Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” Kahraman Türk askeri yıktı zulmün seddini, Unutur mu bu millet atasını, ceddini? Düşmana hışım gibi bildirirken haddini, Bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” Kahraman Türk askeri yıktı zulmün seddini, Unutur mu bu millet atasını, ceddini? Düşmana hışım gibi bildirirken haddini, Bir."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” Kahraman Türk askeri yıktı zulmün seddini, Unutur mu bu millet atasını, ceddini? Düşmana hışım gibi bildirirken haddini, Bir ilkbahar sıcağı gülü kavuruyordu, “Çanakkale geçilmez” yazdırdı şanlı ordu. Gülleler yağıyordu Mehmetçiğin eline, Şahadet kuşağını doluyordu beline, Kelime-i tevhitle girip hücum seline, Daha on sekizinde fideler kuruyordu, “Çanakkale geçilmez” yazdırdı şanlı ordu. Bazen yalın ayaklı, bazen eli kırbasız, Bazen dağda aç susuz, bazen üniformasız, Gücü iman kaynağı, saf tutar nafakasız, Şartlanmış hürriyete amansız koşuyordu, “Çanakkale geçilmez” yazdırdı şanlı ordu. Erat sefere çıktı elinde kınasıyla, Daha dün helalleşti eşiyle, anasıyla, Yan yana vuruşurken cephede dayısıyla,

5 Çanakkale Sava şı, I. Dünya Sava şı s ı ras ı nda 1915-1916 y ı llar ı aras ı ndaGelibolu Yar ı madas ı 'nda Osmanl ı İ mparatorlu ğ u ile İ tilaf Devletleri aras ı nda yap ı lan deniz ve kara muharebeleridir. [9] İ tilaf Devletleri; Osmanl ı İ mparatorlu ğ u'nun ba ş kenti konumundaki İ stanbul'u alarak İ stanbul veÇanakkale bo ğ azlar ı n ı n kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir tar ı msal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini sava ş d ışı b ı rakarak İ ttifak Devletlerini zay ı flatmak amaçlar ı ile ilk hedef olarak Çanakkale Bo ğ az ı 'na girmi ş lerdir. Ancak sald ı r ı lar ı ba ş ar ı s ı z olmu ş ve geri çekilmek zorunda kalm ış lard ı r. Sava ş sonucundan iki taraf da çok a ğı r kay ı plar vermi ş tir.I. Dünya Sava şıGelibolu Yar ı madas ıOsmanl ı İ mparatorlu ğ u İ tilaf Devletleri [9] İ stanbul İ stanbulÇanakkaleRusya Osmanl ı İ mparatorlu ğ u, Almanya'n ı n Rusya'ya sava ş ilan etti ğı 1 A ğ ustos 1914'ün hemen ertesi günü, Almanya ile bir ittifak antla ş mas ı imzalam ış t ı r. Bu antla ş ma, İ mparatorluk'un eninde sonunda Almanya'n ı n ana gücü olu ş turdu ğ u İ ttifak Devletleri saf ı nda fiilen sava ş a girece ğ i anlam ı na gelmektedir. Enver Pa ş a, fiilen sava ş a girmeyi, seferberli ğ in tamamlanmam ış olmas ı ve Çanakkale Bo ğ az ı savunmas ı n ı n tamamlanmamas ı gibi gerekçelerle ertelemeye çal ış m ış t ı r. Ancak Almanya, bir an önce sava ş a fiilen girilmesi için bask ı lar ı n ı sürdürmü ş tür. Bu bask ı lar, Akdeniz'de İ ngiliz donanmas ı önünden çekilenGoeben ve Breslau sava ş gemilerinin İ stanbul'a gelmesiyle bir oldu bittiye getirilmi ş ti. Daha sonra Osmanl ı Donanmas ı 'na ba ğ l ı bir grup gemiyle Karadeniz'e aç ı lan bu gemiler 27 Ekim 1914 tarihinde Rus limanlar ı n ı bombalay ı nca Rusya, Osmanl ı İ mparatorlu ğ u'na sava ş ilan etmi ş tir İ ttifak DevletleriEnver Pa ş aGoebenBreslau

6 KOCA SEYİT 276 kiloluk mermiyi tek ba şı na kald ı rm ış t ı. Kocaseyit ş imdi köyünde… 1915 Çanakkale Deniz sava şı s ı ras ı nda 276 kiloluk mermiyi tek ba şı na kald ı ran Kocaseyit’in yeni heykeli kendi köyüne getirildi Çanakkale Deniz Zaferi’nde büyük yararl ı l ı klar gösteren Kocaseyit’in (Seyit Çabuk), Kültür Bakanl ığı nca yapt ı r ı lan heykeli, Bal ı kesir’in Havran ilçesine ba ğ l ı Kocaseyit köyüne getirildi. Kültür Bakanl ığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ğ ünce Bal ı kesir Valili ğ i İ l Kültür ve Turizm Müdürlü ğ üne sa ğ lanan ödenekle heykeltra ş Murat Da ş k ı n’a yapt ı r ı lan “Kocaseyit Heykeli”, Ankara’dan getirilerek an ı t mezar alan ı ndaki platforma yerle ş tirildi. Fiberglas malzemeden yap ı lan ve s ı rt ı nda top mermisi bulunan Kocaseyit figürünün i ş lendi ğ i 3 metre yüksekli ğ indeki heykel, 20 bin YTL’ye mal oldu. Havran Kaymakam ı Fatih Genel, Kocaseyit’in daha iyi tan ı t ı lmas ı na hizmet edecek heykelin, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin y ı ldönümü ve “ Ş ehitler Haftas ı ”nda düzenlenecek resmi törenle aç ı laca ğı n ı bildirdi.

7 Kocaseyit’in hikâyesi Seyit Çabuk (Kocaseyit), 1889 y ı l ı eylül ay ı nda Havran ilçesi Çaml ı k (Manast ı r) köyünde do ğ du. 1909 y ı l ı nisan ay ı ba ş lar ı nda askere al ı nan Çabuk, 1912 ′ de Balkan Sava ş lar ı ’na kat ı ld ı. Sava ş bitti ğ inde terhis edilmedi ve topçu eri olarak Çanakkale cephesinde görev ald ı. Çanakkale Sava ş lar ı ’nda Mecidiye bataryas ı nda Atatürk’ün topçu askeri olan Seyit Onba şı ’n ı n (1889- 1939) tarihe ad ı n ı yazd ı ran olay ş öyle anlat ı l ı r: “1915 Çanakkale Deniz Sava şı s ı ras ı nda Rumeli Mecidiye Tabyas ı ’nda ayakta kalabilen tek top vard ı, onun da mermi kald ı ran vinci bozulmu ş tu. Seyit Onba şı, 276 kiloluk mermiyi tek ba şı na kald ı r ı p, Ni ğ deli asker arkada şı yla birlikte topa sürerek ate ş ledi, bu kahramanl ığı yla İ ngilizlerin en büyük ve bat ı r ı lamaz dedikleri ‘Ocean’ sava ş gemisine büyük yara ald ı rd ı.” Kocaseyit’in, Çanakkale Sava ş lar ı ’nda gösterdi ğ i kahramanl ı klardan dolay ı, do ğ du ğ u köye ismi verildi.

8

9

10

11

12 HAZIRLAYANLAR İ REM NAZ İ REM


"“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” Kahraman Türk askeri yıktı zulmün seddini, Unutur mu bu millet atasını, ceddini? Düşmana hışım gibi bildirirken haddini, Bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları