Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL
SİMÜLASYON DERS 10 Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL

2 SIMAN 3.5

3 Karar Destek Sistemleri
Bilgisayar Programları Simülasyon Programları Uzman Sistemler Yapay Zeka -Fortran -C -C++ -Pascal -Paket Prog. -Sim. Prog. -SIMAN -ARENA -SIMUL8 -IT -YBS MODEL PROGRAM -Deyimler DENEYSEL PROGRAM -Bu deyimlere karşılık gelen sayısal değerler.

4 Siman Model Yapısı Siman’da Temel Blok Kavramları Orta Seviyeli Siman Blok Kavramları İleri Düzeyde Siman Blok Kavramları Malzeme Taşıma Sistemlerinin Modellenmesi

5 1. SIMAN MODEL YAPISI 1.1. Sistem ve Teorik Yapı
Sistem Modeli, sistemin dinamik ve statik karakteristiklerini tanımlar. Deneysel çatı, deneysel koşullar altında bir modelin koşulduğu özel çıktı verilerini tanımlar. Model yapısı ve deneysel yapıyı iki farklı eleman olarak ayırmak suretiyle, yalnız deneysel çatı değiştirilerek değişik simülasyon deneyleri yapılabilir. Sistem modeli aynı kalır.

6 1.2.Yazılım Yapısı Siman yazılımı 5 bağımsız işlemciden oluşur.
Model İşlemcisi: Blok diyagram modeli yapmak için kullanılır. Elde edilen data dosyası, model dosyası olarak adlandırılır. Deney İşlemcisi: Sistem modelinin deneysel çatısını tanımlamak için kullanılır. Elde edilen data dosyası deney dosyası olarak adlandırılır. Link İşlemcisi: Program dosyasını oluşturmak için model dosyasını ve deney dosyasını birleştirir.

7 4. Program Dosyası, simülasyon programlarını koşturan ve sonuçları çıktı dosyasına yazan işletim prosesörü için girdidir. 5. Çıktı İşlemcisi: Analiz işlemi için kullanılır.

8 GEZEN BİRİM Üzerinde işlem yapılan nesnedir. Örnek olarak,
-Ders işleme sisteminde gezen birim öğrencilerdir. -Üretim yapan işletmede gezen birim hammaddedir. -Benzin istasyonunda gezen birim arabalardır. -Banka sisteminde gezen birim müşterilerdir. *SIMAN programı gezen birim üzerine kurulur. Ona yapılan işlemleri bilgisayara dökerek simülasyon yapılır.

9 1.3. Blok Diyagram Modelleri
Blok diyagramları Siman dilinin ana unsurlarıdır. Bu diyagramlar sistem boyunca gezen birimlerin hareketini gösteren ve yukarıdan aşağıya doğru hazırlanan akış şemalarıdır. Gezen birimler sistem boyunca akan insan, bilgi veya malzeme gibi maddelerin temsili için kullanılırlar.

10 TEMEL BLOK TİPLERİ OPERATION TRANSFER HOLD QUEUE STATION
6. BRANCH 7. PICKQ 8. SELECT 9. QPICK 10. MATCH

11

12

13 BLOK FONKSİYONLARI Siman’da her bloğun fonksiyonu QUEUE, STATION, BRANCH, SELECT gibi bir blok fonksiyon ismi ile tanınır. Blokların kullanılışında her blok sadece bir fonksiyon ifade eder ve blok fonksiyon ismi, temel blok isminin aynısıdır.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 SIMAN’da kullanılan dağılımlar ve parametreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Exponansiyel (EX) Ortalama Erlang (ER) Exp. Ortalama k Uniforn (UN) Minimum Maksimum Üçgen (TR) Mod Normal (RN) Standart Sapma Lognormal (RL) Gamma (GA) Beta Alfa Beta (BE) Teta Poisson (NP) Weibull (WE) Deneysel Kesikli Olasılık Dağılımı (DP) Pk, k=1,3,…. Pk, k=2,4,…. Kümülatif olasılıkları gösterir Rastgele değişkenlerin değerini gösterir Sabit (CO) Sabit değer

24 Siman’da Kullanılan Operatörler:
Parantez içindeki ifadeler. (Daima önceliklidir) Aritmetik Operatörler: Üst alma operatörü : ** Çarpma ve bölme operatörü: * , / Toplama ve çıkarma operatörü: + , -

25 3) İlişkisel Operatörler:. EQ. =Eşit. GE. =Büyük eşit. LE. =Küçük eşit
3) İlişkisel Operatörler: .EQ. =Eşit .GE. =Büyük eşit .LE. =Küçük eşit .LT. =Küçük .GT. =Büyük .NE. =Eşit değil 4)Mantıksal Operatörler: a) .AND. = ve b) .OR. = veya

26 2.SIMAN’DA TEMEL BLOK KAVRAMLARI
Model çatıda kullanılan fonksiyonlar: CREATE ASSIGN DELAY TALLY COUNT QUEUE SEIZE RELEASE NEXT

27 Gezen Birim Oluşturma:
CREATE blok, gezen birim oluşturma bloğudur. CREATE:EX(1,1); CREATE, X(1):RL(2,1); Gezen birimler 1 nolu parametre kümeli üstel dağılıma uygun olarak oluşturulurlar. Her partideki gezen birim sayısı X(1) ile belirlenmiştir. Gelişler 2 parametre nolu Lognormal dağılıma uygun olarak düzenlenmektedir.

28 ASSIGN bloğu, özellik ve değişkenlere değer atamada kullanılır.
ASSIGN:A(1)=2 ASSIGN:X(2)=DP(3,1); Örneklerin ilkinde her gezen birimin ilk özelliğine 2 değeri atanmaktadır.İkinci örnekte ise daha önceden belirlenen sistem değişkeni, dağılım değişkenleri cinsinden tanımlanmaktadır.

29 DELAY Komutu İşlemin başlamasından bitimine kadar geçen süre anlamındadır. İngilizce kelime anlamı olan GECİKME ile karıştırılmamalıdır. DELAY:UN(2,1); no’lu kanaldaki 2. veri kümesine göre işlem yap anlamındadır.

30 TALLY ve COUNT Komutları
Yazdığımız Siman programının istatistiksel sonucunu almak için kullanılır. Modelde TALLY ve COUNT olarak yazılırlar fakat deneyselde TALLIES ve COUNTERS olarak yazılırlar. Eğer model içinde biri yazılmış ise mutlaka deneyselde de yazılmalıdır. Aksi halde program hata verecektir.

31 TALLY: 1, INT(1); Gezen birimle ilgiliyse, TALLY: A(2), BET (1); Sistemle ilgiliyse kullan. INT(k) kullanıldığı zaman gezen birimin TALLY bloğuna gelmesine kadar geçen süre olarak algılanmalıdır.

32 QUEUE (Kuyruk Oluşumu)
SIMAN dilinde kuyruklar QUEUE bloğu ile modellenir. QUEUE,1; Sonsuz sayıda kapasite anlamındadır. QUEUE,1,X(3), TEKRAR; 1 no’lu kuyruğun kapasitesi X(3) ile belirlenmiştir. Bunu aşması halinde gelen gezen birimler TEKRAR ismi ile tanımlanmış bloğa giderler.

33 SEIZE ve RELEASE (Kaynaklar)
Kaynaklara örnek olarak makinalar, istasyonlar, servis elemanları vb gösterilebilir. Bir SEIZE bloğu QUEUE bloğu ile birlikte kullaılmalıdır. Eğer boş kaynak mevcut değilse gezen birimler QUEUE blokta kuyruklanır ve yeterli kaynak biriminin boşalmasını bekler.

34 QUEUE,1; SEIZE: KONTROL; SEIZE,A(1):KONTROL; RELEASE:KONTROL;
Gezen birimler 1 no’lu kütükte KONTROL kaynağının boşalmasını ve o boşalan birime tahsis edilmeyi beklerler. Öncelikli olarak A(1) özelliğine sahip olan gezen birimler KONTROL kaynağına atanır. KONTOL kaynağını serbest bırak.

35 NEXT NEXT komutu QUEUE,SEIZE,DELAY,RELEASE bloğu yazıldıktan sonra, yani gezen birim o bloktan ayrılırken nereye gitmesi gerektiğini gösterir. Yazılmadığı takdirde bir alt bloktan program devam edecektir.

36 DENEYSEL ÇATI Deneysel çatı modelin uygulanması için gerekli deneysel koşulların bir karakteristiğidir. Analist bir model üzerinde deneyler yapmak için bu çatıyı kullanır. Parametreleri değiştirerek optimizasyon sağlanır.

37 Deneysel Çatıda Kullanılan Fonksiyonlar
PROJECT DISCRETE TALLIES COUNTERS RESOURCES PARAMETERS REPLICATE DSTAT TRACE

38 PROJECT ELEMANI PROJECT elemanı SIMAN özet raporunu başlıklamada kullanılır. Bu başlıkta projenin ismi, analizcinin ismi ve tarih bilgileri bulunmaktadır. TITLE,ANALIST, MON/DAY/YEAR şeklindedir. Proje ismi en fazla 10 karakter. Analizcinin ismi ise en fazla 20 karakter olabilir.

39 DISCRETE ELEMANI DISCRETE elemanı, kesikli olay modelleri ve blok diyagramlar vasıtasıyla gösterilen kesikli sistemlere alt değişkenleri tanımlar. Kesikli bir model tanımlandığında bu komut mutlaka deneysel programda yer almalıdır.

40 DISCRETE: 500, 4 , 7 , 2 ; Sistemdeki maksimum gezen birim sayısı
Sistemdeki maksimum dosya sayısı DISCRETE: 500, 4 , 7 , 2 ; Gezen birime ait olan özellikler İstasyon Sayısı

41 COUNTERS ELEMANI Model programda COUNT olarak gördüğümüz komutun deneysel çatıdaki ifadesidir. COUNT DURDURMA EYLEMLERİNDEN BİRİDİR. COUNTERS: 1, vidasayisi: 2, somunsayisi, 100; Eğer 100 olarak sınırlandırmasaydık sonsuza kadar sayardı, bu durumda ise somun sayısı 100’e ulaştığında simülasyon duracaktır.

42 RESOURCES ELEMANI Model programında kaynak kullanılıyorsa, deneysel programda mutlaka RESOURCES elemanının kullanılması gerekir. RESOURCES elemanı kaynak numarasını, kaynak ismini ve başlangıç kapasitesini içerir. RESOURCES: 1, TORNA, 5: 2, MATKAP, 3;

43 PARAMETERS ELEMANI Model programında kullanılan istatistiksel dağılımları tanımlamak için kullanılır. PARAMETERS: 1 , 7.4 , 2.3 : 2, 25.0, 88.0; 1 no’lu parametre kümesinde normal dağılımın ortalaması 7.4 ve standart sapması 2.3 tür. 2 no’lu parametre kümesinde üniform dağılımın minimumu 25 ve maksimumu da 88dir.

44 REPLICATE ELEMANI REPLICATE elemanı simülasyonun başlangıç zamanını, koşum sayısını, koşum uzunluğunu ve koşumların başlangıç durumunu belirtmek için kullanılır. REPLICATE elemanında iki adet başlangıç durumu vardır ve bu seçeneklerin her ikisi de YES veya NO olarak belirtilir.

45 Döndüğüm zaman son koşumdaki elde ettiğim veriler mi kullanılsın?
Koşum Sayısı REPLICATE : , , , YES , NO ; Başlangıç Zamanı Bitiş Zamanı

46 DSTAT ELEMANI Kesikli sistemlerdeki değişkenlere ait sürekli zaman istatistiklerinin elde edilmesinde kullanılır. DSTAT elemanının çıktısı ortalama,varyans, maksimum, minimum ve zaman periyodudur. DSTAT:1,NT(1),MESGULARABALAR,12; NT(1) değişkenlerinin tümü 12 no’lu üniteye kaydedilir.

47 TRACE ELEMANI Kesikli bir modelde, gezen birim işlemlerinin detaylı raporlarını elde etmek için kullanılır. Böylece simülasyon süresi boyunca sistemin, operator tarafından kontrolu sağlanmış olur. TRACE komutu ile kaynakların, kuyrukların, gezen birimlerin geciktirilme zamanları kolayca görülebilir.


"Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları