Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR. ŞEBNEM ŞENOL. 1944 - WAKSMAN  ANTİBİYOTİK  YARISENTETİK ANTİBİYOTİK  KEMOTERAPÖTİK ANTİBİYOTİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR. ŞEBNEM ŞENOL. 1944 - WAKSMAN  ANTİBİYOTİK  YARISENTETİK ANTİBİYOTİK  KEMOTERAPÖTİK ANTİBİYOTİK."— Sunum transkripti:

1 DR. ŞEBNEM ŞENOL

2 1944 - WAKSMAN  ANTİBİYOTİK  YARISENTETİK ANTİBİYOTİK  KEMOTERAPÖTİK ANTİBİYOTİK

3 TARİHÇE 1936- Sülfonamitler 1940- Penisilinler 1949- Tetrasiklinler, Kloramfenikol 1950- Aminoglikozitler 1952- Makrolitler 1958- Glikopeptitler 1962- Streptograminler, Kinolonlar, 1. K. Sef. 1970- Geniş spektrumlu penisilinler, 2. K. Sef. 1980- Okzazolidinonlar, 3. K. Sef.

4 Beta laktam grubu antibiyotiklerdeki yenilikler Karbapenemler Kinolon grubu antibiyotiklerdeki yenilikler Gram pozitif bakteri enfeksiyonlarının tedavisine yönelik yenilikler Ketolitler Streptograminler Okzazolidinonlar Glisilsikinler

5 Yeni Karbapenemler İmipenem Meropenem Biapenem- Faz III çalışmaları Japonya’da, Faz II çalışmaları ABD’de P. aeruginosa, Enterobacteriaceae spp Lenapenem- P. aeruginosa DA-1131- S. aureus, K. pneumoniae, E. cloacae, P. mirabilis, P. aeruginosa

6

7 Enterobakteriler ile oluşan ciddi enfeksiyonlarda ertapenem, seftriakson ve piperasilin tazobaktam kadar etkili J Antimicrob Chemother. 2003 51:1253 Solunum yollarından elde edilen anaerop izolatlarda mükemmel etkinlik Pathol Biol. 2003 Oct;51(8-9):508-11 Uzun t 1/2, düşük direnç gelişme riski ile; karışık aerop-anaerop polimikrobiyal enfeksiyonlarda tercih edilecek ilk grup 1 karbapenem J Antimicrob Chemother. 2003 Oct;52(4):538-42

8 Oral karbapenemler Faropenem- Japonya’da kullanımda Sanfetrinem DZ-2640 CS-834 GV-129606

9 CS-834 R-95867 (aktif metabolit) İlk sentezlenen oral karbapenem Gram (+), gram (-), anaerop bakterilere etkin DZ-2640 DU-6681 (aktif metabolit) Gram (+) ve gram (-) bakterilere daha etkin E. faecium’a etkisiz Güçlü anaerop etkinlik Salmonella, Shigella türlerine etkili 400 mg/gün Antimicrob Agents Chemother 2000; 44:578-582

10 Sanfetrinem Gram (+) koklara etkili C. difficile dışında anaerop etkinlik P. aeruginosa ve S. maltophilia’ ya etkisiz Bakterilerin fagosite edilmesini kolaylaştırır

11 Faropenem (FAROM®) Japonya’da klinik kullanımda ilk oral karbapenem Japonya’da klinik kullanımda ilk oral karbapenem Gram (+) bakterilere Gram (+) bakterilere C. difficile dışındaki anaerop bakterilere C. difficile dışındaki anaerop bakterilere ESBL veya IBL sentezleyen gram (-) bakterilere ESBL veya IBL sentezleyen gram (-) bakterilere 600 mg/gün PO 600 mg/gün PO

12 Faropenem (FAROM®) ƀ Üst solunum yollarından elde edilen S. pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis suşlarında, oral anaerobik enfeksiyonlarda, invaziv S. pneumoniae enfeksiyonlarında alternatif ilaçlar ile karşılaştırıldığında  etkinlik ƀ J Antimicrob Chemother. 2003 Mar;51(3):721-5 ƀ Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2003 Sep;22(9):561-5 ƀ Int J Antimicrob Agents. 2003 Jun;21(6):581-4

13 Yeni Kinolonlar Kinolonların sınıflaması Grup1.Kuşak2.Kuşak3.Kuşak4.Kuşak AntibiyotiklerNalidiksik asitSiprofloksasinLevofloksasinMoksifloksasin Oksolinik asitOfloksasinGrepafloksasin*Gatifloksasisin SinoksasinPefloksasinSparfloksasin*Gemifloksasin* PiromidikasitNorfloksasinTemafloksasin*Sitafloksasin** RosoksasinEnoksasinClinafloksasin* Pipedimik asitFleroksasinTravofloksasin* FlumekinLomefloksasin MikrobiyolojikEnterobacter.Enterobacter.Enterobacter. Enterobacter. EtkinlikP.aeruginossaS.pneumoniaeS.pneumoniae Atipik moAtipik moAtipik mo Kullanım alanıÜriner sistemÜriner sistemÜriner sistemÜriner sistem SistemikSistemikSistemik *yan etki nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştır **klinik çalışmaları devam etmektedir

14 Levofloksasin (Cravit, Tavanic) S. pneumoniae Yarılanma ömrü uzun Günde tek doz Gastrointestinal sistem yan etkileri az Moksifloksasin (Avelox) Bacteroides fragilis anaerop etkinlik Yarılanma ömrü uzun Günde tek doz

15 GARENOKSASİN BMS-284756 Des-F(6) kinolon Gram (+) etkinlik ↑ Gram (-) etkinlik ≈ diğer kinolonlar Atipiklere etkinlik ≈ diğer kinolonlar Gyr-A ve Par-C mutasyonu ile oluşan kinolon direnci varlığında etkinlik 

16 GARENOKSASİN  Yeni kinolonlar ile karşılaştırıldığında; Enterobacteriaceae ailesinde aynı, psödomonaslarda daha düşük, MRSA ve penisiline orta derecede duyarlı pnömokok suşlarında daha yüksek etkinlik Enferm Infec Microbiol Clin. 2003 Oct;21(8):404-409

17 GARENOKSASİN  Klamidya, gardenerella, mikoplazma, üreoplazma, pastörella, türlerinde diğer kinolonlar ve alternatif antibiyotikler ile eşit etkinlik  J Antimicrob Chemother. 2002 Sep;50(3):407-10  Antimicrob Agents Chemother. 2002 Dec;46(12):3995-6, 2003 Jan;47(1):161-5, 2002 Sep;46(9):3068-70  İmipenem ve pip-tazo ile 590 klinik anaerop izolatta karşılaştırıldığında ‘ iyi’ etkinlik  Antimicrob Agents Chemother. 2002 Oct;46(10):3276-9  Clin Infect Dis. 2002 Sep 1;35(Suppl 1):S106-11  Antimicrob Agents Chemother. 2003 Mar;47(3):910-6.

18 GARENOKSASİN Daha güvenilir, yan etkileri düşük Çocuklarda kullanım (+)? Eklemde daha yüksek konsantrasyonda bulunmasına rağmen düşük kıkırdak toksisitesi J Toxicol Sci. 2002 Aug;27(3):219-28 Antimicrob Agents Chemother. 2002 Oct;46(10):3320-2 Kanser hastalarında görülen enfeksiyonlarda yeni bir tedavi alternatifi Diagn Microbiol Infect Dis. 2002 Oct;44(2):187-94.

19 GARENOKSASİN 8331 solunum örneğinde %99 etkili, ancak gemifloksasin daha etkili Diagn Microbiol Infect Dis. 2003 Apr;45(4):273-8 Solunum örneklerinden elde edilen H. İnfluenzae suşlarında mükemmel etkinlik fakat Gyr-A ve Par-C mutasyonu gelişme riski Antimicrob Agents Chemother. 2003 Nov;47(11):3539-41

20 Gram Pozitif Bakteri Enfeksiyonlarının Sağaltımında Yenilikler Vankomisin ve Teikoplanin 1956- Vankomisin 1980- Teikoplanin LY333328 (Oritavancin) 1996- Vankomisin analoğu LY264826’nın semisentetik derivesi Hücre duvar sentezini inhibe eder RNA sentezini bozar Çoğul dirençli gram (+) bakterilere karşı etkin MRSA, VRE-> %90 MIK: 1.0µg/ml Leuconostos, Pediococcus, Lactobacillus tür bakterilere etkin

21 Ramoplanin Actinoplanes’den elde edilen teikoplanin sınıfından  Diğer glikopeptitlerden farkı; peptidoglikan sentezini bir önceki basamakta önler  Çapraz direnç gelişmez  Glikopeptitlere dirençli tüm gram (+) bakterilerin tümüne etkili  Toksik olduğundan klinik kullanımı uygun değil

22 DAPTOMİSİN(CUBICIN®) Siklik lipopeptit bakteri membranına bağlanarak membran potansiyelinde hızlı bir depolarizasyona neden olur membran potansiyeli bozulunca, protein, RNA, DNA sentezi durur Gram (+) bakterilere etkili Mayıs 2003 ‘te FDA onayı

23 Daptomycin Faz III çalışması * 328 Vankomisine, kinonlara, Q/D dirençli; Stapylococcus spp, Streptecoccus spp MİK< 1 mg/L E. faecium ve E. faecalis MİK:2 mg/L J. Antimicrob Chemother 2001 Oct:48 (4):563-7

24 Daptomycin Daptomisin, vankomisine duyarlı ve dirençli E. faecalis ve E. faecium suşlarında etkin Antimicrob Agents Chemother. 2003 Nov;47(11):3561-6 Enterokok türleri ve MRSA enfeksiyonlarında 4-6mg/kg/gün dozu ile güvenilir kullanım ve güçlü in vivo etkinlik J Antimicrob Chemother. 2003 Sep;52(3):405-11

25 DİĞER GLİKOPEPTİDLER  Dekaplanin  Balhimisin  Eremomisin

26 Ketolitler Makrolitlerin yeni sınıfını oluşturan semisentetik antibiyotikler Telitromisin Klinik kullanımda ABT-733 Faz II çalışmaları tamamlandı Telitromisin (KETEK)  L- kladinazketo grubu (eritromisine dirençli kökenlere karşı etkinlik)  Asiditeye dayanıklı

27  MLS direncini indüklemez  Ribozamlara bağlanma afinitesi ve antibakteriyel aktivitesi yüksek  Protein sentezini 50S ribozamal alt birim düzeyinde translasyonu önleyerek inhibe eder.  Doku ve vücut sıvılarında yüksek konsantrasyon  Karaciğerden metabolize olur Telitromisin

28  800 mg/gün-> toplum kökenli pnömoni Klinik başarı %92, eradikasyon %90  FDA, toplum kökenli pnömoni sağaltımında onay vermiş  Yan etki: bulantı, ishal, baş ağrısı, bulanık görme gönüllülerde kardiyovasküler yan etki yok Clinical Microbiology and Infectious Diseas 2001;7(Suppl 13):30

29 Streptograminler Grup A Makrolakton Grup B Hekzapeptit Pristanimisin 2A Pristanimisin 2B Pristanimisin 1A Virginiamisin S1

30 GrupA- protein sentezinin erken döneminde Grup B- daha geç dönemde etkiler AB= 10(A+B) Kinopristin /Dalfopristin (K/D)=SYNERCİD Vankomisine dirençli E. faecium enfek. MRSA, MSSA, AGBHS etken olduğu deri enfek. Nazokomiyal pnömoni sağaltımında aztreonam ile kombine Pristinamisin 1A 30 Pristinamisin2A 70

31 K/D Yavaş (60 dk.) infüzyon 7.5 mg/kg ( 8 / 12 saat ara) <16 yaş  yeterli veri yok Gebelikte  kategori B Yan etki: — Bulantı, — kusma, — artralji ve/veya miyalji, —hiperbilirübinemi, —eozinofili, anemi, — trombositopeni

32 K/D in-vitro etkinliği NMIK E. faecium (VS)4281 E. faecium (VR)4221 S. aureus (MS)2700.5 S. aureus (MR)841 S. epidermidis (MS)330.25 S. epidermidis (MR)240.5 S. pneumoniae (PR)100.5 S. pyogenes570.5 S. agalactiae270.5 Am J Med 1998

33 K/D Bazı türlere karşı bakteriyostatik Tedavi sırasında ribozomal hedef değişikliği DİRENÇ ! En sık yan etki enjeksiyon yerinde Tedavinin kesilmesine neden olacak düzeyde kas-eklem ağrıları

34 GLİSİLSİKLİNLER Yeni semisentetik tetrasiklinler Ribozomların 30S alt birimine bağlanarak protein sentezini inhibe eder Çeşitli antibiyotiklere direnç geliştirmiş gram (+) bakterilere etkin MRSA, MSSA: MIK< 0.5µg/dl E. faecalis, E. faecium: MİK=0.25 µg/dl

35 Oksazolidinonlar Eperozolit (U-100592) Linezolit (U-100766)- ZYVOX Kemik iliği toksik etkilerinden dolayı ara verilmiş Nisan 2000- FDA onayı Dökümante edilmiş VISA Kloramfenikolle başarısız olunan VRE VRE ve MRSA birlikteliğinde Anemi ve trombositopeni varlığında

36 Linezolid 600 mg tb, 2x1 ZYVOX ® 100mg/5ml süspansiyon, 200-600mg IV VRE ve MRSA enfek. 2x600 mg PO/IV (7-28 gün) Yan etki: bulantı, kusma, dilde renk değişikliği, oral moniliya, tat bozukluğu, atriyal fibbrilasyon, renal yetmezlik, pankreatit, trombositopeni

37 Eperozolit/Linezolit’in in-vitro etkinliği MIK S. aureus (MR) (100)Eperezolit4 Linezolit4 Vankomisin1 KNS (51)Eperezolit1 Linezolit2 Vankomisin2 E. faecalis (25)Eperezolit4 Linezolit4 Vankomisin64 E. faecium (25)Eperezolit2 Linezolit2 Vankomisin64 Antimicrob Agents Chemother 1998; 42(3)

38 Evernimomisin (SCH 27899) Oligosakkarit yapıda, gram (+) bakteri etkinliği Evernimomisin in-vitro etkinliği MİK S. pneumoniae0.1 S. pyogenes0.1 E. faecalis0.2 E. faecium0.3 C. difficile0.1 MRSA0.7 MRSE0.7 Drugs Exp Clin Res 1995; 21(1)

39 Diaminoprimidinler Brodimoprim Dihidrofolat redüktaz inhibitörüdür Selektif bakteriyel inhibitör etki> TMP/SMZ Peptit antibiyotikler Doğal savunma elemanıdır Nötrofil, hasarlı mukozal yüzey, GİS’den salınır Lipopolisakkarit yapıya bağlanır Geniş spektrumludur Hızlı bakterisidal etkilidir Faz III çalışmalar yapılmaktadır


"DR. ŞEBNEM ŞENOL. 1944 - WAKSMAN  ANTİBİYOTİK  YARISENTETİK ANTİBİYOTİK  KEMOTERAPÖTİK ANTİBİYOTİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları