Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Seçkin ÇELİKTEL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Seçkin ÇELİKTEL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 1 Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Seçkin ÇELİKTEL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı seckin.celiktel@tpe.gov.tr

2 2 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar...

3 3 Ayırt edicilik ve farklılaştırma Orijin veya kaynak gösterme Kalite Reklam ve Tanıtım Markanın İşlevleri

4 4 Paris Sözleşmesi TRIPs Anlaşması Madrid Protokolü Marka Kanunu Anlaşması Viyana Anlaşması Nice Sözleşmesi MARKALARIN KORUNMASIYLA İLGİLİ ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR

5 5 Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris Sözleşmesi (Katılım 1925) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşması Eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) (Katılım 1995) Markaların Tescilinde Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasıyla ilgili Nicé Antlaşması (Katılım 1996) Markaların Figüratif Unsurlarının Sınıflandırılmasıyla ilgili Viyana Antlaşması (Katılım 1996) Markaların Uluslararası Tesciliyle ilgili Madrid Protokolü (Katılım 1999) Marka Kanunu Antlaşması (Katılım 2005) Singapur Antlaşması (Türkiye tarafından imzalanmış, ancak henüz yürürlüğe girmemiştir)

6 6 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK 556 Sayılı KHK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik Yürürlükteki Mevzuat

7 7 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK’nin KAYNAKLARI 2008/95/EC (Eski 89/104) sayılı Avrupa Topluluğu Direktifi ile getirilen hükümler. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) TRIPs Antlaşması (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması)’nda yer alan hükümler. KHK’nın kendisinde yer almayıp KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmelik’de yer alan hükümlerin çoğunluğu 2005 yılında Marka Kanunu Antlaşması’ (Trademark Law Treaty - TLT)’na Türkiye’nin taraf olmasıyla değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 556 sayılı KHK ile getirilen sistemin işleyişini düzenleyen ana metinlerden birisi de Marka Kanunu Antlaşması’dır. 4/31

8 8 Marka Nedir? Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir

9 9 Buna göre; Kişi adları ve sözcükler Şekiller Harfler ve Sayılar Renk kombinasyonları Marka nedir?

10 10 Ticaret markası Hizmet markası Ortak marka Garanti markası Topluluk markası Marka Türleri

11 11 Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, diğer işletmelerin mallarından ayıran bir işarettir. “Mal” satılan ve dolayısıyla tüketiciye bir seçim olanağı sağlayan herhangi bir üründür. Malların üzerinde veya ambalajlarında kullanılan marka Migros, Tansaş vb. Ticaret Markası

12 12 Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Turizm, sağlık, bankacılık hizmetleri vb... Türkiye’de koruma 1995 yılından itibaren Metro Seyahat, İş Bankası, Şifa Hastanesi Hizmet Markası

13 13 Ortak Marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir Gruptaki işletmelerin mal/hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt etmeye yarar Teknik yönetmelik Tariş Ortak Marka

14 14 Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir Garanti markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır Teknik yönetmelik Garanti Markası

15 15 Diş sağlığını etkilemeyen şekerli ürünleri gösteren; Diş Dostu Türk Standartları Enstitüsü’nce kabul edilen standartları sağlayan mal veya hizmetlerde kullanma izni verilen Garanti Markası

16 16 AB çerçevesinde hüküm ifade eden bir marka türü Tek başvuru Tüm Topluluk ülkelerinde geçerli marka Türkiye’ den başvuru Topluluk Markası

17 17 Paris Sözleşmesi Herkesce bilindiği mütalaa edilen markalar Coca Cola, Arçelik, Ülker vb. Tanınmış Markalar

18 18 Ticaret Kanunu 40. Maddesine göre ticaret unvanı, her tacirin ticari işletmesine ilişkin iş ve işletmelerde kullandığı addır, taciri tanıtır. Oysa marka, taciri değil, belirli bir mal veya hizmeti tanıtır. Marka ile Ticaret Unvanı Arasındaki Fark

19 19 Ayırt edicilik Yanıltıcı nitelikte olmama Kamu düzeni ile genel ahlaka aykırı olmama Markada Aranan Asgari Koşullar

20 20 556 sayılı KHK’ nın 7/1. Maddesine göre; a.Ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler A1 Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri

21 21 b) Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırtedilemeyecek kadar benzer olan markalar (Relax- Relaks) Mutlak Red Nedenleri

22 22

23 23

24 24 c) Tanımlayıcı işaretler YüzükGıda Diabetic Mutlak Red Nedenleri

25 25 d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat vb. grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler Mutlak Red Nedenleri

26 26 e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucunu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler Mutlak Red Nedenleri

27 27 f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar Mutlak Red Nedenleri

28 28 g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi hükümlerine göre reddedilecek markalar Mutlak Red Nedenleri

29 29 h) Halka mal olmuş, t arihi, kültürel değerler içeren markalar Mutlak Red Nedenleri

30 30 ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi hükümlerine göre tanınmış markalar Mutlak Red Nedenleri

31 31 j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar KUR’AN-I KERİM k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar Yasa dışı örgüt adları, işaretleri Genel ahlaka aykırı kelimeler, semboller Mutlak Red Nedenleri

32 32 İtiraz üzerine Nispi ret nedenleri; 1.Aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar aynı markalara yapılan itiraz 2.Ticari temsilci veya vekil adına yapılan başvuruya itiraz 3.Tescilsiz kullanılan marka sahibinin itirazı (geçmişe dayalı kullanım) 4.Farklı mal veya hizmetler için itiraz hakkı 5.Kişilik hakkı kapsamında itiraz 6.Ortak ve garanti marka sahiplerinin itiraz etme hakkı 7.Yenilenmeyen marka sahibinin itiraz hakkı Marka Tescilinde Ret İçin Nispi Nedenler

33 33 556 sayılı KHK hükümlerine göre marka korumasından; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümlerince başvuru yapma hakkına sahip kişiler Karşılıklılık ilkesi Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler

34 34 Marka koruması tescil yoluyla elde edilir Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibariyle hüküm ifade eder Marka sahibinin, izni alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi Marka Korumasının Kapsamı

35 35 Markanın Kullanılması 14üncü maddeye göre; Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, Markayı taşıyan malın ithalatı,markanın kullanılması olarak kabul edilir. 19/31

36 36 Markanın Kullanılması Tescil Edilmiş Markaların Kullanılması Zorunluluğu 14üncü madde; “Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.” Markanın kullanılmama nedeniyle hükümsüz kılınması yetkisi 42nci maddeye göre yetkili Mahkemeler’e aittir. Birçok modern sınai mülkiyet sisteminde öngörülenin aksine 556 sayılı KHK ile getirilen sistemde, TPE’nin kullanılmama nedeniyle markaları hükümsüz kılma yetkisi bulunmamaktadır. 18/31

37 37 Gerçek ve tüzel kişiler, veya bunların vekilleri Marka tescil başvurusu için aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunulması şarttır; Başvuru dilekçesi Marka örneği Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi Marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge Her marka tescili için ayrı başvuru yapılması zorunludur. Marka Başvurusu ve Ekleri

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44 Nice Anlaşması 45 adet mal/hizmet sınıfı 1. - 34. Sınıflar mal sınıfları 35. – 45. Sınıflar hizmet sınıfları SINIFLANDIRMA

45 45 1-34 Mal Sınıfları 35-45 Hizmet Sınıfları

46 46

47 47 1)Şekli İnceleme 2)Esasa Dair İnceleme 3)İtiraz Süreci 4)Tescil İŞLEM BASAMAKLARI

48 48 Şekli İnceleme Başvuru şartlarına uygunluk Eksiklik yoksa marka tescil başvurusu başvurunun Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir Eksiklik varsa 2 aylık süre İŞLEM BASAMAKLARI

49 49 Başvuru yapma hakkı yönünden inceleme KHK madde 3 kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu yapılan inceleme sonucunda reddedilir Esasa Dair İnceleme Şekli yönden eksiklik yoksa 7inci Madde incelemesi Başvuru, 7. Madde incelemesi sonucunda, uygun görülmeyen mallar/ hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için reddedilir. İŞLEM BASAMAKLARI

50 50 Başvurunun Yayınlanması Başvuru şartları eksiksiz 7nci Madde incelemesi sonucunda reddedilmemiş Başvurunun reddedilmesine başvuru yayınlandıktan sonra karar verilirse, redde ilişkin bu karar da ayrıca yayınlanır. İŞLEM BASAMAKLARI

51 51

52 52 İtiraz Süreci  Üçüncü Kişilerin Görüşleri 7nci maddeye göre markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşler Bu kişiler Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamazlar Haklı bulunması durumundaKısmen veya tamamen ret İŞLEM BASAMAKLARI

53 53  Yayına İtirazlar Başvurunun KHK’nın 7nci ve 8 inci maddesi hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar Başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar Yayından itibaren 3 ay İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır İtiraz sahibinden ek belge, kanıt ve gerekçeler istenebilir İŞLEM BASAMAKLARI

54 54  İtirazın İncelenmesi Karşı görüş istenebilir Uzlaşma Yapılan itiraz geçerli bulunmazsa reddedilir Yerinde bulunması halinde Başvuru kısmen veya tamamen reddedilir İŞLEM BASAMAKLARI

55 55  Enstitü Kararlarına İtiraz Enstitü kararlarından zarar gören kişiler karara itiraz edebilir 2 aylık süre içinde yazılı olarak Gerekçeler yazılı olarak sunulmalıdır İtiraz haklı bulunursa karar düzeltebilir İŞLEM BASAMAKLARI

56 56 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) YİDK Enstitü’nün nihai karar organıdır.YİDK, Enstitü Başkanı veya Başkan Yardımcısının başkanlığında en az iki üyenin daha katılımıyla, asgari 3 kişiden oluşan kurullarla karar verir. YİDK kararlarına karşı kararın ilgilice tebellüğ tarihinden itibaren başlayan 2 ay içerisinde dava açılabilir. Davanın açılacağı yetkili mahkeme “Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’dir.

57 57

58 58  Tescil 556 Sayılı KHK ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre başvuru şartlarını sağlamış, süresi içinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine “Marka Tescil Belgesi” verilir Sicil kaydında tescilli markaya ilişkin bilgiler yer alır Marka sicili alenidir İŞLEM BASAMAKLARI

59 59

60 60

61 61 Markalarla ilgili Çeşitli Talepler Tescilli veya başvuru halinde bulunan markalar; devir, lisans, adres / unvan / nevi değişikliği, mal / hizmet listesinde sınırlandırma, feragat, bölünme, birleşme vb. işlemlere tabii olabilirler. Belirtilen işlemlerin tamamı talep üzerine TPE tarafından sicile kaydedilir. 23/31

62 62 Tescilli bir marka; Devrolunabilir Miras yolu ile intikal edebilir Lisansa konu olabilir Rehin edilebilir İşletmeden bağımsız olarak haciz edilebilir Teminat olarak gösterilebilir Bu işlemler yazılı şekle tabidir Marka başvurularına da uygulanır Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması

63 63 Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir Markanın devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır Devir taraflardan birinin talebi üzerine sicile kaydedilir ve yayınlanır Markanın Devri

64 64 Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir İnhisari lisans İnhisari olmayan lisans Lisans

65 65 Lisans sahipleri lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez İnhisari lisansa sahip lisans alanın dava açma hakkı İnhisari olmayan lisans sahiplerinin dava açma hakları yoktur. Lisans

66 66 Marka sahibi, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulacak hizmetin kalitesini garanti edecek önlemleri alır Sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli markadan doğan haklar lisans alana karşı dava yoluyla ileri sürülebilir Lisans sicile kayıt edilmediği sürece, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez Lisans

67 67 Marka veya başvuru sahibinin unvan, adres veya nev’inin değiştiği durumlarda talep üzerine değişikliklerin sicile kaydı gerçekleşir Sicile kayıt için; Talep dilekçesi Gerekli ücretin ödendiğini gösterir belge Vekaletname Adres, Unvan veya Nev’i Değişiklikleri

68 68 Marka Hakkının Koruma Süresi ve Yenileme 40ıncı maddeye göre tescilli markaların koruma süresi 10 yıldır. 41inci maddeye göre tescilli markaların koruma sürelerinin dolmasını takiben (KHK’de belirtilen süre şartlarına uygun olarak) 10’ar yıllık periyotlarla yenilenmeleri mümkündür. 22/31

69 69 Marka hakkı; Koruma süresinin dolması ve süresi içinde yenilenmemesi Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi (feragat) Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hallerinde sona erer Markanın hükümsüzlüğünü, ilgili mahkemeden; zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlar isteyebilir Marka Hakkının Sona Ermesi

70 70 Gerçek veya tüzel kişiler Marka vekilleri İkametgahı yurt dışında bulunan kişiler ancak marka vekilleri vasıtasıyla temsil edilir Marka vekili tayin edilmesi halinde tüm işlemler vekil vasıtasıyla yapılır İşlem Yetkisi Olan Kişiler

71 71 İlginiz için TEŞEKKÜRLER SEÇKİN ÇELİKTEL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı seckin.celiktel@tpe.gov.tr


"1 Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Seçkin ÇELİKTEL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları