Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI."— Sunum transkripti:

1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI

2 ANAYASAMIZIN 42. Maddesi : “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz… hakkından yoksun bırakılamaz… İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır...”

3 TAŞIMALI İLKÖĞRETİMİN AMACI  Okulu bulunmayan,  Çeşitli nedenlerle okulu kapalı olan yerleşim birimlerindeki çağ nüfusu ile yerleşim birimlerindeki çağ nüfusu ile  Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan köy okullarındaki öğrencilerin taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak kaliteli bir eğitim- öğretim görmelerini sağlamaktır. taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak kaliteli bir eğitim- öğretim görmelerini sağlamaktır.

4 GEREKÇESİ 1.Eğitim Öğretimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Ve Kalitenin Yükseltilmesi 2.İç Göçler 3.Yerleşim Birimlerinin Küçük Ve Dağınık Olması

5 TAŞIMALI EĞİTİMİN TARİHÇESİ 1989-1990 öğretim yılında Kırklareli İlinde 3, Kocaeli İlinde 2 merkez okulda deneme uygulaması yapılmıştır. 1990-1991 öğretim yılında 9 ile yaygınlaştırılan taşımalı ilköğretim, hızlı bir şekilde yaygınlaştırılmış, zorunlu öğretim süresinin 8 yıla çıkarılması ile birlikte daha da büyük önem kazanmıştır. Halen 81 ilimizde taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Taşıma kapsamına alınan öğrencilere, ücretsiz öğle yemeği verilmektedir. Yemek giderleri Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan tahsis edilen ödeneklerle karşılanmaktadır.

6 UYGULAMA Taşımalı ilköğretim 1994 yılına kadar çıkarılan emir ve genelgeler ile yürütülmüş,1994 yılında “Taşımalı İlköğretim Yönergesi” yürürlüğe konulmuştur. Uygulamanın daha etkin ve verimli yürütülmesi, Ülke genelinde birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla hazırlanan “Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği” 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7 PLÂNLAMA Yönetmelik hükümlerine göre öğrencisi taşınacak yerleşim birimleri, öğrenci sayıları ile taşıma merkezi ilköğretim okulları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan “Plânlama Komisyonu” tarafından tespit edilir. Buna göre, taşıma merkezi ilköğretim okuluna, hangi yerleşim birimlerindeki öğrencilerin taşınacağı plânlanır ve taşıma yapacak araç sayısı ile kapasitesi belirlenir (Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği Madde 5, 6, 7, 8, 9).

8 İlçelerde yapılan plânlama, il milli eğitim müdürlüğünde kurulan “Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenir ve ilçeler arasında koordinasyon da sağlanarak son şekli verilir. Yapılan plânlama valilik onayından sonra yürürlüğe konulur (Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği Madde 10, 11, 12, 13). DEĞERLENDİRME

9 TAŞIMA HİZMETLERİNİN SATIN ALINMASI Öğrencilerin taşıması ve taşıması yapılan öğrencilerin öğlen yemekleri yiyebilmeleri işleri, 4734 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca açık ihalesi yapılarak, aynı kanunun 4735 sayılı kamu sözleşmelerine uygun olarak yapılır. İhale sonucunda işin yükleniciler ile yapılan sözleşmelere göre ilin o yıla ait taşıma ve yemek giderleri belirlenmiş olur. Ayrıca, plânlamaya ilişkin bilgi formlarının birer sureti Bakanlığa gönderilir. Taşımalı ilköğretim kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar “Ulaştırma Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”ne göre düzenlenir. (Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği Madde 15, 16).

10 HİZMET ALIMLARI MUAYENE ve KABUL YÖNETMELİĞİ Madde 9 — Muayene ve kabul komisyonu işyerine giderek Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44- 49 uncu maddelerinde yazılı hükümlere göre işi inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Temizlik, yemek, taşıma gibi aynı hizmetin belli periyotlarla tekrarlanması suretiyle ifa edilen sürekli nitelikli işlerde kontrol teşkilatının, işin yürütülmesi sırasında tuttuğu kayıtlar esas alınarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü maddesinin (b) fıkrasındaki hükümlere göre kabul işlemleri gerçekleştirilir. Muayene ve kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kabule hazır bulduğu takdirde, "Kabul Tutanağı" nı (standart form KİK57.0/H) yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak yüklenici tarafından imzalanır.

11 HİZMET ALIMLARI MUAYENE ve KABUL YÖNETMELİĞİ Kabulde görülecek kusur ve noksanlar Madde 10 — a) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha kontrol teşkilatına ve yükleniciye verilir. Kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin, tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulur. b) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kabule engel olacak nitelikte bulunduğu takdirde; kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir. Muayene ve kabul komisyonunca öngörülen sürede kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda, idare Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü madde hükümlerine göre kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır veya eksik işler için tespit edilen bedel yüklenici için alacaklarından, yetmezse teminatından tahsil edilerek kabul işlemi tekemmül ettirilir.

12 HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞMESİ Madde 17- Cezalar ve Kesintiler 1) Taşıma esnasında taşıtın gelmediği günler için taşıyıcıya taşıma ücreti ödenmediği gibi, daha sonra önceki hak ettiği 3 günlük taşıma ücreti de ödenmez. 2) Öğrencilerin dışında yolcu alındığı takdirde taşıyıcıya 3 günlük para cezası kesilir. Tekrarı halinde cezalar iki katına çıkarılarak uygulanır. 3) İşe geç kalınması halinde, o gün için taşıma işinin yapılmadığı anlamına gelir. Taşıyıcının o günlük hak edeceği ücret ödenmez. 4) Yükleniciler, isimlerini idareye bildirdikleri sürücüler ile plakasını bildirdikleri araçlar dışında başka araç ve sürücü çalıştırmayacaklardır. Çalıştıranlar hakkında 3 (Üç) iş günü yevmiye cezası uygulanacaktır. Zorunlu sebeplerle aracın veya sürücünün değiştirilmesi için gerekli belge ve bilgileri sunarak idareden izin alınacaktır. 5- İdare ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrollerde, taşıt sürücülerinin alkollü araç kullandıkları tespit edildiğinde sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve kesin teminatı özel idare hesabına gelir kaydedilir. Ayrıca, taşıma yaptığı güzergâh boyunca trafik kurallarına uymadığı sigara ve benzeri keyif verici madde kullanmaları halinde verilecek trafik cezalarına ilave olarak 3 (Üç) günlük ücreti kesilir. 6-Yukarıda belirtilen hususlar dışında; idare şartname ve sözleşme hükümlerine uyulmadığı tespit edilmesi halinde ihale bedeli üzerinden her gün için (ihale bedeli) sözleşme bedelinin % 003 ( onbindeüç)’ü oranında ceza kesilir.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Taşınan İlköğretim Öğrenci Sayısı Taşıma Merkezi Sayısı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı İhale Tutarı Öğrenci Başına Düşen Maliyet EKT 1Merkez125112162467112593.002.950,046,92 2Dörtdivan2041713754107528.168,968,00 3Gerede325349674392608.597,945,13 4Göynük501561106261151.284.940,806,87 5Kıbrıscık5452106123187.433,3010,05 6Mengen126159285559467.771,549,33 7Mudurnu574659123361101.568.744,247,23 8Seben8578163226240.749,668,39 9Yeniçağa7382155233248.330,979,10 TOPLAM319333276520408248.137.687,45 7,09 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ TAŞIMALI EĞİTİM DURUMU Taşınan Engelli Öğrenci Sayısı Taşıma Merkezi Sayısı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı İhale Tutarı Öğrenci Başına Düşen Maliyet EKT 1Merkez9211620813208889.952,3617,57 2Gerede46101 22.158,605,67 TOPLAM9612221814218912.110,96 ENGELLİ ÖĞRENCİ TAŞIMALI EĞİTİM DURUMU

23 Taşınan Lise Öğrenci Sayısı Taşıma Merkezi Sayısı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı İhale Tutarı Öğrenci Başına Düşen Maliyet EKT 1Merkez7647281492181132.260.081,458,60 2Dörtdivan32164812058.495,248,23 3Gerede141125266958337.112,167,20 4Göynük------- 5Kıbrıscık------- 6Mengen665211835136.321,927,42 7Mudurnu95122217361558.240,3214,62 8Seben12223411369.118,7211,55 9Yeniçağa32134521177.742,729,82 TOPLAM11421078222037281 3.497.112,53 9,15 LİSE ÖĞRENCİLERİ TAŞIMALI EĞİTİM DURUMU

24 Yemek Verilen İlköğretim Öğrenci Sayısı İhale Tutarı Öğrenci Başına Düşen Maliyet (Günlük) EKT 1Merkez1325136426891.262.646,842,73 2Dörtdivan171204375176.730,002,75 3Gerede349325674318.802,002,75 4Göynük5615011062453.006,722,48 5Kıbrıscık525410650.138,002,75 6Mengen159126285134.314,802,74 7Mudurnu6595741233578.967,482,73 8Seben788516376.538,282,73 9Yeniçağa827315573.048,402,74 TOPLAM3436330667423.124.192,52 2,73 YEMEK VERİLEN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYILARI VE İHALE TUTARLARI

25 Yemek Verilen Lise Öğrenci Sayısı İhale Tutarı Öğrenci Başına Düşen Maliyet (Günlük) EKT 1Merkez7647281492782.203,203,05 2Dörtdivan32164823.570,403,05 3Gerede141125266130.619,30 3,05 4Göynük---- - 5Kıbrıscık---- - 6Mengen665211857.943,90 3,05 7Mudurnu95122217126.428,60 3,05 8Seben12223417.836,40 3,05 9Yeniçağa32134523.607,00 3,05 TOPLAM 1142107822201.162.208,80 3,05 YEMEK VERİLEN LİSE ÖĞRENCİ SAYILARI VE İHALE TUTARLARI

26 1.Öğrencilere verilen yemek tutarları bakanlığımız tarafından tespit edilmektedir. 2.Tespit edilen fiyatlar üzerinden de ihale ve sözleşmeleri yapılmaktadır. 3. Yemek menüsü sağlık il müdürlüğü tarafından hazırlanarak merkez ve ilçelerde aynı menü uygulanmaktadır. 4. Her ayın son haftasında periyodik olarak taşıma merkezi okul müdürleri ile tespit edilen sorunların giderilmesi sağlanmaktadır.

27 1MerkezASKUR MUTFAK ORGANİZASYON HİZMETLERİ Ş.T.İ 2DörtdivanASKUR MUTFAK ORGANİZASYON HİZMETLERİ Ş.T.İ 3GeredeAVNİ AKYOL ÖĞRETMEN EVİ 4GöynükKONAK GIDA LTD.Ş.T.İ 5KıbrıscıkKIBRISCIK YATILI BÖLGE ORTAOKULU PANSİYONU 6MengenSAHİL RESTAURANT 7MudurnuASKUR MUTFAK ORGANİZASYON HİZMETLERİ Ş.T.İ 8SebenASKUR MUTFAK ORGANİZASYON HİZMETLERİ Ş.T.İ 9YeniçağaASKUR MUTFAK ORGANİZASYON HİZMETLERİ Ş.T.İ İLİMİZ MERKEZ VE İLÇE TAŞIMA MERKEZİ OKULLURINA YEMEK VEREN FİRMALAR


"2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları