Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY"— Sunum transkripti:

1 EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
GÖZDE TURGAYLI HAKAN NURGÖZ

2 EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
Ülkemizde ekonomik ve sosyal konsey 1961 anayasasının hazırlanma aşamasında olduğu gibi,1982 anayasasının hazırlanma aşamasında da gündeme gelmiş, fakat kurucu irade tarafından kabul görmemiştir yılında Başbakanlık Genelgesiyle Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında toplumsal uzlaşma ve işbirliği sağlamak, sürekli ve kalıcı bir ortam yaratarak ortak görüş belirlemek amacıyla oluşturulmuş, yasal bir çerçeveye kavuşturulması 11 Nisan 2001 tarih ve 4641 sayılı Kanun ile gerçekleştirilmiştir.

3 EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
Ekonomik ve Sosyal Konseyin oluşturulmasındaki temel amaç,sosyal devlette devletin, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlerken, siyasi iktidarlar ile bu düzenlemelerden etkilenecek olan sosyal ekonomik güçler arasında bir işbirliğin sağlanmasıdır.Ekonomik ve sosyal konsey, sosyal devlet içinde sosyal ekonomik demokrasiyi daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlar.

4 EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey, bugüne kadar,hükümetin zor duruma düştüğü zamanlarda başvurduğu ve iktidarı için adeta bir can simidi olarak gördüğü;kendi iktidarını sınırlamak yada bilgi edinmek için değil de, kendi durumunu ve ya kararlarını meşrulaştırmak için, dilediği zaman başvurduğu sağlam hukuksal temele dayanmayan, bir kurul olarak karşımıza çıkmaktadır.

5 EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
Ülkemizde konsey, her hükümet değişikliğinde bir başbakanlık genelgesiyle yeniden düzenlenen ve her defasında sanki ilk defa kuruluyormuş gibi yeniden oluşturulan ve bu yola daha çok iktidarın kendisi güçsüz ve yalnız hissettiği; kamuoyu desteğine ihtiyaç duyduğu ekonomik kriz dönemlerinde ya da yeni kurulan hükümetin toplumun güven ve desteğine ihtiyaç duyduğu dönemlerde başvurulan kurul olmuştur.

6 EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
Özellikle 1995 de ilk defa bir başbakanlık genelgesiyle Ekonomik ve Sosyal konsey’in oluşturulması, yılında da olduğu gibi son yıllarda Türkiye’de yaşanan büyük ekonomik krizler sonrasında, ülkede güven bunalımı yaşandığı dönemlerde, iktidarın sorumluluğunu paylaşacak bir organa ihtiyaç duyduğu,toplumun önünde kaybedilen güvenin yeniden sağlanması gereksiniminden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

7 Ekonomik ve Sosyal Konseyin oluşumu
Yürütme organına bağlı tamamen istişari nitelikte bir danışma organı olarak düzenlenen konseyde,hükümet kısmını temsilen, başta başbakan olmak üzere 3 başbakan yardımcısı,9 bakan,2 müsteşar ve devlet personel başkanı bulunmakta kamuyu temsilen 16 kişi ile meslek odaları, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları temsilen de 24 kişi bulunmaktadır.

8 Ekonomik ve sosyal konseyin yapısı

9 Ekonomik ve sosyal Konseyin Yapısı
Konsey başkanı Başbakandır. Başbakanın toplantılara katılmaması halinde toplantıya, Başbakanın görevlendireceği Başbakan yardımcısının başkanlık etmesi öngörülür. Ayrıca üç başkan yardımcısı belirlenecektir.

10 Ekonomik ve sosyal Konseyin Yapısı
4641 sayılı kanunda kurulan ekonomik ve sosyal konsey’in oluşumuna , Fransız Anayasasında yer alan ekonomik ve Sosyal Konseyin örnek teşkil ettiği söylenebilirse de, konseylerin kompozisyonu açısından farklılık bulunmaktadır.

11 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri
Konsey ‘in kuruluş amacı olarak, kuruluş Kanunu’nun 1. maddesinde “ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam yaratarak, istişari mahiyette ortak görüş belirlemek” olarak ifade edilmiştir.

12 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri
Konsey, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına, toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin katılımlarını sağlayarak, hükümet ile toplum kesimlerinin kendi aralarında diyalog, uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapar. Böylece, toplumun geniş kesimleri, sesini duyurabilecek, iktidarı etkileyerek yönetime katılma olanağı elde eder.

13 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri
Konseyin temel işlevi: hükümetin makro planda ekonomik ve sosyal politikalarının oluşmasına katkıda bulunmaktan ibarettir. Yoksa, ekonomik ve sosyal nitelikte somut her yasa tasarısının, zorunlu olarak, görüşü alınmak üzere Konseye sunulması söz konusu değildir.

14 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri
Yasaya göre , Konsey ancak ve ancak “Hükümetin istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü konusunda, ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen kanun tasarısı ve kalkınma planı ile yıllık programların hazırlanması sırasında görüş bildirecektir.”

15 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri
Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sağlamak, Hükümet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak,  Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları Hükümet’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Cumhurbaşkanı’na ve kamuoyuna sunmak, görüş bildirilirken uzlaşılan ve uzlaşılamayan hususları ayrı ayrı belirtmek,  Sürekli ve geçici nitelikte çalışma kurulları kurmak ve üyelerini belirlemek, bu kurulların raporlarını görüşmek, 

16 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görev ve Yetkileri
Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesi üyelerini Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komitenin çalışmalarını izlemek,  Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlemek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek,  Ekonomik ve sosyal konularda yayınlar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak. 

17 Konsey Toplantıları Konsey, üç ayda bir, Başkanın davetiyle olağan, Başkanın daveti veya Başbakanca belirlenecek olanlar dışında kalan temsilcilerin üçte 1’inin yazılı istemleri üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantı yetersayısı, Başbakanca belirlenecek olanlar dışında kalan temsilcilerin salt çoğunluğudur. Konsey toplantılarının gündemine ilişkin hazırlıklar, Konseyi oluşturan kuruluşlardan birer temsilcinin katılımı ile sekretarya tarafından yapılır ve toplantı gündemi Başkanlık Divanı tarafından belirlenir, sekretarya tarafından temsilcilere duyurulur.

18 Konsey Toplantıları Konsey toplantılarına ilişkin esas ve yöntemleri, çalışma kurulları ile çalışma gruplarının kuruluş, çalışma esas ve yöntemlerine ilişkin ayrıntılar, Konseye katılanların görüşleri alınarak başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Konsey genel kurulu ayda iki defa toplanır. Görüşmeler gizlidir, ancak oylamalar açık oy esasına göre yapılır.

19 Çalışma Kurulları Konsey ihtiyaç duyulan konularda görüş bildirmek üzere geçici ve daimî nitelikli çalışma kurulları oluşturabilir. Çalışma kurulları, gerektiğinde geçici nitelikli çalışma grupları oluşturabilirler. Çalışma kurulları ile çalışma grupları, çalışmalarına ve toplantılarına, bilgi ve veri sağlamak ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla, Başbakanlık, ilgili Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini davet edebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, toplantılara katılmak ve Devlet sırrı dışındaki tüm bilgi ve verileri sağlamakla yükümlüdür.

20 Ekonomik ve Sosyal Konsey Mevzuatı
Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluşu, Çalışma esas ve Yöntemleri hakkında kanun (4641) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu (4688-madde44) Ekonomik ve Sosyal Konseyin Teşekkülü ile Çalışma usulleri hakkında Yönetmelik Genelgeler

21 Sonuç Olarak Konsey, devletin siyasi kurumlarıyla toplumdaki ekonomik ve sosyal güçler arasında sürekli bir toplumsal uzlaşma platformu oluşturacaktır. Konsey, ülke sorunlarının bir diyalog ve uzlaşma yoluyla ele alınıp çözüme kavuşturulmasını, toplumun çeşitli menfaatlerini ülke menfaatleriyle bağdaştırarak, diyalog ve işbirliğini kurumsallaştırarak, karar alma mekanizmasına katılımını sağlayacaktır.

22 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları