Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PENİS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PENİS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI"— Sunum transkripti:

1 PENİS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
DR. ALİ ÇİFT PROF DR. İ. YAVAŞÇAOĞLU UÜTF ÜROLOJİ AD

2 İnsidans Her 100.000 erkekte 0.1-7.9 Avrupada 100.000’de 0.1-0.9
USA’da ’de Asya, Afrika ve Güney Amerikada   ’de 19 (erkek kanserlerinin %10-20)

3 Risk faktörleri Fimozis, Kötü genital hijyen
Viral olasıllık (eş veya seks partnerlerde servikal kanser riski 3 kat fazla) HPV tip 16 ve 18 Smegma (kronik inflamasyon)

4 Neonatal sirkümsizyonun koruyucu etkisi vardır.
Erişkin dönemde yapılan sirkümsizyonun koruyucu etkisi yoktur. HPV tip 16 ve 18; penil kanserlerin %50’sinde, penil cis, basaloid veya verrükoz wart’ların %90’ında birliktelik gösterir.

5 Premalign ve preinvaziv lezyonlar
Balanitis xerotica obliterans Lökoplaki Kondiloma akuminatum Kutanöz boynuzlar (horn) Verruköz karsinoma Bowenoid papulozis Karsinoma insitu (Cis)

6 Balanitis xerotica obliterans
Prepisyum, glans: en sık Beyaz yama Üretral meatusa doğru yayılım Liken sklerozis ve atrofikus Orta yaş diyabetik erkeklerde TANI: Biyopsi

7 TEDAVİ: -Topikal steroid krem, - Lokal eksizyon, - Mea darlığı— meatotomi, meatoplasti

8 Lökoplaki Meatus ve çevresi Keskin sınırlı, beyaz, kutanöz plak
Histoloji: Hiperkeratozis ve akantozis Tedavi: Lokal eksizyon

9 Kondiloma akuminatum Yumuşak, kırmızı, siyanotik lezyonlar
Prepisyum veya glans HPV 16,18,31,33,35,39 Histoloji: Malign görünüm yoktur Metastaz yapmaz

10 Kondiloma akuminatum Tedavi: %0.5 podofilin, %5 5FU,
trikloroasetikasit, bikloroasetikasit, cerrahi eksizyon, Nd-yag laser

11 Kutanöz boynuzlar (horn)
Epitelin fazla büyüyüp solid yapı alması HPV tip-16 Tedavi: Cerrahi eksizyon

12 BOWENOİD PAPULOSİS Klinik seyir bening Penis gövdesinde
Çok sayıda, 2-3 cm çaplı, papül şeklinde, pigmente eritem Histoloji: Cis kriterleri, intranükleer HPV Tedavi: 5-FU krem, elektrokoagulasyon, kriyoterapi, laser ya da lokal eksizyon

13 Verruköz karsinoma Dev kondiloma aküminatum veya Buschke-Lowenstein tümör Düşük grade SCC’nin subtipi Lokal doku destrüksiyonu –subepitelyal yumuşak dokuya yayılım Larinks metastazı bildirilmiştir.

14 Queyrat eritroplazisi ve Bowen hastalığı
Kırmızı, kadifemsi, keskin sınırlı Daha çok glansta Histoloji: mitoz sıklığı, vakuoler stoplazmalı hiperplastik hücreler Oguların 1/3’ünde penil kanser birlikteliği

15 Queyrat eritroplazisi ve Bowen hastalığı
Tanı: Multipl ve yeterli derinlikte bx Tedavi: lokal eksizyon, sirkümsizyon, %5’lik 5-FU, RT, laser ve kriyocerrahi

16 İnvaziv penis kanseri Patoloji: - yassı hücreli kanser ( %98 ) klasik,
basaloid, verruköz, sarkomatoid, adenoskuamöz

17 İnvaziv penis kanseri Patoloji: - mesenkimal tümör . kaposisarkom,
.anjiosarkaom, .epiteloid hemanjio endotelyoma - metastatik . prostat, rektum,böbrek)

18 Penis kanseri Glans %48 Prepisyum %21 Glans + prepisyum %9
Koronal sulkus %6 Penil şaft %2

19 Yayılım yolları Penil tümörler ülseratif veya papiller bir lezyon olarak başlar. Giderek glans veya penis gövdesinin tümünü tutar. Buck fasyası korporal invazyon ve hematojen yayılımı engeller.

20 Primer olarak lenfatik kanallarla femoral ve iliak nodüllere yayılır.
Femoral nodüllerin tutulumu deri nekrozuna, enfeksiyona veya femoral damar erezyonuna yol açabilir. Vasküler tutulumun eşlik ettiği uzak metastazlar çok nadirdir, % 10’dan az görülür (Akc, Kc, kemik, beyin)

21 TNM sınıflaması PRİMER TÜMÖR Tis Karsinoma insitu
Ta Noninvaziv verruköz karsinoma T1 Subepitelyal konnektif doku tutulumu T2 Korpus kavernozum veya spongiozum tutulumu T3 Üretra veya prostat tutulumu T4 Diğer komşu organ tutulumları

22 TNM sınıflaması BÖLGESEL LENF NODU N1 Tek inguinal lenf nodu tutulumu
N2 Multipl veya bilateral yüzeyel inguinal lenf nodu tutulumu N3 Derin inguinal veya unilateral / bilateral pelvik lenf nodu tutulumu

23 TNM sınıflaması UZAK METASTAZ MO Uzak organ metastazı yok
M1 Uzak organ metastazı var

24 Prognostik faktörler Pozitif lenf nodu tutulumu - sayı - bölge
- ekstrakapsüler yayılım Primer tm parametreleri - lokalizasyon, boyut, grade, - corpora kavernoza invazyonu

25 En önemli prognostik faktör, tanı sırasındaki evredir.
En önemli histolojik prognostik faktör ise, ingüinal lenf bezleri tutulumudur.

26 Yüksek risk grup (T2 G3) Orta risk grup ( T1 G2 ) Düşük risk grup (Tis, pTaG1-2, pT1G1)

27 Klinik Bulgular: Semptomlar:
Endürasyon veya eritem , ülserasyon, küçük bir nodül veya ekzofitik büyüme olarak görülebilir. Fimozis lezyonu maskeleyebilir ve tıbbi bakım başvurusunu geciktirir. Ayrıca ağrı, akıntı, irritatif ağırlıklı işeme ve kanama görülebilir Hastaların %15-50’ si , en azından 1 yıl gecikmektedir.

28 Tanı

29 Ayırıcı tanı Bening penil lentigo

30 Bülloz impetigo

31 Bülloz pemphigoid

32 Primer sifiliz şankr

33 vitiligo

34 İlaç reaksiyonları En sık Trimetoprim- Sulfametoksazol

35 Lichen planus

36 Penile papul

37 Plasma hücreli balanit

38 Primer genital herpes (HSV tip 2)

39 Genital psöriazis

40 Tedavi: Evre1(T1N0M0) Sirkumsizyon ile birlikte geniş lokal eksizyon tedavide yeterlidir. Karsinoma in-situ olgularında , mikroskopik kontrollü cerrahi, lokal fluorourasil kremler etkilidir. Seksüel fonksiyonun korunması ve kozmetik amaçlı Nd -YAG lazer kullanılabilir. Yüksek riskli, mikroskopik lenf nodu metastazından şüphelenilen olgularda lenf nodu diseksiyonu uygulanabilir. Bu işlem sonrası morbidite yüksektir. Birçok olguda enfeksiyon ,nekroz, kronik ödem gözlenir.

41 Evre 2 (T1N1M0,T2N0M0,T2N1M0) Parsiyel, total, radikal amputasyon uygulanır. Radyoterapi sonrası cerrahi , diğer alternatif yöntemdir. Çok küçük çaplı ,seçilmiş olgularda ,penis korunarak Nd -YAG Lazer tedavisi uygulanabilir. Kötü diferansiye tümörlerde lenf nodu diseksiyonu yapılmalıdır.

42 Evre 3 (T1,N2M0,T2N2M0,T3N0M0,T3N1M0) Penil amputasyon ve bilateral ilioingüinal lenf nodları diseksiyonu, standart tedavi şeklidir. Radyoterapi, cerrahiye uygun olmayan hasta grubunda uygulanabilir. Fakat nüks oranları yüksektir. Postoperatif radyoterapinin ingüinal rekürrens oranını düşürdüğü belirtilmiştir. Adjuvan veya neoadjuvan Kemoterapinin (Vincristin, bleomicin, methotrexat), etkili olduğu gösterilmiştir.

43

44 Prognoz: *Lenf nodu (-) hastalarda, 5 yıllık sağkalım %65-90
*İngüinal lenf nodları (+) hastalarda, %30-50, *iliak nod tutulumu (+) olan hastalarda, % < 20 *Yumuşak doku veya kemik metastazları varlığında 5 yıl yaşayan hasta bildirilmemiştir

45

46 Takip: Konservatif kalınan vakalarda : ilk 2 yıl 2 ayda bir ,
4 ve 5. yıllarda 6 ayda bir defa Lenfadenektomi op. uygulanan vakalarda : ilk 2 yıl 4 ayda bir , 3. yıl 6 ayda bir , 3. yıldan sonra gerekirse takip uzatılabilir


"PENİS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları