Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Grup Çalışması Raporu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Çalıştayı 29-30 Mayıs 2009

2 Çalıştaya Katılan Komisyon Üyeleri
Zafer Utkan Gür Akansel Nazan Sarper Gülcan Türker

3 Misyon 1) Sürekli Mesleki Gelişme’nin Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencileri, öğretim görevlileri ve üyeleri arasında bir tutum haline gelmesini sağlamak 2) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bulunan tüm ihtisas dallarında uzmanlık eğitimin standardizasyonu ve akreditasyonunu (eş yetkilendirmesi) sağlamak 3) Tıp Fakültesinde araştırma kapasitesi oluşturmak (özellikle insan kaynakları açısından)

4 Öz Değerlendirme Güçlü yanlar
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin alt yapı ve teknik donanımı büyük oranda yeterli Yeterli sayıda ve çok çeşitli olgu ile karşılaşma oranı yüksek İnsan kaynakları (genç, yetkin, motive ekip) Yüksek oranda tam gün çalışan öğretim üyesine sahip Yönetsel ve idari destek

5 Öz Değerlendirme Eğitim ile ilgili alt yapısı yetersizliği-1
      Zayıf yanlar Eğitim ile ilgili alt yapısı yetersizliği-1 Müfredat ile ilgili sorunların giderilmemesi (Her anabilim dalı için standardize uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı) Insan kaynakları (akademik kadro) ile ilgili sorunlar (Akademik personel sayılarındaki dengesizlik) Akademik personelin eğitici vasıfları için standardların belirlenmemesi Akademik personelin uzmanlık dalında yeterliliği için standardların belirlenmemesi

6 Öz Değerlendirme Zayıf yanlar
Eğitim ile ilgili alt yapısı yetersizliği-2 Akademik personelin uzmanlık eğitimi için gerekli zamanının olmaması Akademik personelin uzmanlık eğitimi için yeterince motive olmaması Bölümler tarafından asistan karnesi uygulamasının benimsenmemesi ve düzenli takip edilememesi. Uzmanlık eğitimi konusunda iç denetim yetersizliği-eksikliği Tezlerin yönetmeliklere uygun sürede verilememesi ve denetim eksikliği

7 Öz Değerlendirme Eğitim için zaman yetersizliği
Yardımcı sağlık personelinin (santral memuru, personel, hemşire, tıbbi sekreter, bölüm sekreterliği vb) yeterli sayıda istihdam edilememesi ve yönetmelik ile belirlenmiş görev tanımına uygun çalışılmaması Nöbet sayılarının normlara uymaması (kaynak SB yönetmeliği) Sağlık hizmetinin yürütülmesi için uzmanlık eğitimi alan veya akademik ilerleme için çalışan hekimler dışında ayrı hekim gücünün istihdam edilememesi Sağlık hizmeti sırasında zaman yöntemini kolaylaştıran alt yapının oluşturulamaması (numaratör vb)

8 Öz Değerlendirme Fırsatlar İdari destek
Uzmanlık eğitimi için uygun alt yapının bulunması (Hastanede pratik uygulama imkanı, kütüphane, internet erişimi vb.) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerinin standardize edilmesi konusunda taleplerinin olması Uzmanlık öğrencilerinin araştırma ve tez konusunda eğitim almaya istekli olmaları

9 Öz Değerlendirme Tehditler Yerleşik alışkanlıklar
Uzmanlık eğitimi ile ilgili yasal düzenleme konusunda belirsizlik

10 Tıp Fakültesinde Araştırma Kapasitesi (özellikle insan kaynakları açısından)
Güçlü Yanlar Sanayi bölgesinde bulunmak ve bölgenin problemlerine yönelik projeler üretebilmek Araştırmalara destek verebilecek bir araştırma fonuna sahip olmak KABİ (Klinik Araştırma Birimi), KOGEM (Kök Hücre Merkezi), DETAM (Deneysel Tıp Araştırmaları Merkezi) ve Moleküler Araştırma laboratuarları gibi bazı araştırma laboratuarlarının alt yapılarının hazır ve kullanıma açık olması Tam gün çalışan motivasyonu yüksek genç ve dinamik araştırıcıların bulunması ve bunların sayısındaki artış

11 Tıp Fakültesinde Araştırma Kapasitesi (özellikle insan kaynakları açısından)
Zayıf Yanlar Var olan laboratuarların alt yapısındaki eksiklikler Verilen proje desteklerinin sınırlı tutulmak zorunda kalınması Fiziki alan sıkıntısı Araştırmaya ayrılacak vaktin diğer rutin iş yükleri dolayısı ile azlığı Araştırma sonucunda elde edilen başarıların ödüllendirilmemesi Ortak çalışmalardan (klinik + temel tıp) çok bireysel çalışmaların ağırlıkta olması Araştırmaların belirli hedeflenmiş konularda değil birçok konuda yapılması ve derinliğin kaybolması

12 Tıp Fakültesinde Araştırma Kapasitesi (özellikle insan kaynakları açısından)
Fırsatlar Lokal kuruluşların araştırma ve geliştirmeye vereceği destek fırsatları. TUBİTAK ve DPT gibi araştırma ve geliştirmeye destek veren kuruluşların varlığı. Avrupa Birliği çerçeve programları Erasmus ve Sokrates programları

13 Tıp Fakültesinde Araştırma Kapasitesi (özellikle insan kaynakları açısından)
Tehditler Temel bilimlere ve temel bilim eğitimine gerekli önemin verilmeyişi. Araştırma alt yapılarındaki yetersizliklerin proje yazımında ve yapımında insanların cesaretini kırması. Araştırma projelerinde malzeme alım sürecinin çok zaman alması ve bilim adamlarını yıldıracak derece kırtasiye işlerinin olması. Bilimsel projelerde gerekli tüm deneysel araç ve gereçlerin önceden öngörülmesi isteminin yüksek risk içeren projelerin yazılmasını engellemesi. Motivasyon eksikliği. Bilimsel bilincin gelişmeyişi Bilimsel alanda bir yarış ortamının olmayışı

14 Stratejik amaçlar ( Hedefler ve performans ölçütünü içerek şekilde)
Eğitim ve öğretim süreçleri Tüm ana bilim dallarının standardize (uzmanlık dernekleri ve/veya yeterlilik kurullarının onayladığı) uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatının olması (1 yıl içerisinde) Tüm anabilim dallarında Asistan karnesi uygulanması (2 yıl içinde gerçekleşecek)

15 Stratejik amaçlar ( Hedefler ve performans ölçütünü içerek şekilde)
Araştırma ve geliştirme süreçler Asistanların tez hazırlama sürecinin tez yönetmeliğine uyması ve denetlenmesi ( akademik yılı ile birlikte) Tez danışmanlığı destek biriminin kurulması ve işletilmesi (bilgilerin toplandığı bir database, tematik çalışma gruplarının kurulması, tez yazımı için kursların düzenlenmesi, vb., 1 yıl içerisinde) Uzmanlık tezlerinin en az 50% ‘sinin projelendirilip, bilimsel destek fonuna , TÜBİTAK-DTP’ye vb. kaynaklara baş vurulmasının sağlanması (3 yıl içerinde)

16 Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonunun Rolü
Eğitim ile ilgili bir plan belirleyip belirli konularda araştırma kursları düzenlemek. Düzenlenen kursların sürekliliğini sağlamak. Düzenlenen kursların seviyesini katılımcıların seviyesine göre ayarlamak. Bu kursları belirli seviyede tutarak tüm Türkiye genelinde katılımı sağlamak ve bu yolla araştırmaların yapılması için gelir getiren yolları açmak. Hastanemizin araştırma alanında prestijini artırmak. Bilimsel araştırma kurslarının getirdiği deneyimlerden faydalanılmasını sağlamak. Üniversitemize genç, dinamik ve araştırmaya istekli insan gücü çekmek.

17 ‘Gelişim bir gecede keşif yapmak, ay’a gitmek, DNA kopyalamak, Oscar almak, yeni bir siyasi lider olmak demek değildir Bir parça daha iyisini yapmak, bu sefer sözünü tutmak, hatalardan sonuç çıkarmak, sebat etmek, küçük bir farklılık yaratmaktır.’ Çalışanlarla kurulan duygusal bağ, gelişim stratejilerindeki en önemli, en sağlam adımdır.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları