Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Kamu Proje Destekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Kamu Proje Destekleri"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Kamu Proje Destekleri
(Yürütücü Kuruluş Vakıf Üniversiteleri ve Özel Kuruluşlar) 2006

2 İçerik Tanımlar Harcamaların Gerçekleştirilmesi İlgili Mevzuat
Proje Hesabı İle İlgili İşlemler Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Satınalma İşlemleri Muayene ve Kabul İşlemleri Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri Bütçe İşlemleri

3 İçerik Proje Teşvik İkramiyesi Projede Personel Çalıştırılması
Burs Ödemeleri Seyahat Ödemeleri Kurum Hissesi Proje Durum Değişiklikleri İzleme Diğer Hususlar Sonuçlandırma Sorumluluklar

4 Tanımlar

5 Tanımlar Müşteri Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan,
Proje yürütücüsü kurum/kuruluşları belirleyen, Bu kurum ve kuruluşlarla protokol yapan, Projeyi ve beklenen sonuçlarını tanımlayan, Proje çıktılarını kullanmayı taahhüt eden, TÜBİTAK’a destek başvurusunda bulunan, Öneri Formunu ve Sözleşmesini imzalayan, Projeyi TÜBİTAK ile eşgüdümde izleyen, Kamu kurumu/kuruluşudur.

6 Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş
Tanımlar Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, Öneri formunu ve sözleşmesini imzalayan, Projenin fiilen yürütüldüğü Üniversite, Kamu Ar-Ge Birimi,TÜBİTAK Birimi ve/veya Özel Kuruluşlardır.

7 Tanımlar Özel Kuruluş Ticaret sicil belgesi olan kuruluşlar,
Yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye’de yerleşik bütün kuruluşlardır.

8 Tanımlar Üniversite Yetkilisi
Projenin idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜBİTAK ile üniversite adına proje sözleşmesini imzalayan, üniversite mütevelli heyetini veya mütevelli heyetin yetkilerini devrettiği üniversite yöneticisidir.

9 Tanımlar Proje Personeli
Proje yürütücüsü ile projede tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan; araştırmacı, uzman, danışman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri proje çalışanıdır.

10 Tanımlar Proje Yürütücüsü
Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen ve proje yürütme sorumluluğunu taşıyan kişiyi veya kişileri ifade eder.

11 Tanımlar Proje Yürütme Grubu (PYG)
Projenin birden çok Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda; Tüm Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşların temsil edildiği, projenin bilimsel ve teknik olarak sözleşmeye uygun sekilde yürütülmesinden, projeye ilişkin raporların verilmesinden, hazırlanmasından ve sunulmasından, harcamaların projenin gereklerine uygunluğunun sağlanmasından sorumlu olan grubu,

12 Tanımlar Proje Yöneticisi
Projenin birden çok proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda PYG tarafından seçilen, PYG adına idari ve bilimsel sorumluluk taşıyan, PYG’yi (tüm proje yürütücüsü kurum ve kuruluşları) temsilen yazışmaları yapan kişidir.

13 Tanımlar Birim Yürütücü Kurum/Kuruluş’un, projeler ile ilgili evrak, kayıt, mali ve idari işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen birim.

14 Harcamaların Gerçekleşmesi

15 Mevzuat Projelerin yürütülmesinde ve harcamaların gerçekleştirilmesinde hangi hükümlere uyulacaktır? TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Projeleri ile TÜBİTAK BirimlerinceYürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı Kapsamındaki Projelere İlişkin İdari ve Mali Esaslar TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar Proje Destekleme Sözleşmesi

16 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Proje hesabı ne zaman ve kim tarafından açılacak? TÜBİTAK tarafından gelen yazı üzerine, desteklenmesi uygun bulunan projeler için, Özel Kuruluş veya Üniversite tarafından her proje için ayrı ayrı olmak üzere hesap açılır ve banka hesap numaraları TÜBİTAK’a bildirilir.

17 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Her proje için ayrı bir hesap açılacak mı? Her bir proje için ayrı bir hesap açılacaktır. Bir projenin parası başka proje için harcanabilecek mi? Her bir proje için ayrı bir hesap olacağından proje yürütücüleri isteseler bile bir proje hesabından başka proje için harcama yapılamayacaktır.

18 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Gelişme raporu dönemine ait kullanılamayan ödenek ne olacaktır? Proje tamamlanana kadar kullanılmak üzere hesapta izlenir. Proje tamamlandığında hesapta artan para ne olacaktır? Özel Kuruluş/Üniversite tarafından hesaba ilişkin faiz geliri ile birlikte TÜBİTAK hesabına iade edilecektir.

19 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Yürütücü ön ödeme ile harcama yapabilecek mi? Özel Kuruluş/Üniversite’nin kendi uygulamaları çerçevesinde ön ödeme verilmesi mümkün olup, ön ödeme ve mahsup işlemleri bu doğrultuda gerçekleştirilecektir.

20 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup nasıl yapılacaktır? Yapılan harcamaların Birim tarafından yapılan ödenek kontrolünü müteakip mahsup gerçekleştirilir. Harcamalar proje bütçesindeki ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilmesi ve muhasebe kaydının TÜBİTAK tarafından hazırlanan Transfer Takip Sistemi (TTS) programına girilmesi gerekmektedir. (Gelişme raporlarının TÜBİTAK tarafından kontrolü sırasında, yapılan harcamalarda projede öngörülmeyen kalemler için harcama yapılmış ise, bunlara yapılan ödemelerin iadesi istenir. Aksi halde rapor kabul edilmez.)

21 Satınalma İşlemleri Satınalma işlemleri nasıl yapılacak?
Proje kapsamında yapılacak satınalmalar, Özel Kuruluş/Üniversite kendi mevzuatı ve uygulamaları ile genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak satınalmalarda yazılı veya en az 3 teklif alınması zorunlu mudur? Yürütücü piyasa araştırması yapmak suretiyle en uygun alımı yapmak zorundadır. Yazılı teklif toplamak zorunda değildir.

22 Satınalma İşlemleri (Ön Ödeme Yoluyla Olanlar)
Faturalar kimin adına düzenlenecek? Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Özel Kuruluş/Üniversite adına düzenlenecektir. Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır? Her proje yürütücüsü kuruluşun yürütücü ve varsa araştırmacılardan en az birisi tarafından, faturaların arkasına “piyasa fiyat araştırması yapılmıştır” ifadesi yazılıp müştereken imzalanarak Birime teslim edilecektir.

23 Satınalma İşlemleri İdari ve teknik şartname kim tarafından hazırlanacak? Satın alınacak mal veya hizmet için gerektiğinde, İdari şartname Özel Kuruluş/Üniversite tarafından, teknik şartname ise proje personeli ve/veya yürütücünün görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanır. Satınalma nasıl sonuçlandırılacak? Satınalma ilgili mevzuat ve özel kuruluş/üniversitenin uygulamaları doğrultusunda sonuçlandırılacaktır. Satın almalarda komisyon oluşturuluyor ise yürütücünün bu komisyonda yer alması zorunludur.

24 Muayene ve Kabul İşlemleri
Alınan mal ve hizmetlerin kabulü için komisyon oluşturulacak mı? Muayene ve kabul işlemleri Özel Kuruluş/Üniversitenin kendi mevzuatı ve uygulamaları ile genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Eğer bu amaçla bir komisyon oluşturuluyor ise proje yürütücüsünün bu komisyonda yer alması zorunludur.

25 Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri
Alınan malzeme nereye kaydedilecektir? Satın alınan malzemeler Özel Kuruluş/Üniversitenin malı olup; malzeme teslimini müteakip Özel Kuruluş/Üniversite uygulamaları çerçevesinde “Proje başarıyla sonuçlanmadığı takdirde TÜBİTAK’a iade edilecektir” şerhi ile ayniyat ve demirbaş kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

26 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasındaki aktarımlarda yetki kimde? Projelerde öngörülen ekonomik kodların dışında olmamak ve öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi kaydıyla; Proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla, üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Buna ilişkin TTS işlemlerinin yapılabilmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir (Bu konuda müşterinin iznini almaya ve yazışmanın müşteri aracılığı ile yapılmasına gerek yoktur.) Yapılan bu aktarımlara ve gerekçelerine izleyen gelişme raporunda yer verilir.

27 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasındaki aktarımlarda yetki kimde? Ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyi arasında aktarma yapılması durumunda aktarma yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının %20’sine kadar yapılacak aktarmalar bir kereye mahsus olmak üzere yürütücü tarafından gerçekleştirilir. Buna ilişkin TTS işlemlerinin yapılabilmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir. (Bu konuda müşterinin iznini almaya ve yazışmanın müşteri aracılığı ile yapılmasına gerek yoktur.) Aktarım oranının % 20’yi aşması durumunda; yapılan gerekçeli başvuru, müşterinin uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu değişikliğe ilişkin işlemler TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilir ve ilgililere bildirilir.

28 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Hangi Ekonomik Sınıflandırma Kodlarına aktarma yapılamaz? Proje bütçesinde yer alan yurtdışı seyahat kalemine aktarma yapılmaz. Kabul edilen proje bütçesinin (Kurum Hissesi hariç) %25’ini, yurtdışından temin edilecek hizmet alımlarında %15’ini geçecek şekilde hizmet alımı kalemine aktarma yapılamaz.

29 Bütçe İşlemleri (Projede Öngörülmeyen Talepler)
Proje bütçesinde kalan ödenek ile proje kapsamında öngörülmeyen yeni mal ve hizmet alımları yapılabilir mi? Toplam ödeneği değiştirmeden, proje bütçesinde öngörülen bir mal veya hizmet yerine öngörülmeyen yeni bir mal ve hizmet alımı yapılabilir mi? Genel olarak bu tür talepler uygun görülmemektedir. Gerekli olması halinde projenin ilerliyen dönemlerinde olmak kaydıyla, Yönetici/Yürütücü’nün gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ın kabul etmesi şartıyla mümkün olabilir.

30 Bütçe İşlemleri (Ek Ödenek)
Ek ödenek hangi durumlarda ve nasıl istenebilir? Projede satın alınması öngörülen bir mal veya hizmetin kur artışı veya mücbir sebeplerden kaynaklanan ödenek yetersizliği durumunda; Araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda; Yönetici/Yürütücü’nün gerekçeli talebi, müşterinin uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir.

31 Projede kimler görev alır?
Personel Giderleri Projede kimler görev alır? Proje öneri formunda belirtilen ve TÜBİTAK tarafından onaylanan kişiler görev alır. Proje personeli kimlerden oluşur? Proje yürütücüsü Tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan; Yürütücü Kurum personeli (proje önerisinde ismi belirtilenler) veya proje için yeni istihdam edilecek kişiler (proje önerisinde sayı ve nitelikleri belirtilenler)

32 Personel Giderleri Projede kimler görev alamaz?
Müşteri ile proje yürütücüsü kurum ve kuruluşlar, proje personeli olarak (danışmanlık ve hizmet alımı şeklinde temin edilen kişiler dahil) halen TÜBİTAK’ta çalışan veya TÜBİTAK’taki görevlerinden ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemiş kişileri görevlendiremezler. Bu hüküm, proje yürütücüsü kurum/kuruluşun TÜBİTAK Birimleri olması durumunda uygulanmaz.

33 Personel Giderleri Proje personeline ne ödenir? Vakıf üniversitesi çalışanı ise; Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Özel Kuruluş personeli ve/veya dışarıdan yeni alınacak personel ise; Hizmet sözleşmesine bağlı olarak “İdari ve Mali Esaslar” çerçevesinde belirlenen aylık ücret

34 Personel Giderleri PTİ hesaplanmasında %75’ine kadar ödenmesi esas alınacak bir aylık emsal ücret nasıl belirlenecektir? Kişinin (veya emsal kişinin) bordrosunda yer alan brüt ücret (Sosyal Güvenlik Primi İşveren Katkısı dahil) ile varsa yıl içinde alacağı yasal ikramiyelerin toplamının bir aya düşen payının toplamı esas alınacaktır.

35 Proje Tesvik İkramiyesi (PTİ)
Proje Teşvik İkramiyesi nasıl, ne zaman ve kim tarafından ödenir? Proje bütçesinde belirlenen miktarlar üzerinden gelişme ve sonuç raporlarının kabulünü takiben rapor dönemine tekabül eden PTİ ödeneği proje hesabına TÜBİTAK tarafından aktarılır. Proje hesabına aktarılan PTİ’ler,Yürütücü Kurum, tarafından yasal kesintileri yapılarak ilgili kişilere dönemsel olarak topluca ödenir.

36 Maliyetlendirme (Personel Giderleri)
Kişiye bir ayda ödenebilecek PTİ miktarları ne kadardır ? Kamu personeli olarak projede yer alan kişilere bir ayda aldığı ücretin % 75’ini geçmemek kaydıyla 2006 yılında aşağıda belirtilen üst limitlerde, PTİ (brüt) ödenebilir: Proje Yöneticisi : YTL/ay Proje Yürütücüsü : YTL/ay Diğer Proje Personeli : YTL/ay Zamanının % 40’ını projeye ayıran kamu personelinin projeye katkı oranı tam olarak kabul edilir. Bu kişilere verilecek PTİ, kişinin bir ayda aldığı ücret ve yukarıdaki limitler esas alınarak projeye ayırdığı zamana (katkı oranı) göre hesaplanır (Katkı oranı: %Projeye ayıracağı zaman /%40).

37 Proje Tesvik İkramiyesi (PTİ)
Bir kişiye aynı projeden veya farklı projelerden hem PTİ, hem de burs ödemesi yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. Bir kişi birden fazla projeden Proje Teşvik İkramiyesi alabilir mi? Evet alabilir. Birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam Proje Teşvik İkramiyesi, yürütücü Proje Teşvik İkramiyesi üst sınırının iki katından fazla olamaz. ( YTL)

38 Personel Çalıştırma Projede yer alacak özel kuruluş personeli ile dışarıdan yeni alınacak personelin çalıştırılması için ön koşul nedir? Projede çalıştırılacak personelin niteliği, sayısı, süresi ve ödenecek ücretlerinin önceden proje bütçesinde “İdari ve Mali Esaslar” çerçevesinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması birinci şarttır.

39 Personel Çalıştırma Projeye dışarıdan personel nasıl alınır?
Projede öngörülen nitelikte yeni çalıştırılacak personel, Yürütücü Kurum tarafından belirlenerek, İş sözleşmesine dayalı olarak ve işvereni Yürütücü Kurum olmak şartıyla işe alınır.

40 Personel Çalıştırma Bu personele ücretleri nasıl ödenir?
Bu personele yapılacak ödemeler, proje bütçesinde öngörülen miktarlar üzerinden, Proje Yürütücüsünün talimatı üzerine çalışılan ay sonunda Yürütücü Kurum tarafından kişinin hesabına aylık gönderilir. Bu personel ile ilgili her türlü bildirim ve yasal yükümlülükler işveren sıfatı ile Yürütücü Kurum tarafından yerine getirilir.

41 Personel Çalıştırma Personel değişikliğini kim ve nasıl yapar?
Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik yürütücü tarafından, gereği için Yürütücü Kuruluşa, bilgi için ise yalnızca gelişme raporlarında olmak üzere TÜBİTAK’a bildirilir.

42 Burs Ödemeleri Burs ödemeleri için ön koşul nedir?
Projede bursiyerin niteliği, (Y.Lisans, doktora öğrencisi, post doktora) sayısı, süresi ve ödenecek ücretlerinin önceden proje bütçesinde “İdari ve Mali Esaslar” çerçevesinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması birinci şarttır.

43 Burs Ödemeleri Burs ödemeleri nasıl yapılacak?
Aylık burs ödemelerinin yapılabilmesi için öncelikle projede yer alacak lisansüstü öğrencilerini Proje Yürütücüsü belirler. Daha sonra Proje Yürütücüsü tarafından her öğrenci için “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” ayrı ayrı doldurularak ilgili birime verilir. Birim, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda belirlenen burs miktarını, burs alacak kişinin banka hesabına Proje Yürütücüsünün başvurusu üzerine her ay düzenli olarak proje hesabından havale eder. Bu ödemelerden hiç bir kesinti yapılmaz.

44 Burs Ödemeleri Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir?
Projede yer alacak bursiyerlere TÜBİTAK tarafından belirlenen limitlere kadar yapılabilir yılı için burs miktarı üst sınırları: Bursiyer Kurumda veya başka bir kuruluşta, ücret karşılığı çalışmıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Doktora sonrası araştırmacılar : YTL/ay Bursiyer ücretli çalışıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Doktora sonrası araştırmacılar : YTL/ay

45 Burs Ödemeleri Bursiyer değişikliğini kim ve nasıl yapar?
Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik Proje Yürütücüsü tarafından, gereği için Birime, bilgi için ise yalnızca gelişme raporlarında olmak üzere TÜBİTAK’a bildirilir. Bursiyerin projede öngörülen nitelik ve sayısında değişiklik yapılabilir mi? Yürütücünün gerekçeli başvurusu, TÜBİTAK’ın uygun görmesi halinde değişiklik yapılabilir.

46 Burs Ödemeleri Burs alacak öğrenci birden fazla projede yer alması halinde hepsinden burs alabilir mi? Bursiyerin birden fazla projede yer alması durumunda sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Bursiyer aynı anda TÜBİTAK’ın farklı iki programından burs alamaz. Burs alacak öğrenci başka bir üniversite veya kamu kurumundan olabilir mi? Evet olabilir.

47 Seyahat Ödemeleri Harcırah ödenebilmesinin şartları nelerdir?
Harcırah ödenebilmesi için seyahatin projede öngörülmüş ve gerekli ödeneğinin proje bütçesinde yer alması gerekmektedir. Seyahate ilişkin işlemler Özel Kuruluş/Üniversite uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilir.

48 Seyahat Ödemeleri Proje kapsamında yapılacak seyahat harcamaları
neleri kapsar ve ne kadar ödenir? Kamu Kurumları Özel (Vakıf üniv. dahil) Kuruluşlar Yurtiçi seyahatlerde; Gündelik miktarları - Proje Yürütücüsü YTL YTL - Diğer Personel YTL YTL Konaklama Ücreti Gündeliğin 2 katı YTL Yurtdışı seyahatlerde; Gündelik miktarları sayılı Kanun hükümleri USD Konaklama Ücreti sayılı Kanun hükümleri USD Yol Giderleri Mutad araçların (Uçak dahil) bilet ücreti

49 Seyahat Ödemeleri Seyahat öncesi ön ödeme alınabilecek mi?
Proje bütçesinde öngörülen her harcama kalemi için Kuruluşun uygulamaları çerçevesinde ön ödeme alınabilir. Seyahat harcamalarında ödeneği aşmamak ve yapılacak seyahat giderlerine karşılık gelmek şartıyla limit yoktur.

50 Seyahat Ödemeleri Özel araç ile seyahat yapılabilir mi? Projede ek ödeneğe sebep olmaması kaydıyla, araştırmanın gerektirdiği hallerde, mesafe (kilometre) ve güzergah belirterek şehirlerarası seyahatler özel oto ile yapılabilir.

51 Seyahat Ödemeleri Özel araç ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Yapılan şehirlerarası seyahatlerde her 100 kilometre için 6 (altı) litre kurşunsuz benzin ücreti ödenir. Ödeme için geçici görev yolluğu bildirgesi doldurulur. Bu bildirgeye yapılan kilometre ile orantılı olarak alınan benzin faturalarının bilgi için eklenmesi şarttır.

52 Seyahat Ödemeleri Araç kiralama ile seyahat yapılabilir mi?
Proje bütçesinde ödeneği olmak şartıyla ve araştırmanın gerektirdiği hallerde, fatura alınmak suretiyle araç kiralaması yapılabilir. Araç kiralama ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Proje numarası belirtilerek Yürütücü Kurum adına alınacak fatura ile belgelenir. Yakıt hariç taşıt kiralanması durumunda, araç için alınacak yakıt giderleri hesabında 100 km de 6 litre kurşunsuz benzin karşılığı yakıt bedeli dikkate alınır.

53 Seyahat Ödemeleri Resmi araç ile seyahat yapılabilir mi? Nasıl uygulanır? Projede ödeneğin bulunması şartı ile yapılabilir. Kamuya ait hizmet otolarıyla yapılan bu seyahatlerde alınacak benzin faturaları proje harcama belgesi olarak kabul edilir. Benzin faturalarının kabul edilebilmesi için; faturanın araç plaka numarası ve proje numarası belirtilerek Yürütücü Kurum adına alınması gerekmektedir. Ayrıca, yol güzergahı ve yaklaşık kilometre bilgisi belirtilerek, aracın projeye tahsis edildiğine dair yetkili kuruluştan alınacak resmi yazının alınan benzin faturasına eklenmesi gerekir.

54 Kurum Hissesi Kurum hissesi nedir?
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında Yürütücü Kurum/Kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığında proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutardır. Proje çalışmalarında kurumun altyapısından yararlanılmaması durumunda (sosyal nitelikli projeler, anket çalışması v.b.) bu projelere kurum hissesi ödenmez.

55 Kurum Hissesi Kurum hissesi nasıl hesaplanır?
Kurum hissesi, projenin toplam bütçesinin % 10’u oranında ve proje başına en fazla YTL olarak ödenir. Bu miktar projede yer alan yürütücü kuruluşlar arasında bütçeleri oranında paylaştırılır. Projeye ek ödenek verilmesi durumunda bu ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez.

56 Kurum Hissesi Kurum hissesi nasıl harcanır?
Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü Özel Kuruluş/Fakülte yetkilisinin talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile projenin harcamalar ilişkin tabi olduğu Esaslar çerçevesinde harcanır. Kurum hissesi, proje bitiş tarihinden sonra harcanamaz Proje bitiş tarihinden sonra kalan kurum hissesi varsa TÜBİTAK’a iade edilir.

57 Kurum Hissesi Kurum hissesi ile yapılacak harcamalar önceden projede öngörülmüş olacak mı? Mahiyeti ne olacak? Kurum hissesi proje bütçesinde mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alacaktır. Kurum Hissesinin mahiyeti, harcanması aşamasında araştırmanın filen yürütüldüğü Özel Kuruluş/Fakülte yetkilisi tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere (YMM ücreti ve banka teminat mektup masrafları dahil) belirlenecektir.

58 Kurum Hissesi Gelişme rapor dönemlerinde gönderilen kurum hisseleri topluca harcanabilinir mi? Evet harcanabilir.

59 Proje Durum Değişiklikleri
Proje durdurulur mu? Nasıl? İzleme sonucunda öngörülen amaç ve çalısma programına uygun biçimde yürütülmediği anlasılan projeler ve mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, müsterinin, Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun, PYG’nin talebi veya söz konusu hususların TÜBİTAK’ça tespiti üzerine Başkanlığın onayı ile proje geçici olarak durdurulabilir.

60 Proje Durum Değişiklikleri
Durdurma ne zaman kalkar? Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde tarafların başvurusu TÜBİTAK Başkanlığının onayı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje süresine ilave edilir. Durdurma da ne yapılır? Proje ile ilgili hiçbir işlem yapılmaz ve tüm harcamalar da durdurulur.

61 Proje Durum Değişiklikleri
Proje yürürlükten kaldırılır mı? Nasıl? Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, tarafların basvurusu, TÜBİTAK Başkanlığının onayı ile yürürlükten kaldırılır Yürürlükten kalkan projeye hangi işlemler yapılır? Bu durumda proje için alınan makine, teçhizat ve malzemenin TÜBİTAK’a iadesi istenebilir. Eğer varsa, proje hesabında kalan tutar TÜBİTAK’a iade edilir. .

62 Proje Durum Değişiklikleri
Proje İptal edilir mi? Nasıl? Müşteri ve/veya proje yürütücüsü Kurum/kuruluşların kusurları veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ya da yürütülemeyeceği anlaşılan projeler, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir. İptalin müeyyidesi nedir? İptal durumunda proje için alınan makine, teçhizat ve malzemeler ve varsa proje hesabında kalan tutar TÜBİTAK’a iade edilir. İptal edilen projelerde görev alan proje yürütücüsü kurum/kuruluşlara yeni destek verilip verilmeyeceği TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Ancak yeni destek verilmeyecek süre üç (3) yılı geçemez.

63 İzleme İzleme hangi yöntemlerle yapılır?
Projeler, TÜBİTAK’ca belirlenen formata uygun olarak hazırlanan gelişme raporları yoluyla izlenir. TÜBİTAK gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, müşteri görüşü de alınarak belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilir. TÜBİTAK, müşteri ve proje yürütücüsü kurum/kuruluşları gelişmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir.

64 İzleme Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecek?
Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın belirlediği formatta yürütücü veya PYG tarafından hazırlanarak sözleşmede belirtilen tarihten 10 gün önce Müşteriye iletilir. Müşteri de rapora ilişkin görüşüyle birlikte sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a iletir. Zamanında iletilmez ise ne olacak? Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmediği ve/veya gelişme raporu içeriğinin eksik/yetersiz olması durumda projeye ilişkin hiçbir transfer ve ödeme yapılmaz. Ayrıca bu durumda sözleşmenin cezaya ilişkin madde hükmü uygulanabilir.

65 Diğer Hususlar Proje yürütücüsü kurum/kuruluşun değişikliği nasıl olur? Proje izleme sürecinde, proje yürütücüsü kurum/kuruluşun projeden ayrılmayı talep ettiği veya müşteri tarafından değiştirilmesinin önerildiği hallerde; projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsü kurum/kuruluşun görevlendirilmesi hususu müşterinin uygun görüşü üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır. Proje izleme sürecinde proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun değişmesi TÜBİTAK tarafından istendiği takdirde, konu müşterinin uygun görüşü üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

66 Diğer Hususlar Proje Yürütücü değişikliği nasıl olur?
Proje izleme sürecinde proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun gerekli görmesi halinde, proje yürütücüsünü TÜBİTAK’ın uygun görüşünü alarak değiştirebilir. Bu değişiklik beş (5) işgünü içinde müşteri, PYG ve TÜBİTAK’a bildirilir. Değişikliğin bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan ilgili proje yürütücüsü kurum veya kuruluş sorumludur. Proje yürütücüsü değişikliğinin müşteri veya TÜBİTAK tarafından istenmesi halinde, yürütücünün bağlı olduğu kurum veya kuruluşun görüşü ve müşterinin bu konudaki uygun görüşü alınarak konu TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

67 Diğer Hususlar Proje Yöneticisi değişikliği nasıl olur?
Proje izleme sürecinde PYG, gerekli görmesi halinde proje yöneticisini değiştirebilir. Yönetici değişikliğinin taraflardan biri tarafından istenmesi halinde bu talep PYG tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Her iki durumda da oluşan değişiklik kararı beş (5) iş günü içinde ilgili taraflara PYG tarafından bildirilir. Değişikliğin bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan PYG sorumludur.

68 Diğer Hususlar Araştırmacı, Yardımcı Personel, Bursiyer değişikliği nasıl olur? Proje izleme sürecinde projelerde çalışan araştırmacılar ile yardımcı personel değişikliği, projenin yürütücüsü kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilir. Araştırmacılar, yardımcı personel ve bursiyerlerde meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgilere gelişme raporlarında yer verilir.

69 Diğer Hususlar Proje süresi uzatılabilir mi? Nasıl?
Proje süresinin uzatımına ilişkin talepler, proje yürütücüsü kurum/kuruluşun veya PYG’nin gerekçeli talebi, müşterinin bu yöndeki uygun görüşü üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır. Ek süre en fazla 1 (bir) yıla kadar verilebilir. Söz konusu değişiklik TÜBİTAK tarafından müşteri ve PYG’ye bildirilir.

70 Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu nasıl ve ne zaman verilir?
Sonuç raporu, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki (2) ay içinde TÜBİTAK’a verilmek zorundadır. Proje Yürütücüsü Kuruluş veya PYG tarafından, TÜBİTAK’ca belirlenmiş formata uygun hazırlanan sonuç raporu, müşterinin değerlendirme raporu ve proje sonucunda yapacağı uygulamalara ilişkin bir uygulama özeti ile birlikte müşteri tarafından TÜBİTAK’a sunulur.

71 Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu nasıl değerlendirilir?
Sonuç raporu, TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde, sonuç raporunun içerik ve/veya şekil yönünden revize edilmesi istenir. Değerlendirme sonucunda projenin kabul veya reddine karar verilir. Kabul edilen projeye ilişkin proje sonuçları uygulama planı (PSUP) doğrultusunda işlem yapılması için müşteriye, bilgi için proje yürütücüsü kurum/kuruluşlara bildirilir.

72 Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu kabul edilmez ise ne olur? Sonuç raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir ve bu karar, taraflara bildirilir. Bu durumda iptal edilen projenin tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır.

73 Sonuçlandırma Projenin Kesin Sonuçlandırıması Nasıl Olur? Projenin, proje önerisinde belirtilen proje sonuçları uygulama planına (PSUP) uygun olarak gerçekleştiğine ilişkin proje izleyici görüşü ve müşterinin sunacağı konuya ilişkin diğer belgelere göre, proje kesin olarak sonuçlanmış kabul edilir.

74 Denetim Harcamaların denetimini kim yapacak?
Harcamaların denetimi, Özel Kuruluş/Üniversite tarafından yeminli mali müşavire yaptırılacaktır. Projenin yürütülmesi aşamasında veya tamamlanmasından sonra TÜBİTAK tarafından da denetim yapılabilecektir. Denetim nasıl ve ne zaman yapılacak? Yeminli Mali Müşavirce ilgili mevzuat ve bu Esaslar hükümleri çerçevesinde yapılır. Yeminli Mali Müşavir’in Denetim Raporu, Gelişme Raporu ile birlikte belirlenen formata uygun olarak TÜBİTAK’a sunulur.

75 Tarafların Sorumlulukları
Proje yürütücüsü kurum/kuruluş(lar)ın sorumlulukları nelerdir? Projenin iş programında öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından, Projede görevli personelin, öngörülen zaman ile katkıyı projeye vermesini sağlamaktan, Proje personelindeki değişikliklerin ilgililere bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan,

76 Tarafların Sorumlulukları
Proje yürütücüsü kurum/kuruluş(lar)ın sorumlulukları nelerdir? (Devam..) Projede görevli personelin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatta belirlenmiş her türlü tedbiri almak ve alınmasını sağlamaktan, Projenin, bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan, proje destekleme sözleşmesi ve TÜBİTAK mevzuatına uygun bir şekilde yürütülmesinden ve proje personeli ile varsa bursiyerlerin bu işlemler sırasındaki her türlü kusur ve ihmalinden, Muayene ve denemelerde tasarım hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve her türlü hasarlardan, Gizlilik ve Etik kurallara uymaktan, Sorumludur.

77 Tarafların Sorumlulukları
Müşterinin sorumlulukları nelerdir? TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş veya PYG tarafından hazırlanan gelişme raporunu, sözleşme ve ekleri açısından uygunluğunu değerlendirerek TÜBİTAK’a iletmekten, Proje sürecinde taraflar ve tarafların yetki verdikleri kişiler tarafından TÜBİTAK’a yapılacak her türlü talepleri, konuya ilişkin görüş ile birlikte 15 (onbeş) işgünü içerisinde TÜBİTAK’a iletmekten, Bu süre içinde görüş hazırlanamayacak olması durumunda görüş sonradan bildirilmek üzere ilgi yazı derhal TÜBİTAK’a göndermekten, Bu sürelere uyulmaması nedeniyle oluşacak her türlü sonuçtan,

78 Tarafların Sorumlulukları
Müşterinin sorumlulukları nelerdir? (Devam...) PSUP’ta belirtilen hususları, projenin tamamlanmasından sonra gerçekleştirmekten, GİZLİ, KİŞİYE ÖZEL yürütülmesi öngörülen projelerin teknik detaylarının muhafaza edilmesinden, Gizlilik ve Etik kurallara uymaktan, Sorumludur.

79 Tarafların Sorumlulukları
TÜBİTAK’ın sorumlulukları nelerdir? TÜBİTAK, Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun ve Müşteri’nin Proje Destekleme Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerine Proje destekleme sözleşmesinde yer alan ödemeleri yapmakla, Projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından, Gizlilik ve Etik kurallara uymaktan, Sorumludur.

80 İdari ve Mali Esaslarda Yapılan Yenilikler

81 Geçici Maddeler Bu maddeler yürürlük tarihleri itibariyle proje destekleme sözleşmesi imzalanmış olan projelere uygulanmayacaktır

82 GEÇİCİ MADDELER Kamu kuruluşlarında; müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bu kadrolara eşdeğer görevdeki kişiler (Kamu Ar-Ge birimleri yöneticileri hariç) Üniversitelerde; rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksek okul müdürü, başhekim ve genel sekreter Yürütücü ve/veya araştırmacı olamazlar. (01 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Bir kişi aynı anda en fazla; İki (2) projede yürütücü; Bir (1) projede yürütücü ve iki (2) projede araştırmacı; Dört (4) projede araştırmacı olarak görev alabilir. Ancak uluslararası projeler ve hızlı destek projelerinde alınan görevler bu kapsamda değerlendirilmez.

83 GEÇİCİ MADDELER Projede personeli olan özel kuruluş çalışanlarının son altı aylık onaylanmış bordro bilgileri ve sosyal güvenlik bildirimi belgeleri, sözleşme hazırlık aşamasında verilecektir. Ayrıca, gerekli görülen durumlarda ilave belge ve bilgiler talep edilebilecektir. (01 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Yürütücü özel kuruluşlarda proje kapsamında talep ettiği araştırmacı personel sayısının en az %20’si kendi personeli olmalıdır. Bu personelin her birinin en az 6 ay o kuruluşta çalışıyor olması ve kuruluşta toplam çalışma sürelerinin ortalamasının 12 (on iki) ay olması gerekir.

84 GEÇİCİ MADDELER Proje kapsamında yurtiçinden Ar-Ge nitelikli hizmet alımı yapılamaz. Bu hizmetin alınacağı kurum/kuruluş(lar), projede yürütücü kurum/kuruluş olarak yer almak zorundadır. (07 Ekim 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Yurtiçi ve yurtdışı toplam hizmet alımı (danışmanlık dahil) bedeli, Kurum Hissesi hariç kabul edilen proje bütçesinin %25’ini geçemez. Toplam yurtdışı hizmet alımı (danışmanlık dahil) bedeli, Kurum Hissesi hariç kabul edilen proje bütçesinin %15’ini geçemez.

85 Sözleşmesi imzalanmış tüm projelere, yürürlülük tarihinden itibaren uygulanabilecek yenilikler

86 YENİ HUSUSLAR Panel sonrasında projenin reddedilmesi veya geri çekilmesi durumunda, aynı projenin revize edilmiş hali, red karar tarihinden itibaren 4 ay geçmeden sunulamaz. Bir proje arka arkaya üçüncü kez aynı yürütücü kurum/kuruluş ile verilemez. (07 Ekim 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Proje değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kişi, değerlendirdiği projede daha sonra proje personeli olarak görev alamaz. Proje yürütücüsü Kurum/Kuruluş, projenin nitelik ve içeriği ile ilgili hususlar hariç olmak üzere, idari ve mali konularda Müşteri kurumun yazılı muvafakati ile doğrudan TÜBİTAK ile yazışma yapabilir.

87 YENİ HUSUSLAR Projelere dışarıdan alınacak personele ödenecek ücretlere her yıl için TÜBİTAK tarafından belirlenen artış oranında ücret zammı, yürütücü kuruluşun talebi, müşterinin uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile ek ödenek olarak verilebilir. (01 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)

88 YENİ HUSUSLAR Özel kuruluşta çalışan bir kişinin kamu Ar-Ge biriminde yürütülen bir projede görev alması halinde, bu kişiye görev aldığı kamu kuruluşu için geçerli hükümler uygulanır. (07 Ekim 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışan ve maaşını kamu kurumundan almaya devam eden, ancak proje kapsamında özel kuruluş statüsündeki proje yürütücüsü kurum/kuruluş bünyesinde proje personeli olarak yer alan kişilere proje kapsamında yalnızca PTİ ödemesi yapılır. Kadrosu bir kamu kurum/kuruluşunda olup, kurumundan ücretsiz izin alarak özel kuruluşun proje ekibinde yer alan kişilere ise, özel kuruluşlara yeni alınan personel için geçerli kurallar uygulanır. Bu kişiye ayrıca PTİ ödemesi yapılmaz.

89 YENİ HUSUSLAR Projede görev alan özel kuruluş ortaklarına ödenecek aylık maksimum ücretler; Toplam çalışan sayısı 0-9 arasında olan firmalarda ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 10 katı, Toplam çalışan sayısı arasında olan firmalarda ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 6 katı, Toplam çalışan sayısı arasında olan firmalarda ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 4 katı, ile sınırlıdır. Toplam çalışan sayısı 250 ve üzeri olan firmalarda projede görev alan kuruluş ortaklarına aylık ödeme yapılmaz. Anonim şirketlerde, projede görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Limited Şirketlerde projede görev alan Ortaklar Kurulu Üyeleri, ücretine kısıtlama getirilen firma ortağı kapsamında değerlendirilir. Şahıs firmalarında ise işletme sahibinin kendisi, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar destek kapsamında değerlendirilmemektedir. (01 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)

90 YENİ HUSUSLAR Özel Kuruluşlara Ödenek Transferi: (Teminat Mektuplu)
Projenin TÜBİTAK tarafından kabulünü müteakip, nakit durumu, sözleşmedeki hükümler ve ödenek planı çerçevesinde transfer işlemi özel kuruluş tarafından proje adına açılacak hesaba yapılır. Yapılacak her aktarma işlemi öncesinde, özel kuruluş ilgili dönem transfer miktarı kadar 4734 sayılı Kanunda belirtilen değerler üzerinden, teminat verir. Teminat olarak teminat mektubu verilmesi durumunda, teminat mektubu süresinin gelişme raporunun teslimi tarihinden 60 gün uzun olması gerekir. Gelişme raporunun kabulünü müteakiben varsa dönem içerisinde harcanmayan ve sonraki dönemde öngörülen tutar kadar teminat mektubu ile değiştirilir. (01 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)

91 YENİ HUSUSLAR Özel Kuruluşlara Ödenek Transferi: (Teminatsız)
Özel kuruluş teminat vermeksizin, Yeminli Mali Müşavirin denetim raporu ve gelişme raporunun kabulünü takiben proje hesabına aktarılmak üzere ilgili dönem harcamalarını kendisi gerçekleştirebilir. Gelişme raporunun ve gerçekleşen harcamaların TÜBİTAK tarafından uygun bulunması halinde, kabul edilen harcama toplamı proje hesabına transfer edilir. Özel kuruluş projenin her hangi bir döneminin başında, döneme ait ödeneğin transferi için, yukarıda sayılan yöntemlerinden birini tercih edebilir. (01 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)

92 YENİ HUSUSLAR İstisnai ve zorunlu durumlara münhasır olmak üzere, yurtiçi ve/veya yurtdışı hizmet alımı limitlerinin aşılabilmesi Başkanlığın onayına bağlıdır. (07 Ekim 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Proje yürütücüsü kuruluş, proje kapsamında kendi bünyesindeki birimlerden belgelendirmek kaydıyla hizmet alımı (danışmanlık hariç) yapabilir. Proje yürütücüsü kuruluş bünyesindeki farklı birimlerinden proje kapsamında alınan hizmetler; açık, anlaşılır ve mali mevzuat çerçevesinde uygun belgelendirilmek koşuluyla gider olarak gösterilebilir. Ancak özel kuruluşların söz konusu olması durumunda, hizmet alımına ilişkin kendi birimleri arası maliyet aktarmalarını gösteren muhasebe kayıtları da eklenmelidir.

93 YENİ HUSUSLAR Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşlar, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alımı (danışmanlık dahil) yapabilirler. Hizmet alımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve bu hizmetin maliyetlendirildiği teklif mektubu/mektupları proje önerisine eklenecektir. (01 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Mevcut ve/veya ortaya çıkacak fikri mülkiyet hakları, “1007 kodlu TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Kamu Ar-Ge Projeleri Fikri Haklar Esasları” hükümlerine uygun olacak şekilde daha sonra yapılacak hizmet alımı sözleşmesinde düzenlenmelidir.

94 YENİ HUSUSLAR Kurum hissesi proje bütçesinin %10’u oranında ve proje başına en fazla YTL olarak ödenir. Bu miktar yürütücü kuruluşlar arasında bütçeleri oranında paylaştırılır. (01 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Kurum hissesi, ilgili kurumda Ar-Ge faaliyetleri için (YMM ve banka teminat mektubu masrafları dahil) harcanmak zorundadır.

95 YENİ HUSUSLAR Kurum hissesi projenin ikinci transfer döneminden itibaren ödenmeye başlanır. Kurum hissesi, bütçe transfer tablosunda belirlenen dönemlerde diğer ödeneklerle birlikte proje hesabına transfer edilir. (07 Ekim 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Kurum hissesi, proje bitiş tarihinden sonra harcanamaz Proje bitiş tarihinden sonra kalan kurum hissesi varsa TÜBİTAK’a iade edilir.

96 Teşekkürler...


"TÜBİTAK Kamu Proje Destekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları