Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖRME ÖZÜRLÜLER Mersin 2012. Tanımlama Ve Sınıflandırma Körlü ğ ün de ğ işik tanımları yoktur. Yaygın olarak kullanılan tanımlar yasal tanımı ve e ğ itsel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖRME ÖZÜRLÜLER Mersin 2012. Tanımlama Ve Sınıflandırma Körlü ğ ün de ğ işik tanımları yoktur. Yaygın olarak kullanılan tanımlar yasal tanımı ve e ğ itsel."— Sunum transkripti:

1 GÖRME ÖZÜRLÜLER Mersin 2012

2 Tanımlama Ve Sınıflandırma Körlü ğ ün de ğ işik tanımları yoktur. Yaygın olarak kullanılan tanımlar yasal tanımı ve e ğ itsel tanımı Yasal tanım tıp alanındaki çalışmalar ve di ğ er ilgililer tarafından kullanılırken, e ğ itsel tanım ise e ğ itimciler tarafından kullanılmaktadır.

3 Görme Özürlüler Görme yetersizli ğ i olan kişiler güzellik, do ğ a ve başkaları hakkında geliştirdikleri duygu ve düşüncelerini işitme, koklama ve dokunma duyularıyla geliştirirler.

4 Tanım Yasal tanım: Tüm düzeltmelerle birlikte gören gözün ola ğ an görme gücünün 20/200 lük görme keskinli ğ ine yada daha azına sahip olana yada görme açısı 20 dereceyi aşamayan kişilere kör denilmektedir. 200/200 ün anlamı görme yetersizli ğ i olan birinin 60 cm den gördü ğ ü cismi, normal gören 6 m den görür.

5 Az Gören: Tüm düzeltmelerle birlikte görme keskinli ğ i 20/70 ve 20/200 arasına düşen kişilere denir. Bunun anlamı normal gören bireyin 21 m den gördü ğ ünü az gören 6 m den görebilir.

6 Görme Yetersizli ğ inin Nedenleri Görme bozuklu ğ unun en temel nedeni kalıtımdır. Ülkemizde en sık görülen kalıtsal görme bozukluklarıdır. Bunun sonucu olarak üç-dört çocu ğ u görme özürlü olan aileler bulunmaktadır.

7 Di ğ er nedenler: Ateşli Hastalıklar, Kazalar Yaralanmalar Zehirlenmeler, Tümörler, Genel Hastalıklar Sayılabilir.

8 Zarar Görme, Enfeksiyon, Göze Yabancı Maddenin Zarar Vermesi Ve Beslenme Yetersizli ğ i Bu durumlar gözü bozmaz ancak görme problemine sebep olurlar. Prematüre do ğ an bebeklerin yaşatılması için fazla oksijen maruz kalmaları da görme problemine yol açar.

9 Görme Yetersizli ğ inin Türleri Kırılma problemi: Göze gelen ışık hatalı kırıldı ğ ında, nesnenin görüntüsü a ğ tabakanın önüne yada arkasına düşebilir. Nesne görüntülerinin öne düşmesi uzaktaki nesnelerin iyi görülememesine sebep olur buna miyopluk denir. Nesne görüntülerinin arkaya düşmesi yakındaki nesnelerin iyi görülememesine sebep olur buda hipermetropluktur.

10 Astigmatizim: Göz küre biçiminde de ğ il kaşı ğ ın dış kısmı gibidir. Burada nokta şeklindeki nesnenin görüntüsü nokta de ğ ildir. De ğ işik uzaklıklara yerleşmiş birbirine dik iki çizgi şeklindedir.

11 Nistagmus: Göz kürelerinin hızla ve istem dışı devinimlerinden dolayı ciddi görme yetersizli ğ ine denir. Glokom: Göz basıncının aşırı düzeyde olması durumu. Katarakt: Göz merce ğ inin bulutumsu bir şekilde örtülmesi sonucunda görme berraklı ğ ının yitirilmesidir.

12 Özellikler Görme yetersizli ğ i olan bireylerin özelliklerini belirleme dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü sınırlı görmelerine göre uyum ve reaksiyonları çocuktan çocu ğ a farklılık göstermektedir.

13 Motor Gelişimi Görme bozuklu ğ u olan birey, bozuklu ğ un derecesine ba ğ lı olarak hareket etme ve keşif becerilerini faaliyete geçiremeyebilir. Örne ğ in, normal gören bir bebek 5 aylık iken bir oyunca ğ a uzanırken, görme özürlü bir bebek 10-11 aya kadar oyunca ğ a uzanamamaktadır.

14 Dil Gelişimi Görme yetersizli ğ i olan bireylerin dil gelişimi konusunda iki farklı görüş var: bir kısım bilim adamı görmenin dilin kullanma ve anlama yetene ğ ini etkilemedi ğ ini savunurken, bir di ğ er grup, hem dil kullanma hem de düşünme becerilerinin farklı olaca ğ ını savunuyor. Görme özürlülerin aşırı sözcük kullandıklarını savunurlar.

15 Zihinsel Gelişim Genellikle görme özürlülerin zeka ölçümleri sözele dayalı testlerle yapılmaktadır. Yapmaya dayalı performansı ölçen testlerin sayısı azdır, ülkemizde ise hiç yoktur. Görme özürlülerin yeteneklerinin ölçümü, kabartma yazıyla yazma ve testlerin onlara okunması gibi ek uyarlamaları gerektirmesi nedeniyle daha az güvenilir oldu ğ u ifade edilmektedir.

16 Sosyal Gelişim İ nsanların birbirleri ile iletişim kurmalarında en önemli etmen göz temasıdır. Gören insanlar arasında bir çok sosyal de ğ işmeler yüzlerindeki ifadeler ile düzenlenmektedir. Örne ğ in gülümseme, kaş çatma, esneme kahkaha gibi. Bu mimikler ile insanların tepkilerini algılayabilmekteyiz.

17 Görme Özürlülerin E ğ itimleri l. E ğ itimin Tarihçesi 1784 de Paris’te Valentin Hauy tarafından açılan yatılı kurum görme özürlüler için ilk e ğ itim kurumudur. Bizde ise 1889 da Grati Efendi tarafından sultan Ahmet'te ki Ticaret mektebinin bir bölümünde açılan sa ğ ırlar okuluna körler için eklenen bölümde başlanmıştır. 1951 de MEB kendi bünyesine alarak konuya önem vermiş ve bugün özel e ğ itim ve rehberlik genel müdürlü ğ üne ba ğ lı olarak faaliyet göstermektedir

18 II. Program Ve E ğ itim Süreçlerinin Uygulanması Görme yetersizli ğ i, kişinin yaşantılarını önemli ölçüde sınırlamaktadır. Normal sınıf ortamında e ğ itim yaşantılarının büyük bir ço ğ unlu ğ unun görsel nitelikte oluşu, sorunu daha da arttırmaktadır. Bu nedenle görme yetersizli ğ inin yol açtı ğ ı sınırlamaların üstesinden gelmek için, programda ve e ğ itim süreçlerinde uyarlamalara ihtiyaç vardır.

19 A. E ğ itim Süreçlerinde Uyarlamalar 1. Görme Kalıntısından Yararlanma 2. Yazılı Materyallerin Okunması 3. Kabartılmış Altı Nokta Braille 4. Dinleme Becerileri

20 B. Program Uyarlamaları 1. Oryante Olma Ve Hareket Özgürlü ğ ü 2. Günlük Yaşam Becerileri 3. Beden E ğ itimi

21 III. Görme Yetersizli ğ i Olan Çocuklar İ çin Yönetsel Düzenleme Üç farklı e ğ itim ortamı var; yatılı okul, özel sınıf, ve gezici ö ğ retmenliktir. bizde en yaygın olanı yatılı özel okul düzenlemesidir. Gelişmiş ülkeler bu uygulamadan vazgeçerek; çocu ğ un bulundu ğ u çevre ve ailesinin yanında e ğ itim almasını yaygınlaştırmaktalar.

22 E ğ itimlerine yapılabilecek katkılar Görerek ö ğ renme yerine, işiterek ve dokunarak ö ğ renmeye çalıştı ğ ı unutulmamalıdır. Çocu ğ un dokunarak eşyaları tanımasına fırsat verilmeli, ortam yaratılmalıdır. Dokunamadı ğ ı eşyaların özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Böylece dokundu ğ u zaman do ğ abilecek tehlikelerin de önüne geçilmiş olacaktır. Tahtaya yazılanlar görme engelli çocuk için sözlü söylenmelidir. Sınıf içinde kimin konuştu ğ u isim söylenerek belirtilmelidir. Çocu ğ a sesin kime ait oldu ğ u konusunda yardım edilmelidir. Konu ile ilgili konuşmalar için ortam yaratılmalıdır. Ses çıkaran aletler çalıştırılmadan önce, çocu ğ a irkilmemesi, korkmaması için haber verilmelidir.

23 ”Şu, bu” gibi işaret sıfatları yerine nesnelerin adları söylenerek konu anlatılmalıdır. Koklama, işitme, dokunma duyularından yararlanarak, çocu ğ un sözcük da ğ arcı ğ ının zenginleşmesine yardım edilmelidir. Çocu ğ un görme ile ilgili sözcükleri kullanması engellenilmemelidir. Görmese bile denizin ve gökyüzünün mavi, çimenin ve a ğ acın yeşil oldu ğ unu bilmesinde sakınca yoktur. E ğ er olanaklar uygun ise kabartma resim ve şekillerden yararlanarak konu anlatımı yapılabilir. Materyallere parmakları ile dokunmasına fırsat verilmelidir. Çocu ğ a beceri ö ğ retiminden kaçınılmamalıdır.Beceri basamaklandırılarak anlatılmalı, bitlikte çalışarak nasıl yapılaca ğ ı gösterilmelidir.

24 Yapamadı ğ ı bölümler, çocu ğ un eli elinizin üzerinde olacak şekilde yeniden yapılarak çocu ğ a anlatılmalıdır. Çocuk zaman zaman düşecek ya da eşyalara çarpacaktır. E ğ ilirken çarpma olasılı ğ ına karşı, elini kafasının önünde hafifçe e ğ ik şekilde tutacak şekilde tutarak başını koruyabilece ğ i ö ğ retilebilir. Düşerken, kollarını öne do ğ ru koyması ö ğ retilerek dolaşmaktan korkmaması sa ğ lanabilir. Çocuk hiç görmüyorsa birlikte yaparak, az görüyorsa görmesinden yararlanılarak beceri ö ğ retilebilir. Görme güçlü ğ ünden kaynaklanan ödevi tamamlama konusunda ek süre verilmesi gibi ayrıcalıklar belirlenmeli, görme güçlü ğ ünün gelişim basamaklarından geçiş hızının yavaşlamasına yol açabilece ğ i unutulmamalıdır.Ancak yapabilece ğ i şeyler konusunda çocu ğ a olanaklar sa ğ lanmalıdır. Ayrıcalıklar, kaynaklanan nedenin dışına taşırılmamalı yani abartılmamalıdır.

25 Konuşma e ğ itimi üzerinde durulmalıdır.Dil gelişimine önem verilmelidir. Sesleri birbirinden ayırt edebilme çalışmaları ile dinleme becerisi geliştirilmelidir. Bu yolla çevreyi anlaması daha kolay olacaktır. Ba ğ ımsız hareket edebilmesi için di ğ er çocuklarla birlikte oyunlara katılma, zıplama ve yürüme gibi etkinliklere fırsat verilmelidir. Bu, aynı zamanda çocu ğ un kendisine güvenmesini sa ğ layacaktır.

26 Çocu ğ a ba ğ ımsız hareket edebilmesi için bir çalışma yöntemi hazırlanmalıdır. Bunun için çocu ğ un yaşı, kültür düzeyi, sosyo-ekonomik ve kültürel çevresi, kişisel problemleri, kapasite ve yetenekleri, istekleri, ilgileri, kendisi hakkındaki düşünceleri, duyu organlarının işlerli ğ i, vücudunun alışkanlık haline getirdi ğ i şekil bozuklukları ve ba ğ ımsız hareket konusunda düşünceleri tespit edilerek göz önüne alınmalıdır. Hareket çekingenli ğ inin ortadan kaldırılabilmesi için beden e ğ itimi derslerinde, bedence ba ğ ımsız ve serbest duruma gelmeleri sa ğ lanabilir. Çalışmanın yapılaca ğ ı alan ve malzemeler tanıtılarak hareketler açıklanmalı, daha sonra uygulamaya geçilmelidir.

27 Uygulamalarda çocu ğ un kendine yetebilece ğ i düzeye kadar gerekli yardımlar yapılmalıdır. Kullanılan topların içine zil yerleştirilebilir. İ stenilen alan ya da mesafeye geldi ğ ini anlaması için düdük, zil, tef gibi sesli uyaranlar verilerek e ğ itsel uyarlamalardan yararlanılabilir. Görme güçlü ğ ü olan çocu ğ un “çocuk” oldu ğ u unutulmamalı, yaptı ğ ı beceriler sonrasında mutluluk duyuldu ğ u sözle ya da davranışlarla ödüllendirilerek gösterilmelidir.


"GÖRME ÖZÜRLÜLER Mersin 2012. Tanımlama Ve Sınıflandırma Körlü ğ ün de ğ işik tanımları yoktur. Yaygın olarak kullanılan tanımlar yasal tanımı ve e ğ itsel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları