Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ LETMEN İ N TEMEL FONKS İ YONU: YÖNET İ M YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC Kaynak: Nevin Seyyah 1 YÖNT 101 – İŞLETMEYE GİRİŞ I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ LETMEN İ N TEMEL FONKS İ YONU: YÖNET İ M YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC Kaynak: Nevin Seyyah 1 YÖNT 101 – İŞLETMEYE GİRİŞ I."— Sunum transkripti:

1 İŞ LETMEN İ N TEMEL FONKS İ YONU: YÖNET İ M YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC Kaynak: Nevin Seyyah 1 YÖNT 101 – İŞLETMEYE GİRİŞ I

2 TEMEL KAVRAMLAR: YÖNET İ M: amaçların etkili ve verimli bir biçimde gerçekle ş tirilmesi için bir insan grubunda i ş birli ğ i ve e ş güdümleme sa ğ lamaya yönelik olarak sürdürülen çalı ş maların tümünü ifade etmektedir. YÖNET İ M: i ş letmenin elindeki kaynaklarını (do ğ al kaynaklar, insan kayna ğ ı, sermaye, hammadde, makine) planlayarak, örgütleyerek, yürüterek, koordine ve kontrol ederek, etkili ve verimli bir ş ekilde kullanması suretiyle amaçlarını gerçekle ş tirmesi sürecidir. YÖNET İ C İ : karı ve riski ba ş kalarına ait olmak üzere mal veya hizmet için üretim unsurlarının alımını yapan veya yaptıran, bunları belli ihtiyaçları doyurmak amacına yönelten, i ş letmeyi giri ş imci adına çalı ş tırma sorumlulu ğ u olan kimsedir.

3 TEMEL KAVRAMLAR: PROFESYONEL YÖNET İ C İ : yönetim i ş ini bir meslek olarak yapan ki ş idir ve i ş letmenin sahibi haline gelmeden giri ş imcinin yaptı ğ ı her i ş i yapan ve bu hizmetleri kar ş ılı ğ ında aylık alan kimselerdir. Etkinli ğ i ve verimlili ğ i gözetlemelidir, İ nsancıl davranı ş içinde olmalıdır, E ş itlikçi, açık ve güvenilir olmalıdır, Esnek olmalı ve gizlili ğ e özen göstermelidir, Kendini ve çalı ş anlarını örgütü ile bütünle ş tirebilmelidir.

4 TEMEL KAVRAMLAR: Yönetici terimi ve kavramı yerine kullanılan ba ş lıca kavramlar ş unlardır:  Lider (Önder) Ba ş kalarını belirli bir amaç do ğ rultusunda davranmaya sevk eden etkileyen ki ş idir.  Koç (Coach-Ö ğ retici),ö ğ rencinin performansının nerelerde ve nasıl geli ş tirilmesi gerekti ğ ini bilen geribildirim veren ve ö ğ rencinin özgüvenini artıran ki ş idir. Gözlemleyici, yorumcu ve geri bildirim vericidir.Ö ğ rencinin yanındadır fakat ona karı ş maz, onu gözlemler ve tüm sorunlarını cevaplamaya hazırdır.  Mentor (Koruyucu, Hami, Himaye eden),genç ve tecrübesiz yöneticilerin yöneticilik yeteneklerini geli ş tirmelerine yardımcı olan tecrübeli yöneticilerdir.  Kolayla ş tırıcı (Facilitator),yöneticiye ve çalı ş ana, kariyerlerine ili ş kin dü ş üncelerini ilgi duydukları konuları ve hangi yeteneklerini arz edebileceklerini netle ş tirmelerine yardımcı olan ki ş idir.  Mümkün Kılıcı (Enabler),çalı ş anların daha üstün bir performansa ula ş abilmeleri ve sahip oldukları yetenekleri tam olarak ortaya koyabilmeleri için gerekli ortamı yaratır.  Destekleyici (Sponsor).örgütlerde yöneticileri, genç, tecrübesiz,kıdemsız olanların daha fazla sorumluluk, yetki, terfi almaları ve güç kazanlamaları için destekler

5 TEMEL KAVRAMLAR: YÖNET İ C İ BECER İ LER İ : Yöneticilerin örgüt içinde ba ş arılı olabilmek için bazı becerilere sahip olmaları gerekir. Bu beceriler:  Kavramsal Beceri  İ nsan İ li ş kileri  Teknik Beceri

6 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ KLAS İ K (GELENEKSEL) YÖNET İ M TEOR İ S İ : Verimlilik çözümleri ve i ş letmeler için getirilen yönetsel öneriler yönetim tarihçileri tarafından klasik yönetim kuramı olarak ele alınmı ş tır. Bu kuramın 3 önemli ismi Taylor, Fayol ve Weber’dir. Klasik örgüt kuramının ilk aya ğ ı olan bilimsel yönetim yakla ş ımı, 1900’lerin ba ş ında Frederick Winslow Taylor (1856-1915) tarafından geli ş tirilmi ş tir. Taylor, i ş leri en küçük bile ş enlerine ayırmı ş, hareket ve zaman etütleriyle her i ş in standartlarını belirlemi ş, i ş bölümü ve uzmanla ş ma kavramları üzerinde durmu ş, ustaba ş ı ile çalı ş an ayrımını netle ş tirmi ş, performansa dayalı ücret sistemini geli ş tirmi ş ve ergonomi üzerinde çalı ş malar yapmı ş tır.

7 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ Kuramın ikinci aya ğ ı yönetsel teori, Fransız mühendis Henry Fayol (1841-1925) tarafından ortaya atılmı ş tır. Fayol, yönetimin evrensel ilkelerini, yönetimin süreçlerini ve yöneticinin sahip olması gereken özellikleri belirlemi ş tir. Kuramın üçüncü ve son aya ğ ı olan bürokrasi modeli ise Alman iktisatçı ve sosyolog Max Weber (1864-1920) tarafından geli ş tirilmi ş tir. Weber, örgütlerde hukuki yetkiyi, denetlenebilirli ğ i, otoritenin i ş ile sınırlılı ğ ını, tüm karar ve i ş lemlerin yazılılı ğ ını getirmi ş tir.

8 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ Klasik yakla ş ımın odaklandı ğ ı 3 temel konu vardır. Odaklanılan konular a ş a ğ ıda belirtilmi ş tir: 1. Örgütün sahip oldu ğ u kaynakların daha etkin bir ş ekilde kontrol edilip kullanılmasını sa ğ lamak. 2. Genel örgüt ilkeleri olu ş turmak. 3. En iyi örgütsel yapıyı olu ş turmak.

9 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ B İ L İ MSEL YÖNET İ M YAKLA Ş IMI: Öncülü ğ ünü Frederick Taylor’un yaptı ğ ı; Henry Gannt, Frank ve Lillian Gilbert, Harrington Emerson, gibi ara ş tırmacı ve yazarların da katkıda bulundu ğ u bu yakla ş ımda, yönetim fonksiyon ve ilkeleri ile tek bir yönetim teorisine ula ş maya çalı ş ılmaktadır. Taylor’un dikkatini i ş letmelerdeki düzensizlik, kötü yönetim ve özellikle israf ve kayıplar dikkatini çekmi ş tir.

10 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ Bilimsel yönetimin temelleri 4 genel ilkede toplanmı ş tır. 1. En iyi tek yol, 2. İş görenlerin bilimsel yöntemlerle seçilmesi, 3. Finansal güdüleme araçları, 4. İş bölümü. Bu anlayı ş ın sonucu olarak zaman etüdü, i ş ekonomisi, te ş vikli ücret sistemleri, i ş standartları ve çalı ş malar yaygın hale gelmi ş tir.

11 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ YÖNET İ M SÜREC İ YAKLA Ş IMI: Bu yakla ş ımın öncüsü Henry Fayol, örgüt tasarımı, örgütün ve yönetimin fonksiyonları ve yönetim ilkeleri açısından yönetime yukarıdan bakarak üst kademe yönetim birimini geli ş tirmeye çaba sarf etmi ş tir. Fayol’a göre, teknik, ticari, finansal, muhasebe, güvenlik olmak üzere gruplandırılan i ş letme faaliyetlerinden biri de yönetim faaliyetidir. Fayol’a göre yönetim faaliyeti bir süreç olup; planlama, organize etme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarından olu ş maktadır.

12 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ İ leriyi Görme (Planlama) Örgütleme (Organize Etme) Kumanda Etme (Yürütme) Koordinasyon Kontrol Henry Fayol’a göre yönetim ilkeleri a ş a ğ ıda belirtilmi ş tir: İş bölümü Departmanla ş ma Emir-komuta birli ğ i Hiyerar ş ik Yapı Kontrol Alanı Yetki ve Sorumluluk Denkli ğ i

13 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ 3 tür yetki vardır.: 1. Hiyerar ş ik Yetki (Komuta yetkisi) 2. Kurmay Yetki 3. Fonksiyonel Yetki Amaç Birli ğ i, Yetki Devri.

14 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ BÜROKRAS İ YAKLA Ş IMI: Bürokrasi, belli bir örgütlenme ve yönetim biçimi olup 1900’lerin ba ş ında E.M. Weber tarafından geli ş tirilmi ş tir. Modelin özellikleri: Biçimsel yetki ve görevler, kanun, kaide ve yönetsel kararlarla önceden tespit edilmi ş tir. Görev ve yetkiler, bir hiyerar ş i ve makamlar sistemi olu ş turacak biçimde düzenlenmi ş tir. Astlar, üstlerin emirlerine i ş gal ettikleri makamın temsil etti ğ i gayrı ş ahsi ve yasal yetkiye dayandı ğ ı için uyarlar. İ li ş kiler ve haberle ş me yazılı olarak yürütülür ve bütün bu yazılı evrak örgütün kalem te ş kilatında toplanır. Görevlere, özel e ğ itim görmü ş memurlar atanır. Görevler, önceden belirlenmi ş, ö ğ renilmi ş ve ö ğ retilebilen genel kaidelere uygun biçimde yürütülür. Örgütün özgürlü ğ ünün korunması için, örgütsel kaynaklar dı ş denetimden uzak tutulur.

15 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ NEOKLAS İ K (DAVRANI Ş SAL) YÖNET İ M TEOR İ S İ : Özellikle 1924-1933 yılları arasında Elton Mayo ve arkada ş ları tarafından Western Electric Fabrikaların’nda gerçekle ş tirilen Hawthorne Ara ş tırmaları, bu kuramın temel ta ş ını olu ş turmu ş tur. Aydınlatma, havalandırma, ısıtma, molalar ve verimlilik arasındaki ili ş kiyi inceleyen ara ş tırmalar, sürpriz sonuçlara ula ş mı ş tır.

16 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ Çalı ş an davranı ş larında sosyal ihtiyaçların rolü önemlidir, Çalı ş anlar her zaman rasyonel hareket etmez. Örgüt, teknik de ğ il sosyal bir sistemdir. Örgütte biçimsel olmayan gruplar vardır. Gruplar, insanın alı ş kanlıklarını, de ğ er yargılarını ve amaçlarını etkiler. Yöneticiler baskıcı de ğ il destekleyici, yol gösterici olursa verimlilik artar.

17 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ Neoklasik teorinin i ş hayatına getirdi ğ i yenilikler ve çözüm önerileri: İş geni ş letme, İş zenginle ş tirme, Rotasyon, Kararlara katılım, Adem-i merkeziyet, Biçimsel olmayan grupların örgüt yararına kullanımı. Neoklasik yönetim teorisi insan ili ş kileri yakla ş ımı ve klasik yönetim dü ş üncesinin karı ş ımından olu ş an bir dü ş ünce sistemidir.

18 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ Hawthorne Ara ş tırmaları temelde klasik yakla ş ımın iki ana yakla ş ımını sınamak amacıyla gerçekle ş tirilmi ş tir. Bu yakla ş ımlar: İş yerinin fiziksel ş artlarıyla çalı ş anların verimi arasında olumlu bir ili ş ki vardır. İ nsan en yüksek düzeyde kazanç elde etmek ister. Ona en yüksek kazancı sa ğ layacak bir yönetim kurulmalı ve birey dı ş arıdan yönetilmelidir. Hawthorne Ara ş tırmaları’nda ı ş ıklandırma, dinlenme araları, daha kısa çalı ş ma süreleri gibi konularla verimlilik arasında bir ili ş ki olup olmadı ğ ı ara ş tırılmı ş tır.

19 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ Hawthorne Ara ş tırmaları’nın Çalı ş an Ki ş ilerle İ lgili Bulguları: Çalı ş anların çalı ş ma arkada ş ları tarafından kabul edilme, takdir ihtiyacının maddi ödüller kadar, hatta daha önemli oldu ğ unu ortaya çıkarmı ş tır. Çalı ş anların ait oldukları gruplar içinde çalı ş ma arkada ş larıyla rekabet etmek istemedi ğ ini, grup baskısından çekindi ğ ini göstermi ş tir. Hawthorne Ara ş tırmaları’nın Örgütlerle İ lgili Bulguları: Ara ş tırma bulguları örgütlerin kısımları arasında kar ş ılıklı ba ğ ımlılık bulunan sosyal bir sistem oldu ğ unu göstermi ş tir.

20 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ 1. McGergor’un X-Y Teorisi: Bu teoriye göre, yöneticilerin davranı ş ları ile insanları nasıl algıladıkları arasında do ğ ru orantı vardır. X tipi yöneticilere göre; insanlar çalı ş maktan ho ş lanmaz, sorumluluktan kaçar dolayısıyla i ş i yapmaları için bunları zorlamak, sıkı bir ş ekilde kontrol etmek ve cezalandırmak gerekir. Y tipi yöneticilere göre ise, çalı ş anlar tembel de ğ ildir, gerekli ortam olu ş turuldu ğ u takdirde çalı ş ma zevk haline getirilebilir, sorumluluktan kaçmaz ve ö ğ renme e ğ ilimi gösterir, insan kendini kontrol edip yöneterek örgütün amaçlarına katkıda bulunabilir. Dolayısıyla Y tipi yönetici danı ş macıdır, motivasyon sa ğ lar, sıkı kontrolden kaçınır.

21 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ 2. Likert Sistem 1 – Sistem 4 Modeli: Bir yöneticinin davranı ş larını bir uçta sistem 1 (istismarcı demokratik), sistem 2 (yardımsever otokratik), sistem 3 (katılımcı), sistem 4 (demokratik) olmak üzere gruplamak mümkündür. 3. Chris Argyris Olgun ve Olgun Olmayan Ki ş i Modeli: Modele göre, olgun olmayan ki ş i pasif, ba ğ ımlılık taraftarı iken; olgun ki ş i aktif, ba ğ ımsızlık yanlısı ve uzun vadeli bakı ş açısına sahip olma özelliklerini ta ş ır.

22 YÖNETİM BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ MODERN (ÇA Ğ DA Ş ) YÖNET İ M TEOR İ S İ : Modern yönetim yakla ş ımı sistem ve durumsallık yakla ş ımları olmak üzere ikiye ayrılmı ş tır. 1. Sistem Yakla ş ımı: bilimsel disiplin olmaktan ziyade, olaylara ve durumlara bakı ş tarzı olup; yönetim olaylarını ba ş ka olay ve dı ş çevre ş artlarıyla ili ş kili olarak incelemekte kullanılır. 2. Durumsallık (Ko ş ulsallık) Yakla ş ımı: her yerde ve ko ş ulda geçerli olan bir örgüt yapısının olmadı ğ ını, örgütle ilgili her ş eyin durum ve ko ş ullara ba ğ lı oldu ğ unu vurgular.

23 ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR TOPLAM KAL İ TE YÖNET İ M İ : Toplam kalite yönetimini olu ş turan temel ilkeler a ş a ğ ıda sıralanmı ş tır: Mü ş teri odaklı olmak ( İ ç mü ş teri-Dı ş mü ş teri), Önce insan anlayı ş ı, Tam katılım, Sürekli geli ş me ve iyile ş tirme (KAIZEN), Liderlik. ÖZ YETENEK: Bir i ş letmeyi di ğ er i ş letmelerden ayıran, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen, bilgi, beceri, yetenektir.

24 ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR DI Ş KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): Örgütün her i ş i kendisinin yapması yerine, asıl faaliyet alanı dı ş ındaki i ş leri, bu i ş lerde uzmanla ş mı ş olan ba ş ka örgütlere yaptırmasıdır. Dı ş kaynak kullanımının örgüte sa ğ ladı ğ ı yararlar; maliyetlerin dü ş ürülmesi, kaynakların daha etkin kullanılması, örgüt yapısını küçülterek daha esnek ve hızlı hareket edebilir hale gelmesi sıralanabilir. Ş EBEKE ÖRGÜTLER: Ortak giri ş im (joint venture) ve dı ş kaynak kullanımının bir sonucu olup bir ürün için gerekli kaynak ve faaliyetlerin tek bir örgütün bünyesinde toplanması yerine, farklı örgütlere da ğ ıtılmasıdır.

25 ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR DE ĞİŞİ M MÜHEND İ SL İĞİ (Reengineering): De ğ i ş im mühendisli ğ i, örgütte tüm i ş yapma tarzı ve süreçlerinin kökten gözden geçirilip de ğ i ş tirilmesidir. KIYASLAMA (Benchmarking): Kıyaslama, hızla de ğ i ş en rekabet ko ş ullarında kaliteyi sa ğ lamak, süreçleri iyile ş tirmek, mü ş teri memnuniyetini, i ş letme performansını ve rekabet edebilme gücünü artırmak için ö ğ renmenin ve geli ş menin sonsuz süreçler oldu ğ unun bilincine varıp, di ğ er örgütlerle kıyaslamak suretiyle, taklide yer vermeden, yaratıcılık katarak en iyi uygulamaları uyarlamaktır.

26 ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR KÜÇÜLME (Downsizing): Küçülme, bir örgütün verimlilik ve/veya etkinli ğ ini artırmak için bilinçli olarak, kalıcı bir biçimde personel azaltmaya ba ş vurmasıdır. Ö Ğ RENEN ÖRGÜTLER: Ö ğ renen örgüt ortamı, ki ş ilerin kendi gerçeklerini ve geleceklerini nasıl yaratacaklarını ve de ğ i ş tirebileceklerini ke ş fettikleri bir yerdir. Temelde bir zihniyet de ğ i ş ikli ğ i gerçekle ş tirmeye yarayan ilkelere (sistem dü ş üncesi, bireysel ustalık, zihinsel modeller, ortak vizyon, ekip halinde ö ğ renme) gereksinim duyulmaktadır.

27 ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR KR İ Z YÖNET İ M İ : Kriz, zorunlu ve plansız bir de ğ i ş imin ortaya çıkarmı ş oldu ğ u baskı durumu ve bu durumdan çıkmak için insanların bir denge arayı ş ı için gerilimi girmesi ile ilgilidir. Genel anlamı itibariyle kriz, istikrarsız, düzenleme gerektiren bir durumdur. Kriz dönemlerinin en belirgin özelli ğ i belirsizliktir. Krizin dikkat çeken 3 temel özelli ğ i tehdit, zaman baskısı ve sürpriz olarak sıralanmaktadır. İş letmelerde krizlere neden olan faktörler: 1. İş letme Dı ş ı Çevre Faktörleri, 2. İş letme İ çi Faktörler, Kriz yönetimi, kriz durumunu ortadan kaldırmak için planlı, sistematik ve rasyonel bir ş ekilde uygulanan faaliyetler toplulu ğ udur.

28 KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİ Kriz sinyalinin alınması Hazırlık koruma Krizi denetim altına alma Normal duruma dönü ş Ö ğ renme ve de ğ erlendirme

29 ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR PERSONEL İ GÜÇLEND İ RME: çalı ş anın bilgi, beceri, yetki ve önceden belirlenmi ş sınırlar içinde karar verme, hareket etme iste ğ inin bulunması durumudur. KURUMSAL YÖNET İ M: örgütün yönlendirildi ğ i ve kontrol edildi ğ i sistem olarak tanımlanabilir ve esasen örgüt yönetimi; yönetim kurulu, hissedarları ve di ğ er çıkar grupları arasındaki ili ş kiler dizisini kapsar. Kurumsal yönetimin ilkeleri ş unlardır: a) Ş effaflık b) Hesap Verebilirlik c) Sorumluluk d) Adaletlilik

30 ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR YALIN YÖNET İ M: daha iyi,daha hızlı ve daha ucuz; daha az mekana, bulu ş a ve çalı ş ma saatine ihtiyaç duyan; israflı uygulamaları ortadan kaldıran bir sistemdir. Yalın Organizasyonlar, yapısında hiçbir gereksiz unsur ta ş ımayan ve hata, maliyet, stok, i ş çilik, geli ş tirme süreci, üretim alanı, fire, mü ş teri memnuniyetsizli ğ i, gibi unsurların en aza indirgendi ğ i yapılardır. Yalın Dü ş ünce, Japon kültürünü temel alarak geli ş en, mü ş teri odaklı de ğ eri temel alan ve israflardan kurtularak sürekli daha iyiye ula ş ma çabasıdır.

31 ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR Japon usulü yönetimi di ğ er yönetim uygulamalarından ayıran ş ey, ömür boyu i ş güvencesidir. Japon toplumunda ki ş iler topluma yararlı olabildikleri ölçüde de ğ er kazanabilmektedir. Yalın dü ş üncede önemli unsurlar ş unlardır: 1. Saygı, 2. Ekip çalı ş ması, 3. Kaizen, 4. Genchi Gembutsu, 5. Zorlama.

32 ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR Yalın Yönetimde Liderlik: Yalın yönetimde liderler bir sonraki adımı ş ekillendirmek üzere, tam gerekti ğ i zamanda ve hep ş irket içinden çıkmı ş lardır; çünkü yalın yönetimler liderlerini satın almak yerine kendileri yeti ş tirir. Yalın Yönetiminde İ nsan: Japon dü ş üncesinde önce insan gelir. Yalın yönetiminde insanın, kurumun en de ğ erli varlı ğ ı ve onun bilgisine, becerisine yapılan yatırımın rekabet edilebilirli ğ in gere ğ i oldu ğ u inancı payla ş ılmaktadır.

33 ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR Yalın Yönetimde Problem Çözme: Japonlar dünyanın en az özür dileyen insanlarıdır. Çünkü hata yapmamaya ş artlanmı ş lardır. Yalın üretimde hata, hemen zaman kaybetmeden düzeltilir. Ertelemek, daha sonra daha büyük kayıplara neden olabilir. Yalın Yönetimde Kalite ve Mü ş teri Memnuniyeti: Yalın yöneticilerin i ş i tüketicileri dinlemek, istenen gerçek de ğ eri ortaya çıkarmak ve sonra el birli ğ iyle istenen de ğ eri sa ğ layan yeni süreçler yaratmaktır. Yalın Yönetimde Takım Çalı ş ması: Ya ş amdaki önemli her ş ey, ortak çabaların sonucu ya da bir ekip çalı ş masının ürünüdür.


"İŞ LETMEN İ N TEMEL FONKS İ YONU: YÖNET İ M YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC Kaynak: Nevin Seyyah 1 YÖNT 101 – İŞLETMEYE GİRİŞ I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları