Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ Sakarya İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ Sakarya İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü."— Sunum transkripti:

1 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ Sakarya İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü

2 Her ş eyden önce e ğ itimin temel i ş levinin, insana insan olarak saygı duymayı kazandırması, insan olmayı ve insan olarak kalmayı ba ş arabilmesine yardımcı olması gerekmektedir. ABD’de Bir lise Müdürünün he yıl okulun açılı ş ında ö ğ retmenlerine gönderdi ğ i mektubu okumak istiyorum: “Bir toplama kampından sa ğ kurtulmu ş insanlardan biriyim.Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gerekenleri gördü.; iyi yeti ş mi ş mühendislerin in ş a etti ğ i gaz odalarını, iyi yeti ş mi ş doktorların zehirledi ğ i çocukları, i ş ini iyi bilen hem ş irelerin öldürdü ğ ü bebekleri, lise ve üniversite mezunu insanların vurdu ğ u, yaktı ğ ı kadın ve çocukları… E ğ itimden bu nedenle ku ş ku duyuyorum. Sizlerden istedi ğ im ş udur. ö ğ rencilerinizin insan olmaları için çaba harcayın, çabalarınız bilgili canavarlar, becerili psikopatlar üretmesin. Okuma, yazma, matematik…tüm bunlar çocuklarımızın daha fazla insan olmalarına yardımcı olursa, ancak o zaman önem ta ş ır… (Sabri Büyükdüvenci- Ankara Üniv. Dil Tarih Co ğ rafya Fak.)

3 PROJENİN ADI: DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ

4 PROJENİN AMACI Sakarya ili ilkö ğ retim ve ortaö ğ retim ö ğ rencilerine “Milli,Evrensel ve Etik De ğ erler Bilincini” ve “ İ nsan Hakları ve Demokrasi” kültürünü kazandırmak

5 PROJEN İ N HEDEFLER İ :  İ lkö ğ retim ve orta ö ğ retim programlarındaki insan hakları ve demokratik vatanda ş lık kazanımlarının etkilili ğ ini artırmak,  İ nsan haklarının özünü olu ş turan “özgürlük,e ş itlik, ho ş görü, barı ş, dürüstlük ve do ğ ruluk” gibi temel insani de ğ erlerle beraber iyi niyet, incelik, saygı, sadakat, vefa, ölçülülük, yüreklilik, sorumluluk ve adalet gibi evrensel de ğ erler bilinci ve ya ş adı ğ ı toplumun ortak kültürel de ğ erlerini geli ş tirmek,

6  Kendi hak ve özgürlüklerinin farkında olmakla birlikte ba ş kalarının haklarına da saygı gösteren; içinde bulundu ğ u topluma kar ş ı görev ve sorumlulukları oldu ğ unu bilen ve kurallara uyan bireyler yeti ş tirmek,  Farklı görü ş, dü ş ünce, inanç, anlayı ş ve kültürel de ğ erlere ho ş görü ile bakabilen bireyler yeti ş tirmek,  Faklılıklara saygıyı güçlendirerek okul ortamını daha uzla ş macı ve ş iddetten uzak bir konuma getirmek,  Ö ğ rencilerin kendi potansiyellerini ke ş fetmelerini ve geli ş tirmelerine olanak sa ğ layıcı okul ortamı olu ş turmak.

7  Ö ğ rencilerin her ş eyi oldu ğ u gibi kabul eden de ğ il ara ş tırmacı ve sorgulayıcı bir özellik kazanmalarını sa ğ lamak,  Dü ş üncelerini rahatça ifade edebilen, yapılan ele ş tirilere açık olan ve ba ş kalarıyla i ş birli ğ i yapabilen bireyler yeti ş tirmek,  İ nsanlı ğ ı ilgilendiren sorunlara ve çevresine duyarlı, vatanını ve milletini seven dürüst bireyler yeti ş tirmek

8 PROJEN İ N GEREKÇES İ Toplumların çe ş itli konu ve alanlarda kendini yeti ş tirmi ş, giri ş imci, üretken ve çalı ş kan, ba ş kalarının haklarına saygılı, sevgi ve ho ş görü ekseninde hareket edebilen, do ğ ruluk, dürüstlük, yardımseverlik, adalet gibi etik de ğ erlerle donanmı ş insanlara ihtiyacı vardır. Bu de ğ erlerin kalıcı davranı ş lar haline getirilmesi için e ğ itimin ve okulun rolü tartı ş ılmaz görülmektedir. “Demokrasi, ancak tutum ve davranı ş lar düzeyinde, günlük ya ş amda uygulanarak ö ğ renilebilecek ve içselle ş tirilebilecek bir siyasal rejimdir”. Dolayısıyla demokrasi e ğ itimi, sadece kavram bazında de ğ il, demokratik de ğ erlerin ya ş antıya dönü ş mesiyle yapılır. Bu ba ğ lamda yeni uygulamalara ve bu çerçevedeki programların sosyal aktivite ve etkinliklerle desteklenmesine ihtiyaç vardır.

9 Projemiz; ö ğ rencilere ele ş tirel dü ş ünme, katılımcı ve diyaloga açık olma, i ş birli ğ i ve takım çalı ş ması yapabilme, tartı ş ma ve uzla ş ma kültürünü kazanma, kamuoyu olu ş turabilme, demokratik vatanda ş lı ğ ı ve liderli ğ i benimseme, ortak ya ş ama ait temel kavram ve de ğ erleri tanıma, insan hak ve özgürlüklerini tanıma ve koruma, hukuk kurallarına ve adalete ba ğ lılık gösterme, toplumsal sorunları ş iddetten uzak ve demokrasi kültürü temelinde çözebilme, hayattaki ço ğ ulculuk ilkesine ba ğ lı kalabilme, farklı kültürlere ve onların insanlı ğ a katkısına saygı gösterme gibi de ğ er, tutum ve becerilerin kazandırılmasında katkı sa ğ layacaktır.

10 PROJE UYGULAMA SÜREC İ VE ESASLARI İ limizdeki okullardan yedi ilkö ğ retim okulu ve iki ortaö ğ retim okulu tespit edilecektir. Bu okullardaki ö ğ retmenlere yönelik projeyle ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Hazırlanan anketler ö ğ rencilere (ilkö ğ retimde birinci ve ikinci kademe olarak ayrı ayrı) uygulanacaktır. Anketler toplanıp de ğ erlendirilecektir.( Okullarda anketlerin uygulanmasından ve proje kapsamındaki etkinliklerin koordinasyonundan rehber ö ğ retmenler ve “ İ nsan Hakları ve Demokrasi Kulübü” sorumlu olacaktır).

11 Proje kapsamındaki belirlenen okullarımızda “ İ nsan Hakları ve Demokrasi Kutuları” olu ş turulacak, ö ğ rencilere bu kutuların i ş levi konusunda bilgiler verilecektir. Ö ğ rencilere hakları ile ilgili dileklerini ve varsa problemlerini yazarak kutuya atmaları söylenecek, kutuda biriken bildirimler belli aralıklarla toplanıp de ğ erlendirilecek, sorunlara çözümler aranacaktır. Böylece altından kalkılamayacak sorunlar yerine, ba ş edilebilecek sorunlar yakla ş ımı benimsenecektir.

12 Proje kapsamında yapılandırılan etkinliklerle ö ğ rencilerin bu e ğ itim sürecine aktif katılımları sa ğ lanacaktır. Böylece ö ğ renciler resim yaparken, ş arkı söylerken, drama yaparken, oyun oynarken ö ğ reneceklerdir.

13 Bu çalı ş malara taraflar da dahil edilecek böylece ö ğ rencilerin dü ş üncelerini ifade edebilmelerine olanak sa ğ lanarak, okul kararlarına ve süreçlerine katılımları gerçekle ş tirilecektir. Okul ve sınıfta ş iddetten uzak; sevgi, saygı, anlayı ş ve ho ş görüye dayanan çok yönlü bir ileti ş im sa ğ lanarak “Demokratik okul ortamı” olu ş turulacaktır.

14 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ “HER AY BİR DEĞER” ETKİNLİĞİ UYGULAMA PLANI 2009- 2010 E Ğİ T İ M- Ö Ğ RET İ M YILI DE Ğ ERLER İ : Ş UBAT-MART : Saygı N İ SAN : Sevgi MAYIS : Sorumluluk HAZ İ RAN : De ğ erlendirme 2010- 2011 EĞİTİM- Ö ĞRETİM YILI DEĞERLERİ: EYLÜL- EKİM : Hoşgörü ve Saygı KASIM : Barış ve Uzlaşma ARALIK : İnsan Hakları ve Demokrasi OCAK- ŞUBAT : Ekip Ruhu/İşbirliği ve Dayanışma MART : Doğruluk ve Dürüstlük NİSAN : Özgürlük MAYIS : Güven HAZİRAN : Değerlendirme 2011- 2012 EĞİTİM- Ö ĞRETİM YILI DEĞERLERİ: EYLÜL- EKİM : Özdisiplin/ Özsaygı KASIM - ARALIK : Adalet/ Eşitlik/ Çoğulculuk OCAK- ŞUBAT : Dostluk/ Arkadaşlık/ Birlikte Yaşama Kültürü MART : Duyarlılık ve Sorumluluk (Toplumda Demokratik Yaşam: Sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, işbölümü, dayanışma) NİSAN : Şefkat/ Merhamet ve Yardımlaşma MAYIS : Ahde Vefa/ Güvenilirlik HAZİRAN : Değerlendirme

15 İ limizdeki ilkö ğ retim(ana sınıfı dahil) ve ortaö ğ retim ö ğ rencilerini kapsamaktadır. İ lk yıl için, 9 pilot okulda uygulanmı ş, daha sonra bu sayı 11 olmu ş ve bu yıl Mart ayı itibariyle tüm okullarımıza yaygınla ş tırılmı ş tır. PROJEN İ N KAPSAMI

16  BAHÇEL İ EVLER GAZ İ İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU  BEK İ RPA Ş A MEHMET GÖLHAN İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU  CAM İ L İ SA İ T FA İ K ABASIYANIK İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU  ERENLER YE Şİ LTEPE İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU  HANLI İ LKÖRET İ M OKULU  KARAOSMAN İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU  M İ THATPA Ş A Ş EH İ T AHMET AKYOL İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU NAMIK KEMAL İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU  ATATÜRK İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU P İ LOT OKULLAR  SAKARYA CEM İ L MER İ Ç SOSYAL B İ L İ MLER L İ SES İ  TES- İŞ ADAPAZARI ANADOLU L İ SES İ

17 Proje ile 2009- 2010, 2010- 2011 ve 2011- 2012 E ğ itim ve Ö ğ retim yılları hedeflenmektedir. İ lk yıl çıktıları do ğ rultusunda yaygınla ş tırılması devam ettirilmesi hedeflenmi ş tir. PROJE DÖNEM İ

18 PROJEN İ N YASAL DAYANAKLARI T.C. Anayasası 1739 sayılı Milli E ğ itim Temel Kanunu Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı İ lkö ğ retim Kurumları Yönetmeli ğ i Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Sosyal Kulüpler Yönetmeli ğ i Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Sosyal ve Kültürel Yarı ş malar Yönetmeli ğ i Dokuzuncu Be ş Yıllık Kalkınma Planı Madde 582 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 16 Ekim 2002 Tarihli "Demokratik Yurtta ş lık E ğ itimi Tavsiye Kararları”,2006 ; “Demokrasiyi Ö ğ renme ve Ya ş ama” sloganı do ğ rultusunda “Demokratik Okul Yönetimi” modeli (üye ülkelere yol gösterici nitelikte) Çocuk hakları sözle ş mesi (m.12-Çocuk katılımı) Okul Meclisleri projesi

19 SORUMLU B İ R İ MLER İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü İ lçe Milli E ğ itim Müdürlükleri Seçilen Pilot Okullar Pilot Okulun Okul Meclisleri Pilot okulun rehberlik servisi Proje kapsamındaki okulların ilgili kulüpleri: * İ nsan Hakları ve Demokrasi Kulübü *Çocuk Hakları Kulübü *Kültür ve Edebiyat Kulübü *Müzik Kulübü *Resim Kulübü *Tiyatro Kulübü *Sosyal Yardımla ş ma ve Dayanı ş ma Kulübü vb.

20 İŞ B İ RL İĞİ YAPILAN KURUMLAR Sakarya Büyük ş ehir Belediyesi Adapazarı Belediyesi Erenler Belediyesi Arifiye Belediyesi Serdivan Belediyesi Sosyal Hizmetler Kurumu/ Çocuk Yurdu Yöçeyder (Yetim Öksüz Çocukları E ğ itim ve Yardımla ş ma Derne ğ i ) SEDER (Sakarya E ğ itimciler Derne ğ i) SAKVA (Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı)

21 YÜRÜTÜLECEK SOSYAL VE KÜLTÜREL ETK İ NL İ KLER Resim Etkinlikleri (Resim Yarı ş ması) Kompozisyon / Öykü Yarı ş ması Ş iir Yarı ş ması Tiyatro-Drama Etkinlikleri Sunum Hazırlama Tarihi süreçteki insan hakları ve demokrasinin geli ş imine hizmet etmi ş ş ahsiyetler-fikir adamlarını ara ş tırma Tarihteki insan hakları mücadelelerini ara ş tırma Tartı ş ma / münazara etkinlikleri Sevgi,Barı ş ve karde ş lik konulu ş arkılar konseri düzenlenmesi De ğ erlerimizi konu alan panel, konferans, ş iir dinletileri hazırlanması İ çinde de ğ erlerimizi ve hak ve özgürlüklerimizi konu alan filmlerin izlenmesi Geliri “Sokak Çocukları Merkezi”ne, “Ya ş lılar Yurdu”na, “Sosyal Hizmetler Kurumu’ndaki kimsesiz çocuklara vb.” verilmek üzere kermes (yiyecek, içecek, okul öncesi etkinliklerinde ve Teknoloji Tasarım dersinde yapılan ürünlerin satılması) düzenlemek Çocuk Haklarına dayalı oyunlar düzenlemek ve oynamak Okul gazetesi çıkarmak Afi ş ve slogan hazırlama De ğ erlerimiz, hak ve özgürlüklerimiz ve sorumluluklarımız konusunda payla ş ımı ve katılımı sa ğ lamak amacıyla bir web sayfası olu ş turmak

22 PROJE SORUMLU B İ R İ M İ : SAKARYA M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü PROJE KOORD İ NATÖRÜ: Duriye AYDEN İ Z PROJE SORUMLU B İ R İ M İ VE KOORD İ NATÖRÜ

23 “HER AY B İ R DE Ğ ER” Örnek Etkinlikler Her ay bir “de ğ er” tespit edelim. Bununla ilgili resim, ş iir, kartlar, poster, güzel sözler, slogan vb. çalı ş maları yapıp sınıf ve okul panolarımızda sergileyelim. En iyi çalı ş mayı ödüllendirelim. Sene sonunda bütün çalı ş malarımızdan bir sergi düzenleyelim. De ğ er ; kısa, müzikli, e ğ lenceli bir oyunla ö ğ rencilere tanıtılır. Neler Yapabiliriz? Okul seçilen de ğ eri destekleyecek ş ekilde görsel malzemelerle süslenir.

24 Konunun çe ş itli yönleriyle ele alınaca ğ ı münazara, panel, konferans ve benzeri etkinliklerle çalı ş malar düzenlenir. Bu de ğ erle ilgili okul genelinde ve sınıflarda projeler planlanır. Bu de ğ erle özde ş le ş en ki ş iler okulda misafir edilir. Okul ve sınıf panoları düzenlenir. Yapaca ğ ımız çalı ş malar; ayın de ğ erinin tarifi destekleyen de ğ erler, zıt de ğ erler, ba ş ka dillerdeki kar ş ılıkları, bu de ğ erleri anlatan öyküler, örnek olaylar, bu konuda okunacak kitaplar, oyun tasarlama, filmleri kapsar.

25 ÖYKÜ/ SENARYO ÇALI Ş MASI “ÇOK İ Y İ DAVRANI Ş LAR BUNLAR” Bir konu ba ş lı ğ ı üzerinde kendi senaryolarını olu ş turma. Ö ğ renciler küçük skeçlerle hazırladıkları senaryoyu canlandırabilirler. Bu çalı ş ma önce okul bünyesinde gerçekle ş tirilir. Daha sonra farklı okullardan olu ş an gruplara sergilenebilir.

26 Kırsal bir okulun karde ş okul seçilmesi. Her türlü etkinlik ve sosyal aktivitelerin payla ş ılması. Kayna ş ma, arkada ş lık, dostluk, payla ş ma duygularının peki ş tirilmesi. KARDEŞ OKUL SEÇME PAYLA Ş MAK GÜZELD İ R

27 SORUMLULUK B İ L İ NC İ VE ÇEVRE E Ğİ T İ M İ BU BEN İ M Ç İ ÇE Ğİ M Ana sınıfı ö ğ rencilerine yönelik bir etkinlik. Her çocu ğ un bir çiçek yeti ş tirmesi gerçekle ş tirilir. Bütün sorumluluk ona aittir: Sular, uygun ortama koyar, sever. Her canlının ya ş am hakkı vardır. BEN İ MLE OYNAR MISIN? Birlikte oynayabilecekleri oyunlar tasarlamak ve oynamak.

28 SINIFIN DE Ğ ERL İ LER İ Her hafta ya da her ay, her sınıf için, yaptı ğ ı güzel bir davranı ş ından dolayı arkada ş larının taktirini kazanan bir ö ğ renci haftanın en de ğ erlisi seçilir. Sınıf kapısının üzerine yaptı ğ ı güzel davranı ş ı da yazılarak açıklanır.

29 ÇOCUK ES İ RGEME KURUMUNDAK İ YA Ş ITLARIYLA MEKTUPLA Ş MA Ö ğ rencilerin, birbirleriyle payla ş acakları çok ş ey olabilir. Bu etkinlik ile kazanılmı ş de ğ erlerin birbirine ö ğ retilmesi ve bazı de ğ erlerin de farkına varılması sa ğ lanır. Ö ğ rencilerin empati duyguları geli ş ir ve toplumsal duyarlılık kazanırlar. Aynı zamanda özel ya ş amın korunması (mektup kime aitse sadece o açabilir) ilkesi ö ğ renilmi ş olur. B İ Z B İ R A İ LEY İ Z

30 DEMOKRAT İ K YA Ş AM Yerel yönetimlerin hangi a ş amalardan geçerek yönetime geldiklerini, seçme/ seçilme hakkını, temsil ilkesini ö ğ renmek için, Belediye ba ş kanının, muhtarın okula davet edilmesi. Ö ğ rencilerle sohbet ortamı içinde sorularının cevaplanması.

31 BEN İ M DE B İ R F İ KR İ M VAR! Okul kurallarının olu ş turulmasında ö ğ rencilerin de katılımı sa ğ lanır. Ö ğ renciler bu konudaki fikirlerini okuldaki di ğ er arkada ş larına ve okul yönetimine anlatarak kabul ettirmeye çalı ş ırlar. Fikirler herkesi kucaklayıcı, tarafsız, hem ö ğ rencinin hem de okulun yararına olmalıdır. Örgencilerin kendilerinin koydukları kurallara uymaları için zorlama gerekmeyecektir. Böylece kuralların uygulanmasında iç denetim olgusu hayata geçirilmi ş olur.

32 ÖYKÜ YARI Ş MASI De ğ erlerimizi yansıtan öyküler, Haklarından yoksun bırakılmı ş bir çocu ğ un öyküsü” nü ve ya ş iddet davranı ş larını ya da barı ş çıl davranı ş ları konu alan bir öykü yarı ş ması düzenlemek DE Ğ ERLER VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA Şİİ R YAZMA YARI Ş MASI SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN? De ğ erlerimiz, hak ve sorumluluklarımızla ilgili senaryoların sonunu ö ğ renciler tamamlar Ş iir yazma yarı ş ması ile de ğ erler, insan hakları ve özgürlükler konusunda duyarlılı ğ ın artırılması sa ğ lanır.

33 B İ R İ Y İ L İ K YAP Okul çapında “Sosyal Yardımla ş ma ve Dayanı ş ma Kulübü” nün de deste ğ i ile bir “ İ Y İ L İ K T İ M İ ” olu ş turmak. İ yilik timine özel bir logo tasarlayıp, rozet olararak kullanmak. Yapılan çalı ş malarda okul ve çevresiyle, sivil toplum kurulu ş larıyla (Yöçeyder, Sakarya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sakarya Ya ş lılar Huzurevi Sakarya E ğ itimciler Derne ğ i…), velilerle i ş birli ğ i yapılacaktır.

34 PROJEN İ N MAL İ YET İ Sponsorlar tarafından kar ş ılanacaktır. Okulların bazı etkinliklerine il ve İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü destek olur. İ ZLEME VE DE Ğ ERLEND İ RME Ö ğ renci davranı ş ları gözlemlenir. Ara sıra yapılan anketler rehber ö ğ retmenler tarafından kontrol adilir.

35 Üç “S” yi hep uygulayın: Sevgi Saygı Sorumluluk

36 Söylediklerinize dikkat edin; dü ş üncelere dönü ş ür … Dü ş üncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönü ş ür… Duygularınıza dikkat edin; davranı ş larınıza dönü ş ür… Davranı ş larınıza dikkat edin; alı ş kanlıklarınıza dönü ş ür… Alı ş kanlıklarınıza dikkat edin; de ğ erlerinize dönü ş ür… De ğ erlerinize dikkat edin; karakterinize dönü ş ür… Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönü ş ür…

37 Uzm. Ö ğ t.- Av.Duriye AYDEN İ Z M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü PROJE YÜRÜTME B İ R İ M İ


"DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ Sakarya İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları