Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. Soru – Cevap-Anket Doldurma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. Soru – Cevap-Anket Doldurma"— Sunum transkripti:

1

2 3. Soru – Cevap-Anket Doldurma
SUNUM PLANI 1. Ajans Tanıtım 2.Tarihi, Kültürel Ve Doğal Değerlerin Korunması Ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı Detayları 3.Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Detayları 3. Soru – Cevap-Anket Doldurma

3 Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon
29 Temmuz 2009 tarihinde 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında kanuna dayanarak TR90 Düzey 2 Bölgesinde kurulmuştur. Genel Sekreter Çetin Oktay KALDIRIM, 34 Uzman, 10 Destek Personeli ve 1 iç denetçi olmak üzere 46 kişilik bir ekiple faaliyetlerine devam etmektedir. Ajansın faaliyet gösterdiği 6 il için vizyonu ; Yaşanabilir Mekanlar Sürdürülebilir Çevre Kırsal Odaklı Zenginlik ve Mutluluk Yenilikçi ve Rekabetçi Ekonomi Nitelikli İnsan ve Sosyal Refah ve Yaşam Kalitesi Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon

4

5

6 Genel Amaç: PROGRAMIN AMACI Özel Amaç:
Bölgede yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması vizyonuyla doğal, tarihi ve kültürel dokuya sahip alanların birer çekim merkezi olarak değerlendirilmesi ve bu alanlardan turizm amaçlı yararlanılabilmesinin sağlanmasıdır. Özel Amaç: Bölgenin mimari dokusu göz önünde bulundurularak doğal, tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, korunarak geliştirilmesi ve yöresel kimliğin ön planda olduğu sağlıklı ve düzenli bir çevrenin oluşturulmasıdır.

7 PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1. Yöresel, geleneksel ve özgün mimari doku göz önünde bulundurularak bölgedeki mevcut doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip alanların (meydan, sokak, mahalle vb. alanlarda) turizm değeri haline getirilmesi amacıyla korunması, iyileştirilmesi ve yeniden ortaya çıkarılması Öncelik 2. Bölgenin tarihi ve kültürel mirası, yöresel kimliği ve özgün mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturularak bu alanların turizm değeri haline getirilmesi Öncelik 3. Sit alanı ilan edilmiş, koruma planı hazır durumda veya onay aşamasında olan yerlerde; tarihi, kültürel ve doğal varlıkların yakın çevresi ile bir bütün halinde korunarak turizme kazandırılması NOT: Yukarıda belirtilen tüm öncelikler bu mali destek programı kapsamında aynı öneme sahip olup aralarında herhangi bir hiyerarşik sıralama yoktur. Hazırlanacak projeler bu önceliklerden en az bir tanesi ile ilgili olmak zorundadır.

8 Program Bütçesi Projelere Sağlanacak Destek Tutarı
PROGRAMIN DESTEK MİKTARI Program Bütçesi   Projelere Sağlanacak Destek Tutarı TL Azami: TL Asgari: TL

9 PROGRAMIN DESTEK ORANLARI
1. Talep edilen destek tutarı toplam uygun maliyetin (toplam bütçenin) % 25’inden az veya % 75’inden fazla olamaz. 2. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.

10 KİMLER BAŞVURABİLİR •Valilikler, •Kaymakamlıklar,
•Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, •Bakanlıklara Bağlı Kurum Kuruluş ve Enstitüler, •Yerel Yönetimler, •5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler, •Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

11 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KOŞULLAR
1. Kâr amacı gütmeyen kurum veya kuruluş olması 2. Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması

12 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KOŞULLAR
3. Ajansın faaliyet gösterdiği TR90 Bölgesi’nde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması 4. Yönetmelikte öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması 5. Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

13 !!!!Tümü için programın başvuru rehberi incelenmelidir!!!!!
!!!! KİMLER BAŞVURAMAZ !!! Aşağıdaki şartlar başvuru sahibinde olmaması gerekenlerden sadece bazılarıdır. !!!!Tümü için programın başvuru rehberi incelenmelidir!!!!! İflas, tasfiye vb... durumlarda olanlar, Kesinleşmiş yargı kararı (temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar

14 !!!! KİMLER BAŞVURAMAZ !!! Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler

15 !!!! KİMLER BAŞVURAMAZ !!! Başvuru sahiplerinin SGK primi, vergi yükümlükleri ve haciz durumlarına ilişkin: • Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar (Mahalli idareler hariç); • Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar (Kamu kurumları hariç); • Söz konusu proje veya faaliyetine ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar (Mahalli idareler hariç)

16 ORTAKLAR Projeye Başvuru Sahibi ve (varsa) ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yüklenici olarak dâhil olabilecektir. Ancak proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir. Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR90 Bölgesi’nde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Not: Başvuru sahiplerinin projelerine ortak dahil ederken, söz konusu ortağın proje faaliyetleri içerisinde rolünün açıkça tanımlanmış olması gerekmektedir.

17 Proje Süreleri: Asgari 12 ay ; Azami 24 aydır.
SÜRE VE YER SÜRE : Proje Süreleri: Asgari 12 ay ; Azami 24 aydır. Proje Uygulama Yeri: Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR90 Bölgesi’nde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) gerçekleştirilmelidir. İstisna: Konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir.

18 ÖRNEK PROJE KONULARI Kültür ve turizm değeri taşıyan alanlarda yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip vakit geçirebileceği kültür- sanat sokağı ve meydan gibi alanların oluşturulması veya mevcutlarının yenilenmesine dönük faaliyetler, Bölgenin özgün kimliği göz önünde bulundurularak yöresel ürün teşhir reyonları, konaklama üniteleri, sergi alanları, yöresel mutfağı yansıtan mekanları vb. içinde barındıran bütüncül tesislerin oluşturulması ( Örn: Model Doğu Karadeniz Köyü ) Kent merkezlerini turizmde bir değer olarak ön plana çıkarabilmek amacıyla yöresel mimari özellikler göz önünde bulundurulacak şekilde görüntü kirliliğini önleyici faaliyetler

19 ÖRNEK PROJE KONULARI Yöresel mimari göz önünde bulundurularak; tarihi, kültürel ve doğal alanlarla ilgili politika, araştırma ve çalışmaları içeren tasarım rehberlerinin oluşturulması ve bunların sahada uygulanmasına yönelik faaliyetler Sit alanı hüviyetine sahip tarihi mahalle, sokak vb. alanların turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler.

20 ÖRNEK PROJE KONULARI Tarihi, kültürel ve doğal değerlerin bulunduğu alanlarda sokak, cadde, meydan vb. mekanların bir bütün olarak korunması, restorasyonu ve yeniden kullanımına yönelik faaliyetler NOT: Bu öneriler proje konularının tümünü kapsamamaktadır, sadece fikir verme amacıyla sunulmuştur:

21 PROJELERİN İÇEREMEYECEĞİ KONULARIN BAZILARI
Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi Tütün ve Tütün ürünlerinin üretimine yönelik projeler Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı projeler Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

22 PROJELERİN İÇEREMEYECEĞİ KONULARIN BAZILARI
Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse) Sadece araç alımını içeren projeler Gayrimenkul yatırımları (arazi veya bina alımları vb.) Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları

23 PROJELERİN İÇEREMEYECEĞİ KONULARIN BAZILARI
KÖYDES, SUKAP kapsamında desteklenen faaliyetler bu program kapsamında uygun değildir ve desteklenemez Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce yapılan faaliyetler veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler

24 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Bütçedeki tüm kalemler KDV dâhil hesaplanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmezler. Başvuru Sahipleri en fazla 2 proje ile başvuru yapabilirler ve en fazla 1 projeleri desteklenebilir. Başvuruda uygun olmayan bir proje ortağının bulunmasının başvurunun kesin olarak elenmesine neden olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bütçede İnsan Kaynakları ve Seyahat başlıklarına tahsis edilen toplam tutar, toplam uygun maliyetlerin % 5’ini aşmamalıdır. Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının (ortaklar dâhil ) eş- finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda, Ajans ilgili kamu görevlisinin bu ödemelerden yararlanabileceğine dair ispatlayıcı belgeleri isteme hakkını haizdir. Ayrıca kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu Kılavuzda belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir. Başvurular, ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine (12/06/2015, saat 23:59) kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvurunun KAYS’tan alınan çıktısı diğer destekleyici belgelerle birlikte elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü (19/06/2015, saat 17:00) içerisinde ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmaz.

25 Başvuru Sahiplerinden (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları) 5449 sayılı kanunun 19.maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bununla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmeyenler Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan proje ve faaliyet desteği alamaz. Özel mülkiyete ait alanlarda yapılacak projelerle ilgili tüm yasal izin/ruhsat işlemleri başvuru sahibinin sorumluluğunda olup Ajans herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. KÖYDES, SUKAP kapsamında desteklenen faaliyetler bu program kapsamında uygun değildir ve desteklenemez. T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Ajans’tan her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

26 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN DOĞRUDAN MALİYETLER Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.) İnsan kaynakları ve seyahat başlıklarına tahsis edilen toplam tutar toplam uygun maliyetlerin %5’ini aşmamalıdır. İnsan kaynakları için Proje Koordinatörü ücreti dışındaki maliyetler kabul edilmeyecektir. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri

27 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN DOĞRUDAN MALİYETLER Sarf malzemesi maliyetleri Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.) Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri Nihai denetim maliyetleri Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Görünürlük maliyetleri İnşaat Maliyetleri

28 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN DOLAYLI MALİYETLER Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri karşılamak üzere projenin toplam uygun doğrudan maliyetlerinin % 1’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

29 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler Borçlar; zarar veya borç karşılıkları Faiz borcu Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler Arazi veya bina alımları İkinci el ekipman alımları Kur farkından doğan zararlar

30 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler Binek araç alımı İstimlak bedelleri

31 BAŞVURUYA İLİŞKİN SON HUSUSLAR
1. KAYS sistemi üzerinde hazırlanacak olan dokümanlar aşağıdaki gibidir: EK A : Başvuru Formu EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3) EK C : Mantıksal Çerçeve EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri Aşağıdaki destekleyici belgeler tarayıcı ile elektronik ortama geçirildikten sonra *.zip veya *.rar formatında sıkıştırılarak KAYS sistemine yüklenmelidir. EK E : Fizibilite Şablonu EK F : Destekleyici Belge Örnekleri EK G: Proforma Faturalar EK H: Teknik Şartnameler Fotoğraf ( en az 5 adet, en fazla 2 MB boyutunda ) Diğer Destekleyici belgeler 2.KAYS üzerinden sisteme girilen Başvuru Formu ve Eklerinin çıktıları alınarak ıslak imzalı ve suret halinde 1 asıl, 1 kopya, son başvuru tarihinden önce Ajansa ulaştırılması gerekmektedir. 3.Başvuru zarfının üzerine sistem tarafından verilen çıktı yapıştırılmalıdır. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. 4.Proje bilgilerinin KAYS üzerinden doldurulması Başvuru Sahiplerinin sorumluluğunda olup eksik ve hatalı bilgilerin girilmesinden Ajans sorumlu olmayacaktır. KAYS sisteminin kullanımına yönelik eğitim Proje Yazma Eğitimleri ile birlikte verilecektir 5.KAYS ile ilgili ve başvuruların nasıl yapılması gerektiğine dair detaylı bilgilere ve önemli tarihlere Ajans sitesinden (www.doka.org.tr) ulaşabilir. 6.Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Formu’nda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvuruların başvurunun reddedilmesine neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

32

33 PROGRAMIN AMACI Genel Amaç: Özel Amaç:
Bölgenin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirerek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak ve turizmden alınan payı artırmaktır. Özel Amaç: Yenilikçi turizm anlayışıyla turizmde çeşitliliğin, kalitenin ve konaklama sürelerinin artırılmasıdır.

34 PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Turizmde yenilikçi anlayışlarla turizm çeşitliliğinin, kalitesinin, konaklama sayısı ve niteliğinin artırılarak turizm faaliyetlerinin tüm yıla ve bölgeye yayılması ve turizmden elde edilen katma değerin artırılarak sürdürülebilir turizm anlayışının geliştirilmesi Turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması ve işletmelerde müşteri odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi Çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynaklarının kullanıldığı turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi, turizm uygulamalarında yeni teknolojilerin kullanılması Hizmet standartlarının ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik sektörde yer alan ulusal ve uluslararası işletme ve kuruluşlarla işbirliklerinin oluşturulması

35 18.000.000TL PROGRAMIN BÜTÇESİ Projelere Sağlanacak Destek Tutarı
DOKA TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK TL Projelere Sağlanacak Destek Tutarı Asgari tutar: TL Azami tutar: TL

36 PROGRAMIN DESTEK ORANLARI
Talep edilen destek tutarı toplam uygun maliyetin (toplam bütçenin) % 25’inden az veya % 50’sinden fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.

37 KİMLER BAŞVURABİLİR Başvuru tarihi itibariyle merkezleri ya da yasal şubelerinin DOKA’nın faaliyet gösterdiği (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) illerinden en az birisinde tescil edilmiş/kayıtlı olan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler.

38 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KOŞULLAR
1. Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması 2. Yönetmelikte öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması 3. Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi 4. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin başvuru tarihi itibariyle merkezlerinin ya da şubelerinin bölge içerisinde kayıtlı olduklarını tescil etmiş olmaları gerekir.

39 !!!! KİMLER BAŞVURAMAZ !!! Aşağıdaki şartlar başvuru sahibinde olmaması gerekenlerden sadece bazılarıdır. Tümü için programın başvuru rehberi incelenmelidir!!!!! İflas, tasfiye vb... durumlarda olanlar, Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, mer’i mevzuat hükümleri uyarınca vadesi dolmuş veya ödenmemiş sosyal sigorta primi veya vergi borcu olanlar

40 !!!! KİMLER BAŞVURAMAZ !!! Aynı faaliyetler için ulusal ya da uluslararası kurum/kuruluşlardan (KOSGEB, AB, Dünya Bankası, UNESCO, TKDK vb.) finansman sağlayan gerçek ve tüzel kişiler Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına başvuramazlar. Ajans ile sözleşme imzalamadan önce başlatılan proje faaliyetleri için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarından yararlanılamaz Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri için proje başvurusunda bulunulamaz.

41 ORTAKLAR Ortaklar başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. İstisnai olarak bu programa özgü, Üniversite ve Araştırma Kuruluşları da ortak olarak alınabilecektir Başvuru sahipleri gibi Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, illerinden en az birinde kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunmasına gerek yoktur. Not: Başvuruda uygun olmayan bir Proje Ortağının bulunmasının başvurunun kesin olarak elenmesine neden olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. (Ortakların STK ve Kamu Kurumlarından seçilmesi gibi) Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri için proje başvurusunda bulunulamaz.

42 Proje Süreleri: Asgari 6 ay ; Azami 12 aydır.
SÜRE VE YER SÜRE : Proje Süreleri: Asgari 6 ay ; Azami 12 aydır. Proje Uygulama Yeri: Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR90 Bölgesi’nde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) gerçekleştirilmelidir.

43 ÖRNEK PROJE KONULARI Sağlık turizmi, kış turizmi, spor turizmi, kongre turizmi ve kruvaziyer turizminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler, Turizm tesislerinde tedavi ve sağlık odaklı geliştirme faaliyetleri, spa/wellness merkezlerinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler, Yöresel ürünlerin ve el sanatlarının bölge turizminde bir araç olarak kullanılması, markalaşması, ticarileştirilmesi, coğrafi tescili ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler, Termal enerji kaynaklarının değerlendirilerek turizm amaçlı kullanılmasına yönelik faaliyetler

44 ÖRNEK PROJE KONULARI Kırsal ve kentsel alanda hizmet veren pansiyon, otel ve butik otellerin doğal yaşam, ekoturizm, sağlık turizmi, botanik turizmi, macera turizmi, agro-turizmi, doğa gözlemciliği, alternatif turizm ve benzeri aktiviteleri içerecek şekilde hizmetlerini geliştirerek turistlerin konaklama sürelerini artırıcı faaliyetler, Turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayan, farklı turizm aktivitelerinin bir arada sunulduğu yatırım faaliyetleri, Turizm işletmelerinde ve tesislerinde konaklama niteliğini, kalitesini ve çeşitliliğini artıracak faaliyetler, Sualtı dalış, sörf, uçurtma sörfü, yamaç paraşütü, yelkencilik vb. eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler,

45 ÖRNEK PROJE KONULARI Bölgede bulunan turistik konaklama tesislerinde spor kulüplerinin kamp olanaklarına yönelik altyapıyı geliştirici faaliyetler (spor sahaları, koşu parkurları vb.), Su sporları, atlı turlar, dağcılık, balon turları, yamaç paraşütü, helikopter kayağı (heliski) vb. alternatif turizm aktivitelerini içeren ve bunların birbirine bağlantısını sağlayacak turizm faaliyetleri, Çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi, turistik işletmelerin çevreye duyarlı üretim/hizmet kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri, İşletmelerin kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik, turizm ve otelcilik meslek yüksekokulları, üniversitelerin turizm işletmeciliği bölümü, turizm fakülteleri ve ilgili meslek kuruluşları gibi kurumlarla yapacakları işbirlikleri,

46 PROJELERİN İÇEREMEYECEĞİ KONULARIN BAZILARI
Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi Tütün ve Tütün ürünlerinin üretimine yönelik projeler Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı projeler Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

47 PROJELERİN İÇEREMEYECEĞİ KONULARIN BAZILARI
Eğitim veya kurslar için bireysel burslar Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar Sadece araç alımını içeren projeler Gayrimenkul yatırımları (arazi veya bina alımları vb.) Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları

48 PROJELERİN İÇEREMEYECEĞİ KONULARIN BAZILARI
Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse) Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için)

49 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Ajanstan destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje sözleşmesinin sona erdiği tarihi izleyen 1 yıl süresince tekrar aynı Ajansa destek başvurusunda bulunamaz. Başvuru Sahipleri en fazla 2 proje ile başvuru yapabilirler ve en fazla 1 projeleri desteklenebilir. Başvuruda uygun olmayan bir proje ortağının bulunmasının başvurunun kesin olarak elenmesine neden olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bütçede İnsan Kaynakları ve Seyahat başlıklarına tahsis edilen toplam tutar toplam uygun maliyetlerin % 5’ini aşmamalıdır

50 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Başvuru belgelerinize, “Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler” başlığında yer alan ve gerekli olan dokümanları ekleyiniz. (Destekleyici Belgelerin tam ve doğru sunulması değerlendirme aşamasında başvuru sahibinin lehine olacaktır.) T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Ajans’tan her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Proje başvurusunda öngörülen mal ve hizmet alımları için Başvuru Sahibi tarafından hazırlanan Teknik Şartnameye uygun Proforma Fatura sunulması gerektiğini göz önünde bulundurunuz. Bütçedeki tüm kalemler KDV hariç hesaplanmalıdır. Ayni Katkılar Eş Finansman olarak kabul edilmezler.

51 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN DOĞRUDAN MALİYETLER Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.) İnsan kaynakları ve seyahat başlıklarına tahsis edilen toplam tutar toplam uygun maliyetlerin %5’ini aşmamalıdır. İnsan kaynakları için Proje Koordinatörü ücreti dışındaki maliyetler kabul edilmeyecektir Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri için proje başvurusunda bulunulamaz.

52 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN DOĞRUDAN MALİYETLER Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri Sarf malzemesi maliyetleri Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.) Destek miktarı TL ve üzerinde ise nihai denetim maliyetleri Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri için proje başvurusunda bulunulamaz.

53 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN DOĞRUDAN MALİYETLER Mali hizmet maliyetleri ( özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb. ) Proje uygulaması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu geçmeyecek küçük ölçekli yapım işleri Görünürlük maliyetleri

54 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN DOLAYLI MALİYETLER Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin % 1’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır. Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri için proje başvurusunda bulunulamaz.

55 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Proje kapsamında yapılacak harcamalara ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler Borçlar; zarar veya borç karşılıkları Faiz borcu Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler Kamulaştırma bedeli Arazi veya bina alımları Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri için proje başvurusunda bulunulamaz.

56 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER İkinci el ekipman alımları Kur farkından doğan zararlar Başvuru sahibi kendi personeline yapılan ödemeler. Projenin uygulamasına katılan kamu görevlilerinin maaşları Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri için proje başvurusunda bulunulamaz.

57 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler Binek araç alımı Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri için proje başvurusunda bulunulamaz.

58 !!! DİKKAT !!! Damga vergisi faydalanıcı tarafından ödenir. Başvuru formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmaz ve uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvuru formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır. İşletme binası başvuru sahibi ve varsa ortağı tarafından ayni katkı olarak taahhüt ediliyorsa, EK F-Örnek 7’nin imzalanıp başvur sırasında Ajans’a sunulması gerekir. Maliyetler KDV hariç olarak hesaplanmalı ve proje bütçesi KDV hariç tutarlar üzerinden hesaplanmalıdır. Maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak EK B-3 formunda sunulması gerekir ,00 TL ve üzeri mal ve hizmet alımlarında başvuru sahibi tarafından oluşturulan teknik şartnameye göre hazırlanmış proforma fatura istenir. Yapım (inşaat) işlerinde ise; uygulama projesi, keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini sunulması gerekmektedir. Konaklama tesisi ile entegre olmayan sadece Restoran/Lokantacılık faaliyetleri için proje başvurusunda bulunulamaz.

59 BAŞVURUYA İLİŞKİN SON HUSUSLAR

60 BAŞVURU ŞEKLİ Başvurular Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFDY) sistemi üzerinden (https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) on-line olarak alınacaktır. Sisteme Ajans internet sitesi (www.doka.org.tr) üzerinden de ulaşılabilir Başvuru yapabilmek için KAYS-PFDY sistemine kayıt olunup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir.

61 BAŞVURU ŞEKLİ Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portal’ının (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. Başvuru Formu ve diğer belgeler KAYS-PFDY sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulmalıdır. Formlar KAYS üzerinden Türkçe hazırlanmalı Standart formlar değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.

62 BAŞVURU ŞEKLİ KAYS-PFDY üzerinden Başvuru Formu doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de sisteme yüklenmelidir. Online başvuru tamamlandıktan sonra Başvuru Formu ve Eklerinin çıktısı sistem üzerinden alınarak; gerekli yerler Başvuru Sahibi tarafından imzalanmalı, geri kalan sayfalar ise paraflanmalıdır. İmzalı ve paraflı çıktılar matbu olarak 1 (bir) Asıl ve 1 (bir) Suret halinde Ajansa teslim edilmelidir.

63 BAŞVURU ŞEKLİ KAYS-PFDY üzerinden yapılmayan ve sadece matbu olarak hazırlanan projeler ile KAYS-PFDY üzerinden yapılsa bile matbu olarak imzalı halleri Ajansa teslim edilmeyen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Elektronik başvuru ile matbu başvurunun birbirinden farklı olmaması gerekmektedir. Fark olması halinde elektronik başvuruda sunulmuş bilgiler dikkate alınacaktır. Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir Alındı Belgesi verilir) aşağıdaki adrese yapılır.

64 DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
BAŞVURU ADRESİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu Sokak, Taksim Yokuşu, Vakıf İşhanı, No:3 TRABZON Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar. KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 12/06/2015 saat 23:59 Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi: 19/06/2015 saat 17:00

65 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Sözleşmelerin İmzalanması Yönetim Kurulu Onayı
Genel Sekreterlik Aşaması (Bütçe Kontrol) Teknik ve mali değerlendirme Ön inceleme

66 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Son başvuru tarihinden sonra, alınan tüm başvurular ön inceleme sürecine girer. Ön inceleme sürecinde projeler, başvurunun uygunluğu, projenin elenmesine neden olabilecek yada tamamlatılmasına karar verilen bir eksik evrakının olup olmadığı hususlarında kontrolden geçirilir. Ön inceleme sürecini tamamlayan başvurular; bölge dışından, konusunda deneyimli değerlendiriciler arasından seçilmiş «Bağımsız Değerlendiriciler» tarafından değerlendirilir. Teknik ve Mali Değerlendirme süreci sonucunda 65 ve üzeri puan alarak başarılı görülen projeler, Program genel bütçesine denk gelecek şekilde başarı puanına göre sıralanır. Bu şekilde Asil ve Yedek listeler belirlenir. Desteklenmeye hak kazanan projeler, gerekirse bütçe revizyonuna tabi tutularak Yönetim Kurulu Onayına sunulur ve daha sonra sözleşmeye davet edilir. Sözleşmelerin İmzalanması Yönetim Kurulu Onayı Genel Sekreterlik görüşü Teknik ve mali değerlendirme Ön inceleme

67 SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) E-posta adresleri : tkd@doka.org.tr
Sorularınızı, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. E-posta adresleri : : Faks : Soruların yanıtları, geneli ilgilendirmesi halinde Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde adresinde yayınlanacaktır. Teklif çağrısının sona ermesine 20 gün kala Ajansa ulaştırılan sorular cevaplandırılmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Başvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine eş zamanlı olarak sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

68 !!!!!!DİKKAT!!!!! Ajansımızın herhangi bir danışmanlık firması ile bağlantısı yoktur. Ajans adına proje hazırlamaya yetkili olduğunu haber yapan firmalara itibar edilmemesi önerilir. Ajansımız projelerin nasıl hazırlanması gerektiğine dair il merkezlerinde ücretsiz Proje Yazma Eğitimleri verecektir. Eğitimler için başvurular internet üzerinden tarihlerinde adresi üzerinden alınacak ve katılımcı listeleri ile eğitim yerleri ilgili kişilere ile iletilecektir. Yaşanabilecek sistemsel problemler nedeniyle proje KAYS girişi ve proje tesliminin son güne bırakılmaması önemle tavsiye edilir.

69 PROJE YAZMA VE KAYS EĞİTİM TARİHLERİ
İli İlçesi Tarihi Saati Artvin Merkez 09-10 Nisan 09:30 17:00 Rize Giresun 14-15 Nisan 09:30 17:00 Ordu Gümüşhane 16-17 Nisan Trabzon

70 Katılımınız için Teşekkür Ediyoruz
SORU - CEVAP Katılımınız için Teşekkür Ediyoruz


"3. Soru – Cevap-Anket Doldurma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları