Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Embriyoloji  4.haftada laringotrakeal oluk,trakea  5.hafta primer tomurcuklar, ana bronşlar  7.hafta sekonder tomurcuklar,sağ 10-sol 9  Glandüler (

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Embriyoloji  4.haftada laringotrakeal oluk,trakea  5.hafta primer tomurcuklar, ana bronşlar  7.hafta sekonder tomurcuklar,sağ 10-sol 9  Glandüler ("— Sunum transkripti:

1 Embriyoloji  4.haftada laringotrakeal oluk,trakea  5.hafta primer tomurcuklar, ana bronşlar  7.hafta sekonder tomurcuklar,sağ 10-sol 9  Glandüler ( 0-5 ay), kanaliküler( 5-7 ay), alveoler ( 7.ay-doğum)  İç yüzey endoderm, plevra mezankim  20 milyon(doğum/600-700 milyon( 7-8 yaş)

2 Embriyoloji  Traekea-özofajiyal anomali,agenezis,aplasia  7.aydan önce doğanlarda yaşama şansı  poliserozite  Bebek ölüm riski

3 Anatomi- göğüs boşluğu ve solunum kasları İnspirasyon kaslarıekspirasyon kasları Diyafragma (%70)m.intercostalis interni m.intercostalis externim.rectus abdominis internus m.pectoralis majorm.quadratus lumbarum m.pectoralis minörm.transversus abdominis m.sternocleidomastoidusm.obliquus abdominus m.scalanius anteriorm.serratus posterior inferior m.serratus anterior m.latissumus dorsi  Diyafragmanın motor ve duyu lifleri Frenik sinir  Bazı duyu lifleri 5.-6. İnterkostal sinir

4 Anatomi- göğüs boşluğu ve solunum kasları  Diyafragma yorgunluğu/ KOAH  Yardımcı solunum kas kullanımı-obstruksiyon  Frenik sinir kesisi-solunum güçlüğü  Diyafragma kubbesi-klavikula üstü çukur  Diyafragma periferi-karın ağrısı

5 Anatomi-plevra  Viseral-parietal/ 50 ml sıvı  Parietal plevra ağrıya duyarlı  Viseral plevra ağrı lifi yok  Plevra gözükmez  Lenf drenajı mediastene  Damar;Parietal intercostal, viseral bronşiyal

6 Anatomi-plevra  Pnömoni-Tm, ağrı (+) = parietal tutulum  Plörezi-pnömotoraks  Sağda horizontal fissür; normal  Mediastinal LAP, plörezi  Sistemik basınç artışı;plörezi

7 Anatomi-akciğerler  Sağ akciğer sola göre daha büyük  Sağ karaciğer, sol mide fundusu ile komşu  Surrenal ve böbrekler ile komşu  Majör fissür; 2.torakal vertebra-6.İKA

8 Anatomi-akciğerler  Pnömonektomi;sağ % 55-sol % 45  Morgagni-Bochdalek,herni  Diyafragma yükselmesi, sinüs kapalılığı  Fizikmuayene; önden ve arkadan dinlemenin önemi

9 Anatomi-trakea ve bronşlar  10-14 cm, silyalar ile kaplı  Sağ ana bronş karina ile daha geniş açı  Trakea ve ana bronşlarda kıkırdak, uç havayollarında kıkırdak yok  Bronşlar arası bağlantı yok ama alveoller arasında Kohn delikleri

10 Anatomi-trakea ve bronşlar  Entübasyon tüpünün yeri  Sigaranın silyalar üzerine etkisi  Kistik fibroziste bronş hasarı  Yabancı cisim aspirasyonu % 75 sağa  Obstruktif akciğer hastalıklarında daha çok periferik havayolları etkilenir  Bronş tıkalı-atelektazi gelişmeyebilir

11 Anatomi-akciğer damarları  P.arter:sağ ventrikülden akciğerlere vena kanı getirir  P.venler alveoler kapillerlerden başlar ve dört kök halinde sol atriuma dökülür  Bronşiyal arterler aorta ve üst interkostal arterlerden çıkıp akciğeri besler (sistemik )  Bronşiyal venler p.venlere veya hemiazigos’a dökülür

12 Anatomi-akciğer damarları  P.arter basıncı artınca sağ kalp yetersizliği  Sol kalp yetersizliği veya mitral stenozda p.ven basıncı artar, akciğer ödemi  Bronş cidarında anevrizma-hemoptizi  Sol kalp yetersizliğinde bronş cidarında ödem; kardiyak astım

13 Anatomi-akciğer sinirleri  Anterior ve posterior pleksustan alır ağrı lifleri içermez  Vagustan gelen efferent lifler bronşları daraltır, sekresyonu artırır  Afferent vagus lifleri akciğerin gerilmesi ile ortaya çıkan Hering-Breuer refleksi ve öksürükle ilgilidir

14 Anatomi-akciğerin sinirleri  Akciğerler ve viseral plevra ağrıya duyarsız, biyopsi sırasında ağrı olmaz  Astım bronşiyalede vagus’un rolü, KOAH’da antikolinerjik kullanımı  Aspirasyon-öksürük-reflü  İnterstisyel akciğer hastalıklarında taşipne ve öksürük

15 Anatomi-akciğer lenfatikleri  Viseral lenfatikler toraks içi, parietal lenfatikler göğüs duvarının drenajını sağlar  Önce bronş etrafındaki lenf nodlarına, sonra hiler lenf nodlarına sonra solda duktus, torasikus-sağda trunkus lenfatikusa dökülür.  Boyun ve koltuk altı lenf bezleri ile anastomoz

16 Anatomi-akciğer lenfatikleri  Akciğer ve göğüs duvarı hastalıklarında LAP  Akciğer kanserinde tutulan LAP prognoz ilişkisi  şilotoraks  Mediastinoskopi  Skalen lenf bezi biyopsisi

17 Anatomi- mediasten  Üst mediasten; arkus aorta, trakea, özofagus, timus, lenf ganglionları  Ön mediasten;perikard ile sternum arası  Orta mediasten; kalp, perikard, aorta, trakea,büyük bronşlar, hiler LAP, büyük damarlar, frenik sinir  Arka mediasten;V.azigos, V.hemiazigos N.vagus, N. Splenikus, duktus torasikus

18 Anatomi-mediasten  ÖN-ÜST: Tiroid-teratom-timoma  ORTA: Bronş tm,sarkoidozis-tbc-lenfoma  ARKA: Nörinom  Ses kısıklığı-mediastinal invazyon – SOL;daha aşağı seviye – SAĞ; daha yukarı

19 AKCİĞERLERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ  GAZ ALIŞ-VERİŞİ –Ventilasyon –Perfüzyon –Difüzyon  O2 TAŞINMASI –O2 disosiyasyon eğrisi  SOLUNUM MEKANİĞİ –Kompliyans

20 AKCİĞERLERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ  Ventilasyon siklusu  Ventilasyonun kontrolü  Ventilasyon/perfüzyon dengesi  Difüzyonun özellikleri  Oksijen taşınmasını etkileyen faktörler  Solunum işini artıran mekanik faktörler

21 VENTİLASYON SİKLUSU Solunum dürtüsü İnspirasyon Gaz değişimi Dürtü kesilir ve Ekspirasyon Apne Solunum dürtüsü İnspirasyon

22 VENTİLASYON SİKLUSU Santral/periferik merkez Medulla spinalis Ön boynuz Solunum sinirleri Miyonöronal junction Solunum kası Göğüs duvarı Havayolu Difüzyon-perfüzyon alanı O2 taşınması

23 Ventilasyonun kontrolü  Santral solunum merkezi –Medullada, pH ( CO2’ye duyarlı)  Periferik solunum merkezi –Aort ve karotis cisimcikleri, PaO2’ye duyarlı  Hipoventilasyon;metabolik gereksinimin karşılanamaması sonucu hipoksemi ve hiperkapni  Hiperventilasyon;gerektiğinden fazla ventilasyon

24 Ventilasyonun kontrolü  Asidozda taşipne  Hipoksemi tedavisinde oksijen ! – KOAH’da CO 2 narkozu  Respiratuvar asidoz; aşırı dozda uyuşturucu, kafa travması,poliyomiyelit,polinöritis, kas hastalıkları, göğüs duvarı hastalıkları, plevra hastalıkları, obezite  Respiratuvar alkoloz; astım,pnömoni,interstisyel hastalıklar,emboli, metabolik asidoz  Cheyne stokes, Biot, Kussmaul; merkezi reseptörlerin değişiklikleri hemen algılayamaması

25 Ventilasyon/perfüzyon dengesi  Alveol ventilasyonu 4.5 lt/dakika  Kardiyak debi 5.0 lt/dakika V/Q=0.9  Ventilasyon apekslerde, Perfüzyon bazallerde iyi  V= normal, Q= kötü; ölü boşluk  V=kötü, Q= normal; şant  V/Q oranı bozulduğunda ortaya çıkan CO2 artışı hiperventilasyon ile düzeltilebilir ancak hipoksemi düzeltilemez

26 Ventilasyon/perfüzyon dengesi  Arter kan gazlarının parsiyel basınçlarını belirleyen V/Q dengesidir  V=Normal, Q= azalmış – Pulmoner emboli, A-V şant,  V=azalmış, Q= normal – Pnömoni, astım, KOAH  V=azalmış, Q=azalmış – Atelektazi, pnömonektomi, amfizem

27 DİFÜZYON  ALVEOL-KAPİLLER GAZ DEĞİŞİMİ -ALVEOL KAPİLLER ARASI DOKU KALINLIĞI -GAZLARIN PARSİYEL BASINCI -GAZLARIN ERİME HIZI ve MOLEKÜL AĞIRLIĞI -VENTİLASYON / PERFÜZYON * DLCO = 25 ml/dk/mmHg

28 DİFÜZYON  İnterstisyel akciğer hastalıkları  Sigara içilmesi,alveoler hemoraji  O2 yerine CO kullanılır – Erime hızı (02=0.024 vs CO=0.019) – Kapiller geçis süresi (0.25 vs 0.75)  Alveolokapiller blok vs V/Q dengesi

29 OKSİJENİN TAŞINMASI O2 SAT 99 90 70 50 0 27 50 60 100 PaO2 mmHg

30 Oksijeninin taşınması  Akciğerlerden dokulara kimyasal olarak hemoglobine bağlanmış olarak taşınır  PaO2 60 mmHg’nın altına düşünceye kadar O2 SAT değişmez – O2 tedavisinde hedef 60 mm Hg olmalı  Asidoz,CO2 retansiyonu,ateş eğriyi sağa kaydırır  Hipoksemi-hipoksi farkı – Hipoksemi; kanda O2 az (PaO2 < 60mmHg) – Hipoksi; dokuda O2 az (PaO2 60 mmHg)

31 Hipoksemi nedenleri  Ventilasyon/perfüzyon dengesizliği  Alveoler hipoventilasyon  Difüzyon bozukluğu  Anatomik-fizyolojik şant  Dolaşım bozukluğu  Solunan havada O2 azlığı

32 Hipoksemi nedenleri ODA HAVASI ALVEOL %mmHg % mmHg O221 149 14 100 CO20.03 0.2 6 40 AZOT79 563 80 568 HİPOKAPNİK/ NORMOKAPNİK HİPOKSEMİ HİPERKAPNİK  Hiperkapnik = Mekanik ventilasyon  Normokapnik hipoksemi= O2 tedavisi

33 Solunum mekaniği  Solunum işi sırasında harcanan enerji, akciğerlerin ve göğüs duvarının elastik direnci ( kompliyans) ile havayollarında hava akımının duvar sürtünme direncini yenmek için kullanılır  Aynı basınç altında şişirildiği takdirde düşük kompliyansa sahip akciğer,yüksek kompliyansa sahip akciğere göre daha az şişer

34 Solunum mekaniği  Akciğer ödemi,atelektazi, pnömoni, interstisyel hastalıklar, pnömokonyozlar, plevra hastalıkları, göğüs duvarı deformiteleri, obezite  Havayolu direnci artışı pletismograf ile doğrudan, veya pratikte solunum fonksiyon testleri( ZVK1) ve peak flow metre; astım, KOAH


"Embriyoloji  4.haftada laringotrakeal oluk,trakea  5.hafta primer tomurcuklar, ana bronşlar  7.hafta sekonder tomurcuklar,sağ 10-sol 9  Glandüler (" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları