Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRİFİNG D O S Y A S I D O S Y A S I 2012 -2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : ANTALYA İLÇESİ : MANAVGAT ADI : MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRİFİNG D O S Y A S I D O S Y A S I 2012 -2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : ANTALYA İLÇESİ : MANAVGAT ADI : MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ."— Sunum transkripti:

1 BRİFİNG D O S Y A S I D O S Y A S I 2012 -2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : ANTALYA İLÇESİ : MANAVGAT ADI : MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ

2 MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ

3

4 4 “En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.” M. Kemal M. Kemal

5

6 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, s ö nmez bu şafaklarda y ü zen al sancak; S ö nmeden yurdumun ü st ü nde t ü ten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Ç atma, kurban olayım, ç ehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir g ü l! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz d ö k ü len kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk ’ a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir h ü r yaşadım, h ü r yaşarım. Hangi ç ılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! K ü kremiş sel gibiyim, bendimi ç iğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa ç elik zırhlı duvar, Benim iman dolu g ö ğs ü m gibi serhaddım var. Ulusun korkma! Nasıl b ö yle bir imanı boğar, “ Medeniyet! ” dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma al ç akları uğratma, sakın. Siper et g ö vdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va ’ dettiği g ü nler Hakk ’ ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri “ toprak ” diyerek ge ç me tanı: D ü ş ü n altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı; Verme, d ü nyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, b ü t ü n varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni d ü nyada c ü dâ. Ruhumun senden, İlâh î şudur ancak emeli; Değmesin mabedimin g ö ğs ü ne namahrem eli. Bu ezanlar – ki şahadetleri dinin temeli- Ebed î yurdumun ü st ü nde benim inlemeli. O zaman vecde ile bin secde eder – varsa – taşım, Her cerihamdan, ilâh î, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na ’ şım; O zaman y ü kselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl Olsun artık, d ö k ü len kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, h ü r yaşamış, bayrağımın h ü rriyet; Hakkıdır, Hakk ’ a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY

7 GENÇLİĞE HİTABE Ey T ü rk gen ç liği ! Birinci vazifen, T ü rk istiklâlini, T ü rk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve m ü dafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahil î ve harici bedhahların olacaktır. Bir g ü n, istiklâl ve cumhuriyet'i m ü dafaa mecburiyetine d ü şersen, vazifeye atılmak i ç in, i ç inde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini d ü ş ü nmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, ç ok nam ü sait bir mahiyette tezah ü r edebilir. İstiklâl ve cumhuriyet ’ ine kastedecek d ü şmanlar, b ü t ü n d ü nyada emsali g ö r ü lmemiş bir galibiyetin m ü messili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın b ü t ü n kaleleri zapt edilmiş, b ü t ü n tersanelerine girilmiş, b ü t ü n orduları dağıtılmış ve memleketin her k ö şesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. B ü t ü n bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak ü zere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet i ç inde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahs î menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakır- ü zaruret i ç inde harap ve b î tap d ü şm ü ş olabilir. Ey T ü rk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait i ç inde dahi vazifen, T ü rk İstiklâl ve Cumhuriyet ’ ini kurtarmaktır! Muhta ç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal ATAT Ü RK 20 Ekim 1927

8 SUNUŞ “Muallimler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” (M.K.ATATÜRK) Eğitim bir millet hayatı için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Eğitim yolu ile bilim ve sanatta yükselen milletler dünyada güçlü bir konuma sahip olmuşlardır.Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerini tetikleyen unsur matbaanın bulunmasıyla okuma yazmanın artması olmuştur.Bu şekilde eğitimde büyük hamleler yapan Avrupa her alanda güçlü bir medeniyetin temellerini atmışlardır. Ortaçağ döneminde Türk İslam Rönesanssını gerçekleştiren Türk İslam Devletleri bunu kurmuş oldukları eğitim kurumları ile gerçekleştirmişlerdir.Büyük Selçuklu veziri Nizam-ül Mülk’ün kurmuş olduğu Nizamiye Medreseleri eğitim alanındaki büyük atılımın yapılmasını sağlamıştır.Farabi,İbni Sina,İbni Rüşt, Uluğ Bey, Ali KUŞÇU, Akşemsettin vb. gibi isimlerini saymakla bile aciz kalacağımız ilim adamları bu müesseselerde yetişmişlerdir.Bilim ve sanat alanında o dönemde Avrupa’nın çok ilerisinde bir medeniyet oluşturmuşlardır.Birçok bilimsel buluşa imza atmışlar; kitapları Avrupa Üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Yüce Önder Mustafa Kemal ATATÜRK eğitimin önemine işaret ederek eğitim alanında bir çok yenilikleri gerçekleştirmiş; Tevhidi Tedrisat Kanunu ile batılı bir eğitim sistemini ülkemize getirmiştir. Eğitimin bir millet için var olma veya yok olma mücadelesi olduğunu çeşitli sözlerinde belirtmiştir. Birçok batılı tip de eğitim kurumunu açmıştır. Yeni üniversiteler açarak eğitime verdiği önemi ortaya koymuştur. Biz de Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkma idealini gerçekleştirmek için mutlaka düzenli, disiplinli ve planlı çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu plan MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesinin 2010-2015 yılları arasındaki çalışmaları planlamak, hedeflerini ortaya koymak ve gerçekleştirmek için yapılmıştır.Bir şeyi sadece istemek yeterli değildir.İstediğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek için mutlaka planlı ve özverili bir şekilde çalışmamız gerekmektedir. Bu plan OGYE ekibinin ortak çalışması, paydaşlarımızın desteği ile oluşturulmuştur. Planın uygulanması aşamasında da bu ortak çalışma ve desteğin devam edeceği inancındayım.

9 Mahmut BEZ OKUL MÜDÜRÜ

10 MEDENİ TOPLUM OLABİLMEK Hi ç bir sistem ö z ü nde k ö t ü değildir. İnsanlar sistem ve programları kendilerine g ö re aşındırarak k ö t ü bir y ö netim ve uygulama geliştirebilirler, beraberinde bu da başarısızlık doğurur. Uygulanan programların ç ağa uygun olması yeterli olmayabilir. Biz insanlar hayatı bir d ü zen ve sistem olarak algılamadığımız m ü ddet ç e bu hep b ö yle olacaktır. Kuralları uygulamak ve yapılan icraatlara inanmak, bunlar ü zerinde ç alışmak ve sonuna kadar arkasında durmak. Verilenler ışında son yıllarda eğitimde b ü y ü k atılımlar i ç erisinde olduğumuzu ve modern sistemleri uyguladığımızı s ö ylemeliyiz. Uygulanan modeller medeni insanlar grubu olabilmek, ileri g ö r ü şl ü olmak, sistemli yaşamak, d ü nyayı anlamak ve ü lkemizi daima muasır yapabilmek i ç indir. Oliver CROMWEL: “ Daha iyi olmaya ç alışmayan, iyi olarak da kalamaz ”, der. OGYE ç alışmaları son yıllarda TKY ’ yi de i ç ine alacak şekilde uluslar arası d ü zeyde kendini kanıtlamış eğitim projesi olarak karşımıza ç ıkar. Bu ç alışmalar eğitim kurum ve birimlerimizi sadece dershane mantığından ç ıkartıp, topluma, ü lkeye ve d ü nyaya a ç mayı hedefleyen uygulamalardır. Eğitimi sadece, İdare, ö ğretmen ve ö ğrenci ilişkisi olarak d ü ş ü nmek medeni olmamızı engellediği gibi toplumumuzdan okullarımızı soyutlamıştır. Okulumuzun bulunduğu ç evredeki b ü t ü n imkânları kullanmak ve tehditlere karşı tedbirli olmak bu ç alışmanın temelini teşkil eder. Eğitim kurumunun t ü m birimlerini motor olarak varsayarsak, ç evre fakt ö rlerini dişli olarak buna eklemeliyiz. Ö rneğin lisemizin bah ç esi ç ok geniş olduğu i ç in Antalya Orman B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü’ yle irtibata ge ç ilip ç ok ç eşitli fidanlar getirterek bir yeşil alan oluşturulup, artılarımızı kullanmayı ama ç ladık. Eğitim topyek û n ve devamlı olan bir iş. Atat ü rk ’ü n hedeflerine ulaşmak ö ncelikle eğitimle olacaktır. Cahil toplumlar k üçü k şeylere g ü nlerce sevinip, yine k üçü k olaylara yıllarca takılıp kalırlar. Mustafa Kemal Atat ü rk ’ü n İkinci D ü nya Savaşı ’ nın ne zaman başlayıp, ne zaman biteceğini ve kimler arasında ge ç ip kimin kaybedeceğini ö lmeden ö nce tahmin etmesi (Sadabat Paktı ve Balkan Antlantı da bunun g ö stergesidir) bir falcılık değil ileri g ö r ü ş şaheseridir. Bu ç alışmalar ve uygulamalarımız bize Atat ü rk ruhunu kazandıracak ve medeni yapacaktır. D ü n yaptığınız şey size hala iyi g ö r ü n ü yorsa, bug ü n yeterli değilsiniz demektir. Bu planın hazırlanmasında emeği ge ç en ve uygulanmasında emeği ge ç ecek olan herkese teşekk ü rlerimi sunarım. Mahmut BEZ MATSO Denizcilik An.Mes.Lis.Müd

11 TARİHÇESİ MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 2009-2010 öğretim yılında Çeltikçi Köyü, Mutlu Selim Mevkiinde eğitim ve öğretime açılmıştır. Köy tüzel kişiliğine ait 21000 metre kare olan arsa üzerine 1100 metre kare olarak Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yaptırılmış olup,2009-2010 yılında eğitim- öğretime başlamıştır. Betonarme olan bina dört katlıdır. Okulumuzda 15 derslik, birer adet Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarı, birer adet Resim, Müzik, Bilgisayar dersliği, bir adet Denizcilik Alanı dersliği, bir adet kapalı spor salonu ve büro çalışma odaları bulunmaktadır. Okulumuzda ilk olarak Şerafettin ŞENOL okul müdür vekilliği yapmıştır.2010 Şubat ayından itibaren de okul asil müdürlük görevini Mahmut BEZ yürütmektedir. Okul Müdür Yardımcılığı görevini Hatice AĞAN ve Ahmet ÜNAL yürütmektedir.

12 BİNA FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ SıraKullanım AlanıSayısı 1Arşiv1 2Bekleme Salonu1 3BT Sınıfı Sayısı1 4Daktilografi Oda Sayısı1 5Depo1 6Derslik Sayısı15 7Derslik Sayisi (Kullanilmayan)4 8Müdür Odası1 9Müdür Yardımcısı Odası2 10Öğretmenler Odası1 11Rehberlik Servisi Oda Sayısı1 12Spor Salonu Sayısı1 OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz ilk olarak 2009-2010 Eğitim öğretim yılında açılmıştır OKULUN BİNA DURUMU Diğer sosyal faaliyetler : Okulumuz TEMA vakfının üyesidir. Bahçenin durumu: 19,700 metre kare bahçesi vardır

13 Kurum Bilgileri Kurum Adı Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Kurum Kodu971839 Kurum TürüDenizcilik Anadolu Meslek Lisesi AdresiÇELTİKÇİ KÖYÜ MUTLU SELİM MEVKİ İlçeMANAVGATİlANTALYA Telefon2427591454Faks2427591430 Web Sitesi matsodenizciliklise si.k12.tr E- Posta971839@meb.k12.tr DurumuAçık OKUL MÜDÜRÜ AsilMahmut BEZ Cep.Tel 0.505.6463320 Kurum Bünyesindeki Alan ve Dallar Kurum TürüAlanDal Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi GEMİ YAPIMI ALANI Ahşap Yat ve Tekne İmalatı Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi DENİZCİLİK ALANI Yat Kaptanlığı Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi DENİZCİLİK ALANI Gemi Yönetimi

14 I.B Ö L Ü M A-OKULUN ADI: MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi B-KURUM KODU: 971839 C-TELEFONU: 0.242. 7591454—Faks:0.242.7591430 D-ADRESİ: Çeltikçi Köyü / Manavgat E-AMACI: Denizcilik sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak. F-SEVİYESİ: Orta Ö ğretim Anadolu Meslek Lisesi G-ÖĞRENİM ŞEKLİ: Normal II. B Ö L Ü M A- OKULUN TARİHÇESİ: MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 2009-2010 öğretim yılında Çeltikçi Köyü, Mutlu Selim Mevkiinde eğitim ve öğretime açılmıştır. Köy tüzel kişiliğine ait 21000 metre kare olan arsa üzerine 1100 metre kare olarak Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yaptırılmış olup,2009-2010 yılında eğitim- öğretime başlamıştır. Betonarme olan bina dört katlıdır. Okulumuzda 15 derslik, birer adet Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarı, birer adet Resim, Müzik, Bilgisayar dersliği, bir adet Denizcilik Alanı dersliği, bir adet kapalı spor salonu ve büro çalışma odaları bulunmaktadır. Okulumuzda ilk olarak Şerafettin ŞENOL okul müdür vekilliği yapmıştır.2010 Şubat ayından itibaren de okul asil müdürlük görevini Mahmut BEZ yürütmektedir. Okul Müdür Yardımcılığı görevine Hatice AĞAN ve Ahmet ÜN AL bakmaktadır.

15 III. B Ö L Ü M OKULUN FİZİKİ MEKANLARI VE ARSA BİLGİLERİ: Sınıf-bölüm sayısı: Faaliyette uygun olan 16 adet derslik bulunmaktadır. Fizik, Kimya, Denizcilik ve Biyoloji laboratuarı ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Toplam 4 şube ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Laboratuar: Okulumuzda 1 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuara bilgisayar takviyesiyle okulun ihtiyacına cevap verebilecek konumdadır. Ayrıca kullanılan Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarı ve Denizcilik sınıfı bulunmaktadır. Ancak Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarlarında düzenlemelerin yapılması ve deney dolaplarının oluşturulması gerekmektedir. Kapalı Alanlar: Okulumuzun ana binası 1100 metre kare büyüklüğündedir. Dört katlı ve betonarme binadır. Derslikler, laboratuarlar 40 metre kare civarında olup, Müdür Yardımcısı-Memur odası 20 metre kare civarındadır. Bu mekânlar kullanım olarak yeterli büyüklüktedir. Bahçe: Okulumuz bahçesi üzerinde bulunan binalar dışında 18.000 metre kare civarındadır.Çevre düzenlemesine ihtiyacı vardır.Okul ana kapısından okul girişine kadar olan yaklaşık 5000 metre kare alana yerel imkanlar kullanılarak asfalt döşenmiştir..Bahçeye bank ve oturak henüz yeteri kadar temin edilememiştir. Ancak bunların arttırılması faydalı olacaktır.Okulun etrafı ihate duvarı ve çit teli ile çevrilmiştir. Su şebekesi: Okulun su şebekesi döşenmiş durumdadır. Okulun su ihtiyacı Çeltikçi Muhtarlığı tarafından karşılanmaktadır. Okulun logar çukurları mevcut olup; üstü betonludur. Tehlike arz etmeyecek şekildedir. Arsa Mülkiyeti: Okulun arsa mülkiyeti köy tüzel kişiliğinden Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmiştir. Su sarfiyatı: Okul su giderleri Çeltikçi Muhtarlığı tarafından karşılandığı için herhangi bir ödeme yapılmamakta ve kayıt tutulmamaktadır. Elektrik sarfiyatı: Okulun elektrik giderleri resmi ödeneklerle karşılanmaya çalışılmaktadır.

16 IV. B Ö L Ü M YÖNETİCİ SAYISIOkulumuzun 1 Müdür ve 2 Müdür yardımcısı kadrosu bulunmakta ve şu anda 1 müdür ve 2 Müdür yardımcısı görev yapmaktadır ÖĞRETMEN SAYISI: KADROLU ÖĞRETMEN SAYISI : Branş Öğretmeni :16 ÖĞRETMENLERİMİZ Abdullah BİLGE Oya ÜNAL Bahri SERTKAYA Turgay BELİKTAY Sedat GÜNGÖRENLER H.Demet GÜLDEN İlker KABACI Yüksel ÜNALDI Hasan BİBER Sibel CEYLAN Fatih UYAR Neslihan ÖDEK TEPE Ramazan EĞRİ Mehmet ÇAKICI Sertan TURAN Erdal AKMAN

17 BRANŞLARINA GÖRE ÖĞRETMEN SAYILARI Sıra BranşıKadınErkekToplam PERSONEL DURUMU

18 ÖĞRENCİ DURUMU ÖĞRENCİ SAYISI Sınıf : Kız Erkek Toplam 9/A 2 21 23 9/B 0 18 18 9/C 3 20 23 10/A 2 16 18 10/B 1 19 20 10/C 0 19 19 11/A 4 26 30 11/B 0 19 19 12/A 1 8 9 12/B 3 10 22 GENEL TOPLAM : 16 176 192 V –BÖLÜM İHTİYAÇLAR Yabancı Dil : 1 Rehberlik : 1 Din Kült.ve Ah.Bil. : 1

19 SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Kurum Türü9.Sınıf10.Sınıf11.Sınıf12.SınıfToplam Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 64574922192 Kurum Bünyesindeki Okulların Alanları, Dalları ve Öğrenci Sayıları 9. sınıfların ortak olması sebebi ile alan ve dallardaki öğrenci sayıları okulun toplam öğrenci sayısı değildir. Toplam öğrenci sayısı için Sınıflara Göre Öğrenci Sayıları tablosuna bakınız. Kurum TürüAlanDal9.Sın10.Sı11.Sın12.Sı Topl am Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi DENİZCİLİK ALANI 4637309122 Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi GEMİ YAPIMI ALANI 182013070 ÖĞRENCİ SAYISI

20 KURUMUN FİZİKİ YAPISI Sınıf-bölüm sayısı: Faaliyette uygun olan 16 adet derslik bulunmaktadır. Fizik, Kimya, Denizcilik ve Biyoloji laboratuarı ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Toplam 4 şube ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Laboratuar: Okulumuzda 1 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuara bilgisayar takviyesiyle okulun ihtiyacına cevap verebilecek konumdadır. Ayrıca kullanılan Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarı ve Denizcilik sınıfı bulunmaktadır. Ancak Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarlarında düzenlemelerin yapılması ve deney dolaplarının oluşturulması gerekmektedir. Kapalı Alanlar: Okulumuzun ana binası 1100 metre kare büyüklüğündedir. Dört katlı ve betonarme binadır. Derslikler, laboratuarlar 40 metre kare civarında olup, Müdür Yardımcısı-Memur odası 20 metre kare civarındadır. Bu mekânlar kullanım olarak yeterli büyüklüktedir. Bahçe: Okulumuz bahçesi üzerinde bulunan binalar dışında 18.000 metre kare civarındadır.Çevre düzenlemesine ihtiyacı vardır.Okul ana kapısından okul girişine kadar olan yaklaşık 5000 metre kare alana yerel imkanlar kullanılarak asfalt döşenmiştir..Bahçeye bank ve oturak henüz yeteri kadar temin edilememiştir. Ancak bunların arttırılması faydalı olacaktır.Okulun etrafı ihate duvarı ve çit teli ile çevrilmiştir.

21 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS ÇOK TARAFLI OKUL ORTAKLIKLIĞI PROJESİ TANITIMI

22 HAREKETLİLİKLER PLANLANAN HAREKETLİLİKLER: 1. ÖĞRETMEN TOPLANTISI EKİM 2012 MANAVGAT- TÜRKİYE 2. ÖĞRETMEN TOPLANTISI MAYIS 2013 HOLSTEBRO- DANİMARKA 3. ÖĞRETMEN TOPLANTISI HAZİRAN 2014 ELDA-İSPANYA

23 BİLGİ PROJE 2012-2014 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR PROJE KAPSAMINDA 3 ÜLKEDE ÖĞRETMEN TOPLANTILARI 3 ÜLKEDE İSE ÖĞRENCİ TOPLANTILARI DÜZENLENECEKTİR. BU TOPLANTILARA OKULUMUZDAN 14 ÖĞRENCİ 12 ÖĞRETMEN PROJE ORTAĞI ÜLKELERE DÜZENLENEN HAREKETLİLİKLERE KATILACAKTIR.

24 PROJE ORTAKLARI HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF LİSE HOLSTEBRO/DANİMARKA

25 PROJE ORTAKLARI HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF LİSE HOLSTEBRO/DANİMARKA

26 PROJE ORTAKLARI 54 SOU “SV IVAN RILSKI” LİSE SOFIA/BULGARİSTAN

27 PROJE ORTAKLARI COLLEGE SAINT NICOLAS LİSE IGNY/FRANSA

28 PROJE ORTAKLARI I.E.S. LA MELVA LİSE ELDA/İSPANYA

29 PROJE ORTAKLARI LICEUL PEDAGOGIC “MATEI BASARAB” MESLEK LİSESİ SLOBOZIA/ROMANYA

30 PROJE ORTAKLARI CECILIENGYMNASIUM LİSE BIELEFELD/ALMANYA

31 PROJE ORTAKLARI MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ MANAVGAT/TÜRKİYE

32 PROJENİN AMAÇLARI GENEL AMAÇ: ORTAK ÜLKELER ARASINDA FARKLI KÜLTÜRLERE VE GELENEKLERE KARŞI ÖNYARGILARIN ORTADAN KALDIRILMASI, AVRUPA VATANDAŞLIĞI BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI, YABANCI DİL ÖĞRENİMİNİN TEŞVİK EDİLMESİ VE ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİNİN DESTEKLENMESİ… ÖZEL AMAÇ: ÖĞRENCİLERİN DEDEKTİFLİK ÖYKÜLERİ YAZMALARI, SESLİ KİTAP, PROJE WEB SAYFASI OLUŞTURULMASI…

33 PROJENİN İSMİ “BAYAN TRACY FOX AVRUPA’DA ARAŞTIRMA YAPIYOR’’ ÇOK DİLLİ VE ÇOK KÜLTÜRLÜ AVRUPA DEDEKTİFLİK HİKAYELERİ AVRUPA DEDEKTİFLİK HİKAYELERİ

34 COMENIUS PROGRAMININ HEDEFLERİ Öğrencilere ve eğitim personeline Avrupa’daki farklı kültürleri, dilleri ve düşünce yapılarını tanıtmak, Öğrencilere kişisel gelişimleri, gelecekteki kariyerleri ve aktif bir Avrupa vatandaşı olmaları yolunda gerekli olan temel yaşam becerilerini elde etmeleri için yardım etmek, Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslar arası işbirliğini ve değişimi teşvik etmek…

35 COMENIUS KİMDİR? JAN AMOS COMENIUS 1592-1670 ÇEK EĞİTİMCİ TÜM ÇOCUKLARIN SOSYO- EKONOMİK DURUM VE CİNSİYET AYRIMI OLMADAN OKULA GİTMELERİNİ SAVUNMUŞ, YAŞADIKLARI TOPLUMU ANLAMALARI İÇİN AYNI EĞİTİMİ GÖRMELERİNİN GEREKLİ OLDUĞUNA İNANMIŞTIR.

36 PROJELERİMİZ Okulumuz GENÇ TEMA VAKFI üyesidir. Okulumuz BEYAZ BAYRAK almıştır. Okulumuzun COMENIUS projesi kabul edilmiştir. Okulumuzun bahçesine 72 adet zeytin ağacı dikim projesi uygulanmıştır.

37 OKULUN EĞİTİM DURUMU DENİZCİLİK EĞİTİMİ Denizcilik alanında eğitim görmek isteyen öğrenciler orta öğretim kurumlarına giriş sınavı puanına göre okulumuza ön kayıt yaptırıp akabinde fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavlarını başarmaları ile okula kayıt hakkı kazanırlar. Dört yıl süren eğitimleri sonucunda okulumuzdan mezun olarak bir üst eğitim kurumlarına devam edebilecekleri gibi bölgemizde denizcilik alanında bir çok iş imkanına sahiptirler.

38 GEMİ YAPIMI EĞİTİMİ Gemi yapımı alanı da orta öğretim kurumlarına geçiş sınavlarında aldıkları puanlara göre öğrenci almaktadır. Okulumuzda ahşap tekne ve yat yapımı eğitimi verilmektedir.

39 DENİZDE GÜVENLİK LABORATUARI

40 SEYİR LABORATUARI Okul Aile Birliği Başkanımız Niyazi ÜNAL tarafından yaptırılmıştır.

41 BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHAMIZ Basketbol ve Voleybol sahamız, nöbetçi öğrenci kulübemiz Okul Aile Birliği Başkanımız Niyazi ÜNAL tarafından yaptırılmıştır.

42 OKUL AİLE BİRLİĞİMİZ Başkan:Niyazi ÜNAL Başkan Yrd:Hülya AKANUR Muhasip:Mehmet CANTORUN Üye:Ali CENGİZ Sekreter:Mehmet ŞAHİN DENETLEME KURULU Başkan:İrfan ARICAN Üye:H.Demet GÜLDEN Üye:Oya ÜNAL

43 KURUMDAKİ EĞİTİM PROGRAMLARI 1. Denizcilik Alanı a-Gemi Yönetimi b-Yat Kaptanlığı 2. Gemi Yapımı Alanı a-Tekne Yapımı/Ahşap Tekne veYat Yapımı

44 MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ İletişim Bilgileri: Adres : Mutlu Selim Mevkii Çeltikçi Köyü/ Manavgat Telefon : 0.242.7591454 Faks : 0.242.7591430 EPOSTA: 971839@meb.k12.tr. Web:matsodenizciliklisesi@meb.k12.tr.


"BRİFİNG D O S Y A S I D O S Y A S I 2012 -2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : ANTALYA İLÇESİ : MANAVGAT ADI : MATSO DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları