Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KEMOTERAPİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKASYONLARA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KEMOTERAPİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKASYONLARA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 KEMOTERAPİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKASYONLARA YAKLAŞIM
Doç Dr Sevin Başer Öncel Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

2 SUNUM PLANI Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar
Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri Karaciğer ve gastrointestinal sistem toksisiteleri Tümör lizis sendromu Kemik iliği süpresyonu Nötropenik ateş Pulmoner toksisite Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri Alerji ve anaflaksi Ekstravazasyon İnatçı bulantı ve kusmalar

3 Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar
Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri Karaciğer ve gastrointestinal sistem toksisiteleri Tümör lizis sendromu Kemik iliği süpresyonu Nötropenik ateş Pulmoner toksisite Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri

4 BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM TOKSİSİTELERİ
Böbrekler pek çok kemoterapi ajanı ve metabolitlerinin elimine edildiği organlarımızdır Gelişen toksisite asemptomatik kreatinin artışından anüri ile seyreden akut böbrek yetmezliğine dek değişiklik gösterebilir

5 CİSPLATİN İlk kullanıma girdiğinden beri (35 yıl) Doza bağımlı
İyi bir hidrasyon tubuler epitele hasarı önleyebilir Düşük olasılık: mg/m2 Cisplatin dozundan 4-6 saat önce ve sonrasında, 2-4 saat içindeki 100mL/saat idrar çıkışı olması (ancak toksisiteyi tamamen ekarte ettirmez)

6 CİSPLATİN Cispatin uygulaması sonrasında hiponatremi ve hipomagnezemi oldukça sıktır Lajer H. Cisplatin and hypomagnesemia. Cancer Treat Rev 1999; 25: 47-58 Hipomagnezemi sadece %10 hastada semptomatiktir, ancak tedavi bitiminden aylar hatta yıllar sonrasında bile devam edebilir Hiponatremi geliştiğinde ise hastada ortostatik hipotansiyon olur

7 CARBOPLATİN Carboplatin, cisplatine alternatif olarak daha az nefrotoksik bir etkiyle vede hidrasyon gerektirmeden kullanılabilmektedir Daha az nefrotoksik olduğu kesindir ancak tamamen böbreğe hasar vermediği söylenemez Cisplatin ve Carboplatine bağlı gelişen akut böbrek yetmezliğine neden olan hayatı tehdit edici hemolitik üremik sendrom bildirilmiştir Palmisano J. Successful treatment of cisplatin-induced hemolytic uremic syndrome with therapeutic plasma exchange. Am J Kidney Dis 1998; 32: Walker RW. Carboplatin-associated thrombotic microangiopathic hemolytic anemia. Cancer 1989; 64:

8 Sitotoksik Ajan Böbrek Hasar Tipi Klinik Bulgular Tedavi Önlem
Cisplatin Proksimal tubüllerde nekroz Renal Tubüler Asidozis İlacın Kesimesi Diyaliz HCO3, Mg PO4 takviyesi İyi Hidrasyon Cr Klirensi ne göre doz Nefrotoksik ilaçlardan sakınma Carboplatin Tubüler Mg Kaybı GFR e göre doz ayarlanması (AUC) Gemstabine Vasküler lezyonlar Hemolitik Üremik Sendrom Predispozan risk faktörü: İlacın kullanım süresi Carboplatin dose calculator – Area under the curve Hemolitik üremik send: anemi, ABY, trombositopeni

9 Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar
Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri Karaciğer ve gastrointestinal sistem toksisiteleri Tümör lizis sendromu Kemik iliği süpresyonu Nötropenik ateş Pulmoner toksisite Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri

10 HEPATOTOKSİSİTE Karaciğer toksisitesine pek çok kemoterapi ilacı sebep olmaktadır Karaciğer enzimlerinde artış daha çok kombine tedeviler uygulandığında görülmektedir Etoposide (yüksek dozlarda) Carmustine ve gemstabine geçici olarak karaciğer enzimlerinde ve alkalaen fosfataz düzeylerinde yükselmeye (%10) neden olmaktadır

11 HEPATOTOKSİSİTE Hepatosellüler toksisite ilacın kendisi veya metabolitleri ile oluşan akut bir olaydır Aynı zamanda hepatik metaztazlar, viral hepatit ve antiemetik amaçla kullanılan ilaçlarda karaciğer enzimlerinde artışa neden olabilir

12 HEPATOTOKSİSİTESİ YÜKSEK KT
Docetaxel: AST, ALT N in 1.5 katı ise ALP N in 2.5 katı ise bu rejim önerilmez Paclitaxel: KC de metabolize olur, KC yetm de bu rerim önerilmez. Spesifik doz ayarlaması yok Etoposide: Hepatik fonk bozuk ise doz ayarlanmalı. Spesifik doz ayarlaması yok Vinorelbine: Serum bilüribine göre doz ayarlaması Serum Bil (mg/dL) Planlanan dozun % si <2.0 100 50 >3.0 25

13 HEPATOTOKSİSİTE BU TOKSİSİTEDE MEKANİZMALAR
Hepatosellüler disfonksiyon İlaca bağlı hepatit Vena oklüziv hastalık (VOD) Kronik fibrozis olarak ortaya çıkmaktadır.

14 VENOOKLÜZİV HASTALIK Küçük sentirilobuler hepatik damarlarda venöz akımın bloke olması ile meydana gelir Klinik bulguları: Ağrılı hepatomegali Asit Periferal ödem Serum enzimlerinde ve bilüribinde belirgin artış Hepatik ensefalopati Fulminan bir klinik gidiş söz konusudur

15 VENOOKLÜZİV HASTALIK Tanı: Dopler USG ile portal vende akımın ters dönmesi Kesin Tanı: KC biopsisi Tedavi: Destek Ted ile %70 vaka düzelir tPA/Heparin (20 mg tPA ve 150 U/kg/gün heparin 4 ardışık gün) Cerrahi; peritonevenöz veya intrahepatik şantlar

16 ORAL MUKOZİT Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda gelişen önemli bir problemdir Kemoterapi alan hastalarda bakteriler mukozit ilişkili morbitidede önemli rol oynarlar Kanser hastalarında standart kemoterapi alanlarda oral mukozit insidansı %40 civarındadır Mukozit sadece ağrı oluşturmakla kalmaz, hastanın yeme içme alışkanlığının bozulmasına ve tedaviye devamının aksamasına da neden olur Ciddi mukozitte hastaneye yatış, parenteral nutrisyonel destek ve narkotik verilmesi gerekebilir

17 ORAL MUKOZİT Kemoterapi alımından 5-7 gün sonra başlar
Özellikle dilin ventral kısmı, dudaklar ve yanak mokozası en çok etkilenen bölgelerdir Klinik olak mukozit önce asemptomatik kızarıklık ve eritemle başlar, ardından basmakla ağrılı beyaz plaklar gelişir, yutkunma güçlüğü ve azalmış oral alım ile takip eder

18 ORAL MUKOZİTE NEDEN OLAN AJANLAR
Danorubisin Doksorubisin Siklofosfamid Busulfan Prokarbazin Docetaxel* Paclitaxel* Vinklastin Vinblastin Vineralbin* Metoteraksat 5-florourasil 6-merkaptopürin Bleomisin Mitomisin

19 ORAL MUKOZİTE NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİ
DİREK FAKTÖRLER Yaş Cinsiyet Diş hijyeni Beslenme durumu Tedavi esnasında oral bakım Radyasyon dozu ve şeması İNDİREK FAKTÖRLER Myelosupresyon İmmunosupresyon Azalmış sekresyonel Ig A Enfeksiyonlar: bakteriyel, viral ve fungal

20 ORAL MUKOZİT PROFİLAKSİSİ
Klorheksidin glukonat Salin ile gargara Sodyum bikarbonat ile gargara Asiklovir Amfoterisin Buz Klorheksidin glukonat=orasept gargara

21 ORAL MUKOZİT TEDAVİSİ Lidokain gibi oral bir lokal anesteziktir
Beraberinde sukralfat da verilebilir Nadir olarak kullanılan diğer ajanlar ise allopürinol, vitamin E, aspirin, antiprostaglandinlerdir Gelişen ağrıyı azaltmak için oral veya bazen parenteral narkotikler kullanılabilir

22 DİYARE Kemoterapötik ajanın direkt etkisi olabileceği gibi
Gastrointestinal sistem enfeksiyonu Malabsorbsiyon Mekanik tıkanmaya bağlı olarak ta gelişebilir

23 DİYARE Kullanılan kemoterapötik ilaçlardan irinotekan tedavi verilirken (Akut kolinerjik etki ile) Tedaviden 3-5 gün sonra %20 hastada orta yada şiddetli olabilen diyareye yol açmaktadır

24 DİYARE TEDAVİSİ Genelde semptomatiktir, kanser tedavisinde az veya değişiklik yapmak gerekmez Olası bir enfeksiyon ekarte edilmeli Diphenoxylate hydrochloride, atropine sulfate (Lomotil) 4x1-2 Tab, 8 tab/gün aşmamalı, atropine bağlı antikolinerjik ye olabilir Loperamide (Lopermid) İlk 4 saatte 2 cap (4mg) PO, ardından her ishal çıkışında 1 cap ekle, 16 cap/gün aşmamalı Atropine İrinotekan öncesi mg IV verilebilir

25 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TOKSİSİTESİ KONSTİPASYON
Diyetteki değişikliklere Sıvı alımının azalmasına Kemoterapötik ilacın nöropati yapmasına (Cisplatin, etoposide) Hastanın fiziki aktivitesinin azalmasına bağlı olarak gelişebilmektedir

26 Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar
Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri Karaciğer ve gastrointestinal sistem toksisiteleri Tümör lizis sendromu Kemik iliği süpresyonu Nötropenik ateş Pulmoner toksisite Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri

27 TÜMÖR LİZİS SENDROMU (TLS)
Çoğalma kapasitesi yüksek olan ve tümör (tm) yükü fazla olan malign hastalıklarda tm hücrelerinin hızlı yıkımı sonucu Kanser tedavisinin ciddi ve yaşamı tehdit eden komplikasyonu Genellikle KT takiben Flombaum CD. Semin Oncol 2000 Nadiren RT, kortikosteroid, IFN, spontan Schifter T. Am J Hematol 1999 Lerza R. Leuk Lymphoma 2002 Fer M.F. Am J Med 1984 Vaisban V. Am J Med Sci 2003

28 TLS-TANIM Tm hücrelerinin ani ölümüne bağlı olarak intrasellüler iyonların hızla kana yayılması ile gelişen Anormallik Başlangıç Laboratuvar Hiperürisemi 24-48 saat > 10 mg/dL Hiperfosfatemi Hiperkalemi Hipokalsemi 6-72 saat >6 mEq/L < 6 mg/dL

29 TLS Cairo-Bishop Sınıflaması
Laboratuar TLS Ürik asit >8 mg/dL veya bazal değerden %25 artış Potasyum >6 mEq/L veya bazal değerden %25 artış Fosfat >4.5 mg/dL veya bazal değerden %25 artış Kalsiyum <7 mg/dL veya bazal değerden %25 azalma Klinik in 3 ünden 1 i ve lab boz olması Klinik TLS Kreatinin > normalin üst sınırının 1.5 katı Kardiak aritmi/ani ölüm Nöbet Cairo M.S. Br J Haematol 2004

30 TLS Lenfoma ve lösemilerde daha çok
Solid tm’ lere bağlı daha az sıklıkta Lenfoma ve lösemilerde daha çok görülen TLS’ nun daha az sıklıkta solid tm’ lere bağlı olarak da görüldüğü bildirilmiştir

31 TLS gelişmiş 8 adet KHAK No Yıl Cins/yaş Metastaz yeri İlaçlar TLS başlama Sonuç 1 1983 K/57 KC, LN P, A, V, E 36.Saat Ölüm 2 E/78 KC, Ke C, A, V 7.Gün Survi 3 1988 E/67 KC C ,M, CCNU 24.Saat 4 1990 E/57 LN, Ad, D 4.Gün 5 1997 K/74 Ke P, E 2.Gün 6 1999 E/52 7 2002 K/68 KC, LN,Ke T 8 E/55 K, P İngilizce Literatürde Bildirilen P:Cisplatin, A:Adriamisin, V:Vinkristin, E:Etoposid, C:Siklofosfamid, M:Metotreksat, CCNU:Lomustin, T:Topotekan, K:Karboplatin, P:Paklitaxel

32 Cispalatin (60mg/gün) Etoposid (120mg/gün)
58/E, KHAK Çok sayıda KC Met Cispalatin (60mg/gün) Etoposid (120mg/gün) 7. günde ABY Hemodiyaliz Arbak ve ark. Solunum 2005;7: 62/E, KHDAK T4N2M0 Cisplatin (65mg/m2) Gemstabin (1000mg/m2) 2. Günde ABY Hidrasyon, elektrolit tedavisi Bilaçeroğlu ve ark. Toraks Dergisi 2004;5:

33 TLS için Yüksek Risk Büyük tm kitlesi Bazal LDH yüksekliği
Batın tutulumu (KC metastazı) Önceden varolan renal disfonksiyon Dehidratasyon, konsantre idrar Genç yaş Antineoplastik ajana iyi yanıt Gemici C. Clinical Oncology 2006;18:

34 TLS ENGELLENMESİ Yüksek riske sahip hastalara
KT’ den 2 gün öncesi sıvı replasmanı (3 L/gün %0.9NaCl) Allopurinol ( mg/m2/gün) Allopurinole alternatif Rasburikaz (ürat oksidazın rekombinan bir formu) Rasburikaz ( mg/kg/gün dozunda 5 gün)

35 TLS da Kaçınılacak olan ilaçlar:
Hiperkalemiye neden olabilecek K tutucu diüretikler Anjiotensin enzim inhibitörleri Anjiotensin reseptör blokerleri Heparin

36 TLS TEDAVİSİ Hidrasyon (3 L/m2/gün) ve diüretikler
Hiperfosfatemi için aluminyum hidroksit (oral fosfat bağlayıcı mg/kg/gün) veya diyaliz Semptomatik hipokalsemi için IV kalsiyum glukonat ( mg/kg/gün) Semptomatik hiperkalemi için %10 kalsiyum glukonat (10-30 ml/1-5 dk)

37 Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar
Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri Karaciğer ve gastrointestinal sistem toksisiteleri Tümör lizis sendromu Kemik iliği süpresyonu Nötropenik ateş Pulmoner toksisite Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri

38 KEMİK İLİĞİ SUPRESYONU
KT komplikasyonları içinde myelosupresyon, en sık doz kısıtlayıcı toksisite olarak karşımıza çıkmaktadır Anemi daha geç dönemde ortaya çıkarken en erken ve en sık görülen granülositopenidir

39 Kemoterapide hematolojik toksisitenin derecelendirilmesi
Hb (g/100 ml) ≥11.0 <6.5 Lökosit 1000/cmm ≥4.0 <1.0 Granülosit 1000/cmm ≥2 <0.5 Trombosit 1000/cmm ≥100 75-99 50-74 25-49 <25 Kanama yok peteşi hafif kan kaybı aşikar kan kaybı tehlikeli kanama

40 Kanser Tedavisindeki Uygulamaları İle U
Kanser Tedavisindeki Uygulamaları İle U.S FDA Tarafından Kullanımı Onaylanan Hematopoetik Growth Faktörler Hematooetik Growth Faktör Jenerik İsmi Piyasa İsmi Moleküler Açıklama Hematopoetik Etkiler Kanserde Uygulaması EPO Epoetin alfa Epogen, Procrit rHu EPO Kırmızı hücre serisi Kemoterapi, kanser veya myeloproliferatif hastalıklarla ilişkili anemi Darbepoetin Aranesp Değişik glikozilasyonlu rHu EPO G-CSF Filgrastim Neupojen rHu G-CSF Nötrofil serisi Myelosupresif kemoterapi alan hastalardaki febril nötropeniyi azaltma, kemik iliği transplantasyonu sonrası nötropeni süresini kısaltma, progenitör hücre mobilizasyonu Pegfilgrastim Neulasta Pegylated rHu G-CSF Myelosupresif kemoterapi alan hastalardaki febril nötropeniyi azaltma GM-CSF Sargramostim Leukine rHu GM-CSF Myeloid seri Kemik iliği transplantasyonu sonrası nötropeni süresini kısaltma, progenitör hücre mobilizasyonu IL-11 Oprelvekin Neumega rHu IL-11 Megakaryositler Trombositopeni ilişkili kemoterapinin tedavisi EPO: eritropoetin; G-CSF:granülosit koloni stimülan faktör; GM-CSF: granülosit-makrofaj koloni stimülan faktör; IL-11: interlökin-11; rHu: rekombinant human

41 Hastanın Hb değeri 12g/ dl. <
ama >10 g/dl mi? Hasta anemi komplikasyonları açısından artmış risk altında mı? Rekombinant eritropoetin’i düşün Rekombinant eritropoetin’inden kaçın Hastanın Hb değeri 10 g/ dl > gerilemiş mi? Evet Hayır ASCO Ve Amerikan Hematoloji Derneği Kılavuzuna Dayanarak Kemoterapi ile İlişkili Anemide Epoetin Kullanım Algoritması

42 ASCO ve Amerikan Hematoloji Derneği 2002 Epoetin Tedavisi Kullanım Kılavuzu: Epoetin Tedavisi İçin Önerilerin Özeti Kemoterapi veya radyasyon ilişkili anemi Bazal Hb <10 g/dL Epoetin önerilen tedavi seçeneğidir. Transfüzyon ek seçenek olarak kalır. Bazal Hb > 10 ama < 12 g/dL Klinik durum epoetin kullanımını belirlemelidir. Transfüzyon ciddi klinik olaylar için ek seçenek olarak kalmalıdır. Doz ayarı Etkinlik verileri epoetin dozunun haftada 3 defa 150 U/kg.’dan başlayıp 4 hafta sonra 300 U/kg’a kadar yükseltilmesi düşünülen çalışmalardan alınmıştır. Haftalık U/hafta rejimi yaygın klinik pratiğe dayandırılmıştır. Tedavi süresi- yanıt vermeyenler Yanıt olmadığında epoetin tedavisine 6-8 haftadan uzun devam etmek yararlı değil (Hb’de 1-2 g/dL yükselme )

43 Kemoterapi rejimi FN riski ile %20 ≤ ilişkili mi?
Azaltılmış doz yoğunluğu uzun dönem sonuçlarla uyuşuyor mu? Hasta ciddi komplikasyon veya FN’den ölüm açısından yüksek riskli mi? (ör., ileri yaş, önceki tedavi, düşük performans durumu, infeksiyon, vb.) Profilaktik CSF olmadan kemoterapinin ilk kürünü uygula İlk kemoterapi kürü ile birlikte profilaktik CSF uygula Hayır Evet ASCO’nun Teklif Ettiği Kılavuzlara Göre Kemoterapi Kökenli Nötropenide Koloni Stimülan Faktörlerin Primer Profilaksi İçin Kullanım Algoritması CSF: koloni stimülan faktör; FN: febril nötropeni

44 Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar
Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri Karaciğer ve gastrointestinal sistem toksisiteleri Tümör lizis sendromu Kemik iliği süpresyonu Nötropenik ateş Pulmoner toksisite Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri

45 FEBRİL NÖTROPENİ Bir nötropenik hastada (nötrofil<500)
oral veya aksiller tek seferde 38.30C ve üstü veya bir saat süreyle C sıcaklık ölçümü Enfeksiyonlarda, uygun antibiyotik tedavisindeki gecikme, KT’ ye bağlı en önemli ölüm sebebidir

46 1960-1980’li yıllar GİS kökenli Gr (-) bakteriler
Escherichia coli, Klebsiella ve Pseudomonas aeruginosa Yaygın β laktam kullanımı sonucu Gr(-)’ler daha az etken Sonraki yıllarda santral venöz kateter yaygın kullanımı , kinolonlarla yapılan profilaksi ve PPI kullanımı ile Gr(+) enfeksiyonların sıklığı: %60-70 Son yıllarda Gr (-) bakteri enfeksiyonlarının oranında her yıl %3 lük bir artış Yadegarynia D, Clin Infect Dis 2003 Wisplinghoff H, Clin Infect Dis 2003

47 Fırsatçı Patojenlerin Kaynakları
Egzojen (%20) Endojen flora (%80)

48 Febril Nötropeni Tanı Yöntemleri
Öykü: Lokalize ağrı, deri döküntüsü, ishal, öksürük Fizik muayene: Akciğerler, farinks, oral mukoza, anüs, deri, göz dibi Tam kan, biyokimya, kültürler Akciğer radyografisi, HRCT Plevral sıvı varsa; tetkiki Bronkoskopi ile BAL, korumalı fırça, TBB

49 48-72 saat sonra yeniden değerlendir
IDSA(Infectious Disease Society of America) Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi-2006 Düşük risk Yüksek risk Vankomisine gerek yok Vankomisin gerekli Oral IV Siprofloksasin + Amoksisilin-klavulanat İki İlaç Vankomisin+ Monoterapi Vankomisin + Sefepim Seftazidim, veya Karbapenem Antipsödomonal penisilin Aminoglikozid + Antipsödomonal penisilin Sefepim, Seftazidim, veya Karbapenem Tikarsilin-klavulanat Sefepim, seftazidim veya Karbapenem  aminoglikosid 48-72 saat sonra yeniden değerlendir

50 İlk iki tedaviye glikopeptid (Vankomisin, teikoplanin) eklenmesi
Beklenen ağır nötropeni süresi 10 günden fazla ise Ağır mukozit Kinolon profilaksisi Belirgin kateter infeksiyonu Hipotansiyon IDSA(Infectious Disease Society of America) Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi

51 Febril Nötropeni Tedavi Yaklaşımı
Parenteral antibiyotiklerin kesilmesi: saat sonra ateşte düşme, GD ve nötropenide düzelme ile Oral kinolon veya 3. kuşak sefalosporin (Sefiksim) başlanır Antifungal endikasyonu: Devam eden nötropeni ve ateş

52 Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar
Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri Karaciğer ve gastrointestinal sistem toksisiteleri Tümör lizis sendromu Kemik iliği süpresyonu Nötropenik ateş Pulmoner toksisite Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri

53 KEMOTERAPİ İLE İNDÜKLENEN PULMONER TOKSİSİTE
Alveol epitel hücrelerine direkt toksik etki İnflamatuar immunolojik bir yanıtın indüklenmesi Endotel hücre hasarı Reaktif oksijen metabolitlerinin oluşumu ile

54 Etoposide Alveolar hemoraji Hasar mekanizması bilinmiyor
PA AC Grafi: İnterstisyel ve alveolar patern İlacı kesmek ve steroidler

55 Paclitaxel Hipersensitivite Pnömonisi
Mekanizma bilinmiyor, histamin salınımı ? BAL: Lenfositik alveolit, Biopsi: Mononükleer hücreler ve septal kalınlaşma Tedaviden birkaç hafta sonra dispne/öksürük, ateş, krepitan raller PA AC grafisi: Yama tarzında retikulo nodüler infiltratlar Tanı: Klinik ile ancak enfeksiyon dışlanmalı Tedavi: Kendiliğinden geçebilir, ciddi ise KS

56 Gemcitabine Hasar mekanizması ?
ARDS benzeri bulgular, diffüz alveolar hasar Doza bağımlı değil Dispne, solunum yetmezliği, göğüste sıkışıklık hissi, kuru öksürük, raller, düşük derecede ateş PA AC grafisi: Retikulo nodüler infilratlar, buzlu cam opasitesi Tanı: Klinik , diğer nedenler dışlanmalı Tedavi: İlacı bırakmak, KS e yanıt genelde var, ancak ölümler bildirilmiş

57 Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar
Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri Karaciğer ve gastrointestinal sistem toksisiteleri Tümör lizis sendromu Kemik iliği süpresyonu Nötropenik ateş Pulmoner toksisite Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri

58 Moleküler hedefe yönelik tedavilerde toksisiteler

59 Gefitinib (Epidermal growth Faktör Reseptör-EGFR-inhibitörü)
Ani başlayan interstisyel akciğer hastalığı Aeo K. et al. Anticancer Res. 2005 Ciddi kutanöz toksisite Pascual J.C BJD.2005 Akneiform raş

60 Bevacizumab (Vasküler endotelyal growth faktör-VEGF- inhibitörü)
Arteriyel emboli Gastrointestinal perforasyon (mezenterik iskemiye bağlı) HT Kardiyovasküler olaylarda artış Mir O. JNCI. 2007

61 Erlotinib (Epidermal growth Faktör Reseptör-EGFR-inhibitörü)
Pulmoner toksisite Ekzema, dermatit Akut hepatit Ramanarayanan J. JOP. 2007 Gözde periorbital raş, ektropion Methvin AB. Opthal plast recons surg; 2007

62 2 haftada bir değerlendirme
Erlotinib Kullanımında Döküntü (rash) Tedavisi Hafif(Grad I) Orta(Grad II) Ciddi(Grad III/IV) Tedaviye gerek yok veya Topikal %1 veya 2,5 hidrokortizon krem ve/veya Klindamisin %1 jel Hidrokortizon %2,5 krem veya Klindamisin %1 jel veya Pimekrolimus %1 krem Hidrokortizon %2,5 krem veya Klindamisin %1 jel veya Pimekrolimus %1 krem ve ve Sentetik tetrasiklin* Sentetik tetrasiklin* ve *Doksisiklin 100 mg bid †Prednison, metilprednisolon 30 mg günde bir kez (30 günde azaltılarak kesilir) Metilprednizolon† 2 haftada bir değerlendirme

63 TEŞEKKÜRLER…


"KEMOTERAPİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKASYONLARA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları