Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 7) 31 Aralık 2008 Tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 7) 31 Aralık 2008 Tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 7) 31 Aralık 2008 Tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2 AMAÇ  Kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinde, protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımlarında ve yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde katılım payı alınmasına ilişkin esas ve usullerin tespit edilmesidir.

3  Kamu idarelerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenler (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dâhil) ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, KAPSAM

4  Bu Tebliğ 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK

5  Tedavi Tebliği: 23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğini,  Kurum: kapsama dâhil kişilerin tedavi giderlerini ödemekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşlarını, ifade eder. TANIMLAR

6 Kapsama dâhil kişilerin sağlık kurumlarındaki,ayakta tedavilerinden, hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınacaktır.

7 Katılım payı alınacak sağlık hizmetleri  Hekim ve diş hekimi muayeneleri,  Protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımları,  Yardımcı üreme yöntemi tedavileri,

8 Muayene katılım payı  İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL  Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 TL  Üniversite hastanelerinde 6 TL  Özel sağlık kurumlarında 10 TL Olarak uygulanır.

9 Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacaktır.

10 KAMU PERSONELİ VE AİLE FERTLERİNİN MUAYENE KATILIM PAYININ TAHSİLİ

11 Hak sahiplerinin muayene katılım payı tahsili Kurumları tarafından çalışanların aylık ve ücretlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir. Muayene katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak tahsil edilecektir. Bu amaçla, kurumların harcama birimleri bu tebliğe ekli Muayene Katılım Payı Formunu (EK–1) düzenleyeceklerdir.

12 MUAYENE KATILIM PAYI KESİNTİ LİSTESİ Harcama Birimi Kodu : 38.13.02.23.923Ay 1 Harcama Birimi Adı : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞIYıl 2009 TL SIRA NO MEMURUN/ASKERİ PERSONEL TEDAVİ OLANKATILIM PAYI TCKNOADISOYADI 1 XXXXXXXXXFATMAKÖKSAL 1 3,00 2 XXXXXXXXXFATMAKÖKSAL 1 10,00 Adı Soyad Unvan İmza AÇIKLAMA: Tedavi Olan Sütununa Kendisi için 1, Eşi için 2, Çocukları için 3, Anne için 4, Baba için 5 ve Diğerleri için 6 Rakamı girilecektir.

13 Kurumlar, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen tedavi faturalarına göre katılım payı tutarlarını takip eden aybaşında ödenecek olan aylıktan kesilmek üzere gerekli tahakkuk işlemlerini yapacaklardır.

14 Harcama birimlerinde aylıkların tahakkukunu yapmakla görevli birimlerce muayene katılım paylarına ilişkin tutarlar bordronun kesintiler sütununda gösterilecek ve Muayene Katılım Payı Listesi aylıklara ilişkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe birimine gönderilecektir.

15  Katılım payı, hasta adına düzenlenen tedavi faturasında yer alan her bir poliklinik muayene ücreti için ayrı ayrı hesaplanacaktır.  Acil poliklinik muayene ücretinden katılım payı alınmayacaktır.  Poliklinik muayene ücretinin yer almadığı sadece tanıya dayalı işlem fiyatının yer aldığı faturalardan bir tane katılım payı alınacaktır.

16  Kamu görevlilerinin aylıklarından her ay için yapılacak kesinti miktarı onaltı yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yüzde yirmisini geçmeyecektir.  Brüt asgari ücret İlk altı ay için 666 TL, ikinci altı ay için 693 TL olarak belirlenmiştir.  01.01–30.06.2009 tarihleri arasında 133,20 TL  01.07–31.12.2009 tarihleri arasında 138,60 TL

17 Kesinti yapılacak katılım payının bu miktarı aşması halinde kalan tutarlar kamu görevlisinin sonraki aylardaki aylıklarından kesilmeye devam edilecektir.

18  Muayene katılım paylarına ilişkin yersiz bir kesintinin yapılıp yapılmadığının tespiti açısından kamu görevlisinin talebi halinde maaş mutemetliklerince gerekli bilgi verilecektir.  Yersiz kesintinin tespiti halinde gerekli işlemler idaresi nezdinde yapılacaktır.

19 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren sağlanan tedavilere bağlı olarak düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak hesaplanacaktır.

20 Tıbbi malzeme katılım payı  Protez, ortez ve tıbbi malzemeler için; %20 oranında katılım payı alınacaktır.  Katılım payı, kurum tarafından ödemeye esas olarak alınan tutar üzerinden hesaplanacaktır.

21  Tıbbi malzeme için alınacak katılım payının tutarı tıbbi malzemenin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin yüzde yetmişbeşini geçemez.  Brüt asgari ücret İlk altı ay için 666 TL, ikinci altı ay için 693 TL olarak belirlenmiştir.  01.01–30.06.2009 tarihleri arasında 499,50 TL  01.07–31.12.2009 tarihleri arasında 519,75 TL  Yüzde yetmişbeşlik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez, ortez veya tıbbi malzeme bağımsız olarak değerlendirilecektir.

22   Tıbbi malzeme bedelinin harcama birimlerince sağlık kurum ve kuruluşlarına ödenmesi halinde, sağlık kurum kuruluşlarınca tahsil edilen katılım payı tutarı kadar eksik ödeme yapılacak ve katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir.

23 Tıbbi malzeme bedelinin harcama birimleri tarafından hak sahiplerine ödenmesi halinde katılım payı, katılım payı tutarı kadar ilgililere eksik ödeme yapılarak tahsil edilecektir. Bu durumda katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir.

24 Katılım payı alınacak tıbbi malzemeler a)Gözlük cam ve çerçeveleri, b)Ağız protezleri*** c)Vücut dışı kullanılan protezler ve ortezler ç) (c) bendi dışında kalan ve sağlık raporunda (yatarak tedavilerde sağlık raporu veya epikrizde) hayati önemi haiz olduğu belirtilmeyen; iyileştirme araç ve gereçleri ile protez ve ortezler.”

25 70 4. PROTEZ 71404.010 Tam protez (akrilik) (tek çene) 253150,00 72404.020 Bölümlü protez (akrilik, tek çene) 253150,00 73404.030 Tam protez (metal kaideli-tek çene) 253150,00 74404.040 Bölümlü protez (metal kaideli, tek çene) 253150,00 75404.050 Immediat protez (akrilik) (tek çene) 7645,00 87404.170 Tek parça döküm kron 6740,00 88404.180 Venner kron (akrilik) 6740,00 89404.181 Venner kron (seramik) 10160,00 90404.190 Pivo (çivili kron) veya post-core 6740,00 91404.200 Jaket kron (akrilik) 3521,00 92404.201 Jaket kron (tam seramik kron-metal desteksiz) 11065,00 93404.210 Teleskop primer kron-kopingli 5432,00 94404.220 Maryland (andheziv) köprü 3923,00 95404.230 Roach köprü 3420,00 108404.360 Hassas tutuculu kronlar 6740,00 109404.370 Periodontal protez (hareketli,tek çene) 8953,00 110404.380 Periodontal protez (sabit-her üye için) 3018,00 111404.390 Laminate veneer 3018,00 112404.400 İmplant üstü kron köprü (üye başına) 6941,00 113404.410 İmplant üstü tam protez 253150,00 114404.420 İmplant üstü bölümlü protez 253150,00

26  Vücut dışı kullanılan ve Tedavi Tebliği eki 5/C listesinde yer alan protez ve ortezler ile diğer vücut dışı kullanılan protez ve ortezlerden katılım payı kesilecek,  5/A listesinde yer alan tıbbi malzemelerden katılım payı kesilmeyecektir.

27 Tıbbi malzeme katılım payının tahsili

28 Gözlük cam ve çerçevelerinin katılım payı  Gözlük bedelinin kurumlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi halinde, katılım payının tutarı kadar ilgililere eksik ödeme yapılacaktır.  Gözlük bedelinin kurumlar tarafından optisyenlik müessesesine ödenmesi halinde, katılım payı tutarı optisyen tarafından ilgiliden tahsil edilir, kurum tarafından katılım payı tutarı kadar optisyene eksik ödeme yapılır.

29 Ağız protezlerinin katılım payı  Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan ağız protezinin katılım payları, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ilgililerden tahsil edilir.  Bu şekilde tahsil edilen katılım payı tutarı kadar hak sahibinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna eksik ödeme yapılır.

30  Tedavi Tebliğinin 5.2 nci maddesinde belirtilen esaslara göre yapılan sevkler üzerine özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimliklerinde yapılan ağız protezinin katılım payı, tedavi bedelinin ödenmesi aşamasında kurumlar tarafından hak sahibine katılım payı tutarı kadar eksik ödeme yapılarak tahsil edilecektir.

31 Vücut dışı kullanılan protez ve ortezlerin katılım payı  Vücut dışı kullanılan ve hak sahiplerinin kendileri tarafından temin edilen protez ve ortezlerden alınması gereken katılım payı, protez ve ortez bedelinin ödenmesi aşamasında kurumları tarafından katılım payı tutarında eksik ödeme yapılmak suretiyle hak sahiplerinden tahsil edilir.

32  Vücut dışı kullanılan ve sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilerek hastalara kullanılan protez ve ortezlerden alınması gereken katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşu tarafından hak sahibinden tahsil edilir, tahsil edilen katılım payı tutarı kadar, hak sahibinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna eksik ödeme yapılır.

33 Yardımcı üreme yöntemi katılım payları  Birinci denemede %30,  İkinci denemede % 25,  Embriyo dondurma (freezing) işlemi için %30 oranında katılım payı alınacaktır.  Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavisinin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edilir, ilgilinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna katılım payının tutarı kadar eksik ödeme yapılır.

34 Muhasebe işlemleri

35  Kamu personeli ve aile fertlerinin muayene katılım payı tutarı, ilgililerin aylıklarının ödenmesine ilişkin düzenlenen ödeme belgesinde yer aldığından bütçe hesaplarına kaydı sağlanacaktır

36 Hasta Katılım Payının Maaşlardan Tahsili 630 Giderler Hesabı (01.01.01.01) XXX 360 Diğ.Öd.ait D.V.(03.09.00.00) XXX 600 Gelirler Hesabı (05.02.09.01) XXX (alınması gereken katılım payı) 103 Ver.Gön.Em.(02.00.00.00) XXX Bütçe yansıtma işlemleri de yapılacaktır

37 630 Giderler Hesabı (03.09.01.01) 46,95 360 Diğ.Öd.ait D.V.(03.09.00.00) 0,33 600 Gelirler Hesabı (05.02.09.01) 9,39 (alınması gereken katılım payı) 103 Ver.Gön.Em.(02.00.00.00) 37,23 Bütçe yansıtma işlemleri de yapılacaktır. Tıbbi malzeme bedelinin kamu görevlisinin kendisi tarafından karşılanması halinde harcama birimince ödenmesi gereken tutarın tamamı ; 630 Giderler Hesabı (03.09.01.01) 46,95 360 Diğ.Öd.ait D.V.(03.09.00.00) 0,33 600 Gelirler Hesabı (05.02.09.01) 9,39 (alınması gereken katılım payı) 103 Ver.Gön.Em.(02.00.00.00) 37,23 Bütçe yansıtma işlemleri de yapılacaktır.

38 Katılım paylarının sağlık kurum ve kuruluşlarınca tahsil edilmesi halinde harcama birimince karşılanması gereken tutarın tamamı; 630 Gid.hes.(03.09.01.01) 450 360 Diğ.Öd.Ait D.V.(03.09.00.00) 3.37 600 Çal.Ted.K.Payı (05.02.09.01) 3.00 103 Ver.Gön.Em.Hs. (02.00.00.00) 443.63 800 Çal.Ted.Kat.P. (05.02.09.01) 3.00 805 Gel.Yan.Hes.(00.00.00.00) 3.00

39 FATMA KÖKSAL MUHASEBE YETKİLİSİ Teşekkürler Teşekkürler


"TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 7) 31 Aralık 2008 Tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları