infeksiyonu vardı ve yanıt yetersizli ğ i daha önceden bildirilen tüberküloz hastaları gibi aktif hastalıkla ili ş kili imunsüpresyona ba ğ lı de ğ ildi

32  Gebeli ğ i sırasında infekte olan annelerden do ğ an 1 ya ş altı bebekler için ilk testin sonuçları %94 sensivite,%98 spesifite göstermektedir  Test infekte olmayan bebe ğ in 44’ünde hastalı ğ ı ekarte etmi ş tir  Ya ş amın ilk yılında IgG taraması gereksiz bulunmu ş tur  Tek yanlı ş pozitiflik klinik inflamatuar hastalı ğ ı olmayan geçici pozitif test sonucu olan 6 aylık bir bebekte gösterilmi ş tir.Bu hastanın daha sonraki testleri negatif çıkmı ş tır

33  İ nfekte olmayan 17 bebe ğ in 16’sı testle te ş his edilmi ş tir  3 ayın altındaki 2 bebekte IFN-gama sekresyonu infeksiyonun tek i ş aretiydi ve tedavi kararını etkilemekteydi  Bu veriler göstermi ş tir ki bebekler için IFN-gama salınımı konjenital toksoplazmozisin iyi bir göstergesidir  Tek yanlı ş negatif sonuç tedavi bitiminden sonra IFN-gama yüksekli ğ i gösteren 8 aylık bir bebekte belirlenmi ş tir

34  Ş ekil 4’te gösterildi ğ i gibi IgG titreleri IFN gama titreleriyle paraleldir

35  Bu antikor profili tedavi alan hastalarda yaygın olarak gösterilmektedir  Bu patern parazit kistlerinden orijin alan antijenlerin azalmasına veya primetamin ve sulfanomidin mitokondriyal apopitotik yolun aktivasyonu için aktif lenfositler üzerinde direkt etkisine ba ğ lıdır  Bebeklerde gözlenen ilaç düzeylerindeki büyük farklılık bu fenomenin tüm bebeklerde neden gözlenmedi ğ ini açıklamaktadır

36  İ nfeksiyondan 30 yıl sonra grup 3’teki subklinik hastalarda yeterli IFN-gama yanıtı kan dola ş ımındaki spesifik effektör T hücrelerini belirleyen kistler tarafından üretilen devamlı parazitik antijenin bir belirtecidir  Hastalı ğ ın akut fazı özellikle Th 1 yanıtı gibi immunsistemin baskısı alındaki yava ş replike olabilen bradozoitlerden farklılık gösteren hızlı replike olan takizoitlerin varlı ğ ı ile karakterizedir

37  Bradozoitler farklı dokularda kistlere dönü ş ür ve hayat boyu persiste kalır  Her iki parazitik durumda da spesifik antijenler eksprese edilir

38  Sonuç olarak toksoplazmik antijenler ile tam kanın stümülasyonundan sonra IFN-gama yanıtının de ğ erlendirilmesinin yenido ğ anlarda konjenital toksoplazmozis tanısı için kolay uygulanabilir basit bir test oldu ğ u gösterilmi ş tir  Bu test do ğ umda konjenital infeksiyonu güvenilir bir ş ekilde ekarte etmektedir ve gereksiz anksiyete ve serolojik takiplerden kaçınılmaktadır  Tersine pozitif sonuç verildi ğ inde infeksiyon sekelini azalttı ğ ına inanılan erken tedavi kararına neden olmaktadır

39  Testin performansını arttırmak için pürifiye antijenlerin veya sentetik peptidlerin kullanımı ara ş tırılmalıdır  Testin sensivitesini tam olarak de ğ erlendirmek için ek vakalara ihtiyaç vardır

40 teşekkürler


"TAM KANDA INTERFERON GAMA SALıNıMıNıN ARA Ş TıRıLARAK KONJENITAL TOKSOPLAZMOZIS TANıSı Danışman:Prof.Dr.Bülent BAYSAL Arş.Gör.Dr.M.Emin DEM İ RC İ L İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları