Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEPREM ÖNCES İ, DEPREM SIRASI VE DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEPREM ÖNCES İ, DEPREM SIRASI VE DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER."— Sunum transkripti:

1 DEPREM ÖNCES İ, DEPREM SIRASI VE DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

2 DEPREMDEN ÖNCE  Topraklarının %92 si deprem kuşağında olan Türkiye'de bir depreme karşı her zaman bilinçli ve hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte yapabileceklerimiz:

3  Öncelikle ya ş adı ğ ınız yerle ş im biriminin deprem tehlikesi hakkında do ğ ru bilgileri ilgililerden ö ğ renin.

4  Aile bireyleri arasında ola ğ anüstü bir durumda nasıl davranaca ğ ınızı konu ş un, bir "ev deprem planı" yapın.  Evinizin elektrik, gaz, su ş ebekelerini kapatabilmek için ana ş alter ve vanaların yerlerini va nasıl kapatılaca ğ ını ö ğ renin

5  Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir e ş yalar ile a ğ ır e ş yaları duvara veya bir dö ş emeye sıkıca ba ğ layın  Su ısıtıcılarını duvara iyi monte ettirin  Mutfak dolapları gibi kırılacak e ş yaların içinde bulundu ğ u dolaplara sa ğ lam kilitler takın  İ lk Yardım ö ğ renin

6  Ola ğ anüstü durumlarda hemen kullanabilece ğ iniz el feneri, radyo ve yedek pilleri, ilk yardım çantası ve gerekli ilaçlarınızı, i ş eldivenini önceden bir çantaya koyup kolayca ula ş abilece ğ iniz bir yere koyun.  Ailenin ba ğ lantı kurabilece ğ i ş ehir dı ş ında birilerini belirleyin  Evde olmadı ğ ınız zaman eve gözcülük edebilecekleri bir sistem olu ş turun

7

8  Depremin gece meydana gelebilece ğ ini dü ş ünerek, yata ğ ınızı pencerenin önünden ve yukarıdan e ş yaların dökülebilece ğ i yerden uzak tutun.  Binadan acil çıkı ş yolları üzerinde e ş ya bulundurmayın.  Binanın su, do ğ algaz vanaları ve elektrik panellerin bulundu ğ u krokileri görülebilecek yerlere asın.

9 DEPREM SIRASINDA  Her odada üzerinde bir ş eyin dü ş meyece ğ i sa ğ lam bir masa altı veya bir iç duvar yanı gibi güvenli bir yer seçin.  Yere yatma, kafayı koruma ve bir ş eye tutunmayı ö ğ renin. Sa ğ lam bir Masa altı yara sıranın altına girin, e ğ er yoksa pencerelerden ve üzerinize dü ş ebilecek bir kitaplık yada bir mobilyadan uzak bir iç duvarın yanında yere oturun.

10  E ğ er deprem sırasında bina içerisinde iseniz, deprem sırasında sakin olup pani ğ e kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve ko ş mayın. Depremler genellikle hafif bir sarsıntı, gürültü ile ba ş lar ve birkaç saniye sonra daha yıkıcı sarsıntılar gelir. Bu birkaç saniye ne yapaca ğ ınızı belirleyin. YA Ş AM ÜÇGEN İ : sabit ve devrilme riski az olan bir e ş yanın yanında cenin pozisyonunda durmak

11  E ğ er bulundu ğ unuz noktadan kendinizi 10-15 saniye içinde bina dı ş ına çıkartacak pozisyonunuz varsa, bu yolu saptayın. Bu yöntem sadece giri ş altı, giri ş ve 1. katta olanlar için geçerlidir. Deprem sırasında ilk 10- 15 saniye binayı terk edebilmek açısından çok önemlidir. Daha önce ya ş anan depremlerden elde edilen istatistiki verilere göre, binalarda yıkıma yol açan unsur, hissetti ğ iniz ilk sarsıntı de ğ il, binanın rezonansa girmesidir.  NOT: Rezonans, sistemin belli bir genlikten sonra bütünlü ğ ünü veya bulundu ğ u durumu koruyamaz ve da ğ ılır veya bozunur hale gelmesidir.

12  E ğ er binayı 10-15 saniye içinde terk edemiyorsanız, kesinlikle merdivenlerden, merdiven bo ş luklarından uzak durunuz. Asansör bir tuzaktır. Yıkılan binalarda en yüksek oranda ölüm bu noktalarda meydana gelmektedir. Birinci kattan daha yüksekteyseniz, atlamayı denemeyiniz. Dı ş arı çıkamayacaksanız EV DEPREM PLANI'nı uygulayın.

13  Büyük bir depremde ayakta durmayınız, ko ş manız mümkün de ğ ildir. Çömelin yada dö ş emeye yatın. Sa ğ lam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasının arkasına girin ve ba ş ınızı koruyun. Masaya tutunun ve onunla birlikte hareket etmeye hazır olun. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar bozmayın.

14  Çama ş ır makinesi, bula ş ık makinesi, mutfak tezgahı, büfe ya da büyük kanepe gibi e ş yalar çökme sonucu tavanı bir miktar tutarak küçük bir alan yaratırlar. Cenin pozisyonu alarak bekleyin. Bu alan bir insanın ya ş aması için yeterli olabilmektedir.

15  Ya ş anan depremlerden elde edilen veriler, mutfak ve banyoların en uygun yerler oldu ğ unu göstermektedir. Çünkü enkaz altında kalındı ğ ı takdirde, bu bölümlerde hem ya ş am üçgeni yaratabilece ğ iniz unsurlar vardır, hem de patlayan borulardan sızan suyu içerek vücudunuzu crush sendromundan(böbrek yetmezli ğ i) koruyabilme olana ğ ı mevcuttur. Enkaz altında kalan ki ş ileri bekleyen en ciddi tehlike böbrek yetmezli ğ i nedeniyle ortaya çıkan sendromlardır.

16  Pencerelerden, ş öminelerden, sobalardan, veya kolayca devrilebilecek e ş yalardan uzak durun. Bina içinde kalın. Dı ş arı çıkarsanız dü ş en cam kırıkları ya da bina molozlarından yaralanabilirsiniz.

17  Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere ko ş mayın. Unutmayın ki bu yerler hasar görmese dahi aynı anda yüzlerce ki ş inin panik halinde ko ş arak çıkı ş yerinden binayı terk etmeleri mümkün de ğ ildir. Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde koruma alın, sakin olun ve ba ş kalarını da aynı ş ekilde davranmaya davet edin.

18  E ğ er bina dı ş ındaysanız di ğ er binalardan, enerji hatlarından ve a ğ açlardan uzakla ş arak açık bir alana gidin  Bina dı ş ında iseniz, binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik direklerinden uzakta güvenli bir yerde depremin bitmesini bekleyin. Herhangi bir nesnenin (araba, balkon..) altına girmek çok sakıncalıdır. Deprem bitene kadar açık alanda beklenmelidir.

19  Deprem sırasında da ğ lık bir bölgedeyseniz yamaçlarda, ta ş ve kaya dü ş ebilecek yerlerde durmayın

20  Araba kullanıyorsanız köprü kav ş ak ve yüksek binalardan uzakla ş arak araba içinde kalınız.  Araç kullanıyorsanız, bulundu ğ unuz yer e ğ er güvenli ise durun ve araç içinde kalın. Normal trafikten, köprü, tünel ve üst geçitlerden uzak durun. E ğ er mümkünse a ğ açlar, direkler ve enerji nakil hatlarından uzakta kalın

21  Aracınızla tünel içinde iseniz ve çıkı ş a yakın de ğ ilseniz, aracınızı durdurup a ş a ğ ıya inin ve yanına yan yatarak cenin pozisyonu alın. Aracınızın içinde durmayın. Aynı yöntemi kapalı bir otoparkta iseniz aynen uygulayın. Araç içinde oldu ğ unuz takdirde, üzerinize dü ş en bir parça ile ezilme riski ta ş ıyorsunuz. Oysa dı ş ına çıkıp, yanına yattı ğ ınız takdirde, üzerinize yıkılacak tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek, ama yok etmeyecektir.

22 DEPREM SONRASINDA  Deprem sonrasında bulundu ğ unuz yapıyı so ğ ukkanlılıkla terk edin. Asansörü kullanmadan daha önce tespit edilen toplanma alanına gidin. Hemen ardından gelebilecek bir artçı ş ok, o ana kadar yıkılmamı ş, ancak ta ş ıyıcı elemanlarına zarar vermi ş olan binayı yıkabilir.  İ kinci bir sallantıya kar ş ı hazırlıklı olun

23  Sarsıntı anında merdivenler ba ğ lantı yerlerinden ayrılmı ş, tavandan dökülebilecek sıva, beton parçası olabilir. Binadan ayrılırken kapıları dikkatli bir ş ekilde açın, bu gibi tehlikelerden sakının ve ba ş ınızı koruyun.

24  Olası gaz sızıntıları nedeniyle deprem sırasında oldu ğ u gibi deprem sonrasında da kesinlikle, kibrit, mum, çakmak yakmayın. Parlamalara yol açabilirsiniz. El feneriniz aydınlanma ihtiyacınızı kar ş ılayacaktır.

25  Eviniz hayatınıza zarar vermeyecek ölçüde hasar görüp, sizin dı ş arı çıkmanıza izin veriyorsa, binayı terk etmeden önce çevrenizdeki seslere kulak verin. Bu sesler, sizden çok daha zor durumda olan insanlara ait olabilir. Sese olan yakınlı ğ ınız sayesinde binanın dı ş ından yapılacak bir yardımdan çok daha hızlı bir ş ekilde göçük altındakileri hayata kavu ş turabilirsiniz.

26  Özellikle ilk üç gün içerisinde, yetkililer izin vermedikçe, sa ğ lam evlerinize dahi girmeyin. Bazı artçı sarsıntılar zayıflamı ş yapılarda yeni hasar yapacak kadar büyük olabilir.  Yerlere devrilmi ş elektrik direklerinden kesinlikle uzak durun ve bunlara temas eden cisimlere dokunmayın.  Aracınıza binip ş ehirden uzakla ş maya çalı ş mayın. Yollar kapalı olabilir ve kurtarma- itfaiye-yardım ekiplerinin gelmesini engellersiniz.

27  Fısıltı ve dedikodulara inanmayın, ö ğ renmek istediklerinizi yetkililerden sorun.  Yetkililere ve kurtarma ekiplerine yardımcı olun. Enkaz ve yıkıntılar arasında geli ş igüzel dola ş mayın. İ htiyacınızdan fazla yardım malzemesini kesinlikle almayın. Unutmayın ki fazladan alınan her yardım malzemesi bir hem ş erinizin ihtiyacının kar ş ılanmamasına neden olacaktır. Yardımla ş ma ve payla ş ma ola ğ anüstü durumlarda en yüce insani de ğ erdir.

28  Yangına kar ş ı mücadele ve ilk yardım sa ğ lanmasında ortak hareket edin  Telefonu acil durumlar dı ş ında me ş gul etmeyin. Zira a ş ırı yo ğ unluk nedeniyle telefon ş ebekesi bloke olur ve acil durumlar için dahi kullanılamaz hale gelir.  Bina zarar görmemi ş se içeri girmek için en az bir saat bekleyin  Depremin gün içinde olabilece ğ ini dü ş ünerek en az üç günlük ihtiyaçlarınızı sa ğ layın

29 ENKAZ ALTINDAYSANIZ  Kıpırdayacak durumunuz varsa ve kesin bir çıkı ş yolu görebiliyorsanız hareketlenin. Aksi takdirde pozisyonunuzu koruyun ve sakin olun. Fazladan her çaba, size gelecekte gerekli olacak enerjiyi ve suyu tüketecektir.

30  Dı ş arıdan bir müdahale sesi duyana kadar ba ğ ırmaya çalı ş mayın. Bu enerjinizi zamansız tüketmenize yol açacaktır. Bir ses duydu ğ unuzda cevap verin ve pozisyonunuzu anlatmaya çalı ş ın.

31  İ lerleyen saatlerde dı ş arıya ses verebilecek bir ses kayna ğ ı yaratma yolu bulun. Tencere benzeri bir metale vurulacak bıçak sapı, sert bir yüzeye vurabilece ğ iniz di ğ er sert bir cismin olup olmadı ğ ını kontrol edin. Çünkü saatler geçtikten sonra böyle bir ş ey edinme gücünü kaybetmi ş olabilirsiniz.

32  Kurtarma ekipleri, olay yerine ula ş tıklarında bakacakları ilk yer enkaz üzerinde kabarmı ş bölgelerdir. Kabaran bu bölgeler muhtemel ya ş am üçgenlerinin oldu ğ u noktalardır. Buzdolabı, bula ş ık ve çama ş ır makinesi, çelik para kasası, demir dolap v.b. Böyle bir pozisyona sahipseniz, ilk ula ş ılacak kurtarma bölgesindesiniz demektir.

33

34

35

36 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER


"DEPREM ÖNCES İ, DEPREM SIRASI VE DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları