Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL ALAN PLANLAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL ALAN PLANLAMASI"— Sunum transkripti:

1 KIRSAL ALAN PLANLAMASI
KAMU YÖNETİMİ PROF.DR.ZERRİN TOPRAK GÜNCELLEŞTİRME 2010

2 KIRSAL ALANLARIN MÜLKİYET STATÜSÜ
Sahipsiz Mallar a.Tarıma elverişli olmayan alanlar: Kayalık, taşlık, dağlık alanlar Sazlık ve bataklıklar Meşelik, çalılık ve fundalık alanlar Kıyılar b.Genel Sular c. Ormanlar d. Tabii servet ve kaynaklar e. Taş ocakları f. Tuzlalar Orta Malları Mera, yaylak,kışlak alanlar Yollar, meydanlar Suvat, eyrek ve çekek yerleri

3 KIRSAL ALANLARIN MÜLKİYET STATÜSÜ
Orta Malları Harman yerleri Mezarlıklar Pazar ve panayır yerleri (Mazbut) Vakıflar Kültür ve Tabiat Varlıkları

4 DEVLETİN MALLARI KAMU MALLARI
KAMU MALLARI ** DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN MALLAR *** HİZMET MALLARI **** RESMİ BİNALAR - Hükümet - Belediye -  Karakol -  Okul -   Hastane - Sağlık Tesisi *** KAMUNUN ORTAK KULLANIMINA AÇIK MALLAR **** SAHİPSİZ MALLAR **** ORTA MALLARI ŞEHİR ORTA MALLARI Cadde Meydan Park Pazar Yeri 4

5 Devletin Malları KÖY ORTA MALLARI
Herkesin Yararlanabileceği Orta Mallar Mera, Yaylak, Kışlak, Otlak Harman Yeri, Meydan Pazar, Panayır Kamu Hizmetlerinde Kullanılan Orta Mallar Köy Odası, Cami, Namazgah, Genel Mezarl. Yunak Yeri, Suvat ve Eyrek Yeri ** DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN MALLAR SAHİPSİZ YERLER Hava, Deniz, Göl, Akarsu Ormanlar, Genel Sular, Kaynaklar 5

6 Kırsal alanların ihtiva ettiği kültürel, sosyal, demografik, ekonomik, çevresel, ve mekansal çeşitliliğin zaman içinde değişen koşullarla birlikte yeni anlamlar kazanması kesin bir kırsal alan tanımı yapılmasını güçleştirmektedir. ülkeler kendi idari yapılarını da dikkate alarak kendilerine özgü kırsal alan tanımı yapmakta, hatta farklı amaçlarla gerçekleştirilen çalışmalarda farklı kırsal alan tanımları kullanılabilmektedir. ülkemizde de hukuki düzenlemelerde ve farklı amaçlarla gerçekleştirilen istatistiki çalışmalarda kırsal alan farklı yaklaşımlarla, bazı durumlarda kırsal alan tanımı yapılmaksızın değerlendirilmektedir

7 Kırsal Kalkınma Strateji Belgesinde,
kalkınma planları ile uyumun sağlanması amacıyla kırsal alanlar, 20 bin ve daha fazla nüfusa sahip kentsel yerleşmeler dışında kalan alanlar olarak kabul edilmektedir.

8 kentsel alanlarla kırsal alanların karşılıklı etkileşimi nedeniyle
tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, gıda kalitesi, tüketicinin korunması ve sağlığına yönelik kontrol yapılarının güçlendirilmesi, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi önceliklerinde olduğu gibi kırsal kalkınmaya doğrudan katkı sağlayan bazı tedbir ve faaliyetlerin, kentsel yerleşmelerde gerçekleştirilmesi ya da kentsel yerleşmeler de dikkate alınarak tasarlanması kaçınılmaz olmaktadır.

9 strateji belgesinde kırsal kalkınma
kırsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılması amacına yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir

10 Kırsal alanın ülke ekonomisine katkısının artırılması ve kırsal toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi suretiyle bölgeler ve kır-kent arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, 􀂙 Göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle uyumlu bir nüfus yapısına ulaşılması, 􀂙 Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde ortaya çıkabilecek sosyo-ekonomik ve çevresel olumsuzlukların azaltılması, 􀂙 Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı, 􀂙 AB ile ekonomik ve sosyal yakınsamanın ve müktesebat uyumunun sağlanması. 4

11 Tarımsal yapının zayıf yönleri
Küçük ve parçalı işletme yapısı, 􀂙 Geçimlik ve yarı geçimlik üretimin yaygın oluşu, 􀂙 Mesleki eğitim, örgütlenme ve işbirliği konularında etkinsizlik, 􀂙 Tarımsal ürünlerin kalite ve standartlar açısından iyileştirme ihtiyacı içinde olması, 􀂙 Tarım-sanayi entegrasyonunun zayıflığı ve pazarlama güçlükleri, 􀂙 Eğitim ve yayım hizmetlerinde yetersizlik 􀂙 Düşük verimlilik, 􀂙 Sermaye ve mali kaynak yetersizliği, 􀂙 Tarım topraklarında yaşanan erozyon sorunu, 􀂙 Kamu örgütlenme yapısının dağınıklığı.

12 Kırsal kalkınma temel ilkeler
Tarımın çok fonksiyonluluğu Kırsal ekonomilere çok yönlü bütünleşik yaklaşım, (gelir kaynakları, istihdam ve kırsal mirasın korunması) Kırsal kalkınmaya yönlendirilen yardımlara esneklik getirilmesi Şeffaflık, mevzuata erişim ve basitlik

13 Kırsal kalkınma amaçları
Tarım ve Orman sektörünün güçlendirilmesi Kırsal alanların rekabet gücünün artırılması Çevrenin ve kırsal mirasın korunması (Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu:ERDF) (Avrupa Yapısal Fonu: ESF,) (Avrupa Tarımsal Garanti ve Yön Verme Fonu:EAGGF)

14 işsizlik Kırsal istihdamın üçte ikisini oluşturan tarım sektörü çalışanlarının yüzde 93’ünü kapsayan “kendi hesabına çalışanlar” ile “ücretsiz aile işçileri”nden kaynaklanan geleneksel istihdam yapısı, kırsal kesimde açık işsizliğin ortaya çıkışını engellemekte, verimsiz üretim yapısının devam etmesine ve işsizlik oranının ülke ortalamasının aksine bir hayli düşük değerler almasına neden olmaktadır. Kırsal alanda son yıllarda artış eğilimi gösteren işsizlik yüzde 5,9 ile kentlerdeki işsizlik oranından (yüzde 13,6) bir hayli düşük kalsa da, önemli düzeyde gizli işsizlik barındıran tarım sektörü hesaplama dışı tutulduğunda tarım dışı işsizlik yüzde 16,1 seviyesine ulaşmakta ve işsizlik kentlere kıyasla daha önemli boyutlara ulaşmaktadır. İşsizlik sorunu daha ziyade genç erkek nüfusu etkilemektedir.

15 Kır nüfusu Kırsal kesimde, 2000 yılında yaklaşık 3 olan doğurganlık hızı, 2003 yılında 2,65’e gerilemiştir. Bu değer az gelişmiş bölgelerde 4’ün üstüne çıkmaktadır. Ancak, kırsal yerleşimlerdeki kadınların sadece yüzde 57,7’si doğum öncesinde doktor hizmeti alabilmektedir. Doğumların yüzde 35’i ise evde yapılmaktadır. Sağlık hizmetlerine doğrudan erişim imkanı bulan köy oranının düşük olması ana çocuk sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri ve mobil sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve etkin kılınmasını zorunlu kılmaktadır.

16 2005 yılı itibarıyla, yaklaşık 35 bin köy ve sayıları 40 bini aşan köy bağlısı yerleşim birimi bulunmaktadır Türkiye’de kırsal yerleşimlerin plansız, dağınık, küçük ve sayıca fazla olması, köylerin önemli bir bölümünün yüksek, eğimli, engebeli sahalarda kurulmuş bulunmaları fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin sunumunun aksamaktadır,ekonomik gelişmeyi yakalayamamaktadır. Kırsal yerleşimlerin topoğrafik konumu ve yapılaşma şekli, doğal afetlerden kaynaklanan riskleri artırmaktadır. Diğer taraftan, köylerde yeni yerleşim yeri belirleme, imar planı yapımı ve kredili konut yapımı talebi artmaktadır.

17 iskan Kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün iskânla ilgili görevleri Bayındırlık ve iskan Bakanlığına, köylere ilişkin diğer görevleri ise İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine devredilmiştir. Buna paralel olarak, 2005 ve 2006 yıllarında köy altyapılarının iyileştirilmesi amacıyla il özel idareleri ile mahalli idare birliklerine doğrudan kaynak tahsis edilmiş ve Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) uygulamaya konulmuştur. Ancak, kırsal yerleşim birimlerinin parçalı ve dağınık bir yapıya sahip olmaları, fiziki ve sosyal alt yapı hizmetlerinin etkin ve yaygın bir şekilde sağlanmasını sınırlandırmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, geçmişte terör nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalan yurttaşlarımızdan geri dönüş yapmak isteyenler için, ekonomik ve sosyal alt yapının sağlanması çalışmalarına devam edilmektedir.

18 Kırsal alanlarda, fiziki altyapı hizmetlerinden köy yolları, içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması ve standartlarının yükseltilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Elektrifikasyon ve haberleşme altyapıları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Söz konusu altyapıların iyileştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

19 4.1. Mekansal Duyarlılık Türkiye’de bölgesel gelişmişlik farklılıklarına bağlı olarak kırsal alanların karşılaştığı sorunlar, sahip olduğu özellik ve potansiyeller hem nitelik hem de nicelik açısından geniş bir çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle, kırsal alanların çeşitliliğini ve bölgelere göre farklılaşan şartlarını göz önünde bulunduran bir yaklaşım benimsenecek, uygulanacak tedbirlerin, yöresel ihtiyaçlara cevap verecek ve yöresel potansiyelleri harekete geçirecek şekilde önceliklendirilmesi ve belirlenmesine özen gösterilecektir. Bölgesel ve yerel düzeyde kırsal kalkınmaya yönelik tedbir ve faaliyetler, bölgesel gelişme plan ve programları ile tutarlı bir şekilde uygulamaya konulacaktır. Hazırlanacak bölgesel gelişme plan ve programlarında kırsal kalkınmaya yönelik olarak bu strateji belgesi temel alınacak; bölgelerde bölgesel gelişme ve kırsal kalkınma politika ve uygulamaları arasında bütünlük ve tutarlılık sağlanacaktır. Kırsal kalkınmanın hızlandırılması ve kır-kent arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla görece az gelişmiş kırsal alanlara öncelik verilecektir.

20 4.2. İşbirliği ve Katılımcılık
Kırsal kalkınma stratejilerinin gerçekleştirilmesinde; 􀂙 Ulusal ve yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, 􀂙 Kamu hizmetlerinin ilgili kamu kurumlarınca etkin bir koordinasyon içerisinde sunulması, mümkün olan koşullarda hizmet sunumunun ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi, 􀂙 Ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelik olarak sivil toplum, üretici örgütlenmeleri, yerel işbirliklerinin geliştirilmesi suretiyle aktif katılımcılığın sağlanması, 􀂙 Kırsal kalkınma faaliyetlerinde sahiplenmenin sağlanması için yararlanıcıların proje maliyetlerine katılarak eş finansman katkısı sağlaması,

21 4.3. Sürdürülebilirlik 􀂙 Kırsal kesimde; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla sürdürülebilir iş ve yaşam koşullarını sağlamak için; 􀂙 Kırsal ekonominin gelişiminin istikrarlı bir yapıya kavuşturulması, tarımsal ve tarım dışı faaliyetlerde bulunan işletmelerin ekonomik sürekliliğinin gözetilmesi, 􀂙 Tarımsal yapıdaki dönüşüm sürecinde ortaya çıkabilecek işsizlik sorununun olası sosyal ve ekonomik olumsuz etkilerinin gelir çeşitlendirilmesi yoluyla en aza indirilmesi, 􀂙 Sosyal ve kültürel hayatın zenginleştirilmesi, 􀂙 Ekonomik faaliyetlerin; çevre, doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel varlıklar üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik kurumlar arası işbirliği 􀂙 Kamu yatırımlarında ve kamu hizmetleri sunumunda süreklilik

22 4.4. Sosyal İçerme Kırsal kalkınmada, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanması esastır. Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın temeli olan insan kaynaklarının ve toplumsal yapının güçlendirilmesi amacıyla dezavantajlı grupların kamusal hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi; üretici bireyler olarak ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması; yoksulluk riskinin en aza indirilmesi; proje ve faaliyetlerde söz konusu kesimlere sorumluluk vererek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanması göz önünde bulundurulacaktır

23 4.5. Politika ve Düzenlemelerde Tutarlılık, Etkin İzleme
Strateji kapsamındaki uygulamaların düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarından hareketle stratejik müdahalelerin zamanında yapılabilmesi, gerekirse strateji belgesinin yenilenmesi ya da revize edilmesi için gerek DPT Müsteşarlığı düzeyinde gerek ilgili kamu kuruluşları düzeyinde güncel teknolojiyle uyumlu ve il bazında izlemeyi de sağlayacak bir sistemin oluşturulması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir.

24 4.6. Kaynak Kullanımında Etkinlik
􀂙 Kırsal kalkınma proje ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve desteklenmesinde, proje ve faaliyetlerin; 􀂙 Kırsal kalkınma stratejisi ve planlarına, 􀂙 Bölgesel ve sektörel strateji ve önceliklere, 􀂙 Yasa ve taraf olunan uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş hükümlere uygunluğu aranacaktır,

25 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Stratejiler
Katılım Nüfusun eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, temiz suya erişilebilirlik, ulaşım erişilebilirliği Sürekli ve sürdürülebilir gelir kaynakları Girişimciliğin arttırılması ve rekabet ortamının sağlanması Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, çevrenin ve kırsal mirasın korunması STK kırsal kalkınma konusunda güçlendirilmesi

26 Dünyada kırsal kalkınma alanında ortaya çıkan yeni yönelimler
Tek ürüne dayalı büyümenin tartışılması Teknoloji ve bilgide üretim ve erişilebilirliğin artması Katılımcı yöntemlerin tartışılması Kalkınmada insan odaklı perspektif ve sürdürülebilirlik Tarımda pazarın geliştirilmesi sektörün yönlendirilmesi Kırsal kalkınmada STK sayıları ve etkinliklerinin artması Kırsal kalkınmada kadın nüfusunun sorunlarının gündeme gelmesi Tarım toprakları üzerindeki baskılara karşı kamu tarafından alınabilecek tedbirler sorunu Tarım sektörünün dışa bağımlılığının artması ve kırsal kalkınma çabalarının toptan aksaması

27 AB ve Kırsal Kalkınma Tarım sektörünün yeniden yapılanma ihtiyacı
Kırsal alanların rekabet gücünün artırılması gereği Ortak Tarım Politikası, çevresel hassasiyetlerin dahil edilmesi

28 AB KIRSAL KALKINMA POLİTİKASI 2007-2013
AB ÜLKESİNİN NÜFUSUNUN %56’SI KIRSAL ALANDA YAŞAMAKTADIR. KIRSAL ALANLARIN ORANI TOPLAM ALANIN %91’İNİ OLUŞTURMAKTADIR. BU NEDENLE DE KIRSAL KALKINMA POLİTİKA GELİŞTİRMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİR ALANDIR. ÇİFTÇİLİK VE ORMAN ALANLARINDA TOPRAĞIN KULLANIMI VE DOĞAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ, KIRSAL TOPLULUKLARIN EKONOMİK FARKLILIKLARININ DİKKATE ALINARAK POLİTİKA ÜRETİLMESİ BİR BÜTÜN OLARAK AB’NİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ AB ÜLKELERİNİN ÖNCELİĞİDİR.

29 NEDEN BİR KIRSAL KALKINMA POLİTİKASI GEREKLİ?
KİŞİLERİN YAŞADIĞI VE ÇALIŞTIĞI KIRSAL ALANLAR İÇİN ÖNEMLİ HEDEFLER DOĞAL KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN KORUNMASI REKABET GEREKLİ, HİZMET SEKTÖRÜ DAH AAZ GELİŞMİŞ VE GENELLİKLE FERT BAŞINA GELİR DÜŞÜK, TEMEL HAM MADDE KAYNAĞI, TEMİZ HAVA VE TAŞIDIĞI DOĞAL KOŞULLAR NEDENİYLE KİŞİLERİN YAŞAMAK İSTEDİĞİ ÇEKİM MERKEZİ

30 NEDEN ORTAK KIRSAL KALKINMA POLİTİKASINA SAHİP OLMALIYIZ ?
AB’NİN ÜYE DEVLETLERİNİN HERBİRİNİN AYRI/BAĞIMSIZ BİR KIRSAL KALKINMA POLİTİKASI VAR, ANCAK BU YAKLAŞIM PRATIKTE ÇALIŞMADI. AYRICA ÜLKELERİN İDARİ MEKANİZMALARINDA, ULUSAL VE BÖLGESEL YAKLAŞIMLAR İYİ ORGANİZE EDİLEMEDİ. AYRICA KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI TEK BAŞINA DEĞERLENDİRİLEMEZ ÇÜNKÜ BİRÇOK DİĞER POLİTİKALAR İLE İLİŞKİLİ- ULUSAL VE AB DÜZEYİNDE ORTAK BİR POLİTİKA OLSA DA YÜRÜTME’DE KONTROL ÜLKE VE BÖLGEYE AİT. BU POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ, KISMEN EU BÜTÇESİNDEN KISMEN DE ÜYELERİN ULUSAL VEYA BÖLGESEL BÜTÇELERİNDEN KARŞILANMAKTADIR/FONLANMAKTADIR.

31 2020 AB Dikkate alınacak hususlar;
Kırsal nüfusun özellikleri, the rural demographic patterns, Tarımda teknoloji,the agricultural technology, Tarım piyasaları, the agricultural markets, and Doğa üstünde ve toprak üstünde oluşacak sosyal baskılar,

32 2020 AB Bölgesel Gelişme Senaryosu: Ticari Andlaşmalar Rekabet
Libaralleşme Senaryosu


"KIRSAL ALAN PLANLAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları