Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB ve EĞİTİM Funda ÖZBAY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB ve EĞİTİM Funda ÖZBAY"— Sunum transkripti:

1 AB ve EĞİTİM Funda ÖZBAY

2 AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ
1950’li yılların getirdikleri 18 Nisan 1951’de Belçika Almanya Fransa Lüksemburg İtalya Hollanda PARİS ANTLAŞMASI Avrupa Kömür-Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu Avrupa Birliği’nin temelleri atıldı.

3 GENİŞLEME VE KURUMSALLAŞMA YILLARI
İngiltere-Danimarka-İrlanda (1973) Yunanistan (1981) İspanya-Portekiz (1986) Avusturya-İsveç-Finlandiya (1995) Çek Cumhuriyeti- Slovenya (1996)

4 Avrupa Birliğinin Temel Değerleri ve Prensipleri:
İnsanlık Onuru, Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü, Eşitlik, Temel Özgürlükler, Ulusal Kimliğe Saygı, Barış ve Dayanışma.

5 AB Eğitim Politikasının Temel Amaçları
- Üye ülkeler arasında işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, üye ülke yurttaşları arasındaki karşılıklı anlayışı özendirmek ve Avrupa bilincini aşılamak, bu süreçte öğrenci ve öğretmenleri eğitmek ve tüm ar-ge alanlarına etkin katılımlarını sağlamak, - Her üye ülke kendi sosyo-ekonomik yapısına uygun sistemi uygulamakta serbest olmakla birlikte, ulusal sistemler içinde yer alması gereken kimi toplumsal kriterler vardır. Eğitim alanında Birliğin temel yaklaşım politikası, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin belirlenen genel ilkeler ve kriterlerle çelişmeyecek biçimde düzenlenmesidir. - Yönetim, içerik ve yapı bakımından “tek tip” bir eğitim yerine, üye ülkelerin kendi ulusal özelliklerine göre biçimlenen eğitim politikalarının karşılıklı görüş alışverişleriyle uyumlulaştırılmasını öngörmektedir.

6 AB’nin Eğitime İlişkin Ufuk Hedefleri
Eğitimin, özellikle üye ülkelerinin dillerinin öğretimi yoluyla geliştirilmesi, Ülkeler arasında öğrencilerin ve öğretmenlerin hareketliliğinin ve diplomalarının tanınmasının sağlanması, Öğretim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, Üye ülkelerinin eğitim-öğretim sistemlerinin ortak sorunları konusunda bilgi ve deneyimlerini aktarılması, Gençlerin ve eğitmenlerin ülkeler arasındaki değişiminin desteklenmesi, Açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemlerinin geliştirilmesi, Uluslar arası kurumlar ile eğitim konusunda işbirliğinin geliştirilmesi, Teknolojik gelişmelere uyum sağlanması, sürekli mesleki eğitimin geliştirilmesi, meslek eğitime erişim olanaklarının arttırılması, Eğitim kurumlarıyla işyerleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi.

7 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM HEDEFLERİNİN UYGULANMA AMAÇLARI
Çok uluslu eğitim, mesleki eğitim ve gençlik ortaklıkları oluşturmak, Öğretim programlarının ve yurtdışında eğitim fırsatlarının paylaşımını sağlamak, Yeni yaklaşımları içeren eğitim projeleri üretmek ve uygulamak, Bilimsel ve mesleki uzmanlık ağları kurmak, Eğitimde yeni teknolojiler ve mesleki niteliklerin tanınması gibi sınır ötesi sorunları çözmeyi amaçlayan yeni sistemler geliştirmek, Uyum, karşılaştırma ve karar alma için ortak bir zemin oluşturmak.

8 TÜRKİYE İÇİN AB SÜRECİNDE EĞİTİMİN ÖNEMİ
İş gücünün eğitim seviyesinin attırılması, Yeni bilgi ve becerilere yönelik bir eğitim politikası gündeminin gerekliliği, İşsizlikten doğacak insan gücü ve becerilerinin yeni şartlar doğrultusunda geliştirilmesi gerekliliği, İş gücü kalitesi ve verimliliğinin arttırılması.

9 MAGNA CHARTA Magna Charta ile;
18 Eylül 1988’de Bologna’da, Bologna Üniversitesinin 900’ncü kuruluş yıldönümünde, Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden 430 rektör “Magna Charta”yı kaleme alarak imzalamışlardır. Magna Charta ile; Binyılın sonunda, insanlığın geleceğinin büyük ölçüde kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olduğu, Bunun da gerçek üniversitelerin bünyelerinde barındırdığı, kültür, bilgi ve araştırma merkezleri ile mümkün olabileceği, Üniversitelerin asli görevlerinden biri olan genç kuşakların eğitiminin, toplumun tümüne hizmet anlamına geldiği ve Toplumun, kültürel, sosyal ve ekonomik geleceğinin, sürekli eğitimi için ciddi yatırımlar gerektirdiği, ifade edilmiştir.

10 Maastricht Antlaşması Şubat 1992
Bu antlaşmayla; Eğitim, Mesleki eğitim ve Gençlik alanlarında AB’nın hedefleri yeniden tanımlanmıştır. Böylelikle eğitim somut bir biçimde Maastricht Antlaşması ile AB kurucu antlaşmalarına dahil edilmiştir.

11 SORBONNE DEKLARASYONUNU (25 Mayıs 1998)
40 yıllık sürede biçimlendirilmiş olan ekonomik, ticari ve mali piyasalara uyum sağlayacak, AB yapısını destekleyecek bir yüksek öğretim modeli oluşturabilmek amacıyla, Sorbonne Deklarasyonu imzalanmış, böylece; Avrupa’nın kültür boyutunu geliştirmede üniversitelerin önemli rolü açıkça vurgulanmıştır. Avrupa vatandaşlarının tüm kıtada serbest dolaşabilmelerinin, çalışabilmelerinin ve bir bütün olarak Avrupa’nın gelişmesinin tek yolu olarak bir Avrupa yüksek öğretim alanı ortaya konması gerekliliği ifade edilmiştir.

12 BOLOGNA DEKLARASYONU (1999)
Düzenli, kararlı, ve demokratik bir toplum yapısının güçlendirilebilmesi için eğitimin ve eğitimde işbirliğinin önemi gibi herkesçe kabul edilen düşüncelerle imzalanan Bologna Deklarasyonunda, şu konular amaçlanmıştır. - Diploma Eki’nin (Diploma Supplement) uygulanmaya başlamasıyla üniversiteler arasında ortak bir genel yapının oluşturulması; - 3 yıldan az süreli olmayan lisans ile yüksek lisans derecelerinin tüm Avrupa ülkelerinde tanınması; - Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (ECTS) Avrupa geneline yaygınlaştırılması yanında, yaşam boyu öğrenmede Avrupa boyutuna vurgunun güçlendirilmesi, - Yükseköğretim alanında, kalite güvencesinin Avrupa boyutunun oluşturulması; -Tam hareketliliğin sağlanabilmesi için diğer engellerin ortadan kaldırılması

13 Lizbon AB Konseyi Mart 2000 Bilgiye dayalı, Rekabet edilebilir,
Lizbon Stratejisi ile, yılına kadar Birliğin; Bilgiye dayalı, Rekabet edilebilir, Gelişmiş bir iş gücüne ve sürdürülebilir kalkınmaya dayanan bir ekonomiye sahip olması, Yenilikçi faaliyetlerin güçlendirilmesi, sosyal güvenlik ve eğitim sistemlerinin modernleştirilmesi amaçları stratejik hedefler olarak belirlenmiştir. 

14 Lizbon Zirvesi

15 TANIM: AB ve EĞİTİM Ø      Eğitim kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi, Ø      Gençler, öğrenciler, öğretmenler ve her seviyedeki okullar arasında işbirliğinin ve değişimin artırılması, Ø      Ulusal eğitim sisteminde Avrupa boyutunun geliştirilerek diplomaların ve eğitim sürelerinin karşılıklı tanınması, Ø      Uzaktan eğitimin geliştirilmesi, Ø Mesleki Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitimin teşvik edilmesi ve kalitesinin artırılmasıdır.

16 Lizbon sürecinde AB Eğitim olanakları
Uluslararası eğitim, meslekî eğitim ve gençlik ortaklıkları, Değişim programları ve yurtdışında eğitim imkânları Yenilikçi öğretim ve eğitim programları, Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması ve diplomaların karşılıklı tanınması, Akademisyenler ağı ve meslekî uzmanlık, 2001’de yürürlüğe giren e-öğrenme programı ile eğitim kalitesinin artırılması.

17 LİZBON EĞİTİM STRATEJİLERİ
“Eğitim ve Mesleki Eğitim“ kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve attırılması, Gençler, öğrenciler, öğretmenler ve her seviyedeki okullar arasında işbirliğinin ve değişimin artırılması, Ulusal eğitim sisteminde Avrupa boyutunun geliştirilerek diplomaların ve eğitim sürelerinin karşılıklı tanınması, Uzaktan eğitimin geliştirilmesi, Yaşam boyu eğitimin herkes için ulaşılabilir olması, “Sosyal uyum” ve vatandaşlığın etkin olarak kullanılması, Eğitim sisteminin “dış dünyaya daha açık” hâle getirilmesi.

18 Lizbon Stratejilerinin Ana Hedefleri
Eğitim-öğretim niteliğinin ve etkinliğinin arttırılması, Eğitim-öğretim sistemlerine herkesin erişiminin ve yararlanmasının sağlanması, Eğitim-öğretim sistemlerinin dünyaya açılmasıdır.

19 STRATEJİK HEDEF I : EĞİTİM-ÖĞRETİM NİTELİĞİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Öğretmen Ve Eğitmenlerin Yetiştirilmelerini Çağın Koşullarına Uygun Hale Getirme Bilgi Toplumu İçin Temel Becerileri Geliştirme Bilişim Teknolojilerine Herkesin Ulaşabilirliğini Sağlama Matematik Fen Bilimleri ve Teknoloji Alanlarını Geliştirme ve Bu Alanlara İlgiyi Arttırma Finans ve İnsan Kaynaklarının En İyi Şekilde Kullanımını Sağlama

20 STRATEJİK HEDEF II :EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİNE HERKESİN ERİŞİMİ VE YARARLANMASINI SAĞLAMA
Öğrenme Ortamlarını Herkese Açma Öğrenmeyi Daha Çekici Hale Getirme Etkin Yurttaşlığı, Fırsat Eşitliğini Ve Toplumsal Uyumu Destekleme

21 STRATEJİK HEDEF III : EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİNİN DÜNYAYA AÇILMASI
Eğitim-Öğretim Sistemi İle Çalışma Yaşamı, Bilimsel Araştırmalar Ve Toplum Arasındaki İlişkilerin Genişletilmesi Ve Güçlendirilmesi Girişimcilik Ruhunu Geliştirme Yabancı Dil Öğrenimini Geliştirme Ülkeler Arası Hareketliliği ve Değişimleri Arttırma Avrupa İşbirliğini Güçlendirme

22 Türk Eğitim Sektörünün Verimliliğinin Artırılması
İş gücünün eğitim seviyesinin artırılması - Bilgi ve becerilere yönelik bir eğitim politikası izlemek - İnsanların becerilerinin yeni şartlar doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak İş gücü kalitesi ve verimliliği artırılmak

23 Küreselleşme ve AB Süreci 17. Milli Eğitim Şurası
YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİTİMDE HAREKETLİLİK EĞİTİMDE NİTELİK

24 KUVVETLİ YÖNLERİMİZ Sistemin herkese açık olması,
MEB’nın güçlü ve yaygın teşkilatlanma yapısı, Yaşam boyu eğitim alanında nitelikli insan gücü, Eğitime erişmede yasal engel bulunmaması, Diğer kurum ve kuruluşların bu eğitim faaliyetine katılması, Genç, öğrenmeye açık bir bir nüfus yapısı, Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanun Tasarısı’nın TMMB’ye gönderilmiş olması, İlgili çok sayıda programın olması, Kursların genelde ücretsiz, katılımın yüksek olması, Yeni mesleklerin “Mesleki Eğitim Kurumu” kapsamına alınması, Mevcut eğitim kurumlarının verimli kullanılması, Rehabilitasyon hizmetlerinin devlet tarafından karşılanması, Kitle iletişim araçlarının yaygın olması.

25 Zayıf Yönlerimiz Yaşam Boyu Eğitim için yasal engel olmamasına rağmen
uygulamada karşılaşılan sorunlar, İlgili kurumlar arasında iletişim eksikliği Eğitime halkın katılımı konusunda farkındalık yaratılmaması, bilgilendirme eksikliği, Eğitim – istihdam dengesinin iyi kurulamaması, İsteğe göre kurs açılmasında alan araştırmalarının yetersizliği, Eğitim kapsamında açılan kursların program süresi, içeriği ve verilecek belgelerde standardizasyonun olmaması, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun Tasarısı’nın yasallaşmamış olması, Kamu sektörünün yaşam boyu eğitimi yeterince teşvik etmemesi, Erken çocukluk dönemi eğitiminin yaygınlaştırılmamış olması,

26 AR-GE çalışmalarının yetersizliği, Yöneticilere ek ödeme yapılmaması,
Engelli eğitiminin de, alt yapı ve öğretmen sayısının yetersizliği, ailelerin bilgisizliği, AR-GE çalışmalarının yetersizliği, Yöneticilere ek ödeme yapılmaması, Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için özel eğitim olanaklarının ve çalışmalarının yetersizliği, Rehberlik izleme ve denetim faaliyetlerinin yetersizliği, Eğitim Kurumlarının örgün eğitim dışında, çevre insanlarının kullanımına açılmaması, Üniversitelerde lisans düzeyinde “halk eğitim bölümleri” nin eksikliği, Lisansüstü eğitime erişimde yaşanan zorluklar, KiA’nın denetimsizliğinden kaynaklanan niteliksiz yayınların toplumu olumsuz yönde etkilemesi.

27

28 EĞİTİMDE HAREKETLİLİK
Fiziksel Hareketlilik AB Programları kapsamında, yararlanıcıların farklı ülkelere gönderilmesi ve misafir edilmesi, Bu organizasyon “Ulusal Ajanslar” ca yürütülmektedir. Sanal Hareketlilik Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak etkinliklerin elektronik ortama taşınmasıdır. Fiziksel hareketliliğe tamamlayıcı olarak kullanılır.

29 Hareketliliğin Avantajları
Hareketliliğin Dezavantajları Tanıma ve tanıtma Farklı kültürlere ve uluslara ilişkin farkındalık düzeyinin artması Uluslar arası sinerjiyaratmak Uluslar arası hareketlilik kapsamında, beyin göçünde artış Buna paralel olarak maddi ve kültürel kayıplar

30 Hareketlilik Kapsamında Bireyde Bulunması Gereken Özellikler
Yabancı dilde iletişim, Etkili iletişim becerisi, Kendi kültürünü ve haklarını iyi bilme, İyi vatandaşlık bilgisine ve becerisine sahip olma ve bunları ifade edebilme, Dijital yetkinlik, en azından bilgisayar okur yazarlığı.

31

32 Ulusal/İç Hareketlilik
Türk Milli Eğitim sistemi ve içerisinde ilköğretim ve ortaöğretimde zorunlu hizmet kapsamı çerçevesinde gerçekleştirilen hareketliliktir. Uluslararası Hareketlilik AB programlarını kapsamaktadır.

33

34 Avrupa Birliği Eğitim Programı
Avrupa bilgisi oluşturmak, yüzyılın büyük zorluklarına karşı daha iyi tepki ve cevap vermek ve hayat boyu öğrenmeyi sağlamak, Herkes için eğitimi teşvik etmek ve kabul edilen beceri ve niteliklerin kazanılmasına yardımcı olmak Eğitimin her alanında Avrupa işbirliğini esas alan Socrates Programında bu işbirliği, değişim, birleşik projeleri organize etme, fikirleri ve başarılı uygulamaları paylaşma için Avrupa bilgi ağını kurma, ortak çalışma ve karşılaştırmalı analizler yapma gibi değişik şekillerde gerçekleştirilmiştir. SOCRATES

35 SOCRATES ALT PROGRAMLARI
Comenius Okul öncesi, ilk ve orta öğretim Erasmus Yüksek öğretim Grundtvig Yetişkin eğitimi ve hayat boyu eğitim Minerva Uzaktan eğitim - bilgi ve iletişim teknolojileri Lingua Avrupa dilleri eğitimi Gözlem ve Yenilik Eğitim sistemleri / politikaların izlenmesi Ortak Faaliyetler Diğer Avrupa programları ile ortak eylemler Destek Faaliyetleri Diğer eylem alanlarında yer almayan destek faaliyetleri

36 Comenius Nedir? Socrates’in alt faaliyet alanı olup hedefleri;
Eğitimde nitelik geliştirmek Niteliği sağlamlaştırmak Dil öğretmek Kültürler arası bilinci yerleştirmektir. AMAÇ Daha kaliteli eğitmen yetiştirmek, Denenmemişi denemek, Sadece ülkemize ait olan sorunlar değil dierlerinin sorunlarınıda önemsemek, Etkili öğretim materyalleri geliştirmek ve denemek, Ortaya ürün koymak, uygulamak, yöntem geliştirmek, Çok kültürlülükten yararlanmak,

37 ERASMUS Yüksek Öğretim
Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, Eğitim Programlarının geliştirilmesi için ortak çalışmalar ve projeler, Bu çalışmalar ve projelerden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılması ve hayata geçirilmesi, Avrupa ölçeğinde fakülteler ve bilim dallarına ait bilgi ağlarının oluşturulması, Dil kursları ve yoğunlaştırılmış programlar, Avrupa Kredi Transfer Sistemi çalışmalarına destek (ECTS), Karşılıklı bilimsel ziyaretler, Master ve Doktora programları, Yaz okulları Erasmus, (28 ülkeyi kapsamaktadır.)

38 Grundtvig (Yetişkin Eğitimi)
Comenius ve Erasmus eylemlerini tamamlayıcı bir etkinlik, Temel esas - Yaşam boyu öğrenim (L L L- Long Life Learning), Uluslararası işbirliği yoluyla yeniliklere ve diğer eğitim etkinliklerinin olabilirliği, ulaşılabilirliği ve niteliğine katkıda bulunma, Dil öğrenimini destekleme amaçlarını taşır. LINGUA Yabancı dil öğreniminin teşvik edilmesi Socrates programlarının hepsinde ortak bir amaç olmakla birlikte, dil eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi, daha kapsamlı bir şekilde Lingua Programı çerçevesinde ele alınıyor. Lingua iki alt programdan oluşuyor: Lingua 1 - Dil öğreniminin teşvik edilip geliştirilmesi Lingua 2 - Dil öğretim araç-gereç ve materyallerinin geliştirilmesi

39 GÖZLEM VE YENİLİK MINERVA
Gözlem ve Yenilik faaliyetleri, Avrupa ülkelerinde uygulanan farklı eğitim politikalarının eğitim alanında faaliyet gösteren tüm taraflarca daha iyi tanınmasını hedefliyor. Böylelikle farklı yaklaşımların öğrenilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması teşvik ediliyor. Bu çerçevede aşağıdaki türden faaliyetler düzenleniyor: EURYDICE: İletişim ağı aracılığıyla Avrupa’daki eğitim politikaları ve sistemleri hakkında bilgi akışının sağlanması, ARION: Eğitim alanındaki karar alıcıların diğer ülkelerdeki sistem ve reformlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla ziyaretler düzenlenmesi, NARIC: Ulusal Akademik Tanıma Merkezleri’nin kullanılması, Eğitimde kalitenin değerlendirilmesine yönelik pilot projeler… MINERVA Açık ve uzaktan eğitim ; Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanılmasına ilişkin programları desteklemektedir.

40 LEONARDO DAVINCI PROGRAMI VE GENEL AMAÇLARI
Meslekî eğitim düzeyinin yükseltilerek teknoloji ve sanayideki gelişmelerden yararlanmayı sağlamak, Ulusal sistemlere değer katarak ve her bir sistemin en iyi özelliklerini destekleyerek Avrupa’daki meslekî eğitimin kalitesini yükseltmek ve yenilikleri artırmak.

41 GENEL AMAÇLARI Force (sürekli eğitim) Petra (temel eğitim)
Comett (üniversite-iş dünyası işbirliği) Eurotecnet (teknolojik yeniliklerle ilişkili niteliklerin yükseltilmesi) Lingua (dil eğitimi gibi AB ölçeğinde yürütülen eski programlar) Leonardo da Vinci kapsamında birleştirilmiştir.

42 15-16 yaş grubunun hareketliliğine yöneliktir.
Erasmus Mundus Yüksek öğretim alanındaki iş birliği ve hareketlilik programıdır. Amaç, Avrupa’daki yüksek öğretimde niteliği arttırmayı planlamaktır. Gençlik Programları 15-16 yaş grubunun hareketliliğine yöneliktir.

43 AB Kapsamında Hareketliliği Sağlayacak Oluşumlar
Diplomaların ve eğitim sürelerinin akademik olarak tanınması - Ulusal Akademik Tanıma ve Bilgi Merkezi (NARIC) - Avrupa Kredi Aktarım Merkezi (AKAD) - Ulusal Başvuru Noktası Mesleki Eğitim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi

44 KÜRESEL HAREKETLİLİK Türkiye Açısından Avantajları
Alınan destek projeleri ile sistemde modernizasyonu sağlama Niteliğin geliştirilmesi Standardizasyonun sağlanması

45 KÜRESEL HAREKETLİLİK Türkiye Açısından Dezavantajları
Beyin göçü sorunu (Gelişmekte olan ülkelerde) Kayıt dışı hareketlilik: Planlama ve sağlıklı veri elde etmede sorunlar Yerel sorunlara evrensel çözümler getirme Ağır kredi koşulları Yabancı uzman çalıştırma dayatması Alınan kredilerin etkili kullanılmaması Değişimin etkili olarak yönetilmemesi

46 Kültürel Amaçlı Hareketlilik
Farklı ülkelerde gerçekleştirilen festivaller, sergiler, projeler, fuarlar ve yarışmalara formal eğitim süreci içindeki öğrencilerimizin bu hareketlilik içinde yer alması Turizmdeki hareketlilik de bu konunun kapsamındadır.

47 Eğitsel Amaçlı Hareketlilik
Burslar ve diğer hareketlerle yurt dışına giden öğrenciler Burs sağlayan kuruluşlar Dünya Bankası Bursu Ülkelerin Karşılıklı Sağladığı Burslar Yüksek Öğretim Kurumunun Bursları TÜBİTAK Bursu Milli Eğitim Bakanlığı Bursları Diğer Kurumların Bursları

48 Eğitimde Nitelik Öğretmen yetiştiren kurumların niteliği Sorunlar:
Eğitim Fakültelerinde nitel ve nicel öğretim elemanı sorunu Yeniden yapılanma çerçevesinde programa konulan bazı derslere önem verilmemesi Öğretmen yetiştirme gerçeğinden uzak kalınması Eğitim Fakültelerindeki öğretim elemanlarının öğreticilik boyutunun geliştirilmesine yönelik uygulamaların kurumsallaştırılamaması Eğitim Fakültelerindeki öğretim kadrolarının eğitim fakültesi çıkışlı olmaması Hizmet öncesi ve hizmet içi yetiştirme programlarının önemi Çağın gerektirdiği ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanmaması Öğretim üyeleri arasında iletişimi ve etkileşimi sağlayacak bir örgütsel kültüre kavuşturulamaması

49 Öğretim üyesi yetiştirme uygulamaları
Avrupa Birliği kapsamındaki değişim programları ile ilgili tanıtım yetersizliği, Öğretim elemanlarını öğrenme motivasyonlarını yükseltecek ve sürekli gelişimine olanak verecek öz denetim mekanizmaları oluşturulması, Fiziksel ortamın yetersizliği ya da etkin kullanılmaması, Öğretmen yetiştirme programlarında (ÖYP) ihtiyaç analizi yapılmaması, ÖYP de yer alacak dersler için temel ilke ve ölçülerin belirlenmesinde mesleki yeterliliklerin ve ilk ve orta öğretim programlarının dikkate alınmaması, Öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığı, Öğretmen yetiştiren fakülteler arasında işbirliği yokluğu Fakülte-Okul işbirliğinin etkin biçimde yürütülememesi.

50 Öğretmen Niteliği Sorunlar; Öğretmen eğitimi veren kurumların çağın gerektirdiği bilgi, yöntem ve teknoloji bakımından çok geride kaldığı, Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının formasyon bilgi eksikliği Öğretmenlerin sadece öğretmenlik görevlerini yerine getirmeleri, eğitsel anlamda model oluşturmamaları, Öğretmen ve öğretmen adaylarının yeterlilikler çerçevesinde yeterince izlenememesi Teknojik gelişmelere açık olunmaması, Klasik öğretim yöntemlerinin benimsenmesi Öğretmenlik eğitiminin üniversite eğitimi ile birlikte tamamlandığının düşünülmesi

51 Yönetici Niteliği Sorunlar;
Değişen iktidarlarla birlikte yaşanan değişim, Sistemdeki yönetici seçme/atama sınavının yetersizliği, Eğitim yöneticilerinin çoğunlukla vizyon geliştirmekten ve liderlik sıfatından uzak olduğu.

52 Öğretim ve Öğretim Sürecinin Niteliği
SORUNLAR; Eğitime GSMH bazında önemli miktarda para harcandığı, ama bu harcamanın etkili yapılmadığı Sistemdeki veri hedef ve strateji eksikliği öğretim sürecinin izlenmesini ve sürece dahil olan öğelerin durum raporlarının oluşturulmasının zorluğu, Strateji Geliştirme Biriminde uzman eksikliği olması, yararlı projelerin yaşama geçirilememesi, Okul sayısında kırsaldan kente yapılan göçlerin dikkate alınmaması, Dershanelerin sistem içindeki varlığı.

53 Fiziksel Koşulların Niteliği
SORUNLAR; Okullarımızın çoğunun fiziksel mekan olarak çok büyük olmasıyla, işlevsel kullanımının doğru orantıda olmaması, Okullarda engelli öğrenciler için hiç bir tasarlama yapılmadığı ve bu öğrencilerin okul içi dolaşımlarında problemler yaşadıkları, Okulların çoğunda sosyal etkinliklere uygun alanlar olmadığı, var olanlarında öğrenci erişimine elverişli olmadığı.

54 Öğretim Materyali ve Program Niteliği
SORUNLAR; Ders kitapları hazırlanmasındaki görüş farklılıkları, Eğitim için ayrılan makine/tesisat/donanım ödeneklerinin yetersizliği, Kapatılan Eğitim Hizmetleri Merkezlerinin görevlerinin hangi merkezlerce yürütüldüğünün net olmaması, Sistemde öğretmenlerin program bilgisinin eksik olması, Yabancı dil öğretimi programlarındaki yöntemler ile ilgili problemler, Program geliştirme sürecinde kurumlar arası işbirliği eksikliği Uygulamada program geliştirme modelinin olmaması, Basılı materyallerin AB normlarına uygun olmaması.

55 Öğrenci Niteliği - SORUNLAR;
Öğrencilerimizin kayıtlı oldukları okul türlerine bağlı olarak nitelik açısından büyük farklılıklar sergilemesi, Bölgeler arası ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıkların okul terk oranına etkisi, Engelli çocukların okul öncesi eğitime katılımının düşük olması, Ortaöğretim okullaşma oranı beklenenden yüksek olduğu halde, mesleki teknik öğretimde başarısız olunduğu, Bireyin kendisini tanımasına gelişimine uygun karar vermesine, ilgi ve yeteneği doğrultusunda eğitim almasına yardımcı olmak amacıyla psikolojik ölçme araçlarından yeterince yararlanılmadığı.

56 Sosyal Çevre Niteliği SORUNLAR;
Okullarımızın çoğunlukla içinde bulundukları çevreden kopuk olması, Telafi eğitimine alınması gereken öğrenci sayısının gitgide artması, Okul-çevre ilişkilerini iyileştirme çalışmalarının yetersiz kalması, Ülkemizin bazı yerlerinde kız çocuklarının okutulmaması konusunda dayatılması.

57 YILLIK ORTALAMA ARTIŞ HIZI (%, 1999-2015)
AB ÜLKELERİ ve TÜRKİYE NÜFUSU KESTİRİMİ (MİLYON) 2015 Nüfusu YILLIK ORTALAMA ARTIŞ HIZI (%, ) 2050 TOPLAM Yaş Yaş Yaş AB ÜLKELERİ 372,6 369,7 Almanya 79,4 - 0,2 -1,6 - 0,4 1,3 79,1 Avusturya 8,0 - 0,1 -1,7 1,5 7,4 Belçika 10,3 0,0 -1,0 1,1 10,2 Danimarka 5,4 -0,8 1,7 5,3 Finlandiya 0,1 2,1 4,9 Fransa 61,1 0,3 -0,4 0,2 1,2 64,2 Hollanda 16,8 0,4 -0,9 1,9 17,0 İngiltere 59,8 00 66,2 İrlanda 4,3 0,8 -0,0 0,7 1,8 5,0 İspanya 38,1 0,6 37,3 İsveç 8,7 -2,0 1,4 İtalya 54,8 - 0,3 44,9 Lüksemburg - Portekiz 9,9 9,0 Yunanistan -1,1 9,8 TÜRKİYE 77,8 2,4 97,8 TÜRKİYE / AB % 20,9 26,5

58 EN SON ULAŞILAN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE NÜFUSUN DAĞILIMI
Orta Öğretim Öncesi Orta Öğretim Yüksek Öğretim Almanya 18 60 23 Avusturya 24 62 14 Belçika 42 31 27 Danimarka 20 54 Finlandiya 26 32 Fransa 36 41 Hollanda 35 İngiltere 17 57 İrlanda 43 22 İspanya İsveç 19 49 İtalya 55 10 Lüksemburg 48 Portekiz 80 11 9 Yunanistan 33 ORTALAMA 38 39 TÜRKİYE 75 16 25-64 YAŞ % Kaynak: OECD (2002), Education at a Glance-OECD Indicators, s.53

59 AB ÜLKELERİ ve TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİM OKULLAŞMA ORANI (Brüt %)
1980 2000 1990 TOPLAM ERKEK KIZ Almanya - 33,9 46,0 47,0 45,0 Avusturya 21,9 35,2 50,0 48,0 52,0 Belçika 26,0 40,2 56,0 53,0 59,0 Danimarka 28,3 36,5 55,0 63,0 Finlandiya 32,2 48,9 74,1 68,3 80,0 Fransa 25,3 39,6 51,0 57,0 Hollanda 29,3 39,8 49,0 İngiltere 19,1 30,2 58,0 64,0 İrlanda 18,1 44,0 İspanya 23,2 36,7 61,0 İsveç 30,8 32,0 50,3 435 57,4 İtalya 27,0 32,1 42,0 Lüksemburg 2,6 9,7 12,4 7,0 Portekiz 10,7 38,8 33,4 44,4 Yunanistan 17,1 36,1 ORTALAMA 22,3 53,3 49,3 45,6 53,1 TÜRKİYE 5,4 13,2 21,0 26,5 15,2 AB/TÜRKİYE (kat) 4,1 2,7 2,3 1,7 3,5 Construction Knowledge Societies: New Challanges for Tertiary Education Veri yok, Kaynak: (2003), www1.worldbank.org/education,

60 AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYEDEKİ OKULLAŞMA ORANI (Brüt %)
3-4 Yaş 5-14 Yaş 15-19 Yaş 29-29 Yaş Almanya 70 100 89 24 Avusturya 62 99 77 19 Belçika 119 91 26 Danimarka 85 97 83 32 Finlandiya 39 94 Fransa 101 87 20 Hollanda 49 86 İngiltere 81 75 23 İrlanda 17 İspanya 108 104 80 İsveç 73 98 33 İtalya 72 Lüksemburg 69 92 78 6 Portekiz 68 107 22 Yunanistan 29 ORTALAMA TÜRKİYE 7 84 30 5 Kaynak: OECD (2003), Education at a Glance-OECD Indicators

61 Kaynak: OECD (2000), Education Policy Analysis, s.81
AB Ülkeleri ve Türkiye’de Eğitim Çağı Nüfusunda 2000 Yılında 2010 Yılına Öngörülen Değişim (2000=100) 5-14 Yaş 15-19 Yaş Almanya 84 95 Avusturya 87 99 Belçika 100 Danimarka 124 Finlandiya 89 Fransa 94 Hollanda 88 109 İngiltere 103 İrlanda 101 77 İspanya 78 İsveç 122 İtalya Lüksemburg 113 Portekiz 91 86 Yunanistan ORTALAMA 90 98 TÜRKİYE 108 92 Kaynak: OECD (2000), Education Policy Analysis, s.81

62 AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYEDE ÇOCUK VE ÖĞRENCİ NÜFUSU
1990 2000 FARK AB ÜLKELERİ 67.516 66.204 -1.312 Almanya 10.484 14.058 3.574 Avusturya 1.321 1.372 51 Belçika 2.072 1.988 - 84 Danimarka 960 936 - 24 Finlandiya 1.034 74 Fransa 11.711 11.784 73 Hollanda 3.529 3.047 - 482 İngiltere 11.688 12.229 541 İrlanda 870 957 87 İspanya 8.860 7.468 1.392 İsveç 1.361 1.754 393 İtalya 9.798 8.687 Lüksemburg 49 66 17 Portekiz 1.974 1.950 Yunanistan 1878 1.881 3 TÜRKİYE 11.495 14.678 3.183 0-29 Yaş, Bin Kişi Veri Yok, Kaynak: ve Türkiye için DİE

63 KAYNAKLAR Tuzcu, G. (2006), Avrupa Birliğine Giriş Süreci ve Eğitimde Vizyon, Ankara: Nobel Basım evi AB Türkiye İşbirliği Derneği (TURKAB),(2005) Öğretmenler için AB kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım evi Ankara üniversitesi-Avrupa Topluluğu ve Uygulama Merkezi (ATAUM),(2003)ATAUM Bülten, Ankara Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr), OECD (2002), Eduational at a Glance-OECD Indicators, s.53, s.258, s. ve Türkiye için DİE ( ) OECD (2000), Education Policy Analysis, s.8 (2003), www1.worldbank.org/education, Construction Knowledge Societies: New Challanges for Tertiary Education


"AB ve EĞİTİM Funda ÖZBAY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları