Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

albayrakegitim.com E Ğİ T İ M İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2014 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "albayrakegitim.com E Ğİ T İ M İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2014 1."— Sunum transkripti:

1

2 albayrakegitim.com E Ğİ T İ M İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2014 1

3 EĞİTİM NEDİR ? Selahattin Ertürk’ e göre eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde değişme meydana getirme sürecidir. albayrakegitim.com2

4 Eğitim; bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak, istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. albayrakegitim.com DAVRANIŞ DOĞUŞTAN GETİRİLEN SONRADAN KAZANILAN ( ÖĞRENİLMİŞ ) GEÇİCİ YAŞANILMIŞ UNUTULUR GEÇİCİ KAZANILMIŞ UNUTULMAZ ÖĞRENİLMİŞ Planlı, programlı, eğitim yoluyla Kasıtlı kültürleme Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri Eğitim programlarınca belirlenmiş olan hedef davranışlar (öğrenci kazanımları) Süreç: Olgu ya da olayların belli bir taslağa uygun, belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi 3

5 albayrakegitim.com4

6 Eğitimin Özellikleri Eğitim bir s ü re ç tir, Eğitim sonunda bireyin davranışında bir değişme olmalıdır, Bu değişme istendik y ö nde olmalıdır, Eğitimde bir ama ç ya da kazanım vardır, Eğitim bireyi geliştirir, Eğitim bireyi hayata hazırlar (sosyalleştirir), İ ç sel ya da dışsal yaşantı sonucu oluşur albayrakegitim.com5

7 2 EĞİTİM TÜRLERİ EĞİTİM TÜRLERİ İNFORMAL EĞİTİM ( Plansız programsız, rastgele ) İNFORMAL EĞİTİM ( Plansız programsız, rastgele ) FORMAL EĞİTİM ( Planlı programlı ) FORMAL EĞİTİM ( Planlı programlı ) YAYGIN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM 6

8 1 FORMAL EĞİTİM Formal eğitim, planlı ve programlı olarak bir ama ç doğrultusunda, belirli bir mekanda uzman bazı kişilerin rehberliğinde d ü zenlenen bir etkinliktir. albayrakegitim.com7

9 Formal Eğitimin Ö zellikleri a) Ama ç lıdır. b) Planlı ve programlıdır. c) S ü re ç profesyonel eğiticiler tarafından y ü r ü t ü l ü r. d) S ü re ç sonucunda olumlu davranışların kazanılması beklenir. e) Eğitim belirli bir mekanda s ü rd ü r ü l ü r. f) Ama ç lı ( kasıtlı ) olarak hazırlanmış ara ç - gere ç kullanılır. g) S ü resi sınırlıdır. albayrakegitim.com8

10 2. İNFORMAL EĞİTİM Plansız ve programsız, hayatın i ç erisinde kendiliğinden oluşan eğitimdir. Diğer bir değişle bireyin sosyalleşme ve k ü lt ü rlenme s ü recidir. Bu s ü re ç sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde doğuştan ö l ü nceye kadar devam eder. albayrakegitim.com9

11 10

12 ÖRGÜN EĞİTİM Okullarda verilen eğitimdir; Yaş grupları yakındır Zaman bellidir Sonunda diploma vardır Usta öğreticileri vardır Resmidir Planlı, programlıdır Belli bir dönemi kapsar albayrakegitim.com11

13 albayrakegitim.com12

14 albayrakegitim.com YAYGIN EĞİTİM 13

15 YAYGIN EĞİTİM Okullarda yeterli eğitimi alamamış,ya da sonradan ihtiyaç hasıl olmuş yeterliliklerin verildiği eğitimdir Planlıdır, programlıdır Zaman bellidir Usta öğreticileri vardır Yaş grupları değişkendir Sonunda bir sertifika verilir- yada verilmez albayrakegitim.com14

16 HİZMET İÇİ EĞİTİM Bireylerin hizmet yürütürken, çalıştıkları kurum tarafından niteliklerinin arttırılması için verilen eğitimdir. Ör: Bir okuldaki öğretmenlere Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akıllı tahta kullanım kursunun verilmesi albayrakegitim.com15

17 SARGIN EĞİTİM Bireylerin kendi çabalarıyla gerçekleştirdikleri öğrenmelerdir Ör: Kişinin kendi uğraşlarıyla bilgisayar kullanmayı, halı dokumayı öğrenmesi albayrakegitim.com16

18 albayrakegitim.com17

19 KÜLTÜR Bir toplumun üzerinde taşıdığı ve nesilden nesile aktarılan maddi ve manevi ögelerdir. Camiler Para Binalar Giysiler vs. Düğünler Bayramlar Örf adetler albayrakegitim.com18

20 KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ albayrakegitim.com19

21 albayrakegitim.com20

22 albayrakegitim.com21

23 albayrakegitim.com22

24 albayrakegitim.com23

25 albayrakegitim.com24

26 Ö ğretim Eğitimin planlı bir şekilde belirli bir zaman da, belirli bir mekanda ger ç ekleştirilen dilimine denir. Daha ç ok okullarda yapılmaktadır. albayrakegitim.com25

27 Ö ğretme: Ö ğrenmenin ger ç ekleşmesi i ç in ortamın d ü zenlenmesidir. Öğrenmenin kılavuzlanmasıdır Ö ğretme bilin ç li ve ama ç lı bir ç abadır. albayrakegitim.com26

28 Eğitimde Ama ç / Hedef : Ama ç lar, eğitim s ü recine giren bireyin davranışlarında ve kişiliğinde meydana gelmesi istenilen farklılaşmaları belirtir. Ama ç lar, formal eğitimin temel taşlarıdır. albayrakegitim.com27

29

30 b) Hedef Davranış / Kazanım: Bireyin g ö stermiş olduğu ö l çü lebilir eylem ve etkinliklerine davranış denir. Ancak bu eylemlerin birey tarafından bilin ç li ve kasıtlı yapılması gerekmektedir Ö ğrenilmeyen şey davranış değildir. 2005 programında davranış yerine kazanım ifadesi kullanılmıştır albayrakegitim.com29

31 Ö ğrenme: Bireyin ç evresiyle geçirdiği etkileşimler sonucunda davranışlarında meydana gelen nispeten kalıcı izli değişikliklerdir Ö ğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir. albayrakegitim.com30

32 Eğitim Teknolojisi Teknolojinin ürünü olarak ortaya çıkan yeni araç ve gereçlerin eğitim kurumlarına sokulması ve bunların öğretmenler tarafından, eğitim ve öğretimde kullanılmasını ifade etmektedir albayrakegitim.com31

33 PROGRAM NEDİR? Hedeflere ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesidir. Eğitimde dört çeşit programdan söz edilebilir. Bunlar ; 1. Eğitim Programı, 2. Öğretim Programı, 3. Ders Programı 4. Örtük ( gizil ) Program albayrakegitim.com32

34 albayrakegitim.com 1. Eğitim Programı ( Yetişek, Müfredat ) Eğitim programı; öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir ( Demirel, 2005 ). Bir okuldaki tüm dersleri ve etkinlikleri kapsar. Ör: İlkokul programı 33

35 albayrakegitim.com34

36 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

37 EĞİTİM PROGRAMININ YARARLARI 1. Eğitim faaliyetlerine yön verir. 2. Aynı eğitim basamaklarındaki okullarda amaçların aynı yönde gerçekleşmesini sağlar. ( EŞGÜDÜ SAĞLAR) 3. Eğitimde verimi arttırır. 4. Öğretmenlere rehberlik eder. 5. Zamandan tasarruf sağlar 6. Öğrenmeyi kolaylaştırır. 7. Sağlıklı ölçme – değerlendirmeye imkan tanır albayrakegitim.com36

38 albayrakegitim.com37

39 albayrakegitim.com38

40 albayrakegitim.com 2. Öğretim Programı Eğitim programı doğrultusunda öğrenciye kazandırılması düşünülen özelliklerin ders kümeleri olarak planlanmasıdır. Ya da, Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. Ör: Ortaokul Matematik Öğretim Programı ( 5,6,7,8. sınıf düzeyindeki matematik derslerini kapsar ) 39

41 Eğitim ve Öğretim programı arasındaki temel fark Eğitim programı “ Ne ?” sorusuna yanıt arar. Tasarıdır, plandır, programlama sürecidir. Öğretim Programı ; “ Nasıl ? “ sorusunu yanıtlar. Bir uygulamadır. Stratejilere, yöntemlere, öğretmen niteliklerine odaklanır albayrakegitim.com40

42 albayrakegitim.com 3. Ders Programı Bir sınıf düzeyinde herhangi bir dersin planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir düzenektir Ör: Ortaokul 5. Sınıf Matematik Programı 41

43 albayrakegitim.com 5. ÖRTÜK ( GİZİL ) PROGRAM: Bu program okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar. Örtük program; açık ve yazılı değildir, tasarlanmamıştır, informal, kendiliğinden ve gizil öğrenmeleri kapsar, kasıtlı değildir, ima edilen programdır, resmi programın dışındadır, değerler, normlar, tutumlarla ilişkilidir. Ör: Okuldaki iletişim ortamı öğrenmeyi etkiler. Okul müdürünün tutumu öğrenme ortamına etki eder. _ Öğrencilerin yaşadıkları sosyal çevre öğrenmeleri üzerinde etkiye sahiptir 42

44 albayrakegitim.com EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PROGREMI DERS PROGREMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN DERS PLANI PROGRAM ve PLAN ÇEŞİTLERİ ÖRTÜK PROGRAM 43

45 albayrakegitim.com44

46 albayrakegitim.com A 45

47 albayrakegitim.com Posner'in program türleri - Milli eğitim tarafından okullara gönderilen programdır - Resmi programın gerçek anlamda uygulanan kısmıdır. - Resmi programın uygulanmayan, es geçilen, araya kaynayan kısımlarıdır - Resmi programın üstüne, plan dahilinde eklenen uygulamalardır. Ör: Müzeler haftasında, önceden planlanan şekilde öğrencileri müze ziyaretine götürme 46

48 albayrakegitim.com47

49 ÖĞRENME VE ÖĞRETİMDE KULLANILAN DİĞER KAVRAMLAR İLKE: Eğitim öğretim sırasında devamlı göz önünde bulundurulması gereken prensipler, kurallardır. İlkeler, konu ve metot seçiminde etkili olur. Öğretimde başarıya ulaşmak için, uygun yöntem kullanmak kadar; bu faaliyetlerde bazı ilkelere de uymak gereklidir. albayrakegitim.com48

50 YASA (KANUN ) Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. albayrakegitim.com49

51 TEORİ ( KURAM ) Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori (kuram) denir. Ör: Çoklu zeka teorisi, yapıladırmacı öğrenme kuramı albayrakegitim.com50

52 MODEL Teorilerini pratiğe aktarmak için, belirli bir düzen içerisinde atılması gereken adımları ve her bir adımda nelerin yapılması gerektiğini ifade eden sistematik bilgiler bütünüdür. Ör: Tam öğretim modeli, okulda öğrenme modeli, bireysel yada grupla öğretim modelleri albayrakegitim.com51

53 STRATEJİ Bir şeyi elde etmek için izlenen ya da amaca ulaşmak için geliştirilen palanın uygulama şeklidir. Öğretimde strateji ise ; Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan, yöntem, teknik, araç ve gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşım demektir. Ör: İşbirliğine dayalı öğretim stratejisi, araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi albayrakegitim.com52

54 YÖNTEM Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek – öğretmek için belirlenen strateji doğrultusunda bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol. Ör: Düz anlatım yöntemi, tartışma yöntemi albayrakegitim.com53

55 TEKNİK Yöntemlerin uygulama biçimi. Yöntemlerin işe koşulma şeklidir Ör: Bir konunun öğrenilmesi için tartışma yöntemini seçen bir öğretmen, beyin fırtınası ya da altı şapka tartışma tekniğini uygulayarak dersini işleyebilir. albayrakegitim.com54

56 albayrakegitim.com KURAM ( TEORİ) MODEL STRATEJİ YÖNTEM TEKNİK 55

57 albayrakegitim.com56


"albayrakegitim.com E Ğİ T İ M İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2014 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları