Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANLARI"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANLARI
Son yıllarda dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde bilgi (enformasyon) teknolojilerinin sağladığı olanaklarla bilişim ve iletişim alanında büyük dönüşümler ve değişimler gerçekleşmektedir. Adına “Bilgi” ya da “Enformasyon” dediğimiz olgu, az gelişmişinden, çok gelişmişine kadar dünyadaki tüm toplumları etkilemektedir. 21. yüzyılda bilim ve teknolojiye egemen olmanın bir ülkenin rekabet gücünü yükselttiği ve o ülkenin bağımsızlığını koruyabilme de en önemli önkoşulu olduğu görülmektedir. Diğer taraftan dünyada, her alanda yürütülen bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni bilgilerin, diğer araştırmacılarla paylaşılması ve insanlık yararına kullanılması, günümüzde bilginin değerini ve önemini daha da artırmıştır.  İçinde bulunduğumuz “bilgi çağında” toplumlararası uygarlık ve bilim yarışında hem bilginin bilgi teknolojilerinden yararlanarak üretilmesi ve hem de dünyadaki mevcut bilgilere etkin erişim yoluyla bilim insanlarının ileri düzeyde yetiştirilebilmeleri, ekonomik refahın uzun dönemli olarak sürekli arttırılabilmesini sağlayacak önemli etmenler olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu etmenler, sonuçları açısından, aynı zamanda ülke düzeyinde bilimsel verilerin kullanımı ve analitik düşünce yaklaşımlarının sistematik biçimde ilerletilmesine de büyük katkı sağlayacaktır. ULAKBİM, hem üniversite, araştırma kurumları ve sanayi kesimine dünyadaki otoriter konumda olan veri tabanlarından bilgi desteği sağlıyor, hem de bilimsel konularda Türkiye’de yayınlanan Türkçe makalelerin bibliyografik verilerini ve özlerini içeren ulusal veri tabanlarını oluşturarak, en güncel ve kapsamlı bilgiyi araştırmacıların hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bundan başka Türk Bilim Dünyası için, belli konularda kurulan komitelerle, Türkiye’deki süreli yayınların standartlaşma çalışmalarını yönlendirmekteyiz. Bu komitelerin dünya ölçütleri göz önüne alınarak geliştirdikleri “Dergi Seçim Kriterleri” ile dergilerin fiziksel ve içeriksel niteliklerinde de çok olumlu kalite gelişmeleri sağlamaktayız. Yine bu bağlamda “Ulusal Atıf Dizini”, Ulusal Bildiriler Veri Tabanı çalışmalarının devam etmekte ve çok yakın gelecekte kullanıma açılması planlanmaktadır. Ebru Soyuyüce Aydın Başuzman Sibel Tabanlıoğlu Uzman 29-30 Mayıs 2012 TÜBİTAK EKUAL VIII. Yıllık Toplantısı ANTALYA

2 Ulusal Veri Tabanları Ülkemizin akademik bilgi birikimini yansıtacak bilgi ürünleri geliştirmek ULAKBİM’in temel misyonlarından biridir. Türkiye’de üretilen bilimsel dergilerde yayınlanan makalelere elektronik ortamda erişim sağlanmaktadır. Ulusal anlamda Türkiye’de ilk bibliyografik veri tabanı olup indeksleme özelliği bulunan tek veri tabanıdır. TÜBİTAK destekli projeler veri tabanı ile beş farklı konu alanındaki veri tabanlarından oluşur: Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk ÜAK Doçentlik Sınav Alanları 2011’e dahil edilmiştir. Bu veri tabanlarına 2011 yılı içerisinde Ulusal Atıf Veri Tabanı, Bildiriler Veri Tabanı, Bilimsel Etkinlikler Portalı ile Türkiye Akademik Dergi Portalı eklenmiştir.

3 Ulusal Veri Tabanları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt
Web’den ücretsiz erişime sunulmaktadır. Dergiler ilgili alandaki akademik komiteler danışmalığında, uluslararası standartlara uygun kriterler de dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Tam metin erişim ve belge sağlama hizmeti sunulmaktadır. Türkiye adresli bilimsel dergilerin uluslararası WoS atıf indeksinde yer almasını yaygınlaştırmaya yönelik danışmanlık yapılmaktadır. (Nisan 2012 itibarıyla 75 dergi). Online Dergi İzleme Sistemi (ODIS) ile dergilerin takibi yapılamaktadır. Akademik Google’da taranmaya başlamıştır. (2009) Bazı üniversiteler, atama ve yükseltmelerde kullanmaktadır.

4 Ulusal Veri Tabanları ile...
Bilgi paylaşımını sağlamak, Bibliyografik verileri arşivleyerek gelecek nesillere aktarmak, Bibliyografik denetimi gerçekleştirmek ve tekrar çalışmalarını engellemek, Ulusal kavramsal dizin oluşturmak, Bilim dilinin gelişimini ve dil birliğini sağlamak, Ulusal içeriğe, uluslararası sistemler üzerinden de erişimi sağlamak ve yaygınlaştırmak, Ulusal yayın performansının ölçülmesine yönelik ulusal atıf indeksleri geliştirmek, Araştırmaların ulusal bibliyografik verilerle desteklenmesini sağlamak, Bilimsel kaliteyi artırmak,

5 Dergi Değerlendirme Kriterleri
Dergide ISSN bulunmalı, Düzenli aralıklarla ve zamanında yayımlanmalı, Bilimsel araştırma yazısı ağırlıklı olmalı, Danışman/hakem değerlendirme sistemi bulunmalı, Makalelerde Türkçe ve yabancı dilde başlık, öz ve anahtar kelimeler yer almalı, Dergilerin, yazım kuralları içerisinde araştırma ve yayın etiğine uyum gerekliliği açık olarak belirtilmelidir

6 ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları - Başvuru
ULAKBİM Veri Tabanları Dergi Takip sistemine editör tarafından dergi bilgilerinin girilmesi ve sayılara ait pdf dosyalarının yüklenmesi, İçinde bulunulan yıl ve bir önceki yıla ait dergi sayılarının basılı kopyalarının ULAKBİM’e iletilmesi, İlgili Veri Tabanı Komitesi’ne hitaben yazılı başvuru yapılması, Daha sonra yayınlanacak dergi sayılarının da zamanında ve düzenli gönderilmeye devam edilmesi gerekmektedir.

7 Online Dergi İzleme Sistemi (ODIS)
Web tabanlı bir program ; Editörler: ULAKBİM Veri Tabanlarına başvuruların gerçekleştirilmesi, dergi içeriklerinin gönderilmesi ve takibi, Türkçe Veri Tabanları Ofisi: Dergilerin durumlarının izlenmesi, çeşitli listeleme/filtrelemelerin yapılabilmesi, yazışmaların ve Komite toplantı tutanaklarının oluşturularak arşivlenmesi, Veri Tabanları uzmanları ve Komite üyeleri: Dergilerin ön değerlendirme ve Komite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi, durumlarının izlenmesi ve toplantı tutanaklarına erişim sağlanması ... odis.ulakbim.gov.tr

8 Süreç Dergiler ULAKBİM (ODİS) Dergi izleme kaydı(sekreterya işleri)
Komite toplantısı (Dergi seçimi ve değerlendirme) Sekreterya işlemleri Bibliyografik veri girişi ve tam metin yükleme İndeksleme (Konu Uzmanları) Web ortamına aktarım

9 Komite Kararı Kabul Katılım izni sözleşmesi imzalanarak veri tabanına alınır. Red Editörlüğe gerekçesi ile birlikte karar bildirilir. İzleme Editörlüğe kriterler doğrultusunda önerilerde bulunulur. Komite kararı

10 ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları
1966   TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı      1990 Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı   1991 Yaşam Bilimleri Veri Tabanı 1992  Tıp Veri Tabanı 2002 Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı    2010 Hukuk Veri Tabanı 2011 Ulusal Atıf Veri Tabanı ve Bildiriler Veri Tabanı

11 İndeksleme İndeksleme veya konu analizi; kontrollü terimler listesi (tezarustan) seçilmiş terimlerin kullanılmasıyla dokümanın konu içeriğinin tanımlanması işlemidir. İndekslemenin amacı kullanıcıların istedikleri konulardaki dokümanlara isabetli ve kolay erişmelerini sağlamaktır. Bilgiye erişimin etkinliği indekslemenin kalitesi ve başarısına bağlıdır. İyi bir indeksleme İlgililik oranını arttırır, Spesifik bilgiye erişimi sağlar, Ortak dil kullandırır.

12 İndeksleme - Tezarus Tezarus veya kavramsal dizin belirli bir bilim dalında sözcüklerin eşanlamlılarını, hiyerarşisini ve birbiri ile ilişkilerini gösteren terimler listesidir. Bunu oluşturan terimler kontrollü indeks terimlerinden oluşmaktadır. Tezarusun özelliği denetimli ve dinamik bir liste olmasıdır. İndeksleme için kullanılan gerekli tüm kelimeleri içerir. Kullanımı terminoloji kontrolünü sağlar. Doğal dil, teknik dil ve terminolojideki belirsizlikleri yok etmeyi amaçlar. Sistemdeki her konu uzmanının aynı konudaki bir olay ya da bir öge için aynı kelimeyi kullanmasını sağlar.

13 TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
TÜBİTAK Araştırma Grupları tarafından desteklenmiş araştırma projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin sonuç raporlarını içermektedir. Kapsadığı Yıllar 1965’den günümüze Proje Sayısı 11.498 Tam metin 11.182 Güncelleme Haftalık Web: uvt.ulakbim.gov.tr/proje

14 Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Su Ürünleri, Gıda ve Biyoloji alanlarında yayınlanan süreli yayınları kapsamaktadır. CAB (Commonwealth Agricultural Bureau) tezarusu kullanılmaktadır. Konu Kapsamı Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Dergi Sayısı 72 Toplam makale 22784 Tam metin 16947 Güncelleme Haftalık Web: uvt.ulakbim.gov.tr/tarim

15 Tıp Veri Tabanı Tıp Bilimleri alanında, Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda yer alan Türkçe ve diğer dillerdeki makaleleri kapsamaktadır. İndekslemede kullanılan anahtar sözcükler ve konu kodları Amerikan Ulusal Tıp Kütüphane'si (NLM) tarafından geliştirilen MeSH (Medical Subject Headings)'den verilmektedir. Konu Kapsamı Sağlık Bilimleri Dergi Sayısı 222 Toplam makale 57652 Tam metin 33267 Güncelleme Haftalık Web: uvt.ulakbim.gov.tr/tip

16 Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı
Mühendislik ve Temel Bilimler alanında yayınlanan süreli yayınları kapsamaktadır. İndeksleme işlemlerinde JICST (Japan Information Center of Science and Technology) tezarusundan yararlanılmaktadır. Konu Kapsamı Mühendislik ve Temel Bilimler Dergi Sayısı 50 Toplam makale 18.095 Tam metin 9092 Güncelleme Haftalık Web: uvt.ulakbim.gov.tr/muh

17 Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
Sosyal ve beşeri bilimler alanındaki süreli yayınları kapsamaktadır. Farklı konu alanlarını içermesi nedeniyle ULAKBİM konu uzmanları tarafından kullanılan konu terimleri ile indeksleme yapılmaktadır. Konu Kapsamı Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergi Sayısı 209 Toplam makale 30578 Tam metin 22414 Güncelleme Haftalık Web: uvt.ulakbim.gov.tr/sbvt

18 Hukuk Veri Tabanı Hukuk alanındaki süreli yayınları kapsamaktadır.
Konu Kapsamı Hukuk Dergi Sayısı 21 Toplam makale 1785 Tam metin 950 Güncelleme Haftalık Web: uvt.ulakbim.gov.tr/hukuk

19 Tam Metni Olan Makale Sayısı
Sayılarla UVT Veri Tabanı Adı Toplam Kaynak Sayısı Toplam Makale Sayısı Tam Metni Olan Makale Sayısı Tıp VT 247 57.652 33.267 Yaşam Bilimleri VT 111 22.784 16.947 Mühendislik ve Temel Bilimler VT 122 18.125 9.092 Sosyal ve Beşeri Bilimler VT 211 30.578 22.414 Hukuk VT 21 1.785 950 TOPLAM 712 82.670 Toplam Proje Sayısı Tam Metni Olan Proje Sayısı TÜBİTAK Destekli Projeler VT 11.498 11.182

20 Ulusal Veri Tabanları – Yayın sayıları

21 Ulusal Veri Tabanları – Makale Sayıları

22 Bilimsel Etkinlik Portalı (BEP)
Türkiye'de düzenlenen bilimsel etkinliklerin duyurulması ve gerçekleşmiş etkinlik bilgilerinin de erişilebilir olması amacıyla oluşturulmuştur. Portalda duyurulacak etkinlikler, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından belirlenmiş etkinlik türleri, genel konu alanları ve değerlendirme kriterlerine uygun olmalıdır. Bilimsel Etkinlikler kullanıcılar tarafından tercih edilen konu, bilim dalı ya da tarih seçenekleri doğrultusunda e-posta adreslerine bilgilendirme mektubu gönderilmektedir. Portalda yer alacak etkinlik bilgileri ve bildiriler sisteme etkinlik sorumluları tarafından girilmektedir. İletilen bilgiler, kriterler doğrultusunda değerlendirilmekte ve kabul edilmesi durumunda bildirilerin etkinlik sorumluları tarafından veri girişlerinin yapılması sağlanmaktadır.

23 Bilimsel Etkinlik Portalı (BEP)
Genel Konu Alanları Mühendislik ve Temel Bilimler Sosyal ve Beşeri Bilimler Tıp Bilimleri Yaşam Bilimleri Etkinlik Türleri Çalıştay Diğer Forum Kolokyum Konferans Kongre Kurultay Panel Seminer Sempozyum

24 BEP Değerlendirme Kriterleri
Etkinliğin Türkiye adresli olması (ulusal ya da uluslararası) TÜBİTAK ULAKBİM tarafından belirlenmiş genel konu alanlarından en az biri ile ilgili olması TÜBİTAK ULAKBİM tarafından belirlenmiş etkinlik türlerinden en az birine uygun olması. Etkinlik organizasyonunda Bilimsel Komisyon, Program Komitesi gibi sistemlere yer verilmesi

25 Bilimsel Etkinlikler Portalı

26 Bildiriler Veri Tabanı

27 ULAKBİM Türkiye Akademik Dergi Portalı

28 ULAKBİM Ulusal Atıf Veri Tabanı - Amaç
Türkiye ve dünya bilimine katkı koyan her türlü kamu ve özel kuruluşların, bilgi üretim ve dünya bilimine katkı oranının ölçülmesinde, ülke ihtiyacına göre öncelikli bilim dallarının belirlenmesinde ve hatta göreceli olarak yeterli gelişmişlik düzeyine gelememiş bilim alanlarının saptanmasında önemli ipuçlarını ortaya koymaktır. Ulusal Ölçekte Yayınlanan Akademik Yayınların; Kontrol Altına Alınması (Bibliyografik Denetim) Yayınların ve Bilimsel Eğilimlerin İzlenmesi, Bilimsel Yayın Kalitesinin Yükseltilmesi, Ulusal Bilimsel İletişimin Etkinleştirilmesi, İntihallerin Engellenmesi, Türkçe Akademik Dergilerin Etki Düzeylerinin Tespiti, Akademik Yükseltmeler, 1963 yılında kurulan TÜBİTAK’ ın ilk belgeleme süreci “Key To Turkish Science Medicine” İle başlamıştır. Sağlık alanında konunun uzmanlarınca seçilen araştırma makaleleri İngilizce özleri çıkarılarak, dış merkezler ve araştırmacılara gönderiliyordu. Ancak bu Proje 1975’ de sonlandırılmıştır. * Süreli yayınların denetim altına alınması, yılları arasında TÜBİTAK / TÜRDOK Müdürlüğünce Türkçe ve İngilizce iki ayrı yayın olarak yayınlanan “ Aylık Duyuru Bülteni ” projesi başlamıştır. Her ay çıkan bültenlerde, konuyla ilgili dergilerdeki makalelerin bibliyografik verileri, geniş konu başlıkları altında verilmiştir yılında “ Aylık Duyuru Bülteni ” nin otomasyona geçirilmesi için TÜBİTAK – MAM ile ortak proje geliştirildi. projenin amacı “ TÜBİTAK Kütüphanesine gelen bilimsel ve teknik yayınların bibliyografyalarını bilgisayar ortamında depolamak ve bu bilgilerden çeşitli ve hızlı biçimde yararlanmak ” idi * 3 Şubat 1993 tarihinde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’ nun Toplantısında ülkemizde araştırma geliştirme harcamalarının gayri safi milli hasıla içerisindeki ( o günkü ) payının % 0.33 olduğu belirtilerek bu oranın % 1’ i aşması için gerekli çalışmaların yapılması kararı alınmıştır. * Bu çerçevede TÜBİTAK / YDABÇAG ( Yer, Deniz, Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu ) konuya gerekli duyarlılığı göstererek faaliyet alanına giren konularla ilgili “ Ulusal Çevre Bilimi Bibliyografik Veri Tabanı” nı hazırlamak üzere karar alınmıştır. Bu tarihten sonra TÜBİTAK / TÜRDOK Müdürlüğü ve YDABÇAG ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede üç kimyacı ( Zerrin Esensoy, Halime Atamer, Sema Alpan), bir çevre mühendisi ( Oya Saner ),iki uzman kütüphaneciden ( Aytaç Yıldızeli, Yurdanur Taneri ) oluşan bir çalışma grubu seçilerek veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde; * Veri giriş formu tasarı yapıldı. * Bu formları doldurabilmek için veri giriş formu doldurma kılavuzu hazırlandı. * Öz Hazırlama Kılavuzu geliştirildi. * Çevre terimlerini içeren Türkçe konu başlıkları dizini geliştirildi. * Bibiliyografik Çevre Veri Tabanı geliştirme projesi çerçevesinde bilgisayar ve BRS ( Bibliographfic Retriveal System ) erişim paketi alınarak girişleri yapıldı. * Projenin başarılı olması TÜBİTAK’ ın yoğunlaştığı diğer bilim kollarında da veri tabanlarının geliştirilmesi kararının alınmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda TÜBİTAK / TÜRDOK daha sonraki EHM ( Enformasyon ) Müdürlüğü aşağıdaki veri tabanlarını geliştirmiştir. * Ulusal Temel Bilimler ve Mühendislik Veri Tabanı ( UTMV ) 1992 * Ulusal Tıp Veri Tabanı ( UTV ) 1993 * Ulusal Tarım ve Biyoloji Veri Tabanı ( UTBV ) 1995 * TÜBİTAK Projeler Veri Tabanı 1992

29 ULAKBİM Ulusal Atıf Veri Tabanı - Kapsam
KATEGORİ: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Atıf İndeksi şeklinde entegre çalışabilir Kaynak Yayın Türü: UVT Veri Tabanları UVT Kriterleri Yıl : 2010 yılından başlayarak geriye doğru Erişim Politikası : açık erişim AVT ve UVT ler tek bir sistem

30 Yöntem ve Çalışma UVT Tezarus Konu Kodları (928)
WoS 250+, OECD 44, CC 106, ESI 22 Konu Alanları Uzman Görüşü Ulusal Atıf VT Üst BD Sağlık Bilimleri/Sosyal ve Beşeri Bilimler/ Yaşam Bilimleri/ Mühendislik ve Temel Bilimler Ulusal Atıf VT Bilim Dalları (120) Konu Başlığı Yönlendirme Yazar Adresleri Adres Standardizasyonu Otorite Adres Dizini Adres Birleştirme (Unification) Adres Parçalama ve Yapılandırma Kurum Türü Eklentisi (Kamu, Özel, Üniversite, Yabancı, Diğer) Şehir ve Ülke Eklentisi Çalışma adres düzenleme ve otorite adres dizini oluşturma yönlendirme ve makale eşleme

31 ULAKBİM Ulusal Atıf Veri Tabanı
Yazarların ilgili konu alanlarındaki yayın sayıları, katkı oranları Konu alanlarında yazar, yayın performans karşılaştırmaları Makale, derleme gibi belirlenen yayın türlerine göre üretim ve toplam yayına katkı oranı Yazar, Kurum, Şehir, Yayın gibi alanlarda “İşbirliği Analizi”leri Yazar, Kurum, Dergiye göre kendi kendine atıf oranları.. Yayın/Dergi “Etki Faktörü/IF” gösterimleri (Hesaplamalar son 5 ve 10 yıl üzerinden yapılacak)

32 ULAKBİM Ulusal Atıf Veri Tabanı
Web üzerinden taranabilen atıf tabanlı bir değerlendirme aracı üretmek ve akademik ve kamu yöneticilerine verimlilik ölçme ve karşılaştırma yapma imkanı sunmaktır. Sistem şu sorulara cevap verebilecek özelliklerde olacaktır: Kurumum kaç yayın üretmiş? Bir alandaki en etkili makaleler hangileri? Hangi yazarların etkisi yükseliyor? Kurumumun araştırma odak noktası değişiyor mu? Kurumumum en etkili olduğu alan hangisi? Hangi alanlarda gelişim göstermeye ihtiyacımız var? Kurumumun ortalama atıf oranı nedir? Kurumumda kimler kimlerle işbirliği yapmış? Destekleyen kurum bilgileri, en çok destek alan alanlar..

33 Ulusal Atıf Veri Tabanı - Arama

34 Ulusal Atıf Veri Tabanı - Arama Sonucu

35 Ulusal Atıf Veri Tabanı - Genel Rapor

36 Ulusal Atıf Veri Tabanı - Analiz

37 Ulusal Atıf Veri Tabanı - Analiz

38 Zorluklar… Referansların farklı formatlarda verilmesi; Özellikle sosyal bilimler alanında referans gösterme şekilleri oldukça farklı (dip notlar, makale içi referanslar..) Çalışacak veri giriş elemanlarının konuya hakimiyeti/yeterliliği Hatalı veya eksik yazılan referanslar için bibliyografik servis veren veri tabanlarından kontrolünün yapılması…. Bu işlem oldukça maliyetli ve zaman alan bir iş Kaynak makalelerde ve atıf yapan makalelerin disiplinlerinin ayrıştırılması Ancak bazı makaleler birden fazla disiplin içerdikleri için disiplinlerin ayırt edilmesinde yaşanacak sıkıntılar.. Sistemin işleyebilmesi için eksik kaynakların tespiti ve sağlanması İşlenecek verinin miktarının çok büyük olması Dublike verilerin ayıklanması Bağlantı yapılacak linklerin oluşturulması Geriye dönük iş miktarı Veri tabanlarında kullanılan tezarusların farklılığı

39 Hedef... ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları hizmetleri kapsamında yürütülmekte olan ; ODİS (Online Dergi İzleme Sistemi) Ulusal Veri Tabanları Ulusal Atıf Veri Tabanı Bilimsel Etkinlikler Portalı Bilimsel Etkinlikler Veri Tabanı Sistemlerini, tek bir sistem üzerinden yürütülecek şekilde yeniden düzenlemek, ULAKBİM tarafından, dergi editörleri tarafından kullanılmak üzere, açık dergi sistemini sağlamak ve kullanılmasını teşvik etmek,

40 “Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”
Son Söz “Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.” Eflatun Teşekkürler, Ebru Soyuyüce Aydın Sibel Tabanlıoğlu


"TÜBİTAK ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları