Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZ İ DÜZENLEME ÇALI Ş MALARINDA HAR İ TA MÜHEND İ SL İĞİ MESLE Ğİ HAZIRLAYAN HAKAN AKYOL 091205053.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZ İ DÜZENLEME ÇALI Ş MALARINDA HAR İ TA MÜHEND İ SL İĞİ MESLE Ğİ HAZIRLAYAN HAKAN AKYOL 091205053."— Sunum transkripti:

1 ARAZ İ DÜZENLEME ÇALI Ş MALARINDA HAR İ TA MÜHEND İ SL İĞİ MESLE Ğİ HAZIRLAYAN HAKAN AKYOL 091205053

2 Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi,şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine“arazi toplulaştırması” denilmektedir.

3 Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımını sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

4 Arazi toplulaştırma; hem çiftçiler açısından hem de kamu yatırımları açısından çok önemli faydalar içermektedir.

5 1.3. Arazi Toplulastırmasının Çiftçiler Açısından Faydaları 1.Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir. 2.Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir. 3.Her tarla sulama kanalına kavuşturulmaktadır. 4.Her tarla yola kavuşturulmaktadır. 5.Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir. 6.Tarım makinalarının kullanımı daha ekonomik olmaktadır.

6 7. Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır. 8. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır. 9. Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir. 10. Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır. 11. Tarım için en ideal parsel ebatları oluşturulmaktadır. 12. Köy yerleşim yerleri iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir. 1.3. Arazi Toplulastırmasının Çiftçiler Açısından Faydaları

7 1.4. Arazi Toplulastırmanın Faydaları a)Tapu ve Kadastro kayıtları yenilenmektedir. b)Düzenleme sonrası araziler kıymetlenmektedir. c)Mera arazileri de toplulaştırılarak hayvancılığa uygun hale getirilmektedir. d) Sulama tesislerinde sulama oranı ve verimi artmaktadır.

8

9 TOPLULAŞTIRMA ÖNCESİ TOPLULAŞTIRMA SONRASI

10 TOPLULAŞTIRMA ÖNCESİ TOPLULAŞTIRMA SONRASI

11

12

13 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI AMAÇ:KÖY YERLE Şİ M YERLER İ N İ İ Y İ LE Ş T İ R İ LMEK VE GEL İŞ T İ R İ LMEK…

14 Toplula ş tırma İ le Birlikte Gerçekle ş tirilen Tarla İ çi Geli ş tirme Hizmetlerine Bazı Örnekler Köy Merkezi Yollar Yeni Parseller Açık Drenaj Kanalı Sulama Kanalı Yeni Pars elle r Teraslama

15

16 Nirengi ve poligon kanava tesis ve ölçüm işleri Halihazır harita yapılması Toprak etüdünü yapılması Derecelendirme haritasının oluşturulması Çiftçi Mülakatlarının yapılması Arazi toplulaştırma projesinin hazırlanması (Harita Mühendisi İle Birlikte) Yeni parselasyon haritasının kontrol ettirilmesi ve diğer işlemlerinin takibi Yol ve Kanal aplikasyonları Arazi tesviyesi Tarla içi yol, drenaj şebekesi ve sulama tesisi gibi tarla içi hizmetleri işlerini yaptırmak ve kontrol etmek Yeni parsel aplikasyonuKadastro kontrol işlerinin yaptırılması ve takibi Tapu senetlerinin hazırlanması Yeni kütüklerin hazırlanması Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yürütülen Çalışmalar:

17 Harita Mühendislerinin yaptığı işler: Nirengi ve poligon kanava tesis ve ölçüm işleri Halihazır harita çıkarılması Yol ve Kanal aplikasyonları Yeni parsel aplikasyonu Kadastro kontrol işlerinin yaptırılması ve takibi Tapu senetlerinin hazırlanması Yeni kütüklerin hazırlanması Derecelendirme Haritaları Mülakat Sulama Drenaj

18  Ayrıca aşağıdaki kanunlar Harita Mühendislerinin tespitleriyle uygulanmaktadır.Yani Harita Mühendisleri burada karar aşamasındadır.  Madde 18 - İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

19  Fakat ne kadar mesle ğ imiz karar a ş amasında yer almı ş gibi gözükse de aslında bir çok yerde yardımcı eleman olarak bulunmaktadır.  Bilhassa ülkemizde Orman Kadastrosu gibi önemli konularda Mesleğimiz ikinci sınıf durumunda görülmektedir.

20 Harita Mühendisleri Odasının Sonuç ve Önerileri

21 Her ülkenin kendi özelikleri ve imkanlarına göre benimsediği özel kanun hükümleriyle yürüttüğü arazi toplulaştırma uygulama programı ve usulleri mevcuttur. Kendi bünyemize en uygun esas ve usullere ulaşmak, başka bir deyişle diğer ülkelerde denenmiş olan toplulaştırma kanunu ve usullerinde n kazanılan tecrübeleri bünyemize uydurmak gerekir.

22 Merkezileşme ve yerelleşme boyutundan bakıldığında,  Tüzel yetkinin geçmişte yalnızca merkezi yönetimde bulunduğu, 5286sayılı yasa ile İl Özel İdarelerinin de yetkilendirildiği ve hem merkez hem de yerelde ve birbiriyle bağlantılı olmadan çalışmaların yürütülebileceği, Bu durumun hem bilgi birikimi hem de teçhizat ve donanım açısından verimsizliğe ol açabileceği söylenebilir

23  Uygulama yetkisi boyutundan bakıldığında, Harita ve kadastro mühendisliği ile ziraat mühendisliğinin konu ile doğrudan ilgili olduğu, Harita ve Kadastro Mühendisliğinin, çalışmaların %80’ine yakınını yürüttüğü ve müellifi olduğu,

24  Nedenlerinden dolayı proje biriminde, başta harita ve kadastro mühendisi olmak üzere, ziraat mühendisi, şehir plancısı, çevre mühendisi, orman mühendisi, peyzaj mimarı, biyolog ve sosyolog gibi farklı meslek gruplarının katkısı, projelerin başarı şansını artırabilecektir.

25 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Harita Mühendisi, planlamadan uygulamaya ve hatta projenin sürdürülebilirliğine kadar rol alır. Bu yüzden arazi düzenleme çalışmalarına haritacı olarak işimize sahip çıkmalı dahada önemlisi işin başkaları tarafından yalan yanlış yapılmasına izin vermemeliyiz..


"ARAZ İ DÜZENLEME ÇALI Ş MALARINDA HAR İ TA MÜHEND İ SL İĞİ MESLE Ğİ HAZIRLAYAN HAKAN AKYOL 091205053." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları