Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ebru AKÇAHalenur SÜR.  1. Davranışçı Kuramlar 1.1. Klasik Koşullanma 1.2. Bağ Kuramı 1.3. Edimsel Koşullanma 1.4. J.B Watson ve Davranışçılık 2. Bilişsel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ebru AKÇAHalenur SÜR.  1. Davranışçı Kuramlar 1.1. Klasik Koşullanma 1.2. Bağ Kuramı 1.3. Edimsel Koşullanma 1.4. J.B Watson ve Davranışçılık 2. Bilişsel."— Sunum transkripti:

1 Ebru AKÇAHalenur SÜR

2  1. Davranışçı Kuramlar 1.1. Klasik Koşullanma 1.2. Bağ Kuramı 1.3. Edimsel Koşullanma 1.4. J.B Watson ve Davranışçılık 2. Bilişsel Kuramlar 2.1. Gestalt Yaklaşımı 2.2. Lewin ve Alan Kuramı 2.3. Bilgiyi İşleme Süreci Yaklaşımı 2.4. Buluş Yoluyla Öğrenme 3. Duyuşsal Kuramlar 4. Yapısalcı Kuramlar Öğrenme Kuramları

3   Davranışçı Kuramın ünlü olan kurucuları Watson, Thorndike, Skinner, Hull, Guthrie, Tolman ve Pavlov’dur. Belirtilen bilim adamları öğrenmeyi uyarıcı ve tepki arasındaki bir bağ ile açıklamaktadır. Bu anlayışa göre, öğrenmenin oluşabilmesi için mutlaka uyarıcılar gelmeli ve uyarıcıları alan birey tepkide bulunmalıdır. (Cüceloğlu, 1994)  Davranışçılar öğrenmeyi mekanik bir davranış olarak ifade etmektedir. Davranışçıların çeşitli öğrenme ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeleri Sönmez(1994) aşağıdaki gibi açıklamıştır:  Öğrenci yaparak öğrenir.  Öğrenmede pekiştirme önemli bir yer tutar.  Becerilerin kazanılmasında ve öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanmasında tekrar önemli bir yer tutar.  Güdüleme öğrenmeyi önemli ölçüde etkiler. Davranışçı Kuramlar

4   Klasik koşullanmadaki “etki” kavramı uzaktan eğitimde öğrencilerin ilgilerinin çekecek mesajlar verilerek kullanılabilir. Böylece oluşturulacak etkiyle öğrencilerin öğrenmelere karşı ilgileri başlatılabilir. “Tepki” kavramı; internet üzerinden verilen uzaktan eğitim programındaki öğrencinin ders sırasında öğretmeninden aldığı bir etkiye (öğretmenin soru sorması) hemen bilgisayarı kullanarak anlık tepki vermesi (çift yönlü etkileşimli bilgisayar modeli- chat) şeklinde kullanılabilir. Klasik Koşullanma

5

6   Bağ kuramı uzaktan eğitim çalışmalarında diğer davranışçı kuramların destekleyicisidir. Özellikle pekiştireç ve ödül kavramları uzaktan eğitim öğrencilerine yüz yüze eğitim alan öğrencilere nazaran daha az uygulanabilir kavramlardır. Bu nedenle uzaktan eğitimde ödül vermek ve öğrencileri derse motive etmek için notlandırma kullanılabilir. Öğrenciler için en önemli ödüllerden biri nottur. Öğrencilerin bir davranış gösterdiğinde verilecek sürpriz bir not diğer öğrencilerin de derse karşı olan ilgisini arttıracaktır. Bağ Kuramı

7   Uzaktan eğitimde pekiştirme önemli bir yer tutmaktadır; çünkü uzaktan eğitimin en büyük sorunlarından bir tanesi öğrencilerin kendilerinin yalnız hissetmesidir. Bu nedenle verilecek pekiştireçlerle öğrencilerin derse karşı olan ilgileri arttırılır ve öğrenciler kendilerine değer verildiğini düşünerek yalnızlık hissi ortadan kaldırılır. Uzaktan eğitimde pekiştireçler sürpriz olarak verilebileceği gibi planlı bir şekilde de verilebilir; ancak sürpriz olarak pekiştireç verilirken dahi öğretici tarafında bu pekiştireçlerin daha önceden planlanması gerekmektedir. Edimsel Koşullanma

8

9   Gözlem yoluyla öğrenme kuramının uzaktan eğitimde uygulama süreci özellikle öğrencinin kendi başına çalıştığı zamanlarda karşımıza çıkmaktadır. Öğrenci, verilecek ödevlerle uzaktan eğitim sistemi dışındayken de gözlem yapmaya teşvik edilmeli ve bu gözlemlerle ilgili rapor istenmelidir. Doğru örneklerin ses, video gibi çoklu ortamlarla verilmesi ve öğrencinin bunları izleyip kendine model alamsını sağlamada gözlem yoluyla öğrenmenin uzaktan eğitim sistemleri içinde uygulanmasında başka bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Gözlem Yoluyla Öğrenme

10   Uzaktan eğitim uygulamalarında Watson’un getirdiği en önemli ilke tazelik ilkesidir. Günümüzde iletişim teknolojilerinin kullanımı ile beraber bilgiye ulaşma yollarında ve hızında büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Bu da ulaşılacak bilginin sürekli olarak yeni olmasını sağlamaktadır. Her geçen saniye yenilenen ve değişen bilgiye uzaktan eğitim öğrencilerinin erişmesi ve bunu kendi hayatlarına entegre etmeleri sağlanmalıdır. J.B. Watson ve Davranışçılık

11   Bilişsel kuram, öğrenmeyi davranışsal yaklaşıma göre farklı bir biçimde açıklamıştır. Bilişsel kuramcılar öğrenmeyi, insanın hafızasında meydana gelen zihinsel faaliyetlerin bir bütünü olarak algılamaktadır. Bunun yanında, bu kuram öğrenmeyi, bireyin yaşadığı toplumu keşfetmek ve bu faaliyeti anlamlandırmak için yapılan içsel faaliyetlerin bir bütünü olarak açıklamaktadır. Zihinciler, hafıza, dikkat, algı, problem çözme ve kavramsal öğrenme gibi zihinsel unsurların çalışabileceğini ve bunu yaparken de zihinsel olaylardan çıkarımlar yoluyla sonuca ulaşabileceğini iddia eder. (Kazancı,s.129,1989) Bilişsel Kuramlar

12   Gestalt kuramı uzaktan eğitim uygulamalarında çeşitli yönleriyle kullanılabilir.  Uzaktan eğitimde bilgi transferi kavramı yeni bilgilerin diğer bilgilere transferini sağlayacak şekilde yapılandırılabilir.  Çeşitli teknolojiler kullanılarak öğrencinin bilgiyi çağrıştırması sağlanabilir.  Uzaktan eğitimde benzer konular beraber verilerek öğrencilerin yeni konulara uyum sağlaması sağlanabilir. Gestalt Yaklaşımı

13

14   Uzaktan eğitimde toplumsal hayat ile ilgili tv programları hazırlanıp, öğrenci sezgisi geliştirilebilir. Birey konu ile ilgili bazı özellikleri belli bir takım kavramlar altında toplayarak genelleyebilir. Uzaktan eğitimde öğretmen video konferans yöntemini kullanarak konuyla ilgili temel kuramları belli kavramlarda toplayıp genelleyebilir. Etkili genelleme yapmayı öğrenen birey kendi davranışlarını tanımlamaya başlar, böylece davranışlarını yeniden düzenleyebilir. Lewin ve Alan Kuramı

15   Uzaktan eğitimde kullanılan tüm çoklu ortamlar, düz ve hiper metinler, web sitelerinin tasarımı gibi birçok değişkende bilgiyi işleme kuramından yararlanılabilir. Kısa süreli bellekte verinin ne kadar kaldığı, ne kadarının işlendiği, uzun süreli belleğe verinin nasıl geçirildiği ve kullanmak üzere tekrar nasıl geri çağırıldığı bu kuramın ilgi alanına girmektedir. Bilgiyi İşleme Süreci Yaklaşımı

16   Uzaktan eğitimde yer alan bir öğrenciye buluş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamak gerçekten zor bir süreçtir. Bu süreç esasında öğrenci ile çok iyi iletişim kurulmalı, öğrenciye tümevarım yöntemi ile bilgiler öğretilmelidir. Uzaktan eğitimde verilecek ödevlerle veya açılacak forumlarla öğrencinin bilgiye kendisinin ulaşması bunu da çeşitli yollardan yapabileceği öğrencilere öğretilmelidir. Buluş Yoluyla Öğrenme

17   Duyuşsal kuramcılar bireylerin içinde yaşadıkları toplumun değer yargılarını öğrenmeli ve onlarla uyum içinde yaşamalıdır. Birey, toplumun değer yargılarını öğrenirken kendi değerine bağlı düşüncelerini de gerçekleştirmelidir. Diğer bir ifade ile her birey ahlak gelişimini tamamlamalıdır. Bireyde var olan ahlak gelişimini toplumun sahip olduğu değer yargıları olumlu ve olumsuz yönde etkiler. Duyuşsal Kuramlar

18  Benlik Kavramı Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim, Duygusal Gelişim, Bedensel Gelişim Duyuşsal Kuram Benlik ve Ahlak Gelişimi

19   Yapısalcı yaklaşım, öğrenme-öğretme faaliyetlerinin iletilmesi ile ilgilendiği kadar öğrencilerin yeteneklerini geliştirme ile de ilgilenmektedir. Bunun için öğretim faaliyetleri, çevrede ses getiren bireysel katkılar ve konu içerikleri ile donatılmalıdır. Donatma faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için öğretimde yapılan her faaliyet köklü olarak yapılandırılmalı, test edilmeli ve gözden geçirilmelidir. (Duffy ve Janassen,1992) Bütün bu faaliyetlerden sonra bilgi etkili olarak hafızada yapısallaşır. Yapısalcı Kuram

20

21   1. Öğretim Yöntemleri 1.1. Anlatma Yöntemi 1.2. Tartışma Yöntemi 1.3. Örnek Olay Yöntemi 1.4. Gösterip-Yaptırma Yöntemi 1.5. Problem Çözme Yöntemi 1.6. Proje Yöntemi 1.7. İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi 1.8. Bireysel Çalışma Yöntemi ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

22

23   Uzaktan eğitim derslerinde amaç, düzenli bir içeriği sesli ve görüntülü sembol sistemleri ile açıklamaktır.  Uzaktan eğitim derslerinde sunuş yöntemi, metin, slâyt, ses ve video gösterileri ile CD ROM ve video konferans gibi çeşitli uzaktan eğitim dağıtım yollarından sadece bir ya da bir kaçı kullanılarak yapılabilir.  Basılmış yazı, ses kaseti ve videokaset gibi ek materyaller, öğrencilere posta yolu ile ulaştırılabilir.  Ders notları PDF formatında ya da HTLM olarak web sayfasından öğrencilerin indirebilecekleri şekilde de düzenlenebilir. Anlatma Yöntemi

24   Öğrenciler sadece coğrafi olarak değil, ilgi ve ihtiyaçlarını da paylaştıkları bir eğitim ortamı kurarlar. Uzaktan eğitimde tartışma yöntemi eş zamanlı ve eş zamansız iletişim olmak üzere iki kategoride incelenebilir. Çevrimiçi öğretim programında katılımcılar  yönetimli tartışma ortamları,  yönetimsiz tartışma ortamları  konu ilişkili tartışma ortamları olmak üzere üç farklı türde eş zamansız tartışma aracılığıyla iletişim kurabilirler. Tartışma Yöntemi

25   Aynı zamanda dersin amacına ulaşması için gayret eder. Uygun zamanda tartışmaya katılır, tartışmayı keser, tartışmayı yönetir.

26   Gerçek ya da hayali olan bir olayın öğrenciler tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmesine örnek olay incelemesi denir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir rapor üzerinde çalışan öğrenciler olayı öğrenir, analiz eder ve değerlendirirler.  Genelde amaç, yaratıcı düşünmelerini sağlamak ve gerçek hayatta bu öğrendiklerini uygulayabilmelerine yardımcı olmaktır.  Öğrencilerin bireysel ya da küçük gruplar halinde katılmalarına öğretim elemanı karar verir. E-mail, sohbet odaları, tartışma tahtaları gibi iletişim yolları ile öğrencilerle iletişim yapılabilir. Örnek Olay Yöntemi

27   Bir şeyin nasıl yapılacağını ve nasıl işleyeceğini göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için kullanılan bir yaklaşımdır.  Gösteri yaklaşımı, süreçleri ve aracın çalışmasını öğretmek, ilkeleri örneklerle açıklamak, bireyler arası becerileri göstermek gibi alanlarda dayalı uzaktan eğitim dersler için kullanılabilir.  Sanal sınıf, sohbet odaları, sanal laboratuvar ortamlarında, eş zamanlı iletişimle gerçekleştirilebilir. Gösterip-Yaptırma Yöntemi

28   Problem çözmede izlenen yöntem tümevarım ve tümdengelimdir.  Uzaktan eğitim derslerinde öğrenciye bir konu verilir ve konu ile ilgili problem oluşturması istenir.  Öğrencilere probleme şekil vermeleri ve çözümü baştan sona yönetmeleri istenir. Öğrencilere performansları ve çözümleri hakkında sürekli bilgi ve açıklamalarda bulunulur. Problem Çözme Yöntemi

29   Uzaktan eğitim derslerinde web tabanlı öğretim araçlarını, kaynaklarını kullanarak gerekli nesneleri etkileşimli bir şekilde entegre ederek güçlü öğretim olanakları yaratmaktır.  Öğrenciler tek tek veya gruplar halinde birbirleri ile e-posta, sohbet odaları, tartışma formlarında bir araya gelerek proje konusu hakkında bilgilerini paylaşırlar. Daha sonra hazırlamış oldukları araştırmayı power point, video, grafik, resim görüntülerini kullanarak sunumlarını yaparlar.  Burada önemli olan öğretim elemanından gerekli dönütleri alarak derinlemesine araştırma yapmaktır. Proje Yöntemi

30   Öğrenme grupları en fazla 6 öğrenciden oluşmaktadır.  Grup etkinliğe başlamadan önce öğrencilerin konu ile ilgili ön bilgiye sahip olmaları, en azından dersin ilk bölümünde konunun öğretici tarafından aktarılması gerekir. Bu metodun bireysel olarak temel aldığı yaklaşım, “düşün-iş birliği yap-paylaş” olarak özetlenebilir.  Bu nedenle, bu yöntemde öğreticinin rolü de değişmektedir. Bilgiyi aktarmaktan daha çok öğretim ortamının düzenlenmesinden ve grup çalışmalarının sağlıklı yürümesinden sorumludur.  Uzaktan eğitimde işbirliğine dayalı grup öğrenimi sohbet odaları aracılığıyla sınıf arkadaşlarından öğrenme, bülten panoları, e-posta, ses bağlantıları yoluyla sağlanabilir. İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi

31   Bireysel çalışma, bir öğrencinin bir konuyu yaparak yaşayarak öğrenme yoludur.  Araştırma ve tam öğrenme yoluyla öğretme yaklaşımlarında, ayrıca uygulama, analiz ve sentez düzeyindeki davranışları kazandırmada kullanılır.  Uzaktan eğitimde bireysel öğrenme teknolojileri (Modüler, programlı, bilgisayar destekli eğitim) ile Özel Öğretici, Alıştırma ve Tekrar yazılımlarından yararlanılır. Bireysel Çalışma Yöntemi

32   2. Öğretim Teknikleri 2.1. Beyin Fırtınası 2.2. Benzetim 2.3. Soru-Cevap 2.4. Rol Yapma 2.5. Eğitsel Oyunlar 2.6. Münazara Tekniği 2.7. Panel Tekniği 2.8. Forum Tekniği ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

33   Orijinal düşünceler ve yeni çözümler üretmek amacıyla küçük bir grup arasında yer alan bir tür serbest tartışmadır.  Öğretim elemanı problem ile ilgili olarak öğrencilere çeşitli sorular sorar.  Öğrencilerin problemin çözümü ile ilgili görüş ve düşünceleri alınır.  Beyin fırtınasının temel amacı, konu ile ilgili fikirler havuzu yaratmaktır.  Uzaktan eğitim derslerinde beyin fırtınası yöntemi, sohbet odalarında, uzaktan eğitim video veya sesli konferanslarla sanal sınıflarda, tartışma forumlarında, eşzamanlı veya eş zamanlı olmayan iletişim ortamlarında gerçekleştirilebilir.  Ancak eş zamanlı iletişim ortamları beyin fırtınası için en uygun ortamdır. Beyin Fırtınası

34   Gerçek hayat olaylarının yapay olarak canlandırılmasıdır.  Öğrenciyi gerçek ortamlarda yetiştirmenin güç, tehlikeli ve masraflı olduğu durumlarda gerçeğin bir benzeri üzerinde çalışma ve yetişme olanağı sunduğu için etkili yöntemdir.  Uzaktan eğitim derslerinde benzetimler için özel yazılımlar geliştirilerek sanal sınıf ya da sanal laboratuvarlarda kullanılabilir. Benzetim

35   Uzaktan eğitim ortamlarında soru- cevap yöntemi çok önemlidir. Dersin sorumlusunun formüle ettiği soruları öğrencilerin sanal sınıflarda, sohbet odalarında, forumlarda sözel yanıtlamalarına dayanan bir öğretim yöntemidir.  Uzaktan eğitim ortamlarında Sohbet odaları, uzaktan eğitim video, sesli konferans, sanal sınıf, tartışma tahtaları, yansıtma forumları kullanılarak eş zamanlı ve eş zamansız kullanılabilir. Soru-Cevap

36   Rol oynama öğrencilerin iletişim kurma, bireysel yeteneklerini geliştirme gibi sosyal beceriler edinmelerine olanak sağlar.  Uzaktan eğitim derslerinde rol yapma etkinliği için sohbet odaları, uzaktan eğitim video, video-teyp ve konferanslar veya eş zamansız tartışma forumları kullanılabilir. Rol Yapma

37   Uzaktan eğitim eğitimde oyun yöntemi, oyun formatını kullanarak öğrencilerin ders konularını öğrenmesini sağlayan ya da problem çözme yeteneklerini geliştiren yazılımlar ile gerçekleştirilebilir.  Münazara: Münazaralar eş zamanlı olarak sohbet odalarında, sanal sınıflarda gerçekleşebileceği gibi, eş zamanlı olmayan tartışma forumlarında, e posta iletişim ortamları ile günlerce sürebilir. Eğitsel Oyunlar ve Münazara Tekniği

38   Belli bir konunun uzmanlarının (3-5 kişi), bir yöneticinin başkanlığında o konuyu derinliğine işlemeleridir.  Panelde araştırma yapan gruba çeşitli sorular sorulur.  Panellerde konunun araştırılması ve diğer öğrencilere belirli bir sürede sunulması için, sohbet odaları ve sesli/görüntülü video konferans sistemi ile sanal sınıflarda yapılması uygundur. Panel Tekniği

39   Küçük bir grubun belli bir konuda geniş bir kitleye uzman bilgisi aktarması (panel) ve daha sonra da dinleyicilerden gelecek sorulara cevap vermesidir.  Sohbet odaları ve sesli/görüntülü video konferans sistemi ile sanal sınıflarda yapılması uygundur. Forum Tekniği


"Ebru AKÇAHalenur SÜR.  1. Davranışçı Kuramlar 1.1. Klasik Koşullanma 1.2. Bağ Kuramı 1.3. Edimsel Koşullanma 1.4. J.B Watson ve Davranışçılık 2. Bilişsel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları