Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2 PNÖMONİ SINIFLAMA Oluştuğu yere ve hastanın immunitesi Anatomik ( Radyolojik ) bulgular Klinik seyri Etken

3 SINIFLAMA Pnömoninin oluştuğu yere ve hastanın bağışıklık durumuna göre: 1)Toplum kökenli pnömoni 2)Hastane kökenli pnömoni 3)Aspirasyon pnömonisi 4)Yaşlılık pnömonisi 5)Bağışıklığı baskılanmış hastalarda gelişen pnömoni Anatomik Bulgulara Göre: 1) Lober pnömoni 2) Lobüler pnömoni 3) İnterstitiyel pnömoni

4 Tipik Pnömoni - Klinik Akut başlangıç – Titreme ve ateş, terleme Prodüktif öksürük - Pürülan balgam Plevra tutulumu Lober infiltrat Lökositoz Başağrısı, bulantı-kusma, karınağrısı, diare, artralji, artrit eklenebilir.

5 Yaygın pnömoni; takipne, nefes darlığı > 65 yaş öksürük, ateş, pürülan balgam olmadan; Konfüzyon, bilinç bulanıklığı, takipne, hipotermi,derin halsizlik + radyolojik bulgu Tipik Pnömoni - Klinik

6 Fizik Muayene Bulguları Lober pnömoni Eksudasyon dönemi; inspiryum sonu ince raller Konsolidasyon dönemi; vibrasyon torasik artar, perküsyonda matite, oskültasyonda ince raller azalır / kaybolur, solunum sesleri şiddetlenir (bronşiyal solunum) Rezolüsyon dönemi; konsolidasyon bulguları kaybolur, inspiryum sonu ince raller artar.

7 Tanı Mikroskopik inceleme x10 büyütmeli alanda yassı epitel hücre sayısı 25 Balgam kültürü+gram boyama Kan kültürü%9-14 pozitif plevral mayi kültürü serolojik testler Mycoplasma Chlamydia Legionella

8 Balgam İncelemesi Balgam alma tekniği Ağız önce su ile çalkalanmalı Orofaringeal kontaminasyonu azaltma Derin nefes alınır Öksürük ile balgam çıkarılır. En pürülan kısım seçilir. Gram boyama ve kültür

9 Belli tipte bakterinin floraya hakim olması PMNL tarafında fagosite edilmiş bakteriler İnflamatuvar hücre var Mikroorganizma yok ATİPİK PNÖMONİ ETKENLERİ Gram Boyama

10

11

12

13 Balgam Kültürü Değeri düşüktür. Sonuçlar 24-48 saatte gelir. Önceden antibiyotik alınması Pömokok pnömonisinde% 50 Balgam alma Noninvazif ve invazif yöntemler

14 Kan Kültürü % 10-30 pozitiftir. Hastaneye yatırılan hastalarda ateşli dönemde kan kültürü alınmalıdır.

15 TANI Rutin laboratuvar incelemeleri PA Ac grafisi Balgam incelemesi Kan kültürü Serolojik İnceleme

16 Rutin Laboratuvar İncelemeler Tam kan sayımı Serum elektrolitleri Böbrek fonksiyonları

17 Akciğer Grafisi Posteroanterior grafi Pnömoninin Yerini Komplikasyonlarını Pnömoniyi taklit eden durumları saptar.

18 Akciğer Grafisi Pnömokok, Klebsiella S.aureus, P.aeruginosa S. aureus Legionella Lober tutulum Bronkopnömonik görünüm Pnömatosel, yeri değişen nodüler infiltrasyonlar, apse Zaman içinde değişebilir veya baştan itibaren lober

19

20

21

22

23 Atipik Pnömoni - Klinik Subakut başlar. Prodromal belirtiler; halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı Kuru öksürük Plöritik ağrı yok ya da nadir Balgam olabilir/olmayabilir Lober olmayan tutulum Akciğer dışı semptomlar

24 Atipik Pnömonide Akciğer Dışı Bulgular M.pneumonia e Eritema multiforme Hemolitik anemi Büllöz miringitis Ensefalit Transvers myelit

25 L.pneumophila Mental değişiklikler Hepatik - renal yetmezlik İshal Hiponatremi Rölatif bradikardi

26 C.pneumoniae Boğaz ağrısı Ses kısıklığı Uzun süreli öksürük Bilateral infiltrasyon Atipik Pnömonide Akciğer Dışı Bulgular

27 Atipik pnömoni Virüs Başağrısı Halsizlik Kas- eklem ağrısı Rölatif bradikardi

28 Atipik Pnömoni Klinik ve radyolojik bulgular arasında korelasyon yok. Legionella pnömonisinde hastalığın başlangıç ve ileri dönemlerinde farklılık olur. Hastalık interstitiyel / yama tarzı infiltrasyon ile başlayarak lober, multilober tutulum ve buna bağlı konsolidasyon bulguları ile gidebilir.

29 Serolojik Testler Mikoplazma Klamidya Legionella Virüsler

30 Antikor Titresi Başlangıç ve iyileşme döneminde 4 kat artış önemlidir. Mikoplazma enfeksiyonu: Soğuk aglütininler 7-14. Günde olguların %50 Legionella enf: İdrarda lejyonella antijen testi

31 CRB65 şiddet skoru Konfüzyon Solunum sayısı≥ 30/min Kan basıncı (Sistolik < 90 veya diastolik ≤ 60mmHg) Yaş≥ 65 Yukarıdaki bulguların her biri 1 puan olarak eklenir Puanlama 1-2 orta şiddetli infeksiyon 3-4 yüksek şiddetli

32 Pnömoni Etkene ait Risk faktörleri Penisiline dirençli pnömokok Yaş Eşlik neden hastalık son 3 ayda betalaktam kullanımı alkolizm bağışıklığı baskılayan hastalıklar Pseudomonas aeruginosa Kortikosteroid tedavi Akciğer hastalığı bronşektazi, kistik fibroz Malnutrisyon geniş spektrumlu antibiyotik

33 Etkene ait risk faktörleri Gram negatif enterik bakteri Huzurevinde kalanlar Kardiyopulmoner hastalık varlığı eşlik eden hastalıklar öyküde antibiyotik kullanımı Haemophilus influenzae KOAH tanısı sigara kullanımı

34 Etkene ait risk faktörleri Anaerob bakteriler aspirasyon şüphesi periodontal hastalık i.v ilaç kullanımı, hava yolu obstrüksiyonu radyografik segmenter lokalizasyon, abse görünümü Legionella pneumophila İleri yaş, malignansi sigara kulanımı seyahat, otelde konaklama altta yatan hastalık

35 Etkene ait risk faktörleri S aureus huzurevinde yaşama diğer infeksiyon odağı varlığı bir süre önce influenza geçirilmesi i.v ilaç bağımlılığı hızlı ilerleme, toksik tablo, bilateral infiltrasyon radyografide plevral effüzyon, pnömotosel, abse varlığı

36 Pnömoniyi Taklit Eden Durumlar Akciğer ödemi Akc embolisi İnterstitiyel fibrosiz Atelektazi Akc Ca, lösemi lenfoma

37 TKP Risk Faktörleri 65 yaş üzeri Eşlik eden hastalık KOAH, bronşektazi, kistik fibrozis, diyabet,böbrek hastalığı, konj kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, malignensi, SVH, Bir yıl içerisinde pnömoni nedeni ile hastaneye yatış aspirasyon splenektomi alkolizm malnutrisyon bakımevinde yaşama

38 TKP Ağırlık faktörleri Fizik muayene Şuur değişikliği Ateş 40C Kan basıncı<90mmHg solunum sayısı>30/dak siyanoz Laboratuvar BK 30.000m m3 Nötrofil<1000/mm3 PaO2<60mmHg SaO2<%92, pH<7.35 BUN>30mg/dl Na<130mEq/L Akciğer filminde multilober tutulum, kavite, plevral effüzyon, hızlı ilerleme Sepsis ya da MODS

39 TKP Yoğun Bakıma Yatırılma Kriterleri Mekanik ventilasyon ihtiyacı septik şok tablosu konfüzyon kan basıncı<90mm/Hg solunum sayısı>30/dak,idrar miktarı<20ml/saat akut böbrek yetmezliği Akciğer filminde multilober tutulum, 48 saate opasitede %50’den fazla artış

40 Grup I Etkenler S pneumoniae, M pneumoniae, C pneumoniae, H influenzae virüsler, miks infeksiyon Risk ve ağırlık faktörü yok Ayaktan tedavi Makrolid veya doksisiklin ya da Penisilin (amoksisilin, prokain penisilin)

41 Grup 2 Etkenler S pneumoniae, M pneumoniae, C pneumoniae, Miks enf, H influenzae, enterik gram negatif basiller, virüsler, Risk faktörü var-ağırlık faktörü yok tedavi 2. kuşak sefalosporin veya betalaktam- betalaktamaz komb Makrolid yada doksisiklinle birlikte yada değil

42 Grup 3 etkenler Grup 3a S pneumoniae H influenzae M pneumoniae C pneumoniae Miks infeksiyon Legionella Virüsler Grup 3b S pneumoniae H influenzae M pneumoniae C pneumoniae Miks infeksiyon Enterik gram negatif basiller Anaeroblar Virüsler Legionella Diğerleri

43 Grup 3 ağırlık faktörü var Grup 3 a risk faktörü yok Makrolid yada penisilin Grup 3b risk faktörü var 2. veya 3. kuşak nonpsödomonal sefalosporin yada betalaktam,betalaktam az enzim inhibitör komb +makrolid ya dadoksisiklin tek başına yeni kinolonlar

44 Grup 4 etkenler Grup 4a S pneumoniae (PDP dahil) Legionella spp H influenzae Enterik gram negatif basiller S aureus M pneumoniae Virüsler diğerleri Grup 4b P aeruginosa+grup a’daki patojenler

45 Grup 4 YBÜne yatırılma ölçütleri Grup 4a psödomonas riski yok 3. kuşak nonpsödomonal sefalosporin yada betalaktam-betalaktamaz inhibitörü +makrolid veya doksisiklin tek başına yeni kinolonlar Grup 4b Psödomonas riski var Antipsödomonal betalaktam+makrolid* +siprofloksasin, ofloksasin veya aminoglikozid

46 Korunma Risk grubu aşılamaları Pnömokok aşısı İnfluenza aşısı

47 Pnömokok Aşısı S. pneumoniae’nın 23 purifiye kapsül polisakkarid antijeni. Serotipler: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F ve 33F İnvaziv hastalığın %85-90’ından sorumlu 5 yıl süreli koruyuculuk Uygulamadan 2-3 hafta sonra immünite oluşuyor

48 Pnömokok Aşısı > 64 yaş ( >50 yaş? ) > 2 yaş; fonksiyonel, anatomik aspleni > 2 yaş; kronik hastalığı olan bireyler -KBY, nefrotik sendrom -KOAH, astım vb. kronik ac hastalıkları -DM ve diğer metabolik hastalıklar -BOS kaçağı olanlar -Kronik karaciğer hastalığı -Kronik kardiyovasküler hastalık

49 Pnömokok Aşısı İmmün yetmezlik durumlarında - Konjenital ya da edinsel (HIV) immün yetmezlikler - İmmünsupressif tedavi, alkilleyici ajan kullanımı - Lösemi, lenfoma, MM, Hodgkin hastalığı - Solid organ - kemik iliği transplantasyonu hastaları

50 Pnömokok Aşısı Pneumo 23: 2 yaş üstü Prenevar: 2 ay ve sonrası Konjuge Pnömokok aşısı, 01.2009dan itibaren pediatrik aşılama takvimine girdi. ( 2,4,6,12. aylar)

51 İnfluenza aşısı 65 yaş ve üzerindekiler ( >50 yaş? ) Kronik kardiyovasküler ve akciğer hastalıkları Kronik hastaların ve yüksek riskli kişilerin bakımlarıyla uğraşan personel ve ev halkı Sağlık personeli Diabetes mellitus ve diğer metabolik hastalıklar, böbrek yetmezliği, anemi, immunsupresif ve bağışıklık yetmezliği durumları

52 İnfluenza aşısı Bakım evlerinde kalan kronik hastalıklı yatalak kişiler Uzun süre aspirin tedavisi görmek zorunda olan genç erişkinler(Reye sendromu riski) Grip mevsiminde 2. veya 3. trimesterdeki gebe kadınlar

53 Domuz gribi aşıları


"ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları