Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİ"— Sunum transkripti:

1 ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİ
HAZIRLAYAN HAKAN AKYOL

2 1.ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi,şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine“arazi toplulaştırması” denilmektedir.

3 1.1.ARAZİ DÜZENLEMESİNİN AMAÇLARI
Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımını sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

4 1.2.ARAZİ DÜZENLEMESİNİN FAYDALARI
Arazi toplulaştırma; hem çiftçiler açısından hem de kamu yatırımları açısından çok önemli faydalar içermektedir.

5 1.3. Arazi Toplulastırmasının Çiftçiler Açısından Faydaları
Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir. Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir. Her tarla sulama kanalına kavuşturulmaktadır. Her tarla yola kavuşturulmaktadır. Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir. Tarım makinalarının kullanımı daha ekonomik olmaktadır.

6 1.3. Arazi Toplulastırmasının Çiftçiler Açısından Faydaları
Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır. Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir. Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır. Tarım için en ideal parsel ebatları oluşturulmaktadır. Köy yerleşim yerleri iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir.

7 1.4. Arazi Toplulastırmanın Faydaları
Tapu ve Kadastro kayıtları yenilenmektedir. Düzenleme sonrası araziler kıymetlenmektedir. Mera arazileri de toplulaştırılarak hayvancılığa uygun hale getirilmektedir.  Sulama tesislerinde sulama oranı ve verimi artmaktadır.

8

9 TOPLULAŞTIRMA ÖNCESİ TOPLULAŞTIRMA SONRASI

10 TOPLULAŞTIRMA SONRASI TOPLULAŞTIRMA ÖNCESİ

11

12

13 AMAÇ:KÖY YERLEŞİM YERLERİNİ İYİLEŞTİRİLMEK VE GELİŞTİRİLMEK…
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI AMAÇ:KÖY YERLEŞİM YERLERİNİ İYİLEŞTİRİLMEK VE GELİŞTİRİLMEK…

14 Toplulaştırma İle Birlikte Gerçekleştirilen Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine Bazı Örnekler
Yeni Parseller Köy Merkezi Teraslama Sulama Kanalı Açık Drenaj Kanalı Yollar Yeni Parseller

15 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

16 Nirengi ve poligon kanava tesis ve ölçüm işleri
Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yürütülen Çalışmalar: Nirengi ve poligon kanava tesis ve ölçüm işleri Halihazır harita yapılması Toprak etüdünü yapılması Derecelendirme haritasının oluşturulması Çiftçi Mülakatlarının yapılması Arazi toplulaştırma projesinin hazırlanması (Harita Mühendisi İle Birlikte) Yeni parselasyon haritasının kontrol ettirilmesi ve diğer işlemlerinin takibi Yol ve Kanal aplikasyonları Arazi tesviyesi Tarla içi yol, drenaj şebekesi ve sulama tesisi gibi tarla içi hizmetleri işlerini yaptırmak ve kontrol etmek Yeni parsel aplikasyonuKadastro kontrol işlerinin yaptırılması ve takibi Tapu senetlerinin hazırlanması Yeni kütüklerin hazırlanması

17 Harita Mühendislerinin yaptığı işler:
Nirengi ve poligon kanava tesis ve ölçüm işleri Halihazır harita çıkarılması Yol ve Kanal aplikasyonları Yeni parsel aplikasyonu Kadastro kontrol işlerinin yaptırılması ve takibi Tapu senetlerinin hazırlanması Yeni kütüklerin hazırlanması Derecelendirme Haritaları Mülakat Sulama Drenaj

18 Ayrıca aşağıdaki kanunlar Harita Mühendislerinin tespitleriyle uygulanmaktadır.Yani Harita Mühendisleri burada karar aşamasındadır. Madde 18 - İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

19 Fakat ne kadar mesleğimiz karar aşamasında yer almış gibi gözükse de aslında bir çok yerde yardımcı eleman olarak bulunmaktadır. Bilhassa ülkemizde Orman Kadastrosu gibi önemli konularda Mesleğimiz ikinci sınıf durumunda görülmektedir.

20 Harita Mühendisleri Odasının Sonuç ve Önerileri

21 Her ülkenin kendi özelikleri ve imkanlarına göre benimsediği özel kanun hükümleriyle yürüttüğü arazi toplulaştırma uygulama programı ve usulleri mevcuttur.  Kendi bünyemize en uygun esas ve usullere ulaşmak, başka bir deyişle diğer ülkelerde denenmiş  olan  toplulaştırma  kanunu  ve  usullerinde n  kazanılan tecrübeleri bünyemize uydurmak gerekir.

22 Merkezileşme ve yerelleşme boyutundan bakıldığında,
Tüzel yetkinin geçmişte yalnızca merkezi yönetimde bulunduğu, 5286sayılı yasa ile İl Özel İdarelerinin de yetkilendirildiği ve hem merkez hem de yerelde ve birbiriyle bağlantılı olmadan çalışmaların yürütülebileceği, Bu durumun hem bilgi birikimi hem de teçhizat ve donanım açısından verimsizliğe ol açabileceği söylenebilir

23 Uygulama yetkisi boyutundan bakıldığında,
Harita ve kadastro mühendisliği ile ziraat mühendisliğinin konu ile doğrudan ilgili olduğu, Harita ve Kadastro Mühendisliğinin, çalışmaların %80’ine yakınını yürüttüğü ve müellifi olduğu,

24 Nedenlerinden dolayı proje biriminde, başta harita ve kadastro mühendisi olmak üzere, ziraat mühendisi, şehir plancısı, çevre mühendisi, orman mühendisi, peyzaj mimarı, biyolog ve sosyolog gibi farklı meslek gruplarının katkısı, projelerin başarı şansını artırabilecektir.

25 Sonuç olarak ; Arazi Düzenleme Çalışmalarında Harita Mühendisi, planlamadan uygulamaya ve hatta projenin sürdürülebilirliğine kadar rol alır. Bu yüzden arazi düzenleme çalışmalarına haritacı olarak işimize sahip çıkmalı dahada önemlisi işin başkaları tarafından yalan yanlış yapılmasına izin vermemeliyiz..


"ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları