Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(2015-2019) STRATEJ İ K PLANLAMA E Ğİ T İ M ÇALI Ş MALARI “SWOT ANALİZİ” NEDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(2015-2019) STRATEJ İ K PLANLAMA E Ğİ T İ M ÇALI Ş MALARI “SWOT ANALİZİ” NEDİR?"— Sunum transkripti:

1 (2015-2019) STRATEJ İ K PLANLAMA E Ğİ T İ M ÇALI Ş MALARI “SWOT ANALİZİ” NEDİR?

2 Kuruluşun ve Çevrenin Analizi

3 SWOT ŞEMASI

4 GZFT’NİN ÖNEMİ

5 GÜÇLÜ YÖNLER (STRENGTH) Kurumun, herhangi bir konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli oldu ğ u yönleri ifade eder.Neyi iyi ve do ğ ru yaptı ğ ının belirlenmesidir. Güçlü yönlerin tespiti için sorulması gereken sorular ş unlardır:

6 ZAYIF YÖNLER (WEAKNESS) Bir kurum için zayıflık,rakiplerine göre daha az verimli veya etkili oldu ğ u yönleri ve faaliyetleri ifade eder. Zayıf yönlerin tespiti için sorulması gereken sorular ş unlardır:

7 ÖNEMLİ NOT!!! Güçlü ve Zayıf yönler belirlenirken iç faktörler yani kampüs alanındaki faktörler baz alınmalıdır. Güçlü ve Zayıf yönler belirlenirken iç faktörler yani kampüs alanındaki faktörler baz alınmalıdır.

8 FIRSATLAR (OPORTUNİTY) Gelecekte daha iyi ve nitelikli bir e ğ itim ve ö ğ retim sunabilmek için olanaklar sa ğ layan yollar ve kuruma olumlu girdiler geli ş tirmek için en çok potansiyele sahip konulardır. Fırsatların tanımlanabilmesi için sorulması gereken sorular ş unlardır:

9 TEHDİTLER (THREAT) Kuruma zarar verme ve olumsuz etkileme olasılı ğ ı bulunan faktörler dikkate alınmalıdır.Ba ş arıyı ve verimlili ğ i engelleyen olay veya durumlardır. Tehditlerin tanımlanabilmesi için sorulması gereken sorular ş unlardır:

10 ÖNEMLİ NOT!!! Kurumu etkileyen bin unsur GZFT analizinde kurum için fırsat iken aynı zamanda tehdit bölümünde yer alabilir.Yine farklı bir unsur güçlü bir yön iken aynı zamanda zayıf yön olabilir veya her dört alana da girebilir.

11 ÖRNEK Bölge nüfusunun kalabalık olması ; hem bir FIRSAT hem de bir TEHD İ T olarak algılanabilir. Bölge nüfusunun kalabalık olması ; hem bir FIRSAT hem de bir TEHD İ T olarak algılanabilir. Kurum çalı ş anlarının bir kısmının farklı kurumlarda görevlendirilmi ş olması hem bir FIRSAT hem de bir TEHD İ T olarak algılanabilir. Kurum çalı ş anlarının bir kısmının farklı kurumlarda görevlendirilmi ş olması hem bir FIRSAT hem de bir TEHD İ T olarak algılanabilir.

12 Güçlü oldu ğ umuz noktaları nasıl de ğ erlendirebilir, kullanabiliriz? Zayıf oldu ğ umuz noktaları nasıl güçlendirebilir veya etkisiz kılabiliriz? Fırsatları en iyi nasıl de ğ erlendirebiliriz?Tehditlere kar ş ı nasıl bir savunma sistemi kurmalıyız?


"(2015-2019) STRATEJ İ K PLANLAMA E Ğİ T İ M ÇALI Ş MALARI “SWOT ANALİZİ” NEDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları