Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZOFAGUS TRAVMALARI, KOROZİV MADDE İÇİMİ, ZENKER DİVERTİKÜLÜ Dr. Mahmut NOBERİ 22.10.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZOFAGUS TRAVMALARI, KOROZİV MADDE İÇİMİ, ZENKER DİVERTİKÜLÜ Dr. Mahmut NOBERİ 22.10.2014."— Sunum transkripti:

1 ÖZOFAGUS TRAVMALARI, KOROZİV MADDE İÇİMİ, ZENKER DİVERTİKÜLÜ Dr. Mahmut NOBERİ 22.10.2014

2 Özofagus anatomik olarak besinlerin orofarenksten mideye geçişini sağlayan basit bir boru olarak tanımlanır. Ancak hayati organlara yakın komşuluğu nedeniyle hastalıkları ve bunların tedavisi oldukça komplikedir.

3 Özofagus - Gastroenteroloji - Göğüs cerrahisi - Genel cerrahi - Kardiyolojide tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hem bir yol hem de bir alan sağlar

4 Her gün özofagus lümeninden geçerek yada içerisinde binlerce işlem yapılmaktadır. Bu durum özofagusun özellikle iatrojenik travmaya nekadar açık bir organ olduğunun göstergesidir.

5 Özofagus perfoasyonları ender görülmesine karşın her geçen gün özofagusa yönelik yada özofagus lümeninden yapılan invaziv girişimlerin sayısının artışına paralel artması nedeniyle erken dönemde tanı konularak tedavi edilmesi gereken acil bir klinik durumdur.

6 Özofagus Anatomi Farinks ile mideyi birleştiren yoldur, 6. servikal vertebra korpusu düzeyinden, m.krikofaringeus başlar, 10.-11. torakal vertebra düzeyinde mide ile birleşir 25-30 cm uzunluğunda üst diş kavisinden (ÜDK) mideye kadar 40-45 cm

7 Özofagus, - Pars servikalis - Pars torasika - Pars abdominalis olarak üç parçada incelenir.

8 Özofagus Anatomi Anatomik sınıflama rijit özofagoskopide ÜDK başlangıç noktası olarak kabul edilir; 1-Servikal özofagus: 13-18.cm Krikoid kartilajın alt kenarından başlar Torasik girişe yani suprasternal çentikte sonlanır 2-Üst torasik özofagus: 18-24.cm Torasik girişten karinaya 3-Orta torasik özofagus: 24-32.cm Karinadan distal özofagusa 4-Alt torasik ve abdominal özofagus: 32-40.cm Distal özofagusun uzunluğu yaklaşık 3cm abdominal özofagus ve özofagogastrik bileşkede dahildir * Özofagusun anatomik tanımlamalarını bilmek önemli, çünkü özofagus yaralanmalarında en iyi ve en uygun tedaviye karar verilmesinde bu tanımlamalar önemli rol oynar

9 ÖZOFAGUS LÜMENİ Boş özofagus transvers lümeni yassılaşmış bir tüp şeklindedir. Alt kısmında lümen kesiti yıldız şeklindedir.

10 Özofagus, Genişliği boş ve dolu olmasına göre değişir ve her düzeyde aynı değildir. Boşken genişliği 1-1,5 cm iken basınç artışı ile 2,5-3 cm genişliğe ulaşabilir.

11 Özofagus’un darlıkları ve genişlikleri 3 anatomik, 3 fonksiyonel darlık ve 3 tane de genişliği vardır. Kadavrada anatomik darlıklar incelenebildiği halde fonksiyonel darlıklar incelenemez. Fonksiyonel darlıklar ancak grafilerde veya endoskopik incelemelerde görülebilir.

12 ANATOMİK DARLIKLAR 1. Üst Darlık (Constricto pharyngoesophagealis) : Başlangıç darlığı olup, farinksle birleştiği yerdir. Üst darlık özofagusun en dar yeridir. Penetran yaralanmaların ve yabancı cisimlerin en sık karşılaşıldığı yerdir. Üst darlık hizasında aynı zamanda sphincter pharyngoesophagealis olarak adlandırılan bir sfinkter mevcuttur. 2. Orta Darlık (Constrictio bronchoaortica) : trakea bifürkasyonu hizasında sol ana bronşu çaprazladığı yerdedir (1.5-1.7 cm). 3. Alt Darlık (Constricto diaphragmatica oesophagei) : Diafragmanın hiatus oesaphageus’u yerindeki darlıktır.

13 Fonksiyonel darlıklar Angustia Pharyngoesophagealis: Sahip olduğu sfinkter nedeni ile aynı anda fonksiyonel bir darlık oluşturur. Angustia aorticaoesophagei: Kesici dişlerden 21-22 cm ilerde, T4 hizasında arcus aortae’yi çaprazladığı yer. Angustia abdominalis: Mideye girmeden önce 2-3 cm bölümdür.

14 Özofagusun Kanlanması Arterler: Servikal özofagus: inferior tiroid arter Torasik özefagus: - Bronşiyal arterler - İnterkostal arterler Torasik aort Abdominal özefagus: sol gasterik arter sol inferior frenik arter

15 Venler Servikal özefagusta inferior tiroid vene Torakal özefagusta azigosa Azigos sisteminin dalları ve portal sistem arasındaki anastomozlar portal obstrüksiyon olduğu durumda kollateral dolaşım sağlar ve varislere neden olabilir.

16 Özofagusun Kendi adını taşıyan bir arteri yoktur yani iyi kanlanmaz, bu özofagus yaralanmalarında iyileşmede sorunlara neden olur.

17 Lenfatik Drenaj Üst özofagus: Alt derin servikal nodlara Orta özofagus:Arka mediyastinal nodlara Alt özofagus: Preaortik nodların çölyak grubuna drene olur. Lenfatik drenaji paratrakeal lenf nodlarına olup farenks lenfatikleri ile birleşip juguler nodlara veya aşağıda üst mediasten nodlarına drene olurlar.

18 Özofagusun inervasyonu N. Vagus ve sempatik trunkus Sağ N.Rekürrens subklavian arterin etrafından geçer. Sol sinir aort kavsinin etrafından döner. Her iki sinir trakeoözefageal oluk içinde larenkse doğru çıkar. Her iki akciğer bazalinin altından iki sinir özofagus çevresinde bir pleksus oluşturarak innerve eder.

19 Özofagusun İşlevi Özofagus, besinleri farinksten mideye iletir, bu fonksiyonu ilk bakışta basit gibi görünmekle birlikte kompleks bir fizyolojik olaydır Yutma; istemli faz, farinks fazı ve özofagus fazı olmak üzere üç bölümdür. Özofagusun diğer bir işlevi’de mide içeriğinin yukarıya geçişini engellemektir Bu işlevini, anatomik açıdan diğer bölümlerinden farklı olmayan ancak tonik olarak kasılı olan alt gastroözofageal sfinkter ile gerçekleştirir

20 Özofagus perforasyonu; İatrojenik ya da iatrojenik olmayan travmalar nedeniyle özofagusun bütünlüğünün bozulması sonucunda çok kısa sürede mediastinal yada plevral enflamasyona ve enfeksiyona ardından da sepsise neden olan morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir klinik tablodur

21 Günümüzde iatrojenik özofagus yaralanmaları en sık özofagus perforasyonu nedenidir Tüm tanısal endoskopik girişimler hesaplandığında bu oran yaklaşık 1/1000’dir Bu oran yapılan girişimin tipine ve altta yatan hastalıkla bağlantılı olarak %10-15’lere kadar çıkabilir

22 Özofagus Travmalarında Etiyoloji ÖZOFAUS YARALANMALARI, YARALANMANIN MEKANİZMALARINA GÖRE I-Non-İatrojenik Travmalar; Künt, penetran, kostik, spontan travmalar, (Özofagus anatomik olarak iyi korunaklı bir lokalizasyona sahip olduğundan sık değildir.) II-İatrojenik Travmalar; Girişimsel, cerrahi ve radyasyon travmaları, (Özofagusa yönelik tanısal ve tedavi amaçlı girişimlerin yaygınlığı ve her geçen gün daha da yaygınlaşmakta olduğundan çok daha sıktır.)

23 I-Non-İatrojenik Travmalar 1-Mekanik Spontan ◦ İlaç özofajiti ◦ Kusma/öğürme ◦ Web, ring, striktür ◦ Eroziv/ülseratif özofajit ◦ Enfektif özofajit ◦ Barrett özofajiti ◦ Maligniteler 2-Kimyasal yanıklara sekonder - Alkali yanıklar -Asit yanıkları 3-Mekanik travmaya sekonder ◦ Yabancı cisim ◦ Künt travma ◦ Penetran travma ◦ Barotravma ◦ Ezilme yaralanmaları ◦ Spinal kord hasarları ◦ Spinal girişimler (vertebraya yerleştirilen prostetik materyallerin mekanik hasarı)

24 II-İatrojenik Travmalar 1- Girişimsel işlemlere sekonder: A-Tanı Yöntemleri: -Özofagogastroduodenoskopi, -Endoskopik retrograde kolanjiopankreotografi, -Endoskopik ultrasonografi, -Transözofageal ekokardiografi B-Tedavi ya/ya da Palyatif Girişimler: -Nazogastrik tüp, -Oragastrik tüp, -Stenoz dilatasyonu, -Stent uygulaması, -Endoskopik reflü girişimleri, -Skleroterapi 2-Cerrahiye sekonder - Anestezi entübasyonu -Anterior servikal vertebra cerrahisi -Vagotomi - Trakeotomi -Torakotomi -Hiatus herni onarımı -Anastomozlar -Tiroid cerrahisi - Larenks cerrahisi 3-Radyasyona sekonder -RT -Brakiterapi

25 Özofagus Travmaları, A- Mekanik Yaralanma 1- Enstrumantasyon 2- Spontan 3- Cerrahi 4- Travma B-Kimyasal C-Radyasyon

26 1-Enstrumantasyon Özofagogastroduodenoskopi (ÖGD) en sık ÖGD’ye tedavi amaçlı bir girişim eklenirse özellikle bu girişim germeyi/gerilmeyi de içeriyorsa riski artar Özofagus perforasyon olasılığı %0,1’dir Özofagus perforasyonu: a-Delici yaralanma: Aletin doğrudan özofagus duvarını delip geçmesi b-Yırtılma yaralanması: Aletin özofagus lümenini geçerken oluşturduğu germe kuvveti ile olan yaralanma C-Parçalanma yaralanması: Aksiyal gerim ile olan yaralanma, balon dilatasyonunda olduğu gibi d-Özofagus duvarını zayıflatan yaralanma: Özofagus duvarındaki ülser ya da doku nekrozu nedenli

27 1-Enstrumantasyon A- Delici Yaralanma En sık boyunda olur Endoskop ile birinci darlığı geçmedeki zorlanma nedeniyle, Bu alanda bukkofaringeal fasiya incedir ve longitudinal kas tabakası da yoktur ve perforasyona karşı direnci azaltan önemli etkenler Posteriordan 6. ve 7. servikal vertebranın varlığıda endoskopi sırasında posteriorda özofagus duvarına bası yaparak perforasyon riskini artırır Kifotik vertebra, boyunun aşırı ekstansiyonu ve vertebral kemik çıkıntılarıda olasılığı artırır Özofageal striktürlerin tanısal endoskopileri

28 Yırtılma ve parçalanma Bu yaralanmalar, benign yada malign özofageal striktürlerin endoskopik, özellikle balon dilatasyonu ile genişletilmesinde en sık olarak ortaya çıkar. En riskli alan darlığın hemen proksimalidir Balon ve buji ile yapılan dilatasyonlarda geçerlidir.

29 Bu tip yaralanmalar striktür dilatasyonu yanı sıra akalazyanın endoskopik tedavisi için yapılan dilatasyonlarda da sıktır. Akalazyada balon ile dilatasyonda ÖP %6-10 gibi yüksek orandadır. Akalazyanın yanı sıra hiatus hernisi, divertikül varlığı dilatasyon balonunun büyüklüğü, sfinkter kontraksiyonun sıklığıda bu tip yaralanmalar için diğer etkenlerdir.

30 1-Enstrumantasyon d-Özofagus duvarını zayıflatan yaralanma: Özofagustaki yaralanma ciddi basınca maruz kalan derideki lezyonlarla benzerdir Bu yaralanmalar; -ilaç tabletinin özofagus mukozasına yapışması- gömülmesi, -özofageal varislerinin skleroterapisini takiben -mukozal ya da neoplastik dokuların termal ya da kemodestrüksiyonunu takiben -ülser erozyonu ile olur

31 2- Spontan Özofagus Perforasyonu Boerhave sendromu, Kuvvetli kusma ve öğürme sonrasında oluşan spontan ÖP olarak tanımlanır ve klasik bir örnektir. Genellikle alkol almış kişilerde ve aşırı yemek yeme sonrası görüldüğünden mediastenin ve plevral boşluğun aşırı kontaminasyonu söz konusudur Özofagusta lezyon varlığında, spontan yaralanma olasılığını artar Doğum, ağır kaldırmak, öksürmek gibi intralüminal ani basıncın artışı perforasyona neden olabilir Özofagus mukozası, yapısal olarak özofagusun en güçlü tabakasıdır ve rüptür oluşunda en son etkilenen tabakadır Ancak; - mukoza direncini zayıflatan (reflü özofajit Barrett özofagus Özofagus enfeksiyonları (Candida, herpes simplex, sitomegolo virus, bakteriyel patojenler) nedenlerle ÖP’u oluşabilir.

32 3-Cerrahi Özofagus Yaralanması Morbiditesi en yüksek cerrahi komplikasyonlardandır Özellikle bu yaralanmanın farkına varılmazsa ölüme neden olur. Servikal; vertebra ve tiroid cerrahisi, Larenks cerrahisi ve trakeostomi. Torasik; Torakotomilerin büyük çoğunluğunda risk vardır ◦ pnömonektomi, ◦ plöropnömonektomi, ◦ mediastinal lenf nod diseksiyonu ◦ dekortikasyon, ◦ özofageal miyotomi ◦ parsiyel özofojektomilerde Abdominal; vagotomi ve hiatus hernisi onarımı riskli operasyonlar Yeterli ve gerekli cerrahi anatomi bilgisi özofagus yaralanmalarını önler

33 4-Travmatik Özofagus Yaralanması En sık ateşli silah ve delici kesici alet yaralanmalardır -Mortalite %20-25 Travmatik özofagus yaralanmalarının; %57 servikal %30 torasik %17 abdominal %2 kombine

34 B-Kimyasal Özofagus Yaralanmaları (Kostik Yanıklar) Güçlü asit (pH 12) oluşur. Alkali yanıklar; - temizlikte kullanılan sodyum ya da potasyum hidroksitler (çamaşır suları) evlerde sıklıkla bulunur ya kazara (coçuklar) ya da intihar (erişkin) amaçlı içilmesiyle Asit yanıklar; - temizlik amaçlı kullanılan ya da akü suyu gibi hidroklorik, sülfirik ve fosforik asitlerin içilmesiyle Alkali sıvılara ulaşılması -daha kolay ve -kimyasal özelliği nedeniyle daha çok içilebilir Bu nedenle; -daha sıktır -tüm özofagusda ve midede yanık oluşturur

35 C-Radyasyona Sekonder Özofagus Travmaları Radyoterapi; -özofagus kanserinde doğrudan, -baş-boyun, akciğer ve meme kanserinde ise kollateral etki ile En büyük risk ; radyasyon dozunun >60 Gy ve eş zamanlı KT Kardiak aritmilerin tedavisinde RFA uygulanması özofageal hasara neden olabilir.

36 Tanı En önemli ip ucu travmanın varlığıdır Klinik kuşku ilk basamaktır, Özofagoskopi yapılan bir hastada; risk etkeni var perforasyondan kuşkusu yok ama ağrı, ateş, cilt altı amfizemi, yutma güçlüğü ve nefes darlığı varsa Özofagus perforasyonu ayırıcı tanıda yer almalı Çünkü özofagus perforasyonu ölümcüldür, ölmeyenler için ise bedel özofagusun tamamen kaybedilmesi olabilir. Klinik kuşku olduğunda ÖP olmadığı kanıtlanıncaya kadar hsatanın oral alımı kesilmelidir. Hayatta kalmanın anahtarı, erken tanı ve erken girişimdir

37 Fizik Muayene Perforasyonun seviyesine ve yaralanma mekanizmasına bağlıdır 1-Cilt altı amfizemi en değerli bulgudur ◦ Servikal %60 ◦ Torasik %30 2-Pnx varlığında solunum seslerinde azalma 3-Geç dönemde sepsis bulgular (GD kötü,ateş, taşikardi, takipne vs) !!! FM yararlı fakat FM bir şey bulmamak ÖP olasılığını dışlamaz hatta tanının gecikmesine neden olur

38 Direk Grafiler Perforasyonun kuşkusu olduğunda radyolojik değerlendirme tanının temeli İlk basamak direk boyun, göğüs ve üst abdominal grafisi, mediastende hava değerlerinin görülmesi tanıyı güçlendirir Plevral ve mediastinal bulgular genellikle vardır ve yaralanmanın yerinin lokalize edilmesine yardım eder Genellikle, özofagusun orta bölümünün rüptürlerinde sağda, distal yaralanmalarda ise solda pnömotoraks/hidrotoraks olur Bunlar daha sonra yapılacak olan tedaviye ve incelemelere yön verebilir Radyolojik Bulgular-1

39 Baryumlu / Suda Eriyen Radyoopak Md Özofagus Pasaj Grafisi Kapalı perforasyon Perforasyon Radyolojik Bulgular-2 İatrojenik ya da yabancı cisim gibi bir nedenle büyük bir özofagus perforasyonu olmuş ise bunun radyoopak md ile ya da endoskopik değerlendirilmesi gereksiz

40 TEDAVİ Tedavi yöntemi hala tartışmalı !!! 1-Konservatif tedavi 2-Cerrahi drenaj ve konservatif tedavi 3-Cerrahi ◦ Primer onarım ◦ Primer onarım+doku desteği ◦ Ayırma ve cilde ağızlaştırma ◦ T-tüp drenajı ◦ Özofajektomi

41 Konservatif Tedavi Seçim Kriterleri Klinik stabilite, ağrı ya da sepsise gidiş bulguları olmayan Erken tanı; tercihen yaralanma anında fark edilen ya da kısmen geç tanı ama olaydan sonra oral almamış Kapalı perforasyon yani özofagus lümeninin içine drene olan yaralanma Tümör olmaması, Abdominal özofagus perforasyon olmaması ya da Distalda obstrüksiyon olmaması Genellikle iatrojenik yaralanma olması (mediastinal ve plevral kirlenme daha az)

42 Konservatif tedavi ölçeği Yaralanmadan sonraki 48 saat hastanın stabil olmasını, TPN ve en az 7 gün geniş spektrumlu antibiyotik tedavisini içerir Nazogastrik takılması tartışmalı ◦ Avantajı, intratorasik negatif basınç gradientine karşı bir dekompresyon sağlaya bilmesi ◦ Dezavantajı, körleme takılmaya çalışması perforasyonu büyütebilir gastrik reflüye yol açabilir İatrojenik yaralanma özellikle servikal

43 Kostik Yanıklar Alkali ile olanlar primer olarak özofagusu etkiler çünkü mideye ulaştığında parsiyel olarak midenin asit ortamı tarafından nötrolize edilir* Acil yoğun bakım gerekliliği genellikle yapılan ilk değerlendirme ile saptanır Eğer hastada solunum güçlüğü varsa laringoskopi ile değerlendirme yapılır Gerekirse kalıcı hava yolu sağlanır ◦ mümkünse entübasyon ile ◦ Olmazsa trakeotomi (mukozadaki yanık ve ödem entübasyon yapılamadığında) Kostik yanıklarda perforasyon bulgusu yoksa konservatif yöntemle tedavi edilir Kontrendike olan girişimler, Kusturmak; özofagus mukozasın ikinci kez kostik md ile temas Nötralizan ajanlar; kostik madde içilmesinin hemen ardından olmadığı sürece yararlı değil Nazogastrik; perforasyona neden olabilir ya/ya da kusmayı indükleyerek kostik md ile tekrar temasa neden olabilir Aktif kömür; etkisiz ve olası bir endoskopik değerlendirmeyi imkansızlaştırır

44 Endoskopinin Rolü Tedavi amaçlı endoskopik girişimler, sık uygulanmakta ve daha yararlı olmakta ◦ klips ile mekanik kapatma ◦ Doku yapıştırıcıları ◦ kaplı stent Ancak günümüzde genel uygulamadan uzak olup belki gelecekte bu alanda yapılacak ilerlemeler ile daha az morbidite ve mortaliteye sahip olarak cerrahi girişimin yerini alabilecektir (?) Endoskopik yaklaşımın kriterleri; Perforasyonun işlem sırasında fark edilmesi, bening özofagus hastalığı zemininde ve cerrahi için yüksek riskli hasta, cerrahi girişim yapılmayacak kadar geç tanı konulması, inoperabl hastada özofagus kanseri alanında perforasyon, anastomoz kaçağı

45 Cerrahi Tedavi Cerrahi Tedavi Yontemleri I-Major Cerrahi Tedavi 1. Primer onarım 2. Rezeksiyon 3. Ayırma ve cilde ağızlaştırma II-Minor Cerrahi Tedavi Secenekleri a. Perforasyonun drenajı ve irrigasyonu b. Drenaj c. T-tup drenaj

46

47 Kostik Özofageal Yanıklarda Cerrahi Yaklaşım Primer onarım yapılmaz/yapılamaz Cerrahi yaklaşımı diğer özofagus travmalarından farklı Özofagografi ya da özofogoskopi ile perforasyon ya da nekroz saptanırsa rezeksiyon endikasyonu vardır Non-operatif yaklaşımın uzun dönemde komplikasyonu striktürdür

48 Spontan Özofagus Perforasyonunda Cerrahi Tanı süresi Kirlenme derecesi Enflamasyon Altta yatan hastalık varlığı Hastanın genel durumuna göre tedavi planlanır Primer onarım+doku desteği Primer onarım ve primer onarım+doku desteğinin sırasıyla morbiditesi %13 ve %6 iken mortalite %39 ve %25

49 Sonuç Tanısal trans-özofageal girişimlerin sayısı ve çeşitliliği arttıkça iatrojenik özofagus perforasyonu artacaktır Özofagus travması, özellikle perforasyonla sonuçlanırsa morbiditesi ve mortalitesi (%0-100) yüksek bir klinik tablodur Tüm hekimler özellikle özofagusla ilişkili girişimleri yapan hekimlerin; ◦ özofagus anatomisi, ◦ travmaları, ◦ tanı yöntemleri ve ◦ tedavisi hakkında bilgi sahibi olması hastalar için yaşam kurtarıcıdır Erken klinik şüphe ve hızlı tanısal girişimler, sistemik antibiyotik tedavisi ve cerrahi girişimler morbidite ve mortaliteyi azaltır

50 Koroziv Madde İçimi Kolay elde edilen koroziv maddelerin kazara içimi önemli bir sosyal sorundur. Nadiren mortalite gelişse de, morbiditesi hayat boyu devam eder. Evde kullanılan temizlik ürünleri en sık içilen koroziv maddelerdir.

51 Koroziv maddelerin intihar amaçlı alımları genellikle yetişkinlerde görülür, çocuklarda ise kazara içilir. Çocuklarda 5 yaş altında, en sık 2 yaş civarında gözlenir.

52 Koroziv maddeler alkali veya asit özelliktedirler. Alkali ajanlarda pH>7 dir. Günlük hayatta sıkça kullanılan birçok temizlik maddelerinde pH 9-11 arasındadır. Ancak çok miktarda alımlarda ciddi hasar meydana gelir. pH>11 alkali maddelerin az miktarlarda içimlerinde bile ciddi yanıklar görülür. Alkali ajanlar likefaksiyon nekrozu ile dokuyu eritir, daha derine ve hızla penetre olur.

53 Asit ajanlarda pH<7 dir. Genellikle pH<2 asitler Korozivdir. Asit ajanlar mideye daha fazla zarar verir. Özofagusta pH’ nın alkali düzeyde olması ve skuamöz epitel,asit ajanların etkisinden özofagusu korur. Asit ajanların penetrasyonu özofagus yüzeyinde sınırlıdır. Skar oluşumuyla karakterize koagulasyon nekrozu yapar ve derine inmez. Bu nedenle asit ajanlar özofagusa alkalilerden daha az zarar verir.

54 Alkali ajanlar 3 fazlı hasar oluşturur; 1. Akut nekrotik faz; Hasardan sonraki ilk 1-4 gün devam eder. İntraselüler proteinlerin koagulasyonu hücre nekrozuna neden olur. Nekroz bölgesinin etrafında canlı dokuda yoğun enflamatuvar reaksiyon gelişir. 2. Ülserasyon ve granülasyon fazı; Hasardan 3-5 gün sonra başlar, 10-12 gün sürer. Yüzeyel nekrotik doku soyulur, ülserasyon gelişir. Defekt granülasyon dokusu ile dolar. Bu fazda özofagus en zayıf dönemindedir. 3. Skatrizasyon fazı; Hasarı takip eden 3. haftada başlar. Konnektif doku kontrakte olur, özofagusta daralmayla sonuçlanır.

55 Semptomlar Semptomlar içilen korozif maddenin miktarı ve konsantrasyonuna göre değişir. Çocukların genellikle ne içtikleri bilinmez. İntihar amaçlı alımlarda bilgi almakta zorlanılır. Erişkinlerde kazara alımlar genellikle birkaç yudumla sonlanırken, intihar amaçlı olanlarda fazla miktarda alım söz konusudur. Bu durumlarda özofajit yanında mide perforasyonu ihtimali artmaktadır.

56 Koroziv Madde İçimi Tedavi -İlk 24 saat: Oral alım kesilir. Parenteral sıvı desteği. Mediastinit, mide perforasyonu, trakeoözofageal fistül, peritonit, pnömoni ve larengeal ödem açısından takip edilir.

57 Koroziv Madde İçimi TEDAVİ : GAA Özofagoskopi ; Özofagus yangısına rastlanılmazsa 2-3 gün sonra oral alım başlatılarak hasta taburcu edilir. Özofagus yangısı varsa: -NGT geçirilir. -Kortikosteroid tedavisi: 6 hafta -Geniş spektrumlu antibiyoterapi -Radyografik olarak özofagus mukoza iyileşmesi takip edilir.

58 ÖZOFAGUS DİVERTİKÜLLERİ Özofagus divertikülleri nadir görülen patolojilerdir. Oluşumlarına göre :- Gerçek (Kongenital) - Pseudodivertikül (Kazanılmış) lezyonlardır, ancak genel kural değildir. Gerçek divertiküller tüm özofagus tabakasını içerir. Pseudodivertikül mukoza ve submukozanın muskuler tabakaya herniasyonundan oluşur.

59 Özofagus Divertikülleri Lokalizasyonuna göre ; - Faringoösofageal (Zenker Div.) - Midösofageal veya Parabronşial - Distal ösofageal veya Epifrenik divertikül Etyopatogenezine göre ; -Traksiyon - Pulsiyon divertikülü olarak iki grupta incelenir.

60 TRAKSİYON divertikülleri genellikle kronik enfeksiyon, PULSİYON divertikülleri ise özofagus lümenindeki basınç artması nedeni ile oluşur.

61 Özofagus Divertikülleri Pulsiyon Divertikülleri -Genellikle yalancı divertiküller: Mukoza ve submukozadan oluşur (müsküler katı yok) -Traksiyon divertiküllerinden daha sık rastlanılır -En sık hipofarenks-özofagus bileşkesi ve diaframın hemen üzerinde rastlanılır.

62 Özofagus Divertikülleri TraksiyonDivertikülleri -Gerçek divertiküküller -Tüm özofagus katlarını içerirler. -Özofagusun herhangi bir yerinde gelişebilirler ancak en sık midtorasik bölümden çıkarlar.

63 Zenker Divertikülü En sık görülen hipofaringeal divertikül Pulsiyon divertikülüdür (mukoza ve submukoza kas tabakasındaki zayıf bir noktadan dışarıya herniye olur) Traksiyon divertiküllerinin aksine yalancı bir divertiküldür İnsidans 2/100.000 (USA) Üst GİS incelemesi yapılanlarda bu oran 1/1000’e çıkabilir. E/K=2-3 Kazanılmış, hayatın 7. -8. dekatında. Çocuklarda çok nadir. Asya ve Afrika’da oldukça nadir.

64 Zenker Divertikülü

65 Genellikle yaşlı kişilerde Daha çok solda Semptomlar: -Disfaji -”Gürültülü” yutma -Farenkse sindirilmemiş besinlerin regürjitasyonu -Dolan divertikülün uzanınca hipofarenkse boşalması

66 Zenker Divertikülü En sık olarak orta hatta krikofaringeus kası ile inf. konstriktör kasın transverse ve oblik lifleri arasındaki özefagial zayıf alandan (Killian üçgeni) çıkar. Diğer olası bölgeler ◦ Killian-Jamieson alanı–Krikofaringeus kasının oblik ve transverse fibrillerinin arası ◦ Laimer’s üçgeni–Krikofaringeus kası ve superior özefagial duvar sirküler kasları arası Divertiküllerin 2/3’ü orta hatta protrude olurken, %25’i sola, %10’u ise sağa protrude olur

67 Killian Üçgeni

68 Zenker Divertikülü RİSK FAKTÖRLERİ İleri yaş Erkek cinsiyet Hiatal herni Gastroözefagial reflü AYRICI TANI Özefagial striktür Akalazya Özofageal Kanser Pnömonia

69 Komplikasyonlar Hastaların %30’unda aspirasyon pnömonisi Alınan aspirinin retansiyonuna bağlı ülserasyon Özefagiyal obstruksyon Trakeaya bası

70 Tedavi Cerrahi, semptomatik olgularda ana tedavi yöntemi Standart tedavi; Divertikülün eksizyonu, özofagusun posterior duvarında üstündeki 3 cm lik alanıda içerecek şekilde krikofaringeal myotomi Divertikül <2cm – tek başına myotomi yeterli ◦ 3-6cm – endoskopik veya açık yaklaşım

71

72

73

74


"ÖZOFAGUS TRAVMALARI, KOROZİV MADDE İÇİMİ, ZENKER DİVERTİKÜLÜ Dr. Mahmut NOBERİ 22.10.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları