Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anız Yakmak İse; Cenneti Cehennem Ateşiyle Tutuşturmaktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anız Yakmak İse; Cenneti Cehennem Ateşiyle Tutuşturmaktır."— Sunum transkripti:

1 Anız Yakmak İse; Cenneti Cehennem Ateşiyle Tutuşturmaktır.

2 -Bilimsel olarak bu konu açıklanmadığı sürece yakma eylemi devam edecektir. - Anızı yakanlar kendilerine göre doğru bir iş yaptıklarına inanmaktadırlar. -Gerçektende anız yakan çiftçilerin mantığı ile olaya bakınca doğru gibi görülse de, -Bilimsel gerçekleri bilerek hareket edildiğinde anız yakmak ne kadar zaralı olduğu görülecektir. Anız Ni ç in Yakılır?

3 1-Anız yakma s ü r ü m ü kolaylaştırır. Bir k ü lt ü r alanında bulunan bitkiler toprağın işlenmesini az veya ç ok zorlaştırırlar. Anızın ( hububat hasadından sonra kalan bitki artıklarının) yakılması sonucu yapılacak toprak işleme daha kolay olur. 2-Anız yakmayla saplar ü zerinde ve toprağın 2 – 3 cm derinliğindeki hastalık etmenleri yok edilir. B ö ylece, bitki hastalıkları belli bir oranda azalır. 3-Anız yakma ile saplar ü zerinde ve toprağın 2 – 3 cm derinliğindeki zararlıların yumurta, larva, pupa ve erginleri de yok edilir. Bitki zararlıları belli oranda b ö ylece ortadan kalkar. Anız Yakmanın Yararları Nelerdir?

4 4-Anız yakma ile toprak ü zerine d ü şen ve toprağın 2 – 3 cm derinliğindeki b ü t ü n yabancı ot tohumları yok edilir. B ö ylece, yabancı otların artışı belli oranda azaltılır. Bu faydaları g ö r ü nce, o halde anız yakmak iyidir gibi bir d ü ş ü nce olabilir. Hal b ö yleyken ni ç in anız yakmayı ö nermiyoruz? Anız yakılarak kısmen yukarda sayılan yararlar sağlanabilir.

5 Alınabilecek 100 TL varsa bundan anız yakılarak ancak 10-20 TL yarar sağlanabilir. Geriye kalan 80-90 TL kaybımız olur. B ü t ü n marifet bunu bilen ve buna inanan insanlara anız yakarak % 10-20 karı yerine yakmadığı zaman karının % 80-90 olacağını g ö stermek ve inandırmaktır. Sonu ç ta;

6 ORMANI YAKAN GELECEĞİNİ YAKAR.

7 1. Toprak verimliliği azalır. 2. Toprak canlılarının beslenme ortamı yok edilir. 3. Toprak canlılarının bıraktığı bir ç ok maddelerle oluşturulan yaşam ortamı yakılarak yok edilir. 4. Toprak rüzgar ve su erozyonuna uğrar. İskan sahaları barajlar g ö letler ç amurla dolar. Ç ok b ü y ü k ekonomik kayıplar oluşur. 5. Toprak yorgunluğu artar. Anızın Yakılmasının Zararları

8 6. Toprak yağmur suları ile taşınır ve toprak i ç erisinde k ö klerin a ç tığı kanallar çö kt ü ğ ü i ç in su depolanmaz.Tatlı su kaynakları azalır. 7. Doğal denge bozulur. 8. Orman yangınlarının ç ıkmasına sebep olurlar. 9. Anızla birlikte ç ok zaman diğer komşu tarla ve bah ç eleri de yakılmaktadır. 10. Anız yakmalarla zaman zaman yerleşim alanları da yanabilmektedir.

9 ORMAN SEVGİSİ VATAN SEVGİSİDİR

10 Gelişmiş ü lkelerde anız yakma diye bir sorun bulunmamaktadır. Ü lkemizde kanunlarla ve polisiye ö nlemlerle anızın yakılması ö nlenmeye ç alışılmaktadır. Ç ift ç ilerimiz, anız yakmanın faydadan ç ok zararlı olduğu konusunda ikna edilmeleri gerekir. Ç ift ç ilerimiz kendi uygulamalarında anız yakmanın yararlarını g ö rd ü ğ ü i ç in ceza almayı g ö ze alarak yakmaya devam etmektedirler. Bunun sonucunda, hem ç ift ç i, hem ü lke kaybetmektedir. Sonu ç Olarak;

11 Anız yakma yerine g ö re % 10 – 15 oranında yarar sağlarken, anız yakmamanın getirisi %85 – 90 olmaktadır. Ç ift ç ilerimiz anız yakarak alacağı ü r ü n ü n b ü y ü k bir kısmını bir yıl ö nceden kaybetmektedirler. Kaybolan sadece ü r ü n ü n miktarı değil, kalitesi ve toprağın verimliliğidir. Hi ç bir ç ift ç i emeğinin ucuza gitmesine ve havaya savrulmasını istemez.

12 Yapılan araştırmalar, anızın yakılmadan toprağa karıştırılması ile uzun vadede toprak verimliliğinin d ü zenli bir şekilde arttığını g ö stermiştir. Ö te yandan, bazı k ö k ve başak hastalıklarında anız yakmanın işe yaramadığı, hastalığı yapan etmenlerin kışı k ö k ve k ö k tacında ge ç irdiği, yakmadan sonra yapılacak s ü r ü m ile yanmamış k ö k artıklarının yine tarlada kalmasıyla değişen bir şey olmadığı g ö r ü lm ü şt ü r.

13 Eğer esas sıkıntı tarladaki anızın kolay toprak işleyebilmek amacıyla temizlenmesi ise bu durumda yakmadan başka y ö ntemler d ü ş ü n ü lebilir; -Hasat sırasında bi ç erd ö verin sapı par ç alayarak toprak y ü z ü ne eşit şekilde dağıtan bir sistemle donatılması, veya anızın başka bir aletle toprak y ü zeyine dağıtılması, -balya yoluyla veya klasik yollarla anızların tarladan toplanması,

14 - bi ç erd ö verin anızı toprağa en yakın seviyede kesmesinin sağlanması, - hasattan sonra tarladaki anızı par ç alayarak toprağa kolayca karışmasını sağlayan aletlerin kullanılması, - Bazı hastalık ve zararlı ile ot kontrol ü nde anız yakmanın bir çö z ü m olacağı d ü ş ü n ü lse bile derin s ü r ü m ile anızın derine g ö m ü lmesinin benzer etkiler sağlayabileceğini unutmamalıyız.

15 Bazı ç ift ç ilerin tarladan anızlarını toplamadıkları, toplayacak olanlara da izin vermedikleri, sırf kıskan ç lıktan dolayı, başkalarının işine veya hayvanına da yaramasın d ü ş ü ncesiyle ateşe verdikleri g ö r ü lmektedir. Yasaklar karşısında zor durumda kalmaktan korktukları i ç in, bazen bir ç ocuğa, ç obana veya bir yabancıya yaktırdıkları, ya da yaktıktan sonra iz bırakmadan ka ç tıkları bilinen ger ç eklerdir. B ö yle yaklaşımlar yanlış olup uzun vadede ç ift ç imizin kendisine, toprağına ve ü lkemize zararlı olmaktadır. Şu anda ge ç imimizi sağladığımız toprakların gittik ç e fakirleşmesi, verimliliğini kaybetmesi, erozyonla yok olup gitmesi ç ocuklarımıza fakir bir gelecek bırakmak anlamı taşımaktadır.

16 Ü lkemizde son yıllarda anız par ç alayan aletler geliştirilmiştir. Anızın halledilip toprak hazırlığının kısa s ü rede uygun bir şekilde yapılmasını gerektiren durumlarda bu aletler kullanılabilir. Nispeten pahalı aletler olsalar da ç ift ç ilerimizin ortaklaşa olarak veya kiralayarak kullanım imkanı bulabilirler. Her yıl yaz ortalarından sonbahar sonlarına kadar yakılan anızlarla ü lke ve ç ift ç i y ü z milyonlarca lira kayba uğramaktadır. Bu konunu a ç ıklığa kavuşturulması sadece devletin değil hepimizin g ö revi olmalıdır.

17 Yakmak yok etmektir. Bu nedenle yanan sadece anız değil, Ü lkenin doğal zenginlikleri yanarken, doğal zenginlikleri bilin ç sizce kaybolurken seyirci kalmaya ve bunu hoş g ö rmeye hi ç kimsenin hakkı olmamalıdır.

18 ORMAN BİTER GÖÇ BAŞLAR. ORMAN BİTER GÖÇ BAŞLAR.

19 T ü rk ç ift ç isi olarak s ü rd ü r ü lebilir bir tarımsal ü retim i ç in mutlak gerekli olan tarla topraklarımızın verimliliğinin korunması kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır. SONUÇ: “ Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16 Ocak 2013 tarih ve 28530 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2013/1 nolu Tebliğ’inin, (ı) bendinde “anız yakanlara her dekar için 33.83 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.”

20 Ü R Ü N Ü N Ü Z BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN ! Ü R Ü N Ü N Ü Z BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN ! TEŞEKKÜR EDERİM


"Anız Yakmak İse; Cenneti Cehennem Ateşiyle Tutuşturmaktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları