Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güncellemelerden Özetler Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güncellemelerden Özetler Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği."— Sunum transkripti:

1 Güncellemelerden Özetler Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

2 Metabolik Sendrom; Tanımlamada Ne Değişti?

3 Ö l çü m Kesme değerler Artmış bel ç evresiTopluma ve ü lkeye ö zg ü tanımlama Trigliserid y ü ksekliği* >150 mg/dL D ü ş ü k HDL E<40 mg/dL, K<50 mg/dL Y ü ksek kan basıncı SKB >130 mm Hg ve/veya DKB >85 mm Hg Y ü ksek a ç lık glukozu >100 mg/dL Metabolik Sendrom Tanınmlaması (IDF, NHLBI, WHO, IAS, AHA) Alberti KG et al. Circulation 2009; 120:1640-1645.

4 Diabetes Mellitus; Tanımlamada Ne Değişti?

5 Diyabet Tanısı-ADA 2010 HbA1c ≥%6.5 veya Açlık plazma glukozu ≥126 mg/dl veya OGTT 2. saat glukoz ≥200 mg/dl veya Random glukoz ≥200 mg/dl ve semptom varlığı Prediyabet tanısı: HbA1c: %5.7-6.4

6 PURE Türkiye Sağlık Araştırması; Ne Katkıda Bulundu?

7 Hipertansiyon: %42 (kadın %45, erkek %37.5) Hipertansiyon: %42 (kadın %45, erkek %37.5) Diyabet: %14.7 (kadın %15.5, erkek %13.5) Diyabet: %14.7 (kadın %15.5, erkek %13.5) Prediyabet: %9.6 Prediyabet: %9.6 Metabolik Sendrom; Metabolik Sendrom; ATP-III: %35.3 (kadın %38, erkek %30.9) ATP-III: %35.3 (kadın %38, erkek %30.9) IDF: %42.7 (kadın %43.5, erkek %41.4) IDF: %42.7 (kadın %43.5, erkek %41.4) Fiziksel inaktivite: Yaklaşık 6.5 saat/gün Fiziksel inaktivite: Yaklaşık 6.5 saat/gün Aşırı beslenme: 2483 kal/gün Aşırı beslenme: 2483 kal/gün PURE: Çarpıcı Sonuçlar

8 Diyabette Kanser Sıklığı; Yüksek mi? Neden?

9 Obezite; insülin direnci Hiperglisemi Geç tanı Komorbiditeler Tedavi özellikleri Sebepler;

10 İnsülin dozu Reseptörde kalma süresi IGF-1 reseptörüne bağlanma afinitesi İnsülin İle İlgili Şüpheler; Mitojenik Aktivite

11 Metformin koruyucu Kilo kontrolü, doğru beslenme, egzersiz İnsülin dozu; minumum tutulmalı Farklı insülin veriliş yolları ! Nasıl Önleyebiliriz?

12 Yeni Tanı Diyabet; Tedaviye Nasıl Başlayalım?

13 Etkin-agresif hücum tedavisi Mikro-makrovasküler komplikasyonların değerlendirilmesi Kardiyovasküler koruma ilkeleri Tedavinin bireyselleştirilmesi Yaklaşım;

14 Beta hücre yaşam süresini uzatan Akarboz ……… Metformin Trigliserit düşürücü etki önemli Hipoglisemi İlaç Seçiminde;

15 Artıları, Eksileri İle Antidiyabetikler;

16 İnsülin EKSİSİ  Hipoglisemi  Kilo alımı  Ödem  İlaç etkileşimi (YBÜ) Antikoagulan, opiat ARTISI  A1C düşüşü %2.5-3  Kardiyo/nöroprotektif  Erken/geç dönem mikro/makro kompl. ↓

17 Sülfonilüreler EKSİSİ  Hipoglisemi  Kilo alımı  Uzun dönem etki kaybı  Beta h. rezerv kaybı !  Cevapsızlık Primer/sekonder ARTISI  A1C düşüşü %1-2  Hızlı etkili  Ucuz  Güvenliği kanıtlanmış  Nefro/retinopatiyi ↓

18 Kimlere Sülfonilüre Verelim?  Yaş > 30 ve diyabet süresi < 5 yıl  Rezid ü el beta h ü cre fonksiyonu olan  Otoantikorları negatif olan  Normal kilolu veya hafif obez  Diyet ve egzersiz programlarına uyumlu  A ç lık şekeri<300mg/dl MI, ani ölüm ve diyabete bağlı ölümler üzerine olumsuz etkileri yoktur UKPDS

19 İnkretinler: GLP-1 Analog EKSİSİ  Kombinasyonda onay var  Bulantı, kusma  Enjektabl olması  Pankreatit (akut/asemp)  Meduller tiroid Ca ARTISI  Glukoza bağımlı etki: Hipoglisemi riski düşük  Tokluk hissi, kilo kaybı  Gastrik boşalma hızı ↓  Beta h. restorasyonu  Kardiyak olumlu etki

20 İnkretinler: DPP-4 İnh. EKSİSİ  Kombinasyonda onay var  Kilo üzerine nötral  Baş ağrısı, nazofarenjit  Uzun süreli etki?  Bazı Ca tiplerinde artış ? ARTISI  Glukoza bağımlı etki: Hipoglisemi riski düşük  Oral kullanılabilmeleri  Kardiyak olumlu etki

21 Glitazonlar EKSİSİ  Kilo alımı  Sıvı retansiyonu  Hepatotoksisite !  Kemik kırık riski !  MI ve Kalp yetersizliği ! ARTISI  DM gelişimini ↓ (IGT’li)  Olumlu metabolik etki: TG ↓, HDL ↑, KB ↓

22 Diyabetli Hastada Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı? Çok Düşürmek KV Olayları Azaltır mı?

23 Yaklaşım  Kan basıncı hedefi 130/80 mmHg  Ne zaman ilaç başlayalım ≥140/90 mmHg  Sistolik 130-139 ve diyastolik 80-89 mmHg ise 3 aylık YTD sonrası hedefe ulaşılamazsa ilaç tedavisi ACCORD-KB ve INVEST çalışmalarında kan basıncını daha fazla düşürmenin KV olayları azaltmadığı, hatta yan etki sıklığını artırdığı görülmüş

24 Asemptomatik Diyabetik Hastaları KAH Yönünden Tarayalım mı? EFOR, EKO, Sintigrafi

25 BARI-2 çalışması sonuçlarına göre asemptomatik diyabetik hastalarda bu testler rutin tarama testi olarak önerilmez Tarama Optimal medikal tedavi alanlarda (LDL, kan basıncı, glisemisi hedefte ve aspirin kullanıyorsa) anjiyografinin ek bir katkısı yok

26 Diyabetiklerde Kan Şekeri Hedefi Ne Olmalı? Kimlere Agresif Tedavi Uygulayalım?

27 Tedavi Bireyselleştirilmeli  Hasta yaşı  Diyabet süresi  Gebelik  Şiddetli hipoglisemi hikayesi olan  Yaşam beklentisi az olan  İleri derecede mikro/makrovasküler kompl. olanlarda ACCORD, ADVANCE, VADT çalışmalarına göre Sıkı glisemik kontrol (A1c < %7) yarar sağlamıyor Genç ve sağlıklı diyabetiklerde hedef A1c < %6.5 olmalıdır.

28 Kontrolsuz Diyabet Nedenleri Endojen beta hücre rezervinin çok düşük oluşu YTD uyumsuzluk Psikolojik problemler Enfeksiyon –Osteomyelit, Yumuşak doku absesi Gastroparezi - Otonom nöropati Endokrinopatiler –Addison hst., hipotiroidi –Anti-insülin antikor, lipohipertrofiler

29 Kontrolsüz Diyabetliye Yaklaşım  Sık KŞ kontrolü  Diyet düzenlenmesi  Altta yatan diğer bozuklukların tedavisi  İlaç dozları / yeni ilaçlar / tedavinin yoğunlaştırılması  İnsülin pompa tedavisi  Adacık veya pankreas transplantasyonu  Beklemek

30 Diyabetik Hastada Aspirin; Ne zaman, Kime?

31 Primer Korumada; Vasküler olayları önlediğine dair kanıt yok. Yüksek riskli (10 yıllık risk >%10) hastalarda önerilir. Bu grup en az bir major risk faktörüne sahip 50 yaş üzeri erkek veya 60 yaş üzeri kadınları kapsar. ADA 2010 Önerisi

32 Sekonder Korumada; Kardiyovasküler olay geçirmiş diyabetiklerde 75-162 mg/gün önerilmekte. Aspirin allerjisi varsa klopidogrel 75 mg/gün kullanılabilir. ADA 2010 Önerisi

33 Diyabetik Dislipidemi; Primer hedef LDL kolesterol < 100 mg/dl Sekonder hedef non-HDL’yi düşürmek Tersiyer hedef HDL kolesterolü yükseltmek LDL’nin hedefte ve trigliseridi 200-500 mg/dl olanlarda non-HDL ölçümünün KV riski öngörmede yararlı olduğu bildirildi.

34 Statin-Fibrat Kombinasyonu;  ACCORD-Lipid çalışmasına göre tek başına statin tedavisine göre mikro/makrovasküler komplikasyonları azaltmadığı,  Diyabetik dislipidemide ise KV olaylarda %31 azalma sağladığı bildirildi.

35 TEŞEKKÜRLER


"Güncellemelerden Özetler Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları