Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOM İ K VE SOSYAL KONSEY 2006463091 GÖZDE TURGAYLI 2005463057 HAKAN NURGÖZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOM İ K VE SOSYAL KONSEY 2006463091 GÖZDE TURGAYLI 2005463057 HAKAN NURGÖZ."— Sunum transkripti:

1 EKONOM İ K VE SOSYAL KONSEY 2006463091 GÖZDE TURGAYLI 2005463057 HAKAN NURGÖZ

2 EKONOM İ K VE SOSYAL KONSEY Ülkemizde ekonomik ve sosyal konsey 1961 anayasasının hazırlanma aşamasında oldu ğ u gibi,1982 anayasasının hazırlanma aşamasında da gündeme gelmiş, fakat kurucu irade tarafından kabul görmemiştir. 1995 yılında Başbakanlık Genelgesiyle Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında toplumsal uzlaşma ve işbirli ğ i sa ğ lamak, sürekli ve kalıcı bir ortam yaratarak ortak görüş belirlemek amacıyla oluşturulmuş, yasal bir çerçeveye kavuşturulması 11 Nisan 2001 tarih ve 4641 sayılı Kanun ile gerçekleştirilmiştir.

3 EKONOM İ K VE SOSYAL KONSEY Ekonomik ve Sosyal Konseyin oluşturulmasındaki temel amaç,sosyal devlette devletin, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlerken, siyasi iktidarlar ile bu düzenlemelerden etkilenecek olan sosyal ekonomik güçler arasında bir işbirli ğ in sa ğ lanmasıdır.Ekonomik ve sosyal konsey, sosyal devlet içinde sosyal ekonomik demokrasiyi daha sa ğ lıklı bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlar.

4 EKONOM İ K VE SOSYAL KONSEY Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey, bugüne kadar,hükümetin zor duruma düştü ğ ü zamanlarda başvurdu ğ u ve iktidarı için adeta bir can simidi olarak gördü ğ ü;kendi iktidarını sınırlamak yada bilgi edinmek için de ğ il de, kendi durumunu ve ya kararlarını meşrulaştırmak için, diledi ğ i zaman başvurdu ğ u sa ğ lam hukuksal temele dayanmayan, bir kurul olarak karşımıza çıkmaktadır.

5 EKONOM İ K VE SOSYAL KONSEY Ülkemizde konsey, her hükümet de ğ işikli ğ inde bir başbakanlık genelgesiyle yeniden düzenlenen ve her defasında sanki ilk defa kuruluyormuş gibi yeniden oluşturulan ve bu yola daha çok iktidarın kendisi güçsüz ve yalnız hissetti ğ i; kamuoyu deste ğ ine ihtiyaç duydu ğ u ekonomik kriz dönemlerinde ya da yeni kurulan hükümetin toplumun güven ve deste ğ ine ihtiyaç duydu ğ u dönemlerde başvurulan kurul olmuştur.

6 EKONOM İ K VE SOSYAL KONSEY Özellikle 1995 de ilk defa bir başbakanlık genelgesiyle Ekonomik ve Sosyal konsey’in oluşturulması, 2001 yılında da oldu ğ u gibi son yıllarda Türkiye’de yaşanan büyük ekonomik krizler sonrasında, ülkede güven bunalımı yaşandı ğ ı dönemlerde, iktidarın sorumlulu ğ unu paylaşacak bir organa ihtiyaç duydu ğ u,toplumun önünde kaybedilen güvenin yeniden sa ğ lanması gereksiniminden kaynaklandı ğ ını söyleyebiliriz.

7 Ekonomik ve Sosyal Konseyin oluşumu Yürütme organına ba ğ lı tamamen istişari nitelikte bir danışma organı olarak düzenlenen konseyde,hükümet kısmını temsilen, başta başbakan olmak üzere 3 başbakan yardımcısı,9 bakan,2 müsteşar ve devlet personel başkanı bulunmakta kamuyu temsilen 16 kişi ile meslek odaları, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları temsilen de 24 kişi bulunmaktadır.

8 Ekonomik ve sosyal konseyin yapısı

9 Ekonomik ve sosyal Konseyin Yapısı Konsey başkanı Başbakandır. Başbakanın toplantılara katılmaması halinde toplantıya, Başbakanın görevlendirece ğ i Başbakan yardımcısının başkanlık etmesi öngörülür. Ayrıca üç başkan yardımcısı belirlenecektir.

10 Ekonomik ve sosyal Konseyin Yapısı 4641 sayılı kanunda kurulan ekonomik ve sosyal konsey’in oluşumuna, 1958 Fransız Anayasasında yer alan ekonomik ve Sosyal Konseyin örnek teşkil etti ğ i söylenebilirse de, konseylerin kompozisyonu açısından farklılık bulunmaktadır.

11 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri Konsey ‘in kuruluş amacı olarak, kuruluş Kanunu’nun 1. maddesinde “ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirli ğ ini sa ğ layacak, sürekli ve kalıcı bir ortam yaratarak, istişari mahiyette ortak görüş belirlemek” olarak ifade edilmiştir.

12 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri Konsey, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına, toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin katılımlarını sa ğ layarak, hükümet ile toplum kesimlerinin kendi aralarında diyalog, uzlaşma ve işbirli ğ ini güçlendirecek çalışmalar yapar. Böylece, toplumun geniş kesimleri, sesini duyurabilecek, iktidarı etkileyerek yönetime katılma olana ğ ı elde eder.

13 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri Konseyin temel işlevi: hükümetin makro planda ekonomik ve sosyal politikalarının oluşmasına katkıda bulunmaktan ibarettir. Yoksa, ekonomik ve sosyal nitelikte somut her yasa tasarısının, zorunlu olarak, görüşü alınmak üzere Konseye sunulması söz konusu de ğ ildir.

14 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri Yasaya göre, Konsey ancak ve ancak “Hükümetin istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü konusunda, ekonomik ve sosyal yaşamı do ğ rudan etkileyen kanun tasarısı ve kalkınma planı ile yıllık programların hazırlanması sırasında görüş bildirecektir.”

15 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sa ğ lamak, Hükümet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirli ğ ini güçlendirecek çalışmalar yapmak, Oluşturdu ğ u görüş, öneri ve raporları Hükümet’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Cumhurbaşkanı’na ve kamuoyuna sunmak, görüş bildirilirken uzlaşılan ve uzlaşılamayan hususları ayrı ayrı belirtmek, Sürekli ve geçici nitelikte çalışma kurulları kurmak ve üyelerini belirlemek, bu kurulların raporlarını görüşmek,

16 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri Türkiye-Avrupa Birli ğ i Karma İ stişari Komitesi üyelerini Avrupa Birli ğ i Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komitenin çalışmalarını izlemek, Amaçları do ğ rultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlemek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek, Ekonomik ve sosyal konularda yayınlar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

17 Konsey Toplantıları Konsey, üç ayda bir, Başkanın davetiyle ola ğ an, Başkanın daveti veya Başbakanca belirlenecek olanlar dışında kalan temsilcilerin üçte 1’inin yazılı istemleri üzerine ola ğ anüstü toplanabilir. Toplantı yetersayısı, Başbakanca belirlenecek olanlar dışında kalan temsilcilerin salt ço ğ unlu ğ udur. Konsey toplantılarının gündemine ilişkin hazırlıklar, Konseyi oluşturan kuruluşlardan birer temsilcinin katılımı ile sekretarya tarafından yapılır ve toplantı gündemi Başkanlık Divanı tarafından belirlenir, sekretarya tarafından temsilcilere duyurulur.

18 Konsey Toplantıları Konsey toplantılarına ilişkin esas ve yöntemleri, çalışma kurulları ile çalışma gruplarının kuruluş, çalışma esas ve yöntemlerine ilişkin ayrıntılar, Konseye katılanların görüşleri alınarak başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Konsey genel kurulu ayda iki defa toplanır. Görüşmeler gizlidir, ancak oylamalar açık oy esasına göre yapılır.

19 Çalışma Kurulları Konsey ihtiyaç duyulan konularda görüş bildirmek üzere geçici ve daimî nitelikli çalışma kurulları oluşturabilir. Çalışma kurulları, gerekti ğ inde geçici nitelikli çalışma grupları oluşturabilirler. Çalışma kurulları ile çalışma grupları, çalışmalarına ve toplantılarına, bilgi ve veri sa ğ lamak ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla, Başbakanlık, ilgili Bakanlık veya di ğ er kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini davet edebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, toplantılara katılmak ve Devlet sırrı dışındaki tüm bilgi ve verileri sa ğ lamakla yükümlüdür.

20 Ekonomik ve Sosyal Konsey Mevzuatı ◦ Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluşu, Çalışma esas ve Yöntemleri hakkında kanun (4641) ◦ Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu (4688-madde44) ◦ Ekonomik ve Sosyal Konseyin Teşekkülü ile Çalışma usulleri hakkında Yönetmelik ◦ Genelgeler

21 Sonuç Olarak Konsey, devletin siyasi kurumlarıyla toplumdaki ekonomik ve sosyal güçler arasında sürekli bir toplumsal uzlaşma platformu oluşturacaktır. Konsey, ülke sorunlarının bir diyalog ve uzlaşma yoluyla ele alınıp çözüme kavuşturulmasını, toplumun çeşitli menfaatlerini ülke menfaatleriyle ba ğ daştırarak, diyalog ve işbirli ğ ini kurumsallaştırarak, karar alma mekanizmasına katılımını sa ğ layacaktır.

22 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜRLER.


"EKONOM İ K VE SOSYAL KONSEY 2006463091 GÖZDE TURGAYLI 2005463057 HAKAN NURGÖZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları