Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Embriyoloji 4.haftada laringotrakeal oluk,trakea

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Embriyoloji 4.haftada laringotrakeal oluk,trakea"— Sunum transkripti:

1 Embriyoloji 4.haftada laringotrakeal oluk,trakea
5.hafta primer tomurcuklar, ana bronşlar 7.hafta sekonder tomurcuklar,sağ 10-sol 9 Glandüler ( 0-5 ay), kanaliküler( 5-7 ay), alveoler ( 7.ay-doğum) İç yüzey endoderm, plevra mezankim 20 milyon(doğum/ milyon( 7-8 yaş)

2 Embriyoloji Traekea-özofajiyal anomali,agenezis,aplasia
7.aydan önce doğanlarda yaşama şansı poliserozite Bebek ölüm riski

3 Anatomi-göğüs boşluğu ve solunum kasları
İnspirasyon kasları ekspirasyon kasları Diyafragma (%70) m.intercostalis interni m.intercostalis externi m.rectus abdominis internus m.pectoralis major m.quadratus lumbarum m.pectoralis minör m.transversus abdominis m.sternocleidomastoidus m.obliquus abdominus m.scalanius anterior m.serratus posterior inferior m.serratus anterior m.latissumus dorsi Diyafragmanın motor ve duyu lifleri Frenik sinir Bazı duyu lifleri İnterkostal sinir

4 Anatomi-göğüs boşluğu ve solunum kasları
Diyafragma yorgunluğu/ KOAH Yardımcı solunum kas kullanımı-obstruksiyon Frenik sinir kesisi-solunum güçlüğü Diyafragma kubbesi-klavikula üstü çukur Diyafragma periferi-karın ağrısı

5 Anatomi-plevra Viseral-parietal/ 50 ml sıvı
Parietal plevra ağrıya duyarlı Viseral plevra ağrı lifi yok Plevra gözükmez Lenf drenajı mediastene Damar;Parietal intercostal, viseral bronşiyal

6 Anatomi-plevra Pnömoni-Tm, ağrı (+) = parietal tutulum
Plörezi-pnömotoraks Sağda horizontal fissür; normal Mediastinal LAP, plörezi Sistemik basınç artışı;plörezi

7 Anatomi-akciğerler Sağ akciğer sola göre daha büyük
Sağ karaciğer, sol mide fundusu ile komşu Surrenal ve böbrekler ile komşu Majör fissür; 2.torakal vertebra-6.İKA

8 Anatomi-akciğerler Pnömonektomi;sağ % 55-sol % 45
Morgagni-Bochdalek,herni Diyafragma yükselmesi, sinüs kapalılığı Fizikmuayene; önden ve arkadan dinlemenin önemi

9 Anatomi-trakea ve bronşlar
10-14 cm, silyalar ile kaplı Sağ ana bronş karina ile daha geniş açı Trakea ve ana bronşlarda kıkırdak, uç havayollarında kıkırdak yok Bronşlar arası bağlantı yok ama alveoller arasında Kohn delikleri

10 Anatomi-trakea ve bronşlar
Entübasyon tüpünün yeri Sigaranın silyalar üzerine etkisi Kistik fibroziste bronş hasarı Yabancı cisim aspirasyonu % 75 sağa Obstruktif akciğer hastalıklarında daha çok periferik havayolları etkilenir Bronş tıkalı-atelektazi gelişmeyebilir

11 Anatomi-akciğer damarları
P.arter:sağ ventrikülden akciğerlere vena kanı getirir P.venler alveoler kapillerlerden başlar ve dört kök halinde sol atriuma dökülür Bronşiyal arterler aorta ve üst interkostal arterlerden çıkıp akciğeri besler (sistemik ) Bronşiyal venler p.venlere veya hemiazigos’a dökülür

12 Anatomi-akciğer damarları
P.arter basıncı artınca sağ kalp yetersizliği Sol kalp yetersizliği veya mitral stenozda p.ven basıncı artar, akciğer ödemi Bronş cidarında anevrizma-hemoptizi Sol kalp yetersizliğinde bronş cidarında ödem; kardiyak astım

13 Anatomi-akciğer sinirleri
Anterior ve posterior pleksustan alır ağrı lifleri içermez Vagustan gelen efferent lifler bronşları daraltır, sekresyonu artırır Afferent vagus lifleri akciğerin gerilmesi ile ortaya çıkan Hering-Breuer refleksi ve öksürükle ilgilidir

14 Anatomi-akciğerin sinirleri
Akciğerler ve viseral plevra ağrıya duyarsız, biyopsi sırasında ağrı olmaz Astım bronşiyalede vagus’un rolü, KOAH’da antikolinerjik kullanımı Aspirasyon-öksürük-reflü İnterstisyel akciğer hastalıklarında taşipne ve öksürük

15 Anatomi-akciğer lenfatikleri
Viseral lenfatikler toraks içi, parietal lenfatikler göğüs duvarının drenajını sağlar Önce bronş etrafındaki lenf nodlarına, sonra hiler lenf nodlarına sonra solda duktus, torasikus-sağda trunkus lenfatikusa dökülür. Boyun ve koltuk altı lenf bezleri ile anastomoz

16 Anatomi-akciğer lenfatikleri
Akciğer ve göğüs duvarı hastalıklarında LAP Akciğer kanserinde tutulan LAP prognoz ilişkisi şilotoraks Mediastinoskopi Skalen lenf bezi biyopsisi

17 Anatomi- mediasten Üst mediasten; arkus aorta, trakea, özofagus, timus, lenf ganglionları Ön mediasten;perikard ile sternum arası Orta mediasten; kalp, perikard, aorta, trakea,büyük bronşlar, hiler LAP, büyük damarlar, frenik sinir Arka mediasten;V.azigos, V.hemiazigos N.vagus, N. Splenikus, duktus torasikus

18 Anatomi-mediasten ÖN-ÜST: Tiroid-teratom-timoma
ORTA: Bronş tm,sarkoidozis-tbc-lenfoma ARKA: Nörinom Ses kısıklığı-mediastinal invazyon SOL;daha aşağı seviye SAĞ; daha yukarı

19 AKCİĞERLERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
GAZ ALIŞ-VERİŞİ Ventilasyon Perfüzyon Difüzyon O2 TAŞINMASI O2 disosiyasyon eğrisi SOLUNUM MEKANİĞİ Kompliyans

20 AKCİĞERLERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
Ventilasyon siklusu Ventilasyonun kontrolü Ventilasyon/perfüzyon dengesi Difüzyonun özellikleri Oksijen taşınmasını etkileyen faktörler Solunum işini artıran mekanik faktörler

21 Dürtü kesilir ve Ekspirasyon
VENTİLASYON SİKLUSU Solunum dürtüsü İnspirasyon Gaz değişimi Dürtü kesilir ve Ekspirasyon Apne

22 VENTİLASYON SİKLUSU Santral/periferik merkez Medulla spinalis
Ön boynuz Solunum sinirleri Miyonöronal junction Solunum kası Göğüs duvarı Havayolu Difüzyon-perfüzyon alanı O2 taşınması

23 Ventilasyonun kontrolü
Santral solunum merkezi Medullada, pH ( CO2’ye duyarlı) Periferik solunum merkezi Aort ve karotis cisimcikleri, PaO2’ye duyarlı Hipoventilasyon;metabolik gereksinimin karşılanamaması sonucu hipoksemi ve hiperkapni Hiperventilasyon;gerektiğinden fazla ventilasyon

24 Ventilasyonun kontrolü
Asidozda taşipne Hipoksemi tedavisinde oksijen ! KOAH’da CO2 narkozu Respiratuvar asidoz; aşırı dozda uyuşturucu, kafa travması,poliyomiyelit,polinöritis, kas hastalıkları, göğüs duvarı hastalıkları, plevra hastalıkları, obezite Respiratuvar alkoloz; astım,pnömoni,interstisyel hastalıklar,emboli, metabolik asidoz Cheyne stokes, Biot, Kussmaul; merkezi reseptörlerin değişiklikleri hemen algılayamaması

25 Ventilasyon/perfüzyon dengesi
Alveol ventilasyonu 4.5 lt/dakika Kardiyak debi lt/dakika V/Q=0.9 Ventilasyon apekslerde, Perfüzyon bazallerde iyi V= normal, Q= kötü; ölü boşluk V=kötü, Q= normal; şant V/Q oranı bozulduğunda ortaya çıkan CO2 artışı hiperventilasyon ile düzeltilebilir ancak hipoksemi düzeltilemez

26 Ventilasyon/perfüzyon dengesi
Arter kan gazlarının parsiyel basınçlarını belirleyen V/Q dengesidir V=Normal, Q= azalmış Pulmoner emboli, A-V şant, V=azalmış, Q= normal Pnömoni, astım, KOAH V=azalmış, Q=azalmış Atelektazi, pnömonektomi, amfizem

27 * DLCO = 25 ml/dk/mmHg DİFÜZYON ALVEOL-KAPİLLER GAZ DEĞİŞİMİ
-ALVEOL KAPİLLER ARASI DOKU KALINLIĞI -GAZLARIN PARSİYEL BASINCI -GAZLARIN ERİME HIZI ve MOLEKÜL AĞIRLIĞI -VENTİLASYON / PERFÜZYON * DLCO = 25 ml/dk/mmHg

28 DİFÜZYON İnterstisyel akciğer hastalıkları
Sigara içilmesi,alveoler hemoraji O2 yerine CO kullanılır Erime hızı (02=0.024 vs CO=0.019) Kapiller geçis süresi (0.25 vs 0.75) Alveolokapiller blok vs V/Q dengesi

29 OKSİJENİN TAŞINMASI O2 SAT 99 90 70 50 PaO2 mmHg

30 Oksijeninin taşınması
Akciğerlerden dokulara kimyasal olarak hemoglobine bağlanmış olarak taşınır PaO2 60 mmHg’nın altına düşünceye kadar O2 SAT değişmez O2 tedavisinde hedef 60 mm Hg olmalı Asidoz,CO2 retansiyonu,ateş eğriyi sağa kaydırır Hipoksemi-hipoksi farkı Hipoksemi; kanda O2 az (PaO2 < 60mmHg) Hipoksi; dokuda O2 az (PaO2 < veya > 60 mmHg)

31 Hipoksemi nedenleri Ventilasyon/perfüzyon dengesizliği
Alveoler hipoventilasyon Difüzyon bozukluğu Anatomik-fizyolojik şant Dolaşım bozukluğu Solunan havada O2 azlığı

32 Hipoksemi nedenleri ODA HAVASI ALVEOL % mmHg % mmHg
CO AZOT HİPOKAPNİK/ NORMOKAPNİK HİPOKSEMİ HİPERKAPNİK Hiperkapnik = Mekanik ventilasyon Normokapnik hipoksemi= O2 tedavisi

33 Solunum mekaniği Solunum işi sırasında harcanan enerji, akciğerlerin ve göğüs duvarının elastik direnci ( kompliyans) ile havayollarında hava akımının duvar sürtünme direncini yenmek için kullanılır Aynı basınç altında şişirildiği takdirde düşük kompliyansa sahip akciğer,yüksek kompliyansa sahip akciğere göre daha az şişer

34 Solunum mekaniği Akciğer ödemi,atelektazi, pnömoni, interstisyel hastalıklar, pnömokonyozlar, plevra hastalıkları, göğüs duvarı deformiteleri, obezite Havayolu direnci artışı pletismograf ile doğrudan, veya pratikte solunum fonksiyon testleri( ZVK1) ve peak flow metre; astım, KOAH


"Embriyoloji 4.haftada laringotrakeal oluk,trakea" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları