Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL MEDYA,TV VE ETK İ LER İ. Sosyal medya ve etkileri Günümüz çocukları çok sayıda elektronik medya araçlarıyla büyüyorlar. Televizyonun, cep telefonun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL MEDYA,TV VE ETK İ LER İ. Sosyal medya ve etkileri Günümüz çocukları çok sayıda elektronik medya araçlarıyla büyüyorlar. Televizyonun, cep telefonun."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL MEDYA,TV VE ETK İ LER İ

2 Sosyal medya ve etkileri Günümüz çocukları çok sayıda elektronik medya araçlarıyla büyüyorlar. Televizyonun, cep telefonun ve elektronik oyunlarının yanı sıra, bilgisayar da, dolayısıyla internet, çocukların gündelik yaşamına girmiştir. Söz konusu medya araçları çocuklar ve gençler için kullanım nedenleri ve şekillerine ba ğ lı olarak olumlu ya da olumsuz sonuçlara yol açabilir.

3 Internet Ba ğ ımlılı ğ ı Hastalı ğ ı (IBH) 1. Giderek daha fazla süre internette kalmak 2. Hiperaktivite ve üzüntü gibi duygularla baş edememek 3. Planladı ğ ından daha uzun süre internette kalmak 4. İ nternet kullanımı yüzünden bir ilişkiyi ya da olana ğ ı kaçırma riski 5. Kullanım süresini uzatabilmek için yalan söylemek 6. İ nterneti olumsuz duygularını kontrol edebilmek için kullanmak

4 Sosyal paylaşım siteleri(SPS) Ergenlerin gelişimsel gereksinimlerini kar şıladıkları yeni bir ortam mı? Ergenler her zaman bir araya gelme, gruplaşma ve kamplaşma e ğ ilimindedirler SPS’ leri daha önceki ergenlerin bir arada dışarıya çıkmasına benzetilebilir Eskiden yakın çevrelerinde ve alışveriş merkezleri nde yaptıklarını bugün SPS’ lerinde yapmaktadırl ar.

5 Kullanıcılar Kim? Liderler: Di ğ erlerini etkileyen dışa dönükler Düşük Benlik Saygısı olanlar: Yüzyüze ilişki kuramayanlar Sadece arkadaşları,aileleri ile iletişim sürdürenler Profosyoneller E ğ lence olarak kullananlar

6 İ statistiklerle Sosyal Medya Tüm dünyada her üç kişiden ikisi herhangi bir sosyal ortamda 18-25 yaş %82 yi oluşturuyor ama di ğ erleri de azımsanmayacak sayıda 2012 de her beş dakikasının birini online olmaya ayıranlar: %20 Her bir dakikada 694.980 durum güncellemesi oluyor ve 532.080 twitt atılıyor Hergün 250 milyon fotograf ekleniyor ve %35 i kişinin kendisine ait fotograflar

7 SOSYAL MEDYANIN PS İ KOLOJ İ K ETK İ LER İ  Sosyal medya yüzsüzlü ğ ü artırıyor.  Orada başka birisi olabiliyorsunuz.  Başkasıyla yüzyüze konuşurken söyleyemeyece ğ iniz her şeyi orada rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Kızdı ğ ınıza ba ğ ırmak yerine twitt atıyorsunuz.  Sosyal medya dikizleme ve dedikodu kültürünü arttırdı.  İ hanetin boyutunu genişletti (Bir ekran kadar dar ama dünya kadar geniş).  Tedbiri elden bırakıyorsunuz. Asla vermeyece ğ iniz bilgileri veriyorsunuz.

8

9 SOSYAL MEDYANIN PS İ KOLOJ İ K ETK İ LER İ  Popülarite arttıkça arkadaş sayısı, takip eden sayısı artıyor.  Popülarite arkadaşlıkta önemli bir itici güç  Sayı arttıkça yalancı kahramanlar oluşuyor. Yüzleri, kimlikleri yok.  Zaten güvenip ortaya çıktıklarında kayboluyorlar. TV gibi sosyal medya kendi kısa süreli şöhretlerini oluşturuyor.  Aşırı paylaşım sosyal medya ile sözlüklere girdi. Daha çok görülme,daha çok duyulma iste ğ i  Seyircisiz paylaşım olmaz  İ zleyenler ço ğ aldıkça, takip etmeleri için daha fazlasını vermek: Sonuç olarak ego okşanır. "Ne kadar çok kişi takip ediyorsa o kadar iyiyim» duygusu beslenir ve narsisizme yol açar.

10

11 SOSYAL MEDYANIN PS İ KOLOJ İ K ETK İ LER İ  Yüzyüze iletişimi azaltıp yalnızlı ğ ı arttırıyor  Sosyal medya ba ğ ımlılı ğ ı hastalı ğ ımız oldu.  Ulaşamadı ğ ı yerlere gitmeyen, yaşamını kısıtlayanlar var.  Ulaşamadı ğ ı zaman yoksunlu ğ a, depresyona girenler var.  Sosyal medya devrimlerimiz oldu. Kitleleri harekete geçiren, büyük sosyal olayları örgütleyen platforma dönüştü.  Ama her sosyal örgütlenme olumlu olmuyor. Söylenti yayarak kitleleri felakete sürüklemek mümkün.

12 TV Bir çocuk ya da gencin günde 1-2 saat TV izlemesi yeterlidir. Okuldan arta kalan zamanlarını spora ve müzik-resim gibi hobilere ayırmalıdır. Ancak gündelik hayatta hiç de öyle olmadı ğ ı görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi çocuk ve gencin anne- babasının da TV'ye ba ğ ımlı olması ve hobile­rinin bulunmamasıdır. Çocuk evde neyi görürse ona alışır. Okul öncesi dönem çocukları evde ister an­neleriyle, ister büyükanneleri, ister bakıcılarıyla olsun kaderleri TV başına oturtulmak olmaktadır.

13 TV Okul öncesi dönemde çocuk ha­yalle gerçe ğ i de ayırt edemez. Bir insanın uçtu ğ unu gördü ğ ünde bu duruma inanır ve kendisinin de uçabilece ğ ini zanneder. Dolayısıy­la izledi ğ i programlar, üzerinde yanlış etkiler bırakabilir. KONUŞMA BECER İ S İ : 2 yaş altı çocukların televizyon izlemesi, konuşma becerisini zedeliyor. İ LET İ Ş İ M: Ekran karşısında asosyalleşen çocukların iletişim kurma yetene ğ i zarar görürken, odaklanma süreleri de kısalıyor. KEL İ ME DA Ğ ARCI Ğ I: 6 ila 30 aylık çocukların TV izlemesi, keli­me da ğ arcı ğ ını da daraltıyor. S İ NAPT İ K BA Ğ LANTI: Televiz­yon, beyin nöronlarını ve gürültü­yü çeşitli sinyallerden ayırt etmeye yarayan sinaptik ba ğ lantıları öldürüyor.

14 Çocuklar Ne Kadar TV İ zlemeli? 1-4 yaş arası: Küçük çocuklar, bir büyükle birlikte televizyon izledik­leri zaman bu onlar için çok yararlı olur. Çocu ğ a izledi ğ i program hak­kında bilgi verebilirsiniz. Çocuk aklına takılan soruları size sorar. Küçük çocu ğ un hiç anlamadı ğ ı programları izlemesine izin veril­memeli. Unutmayın bize hiç de ürkütücü gelmeyen şeyler çocuk­lar için büyük bir korku kayna ğ ı olabilir. Oyun ça ğ ında­ki çocukların yarım saatten fazla televizyon izlemeleri sakıncalıdır.

15 Çocuklar Ne Kadar TV İ zlemeli? 5-12 yaş arası Şiddet ve cinsellik içeren programları çocukların izle­melerine izin verilmemeli. Çocuk­ların izleyebilecekleri programları saptamanız zor olmaz. Çocuklar için hazırla­nan programların dışında bel­geseller ve ö ğ retici diziler, onlar için yararlıdır. Bu yaşlardaki çocuk­ların iki saatten fazla televizyon izlemelerine izin verilmemeli.

16 Çocuklar Ne Kadar TV İ zlemeli? Genç adayları: Artık çocukluk dö­ nemini geride bıraktıklarını düşü­nen genç adayları, televizyonda her çeşit programı izlemek isteye­ceklerdir. Cinsellik ve uyuşturucu­larla ilgili programlar sırasında genç adayına bilgi vermek gerekir. Pembe dizilerde yaşanan olaylar genellikle genç adaylarının ilgisini çeker. Şiddet içeren dizi ve filmleri izleyen genç adaylarına gerçek hayat ile televizyonda izlenenlerin farklı oldu ğ unu anlatmak gerekir.

17 Televizyon Dizilerinin Etkileri Bazı yerli diziler özellikle bol reyting alma problemiyle bol bol acılı sahneler içeren filmler yapıyorlar. Sömürülen küçük çocuklar, üvey anne ya da üvey baba eliyle şiddet gören, hayata tutunmaya çalışan ya da tacize u ğ rayan çocukları anlatan pek çok dizi söz konusu. Pek çok ani­ masyon çocuk filminde kahrama­nın anne ya da babası ölür bazıla­rında ikisi de. Çocuk tamamen yalnızdır ve ne yapaca ğ ını bileme­ den hayata tutunmaya çalışır. Yetiştirme yurduna gitmemek için çaba harcar vs. Çocuk üzgündür. Haliyle izleyen çocuklar da üzgündür. Peki sonra...

18 Televizyon Dizilerinin Etkileri Hayatının en hızlı gelişim gösteren ve etkilenmeye en çok açık ilk yıllarını yaşayan çocuklar Türkiye nüfusu içinde önemli bir yer tutmaktadır. Erken çocukluk yıllarında sa ğ lıklı büyüme ve psiko-sosyal gelişim, geniş ölçüde çocu ğ un sosyal çevresiyle birlikte yaşadıkla­rına ba ğ lıdır. Bu tür filmlerle büyüyen bir çocuk hayatı daima acı olarak görür. Mutsuzdur ya da mutsuz olması gerekti ğ ini düşünür.

19 Tv'nin 4 Önemli Zararı Amerika Pediatri Akademisi'ne göre, çocukların günde 1, en fazla 2 saatten fazla televizyon izlemesi son derece zararlı. Aksi halde bu durum çocuklar­da telafisi mümkün olmayan yaralar açıyor. Çünkü fazla tele­vizyon izleyen çocuk; Başkalarının çektikleri acı veya sıkıntılara duyarsızlaşıyor Çevresine ve çeşitli olaylara karşı bir korku geliştiriyor Başkalarına karşı saldırgan veya zarar verici davranışlar geliştir­me e ğ ilimi içine giriyor Sürekli televizyonun karşısında oturdu ğ u için aşırı kilo prob­lemi artıyor

20 Kısacası, TV´nin akıl kutusu mu yoksa aptal kutusu mu oldu ğ una siz karar vereceksiniz… Çünkü kumanda sizin elinizde… Çünkü kumanda sizin elinizde…

21 Kaliteli Zaman Dedikleri Soru: Bir çocuk için en önemli ödül nedir? a. Barbie evi b. Play Station c. Bisiklet d. Anne ve babasıyla keyifli zaman geçirmek. Cevap basit gibi gözükse de,gerçekleştirilmesi günlük hayatın koşuşturmasında zor olabiliyor. İ ş hayatı, trafik, sorumluluklar, evin düzeni derken çocuklara ayrılan vakit aslında istenilen düzeyde olamayabiliyor. Uzmanlar son zamanlarda sıklıkla kaliteli zamandan bahsediyorlar. Nedir kaliteli zaman? İ yi ve kaliteli bir yemek, pahalı bir tatil ya da pahalı oyuncaklar mı? Aslında de ğ il. Aslında Kaliteli Zaman = Keyifli Zaman. İ şte bu kadar basit bir denklem.

22 Peki Ne İ şe Yarar? Çocukların ebeveynleri ile geçirdi ğ i zamanların onların gelişimi üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle de beyin gelişiminin en yo ğ un oldu ğ u bebeklik ve çocukluk dönemlerinde ebeveynlerin deste ğ i oldukça önemli. Bunu sa ğ layabilmek için, çocu ğ unuzla kaliteli zaman geçirmeniz gereklidir. Kısa bile olsa her gün çocu ğ unuzla birebir vakit geçirmeniz, çocu ğ unuzun gelişimini bir bütün olarak etkileyecektir.

23 Çocu ğ unuzla kaliteli zaman geçirdi ğ inizde; Beyin gelişimini Ö ğ renmesini Sosyal ve duygusal gelişimini Ebeveyn ve çocuk arasındaki ba ğ lanmayı Yaratıcılı ğ ını destekleyebilirsiniz. Çocu ğ unuzla keyif aldıkça, aranızdaki ba ğ lanma daha kuvvetli olacaktır. Çocu ğ unuz ve sizin aranızdaki sa ğ lıklı ba ğ lanma, çocu ğ unuzun size güvenmesini sa ğ layacaktır. Bu şekilde, çevresini sizden destek alarak keşfedecektir. Aynı zamanda kendini de keşfetmeye başlayacaktır böylece benlik algısı sa ğ lıklı şekilde oluşacaktır.

24 Çocu ğ unuzla kaliteli zaman geçirdi ğ inizde; Bu sayede, kendine güveni artacaktır. Kendini topluluk içerisinde göstermeye başlayacaktır. Çevreye olan ilgisi ve kendini göstermesi sayesinde bilişsel becerileri desteklenecektir. Ba ğ lanması, bilişsel becerileri, güven duygusunun gelişmiş olması sayesinde sosyal ve duygusal becerileri de gelişmiş olacaktır.

25 Kaliteli Zaman Geçirirken Uygulanması Gereken 4 Püf Nokta Püf Nokta 1: Kaliteli zaman geçirirken hem çocu ğ un hem ebeveynin keyif alaca ğ ı bir etkinli ğ in yapılması kaliteli zamanın verimlili ğ ini do ğ rudan etkilemektedir. Ayrıca sadece bir taraf keyif alıyorsa, uygulamanın tutarlı bir şekilde uygulanması zor olabilir. Y öntem: Çocu ğ unuzla birlikte ne yapmayı seviyorsunuz, çocuk olsanız neler yapmak isterdiniz? Bunların bir listesini çıkarın. Sonra da çocu ğ unuz için bir başka liste çıkarın. O nelerden keyif alıyor? Bu iki listenin ortak noktaları çocu ğ unuz ve sizin kaliteli yani keyifli zamanınızda yapaca ğ ınız etkinlikler. Listenin üzerinden zaman zaman geçmek yararlı olabilir. Zaman geçtikçe bu iki listenin ortak ö ğ elerinin çok daha fazla arttı ğ ını göreceksiniz.

26 Kaliteli Zaman Geçirirken Uygulanması Gereken 4 Püf Nokta Püf Nokta 2: Bu zamanın hiç bir şekilde bölünmesine izin vermemek. Çocu ğ unuzla keyifli vakit geçirirken bu zamanın telefon, dizi, ev işi ile bölünmesine izin vermeyin. Unutmayın, bu süre sadece size ve çocu ğ unuza ait. Y öntem: Önceden organize olup ev işlerini yada bekledi ğ iniz önemli telefonları keyifli vaktinizden önce bitirmeniz, aklınızı tamamen bu zamana vermenizi sa ğ layacaktır.

27 Kaliteli Zaman Geçirirken Uygulanması Gereken 4 Püf Nokta Püf Nokta 3: Keyifli vakit geçirirken çok fazla kural koymamak çocu ğ unuzun keyif alması için gereklidir. Y öntem: Çocu ğ unuzla kaliteli zaman uygulamasına başlarken 3 temel kural belirleyin. Bunun dışında yeni kurallar getirmemeye çalışın. Bazen sadece e ğ lenmek hem çocu ğ unuzun hem sizin hakkınız.

28 Kaliteli Zaman Geçirirken Uygulanması Gereken 4 Püf Nokta Püf Nokta 4: Yaratıcı olun… Bir baba bir gün çocuklarını yanına ça ğ ırır ve “Biliyorsunuz haftaya taşınıyoruz, yeni bir evde olaca ğ ız, şimdi eski evin duvarlarını hep beraber boyayalım.”der. Çocuklar şaşırır ve heyecanla boyalarını alırlar. Saatlerce u ğ raştıktan sonra kendi şaheserlerini oluştururlar. Boyamalarını bitirdikten sonra duvarların foto ğ raflarını çekerler. Hep beraber hiç unutulmayacak bir anıya imza atmışlardır. Y öntem: Kaliteli zamanınızda uygulayabilece ğ iniz farklı etkinlikleri planlamak için kendinize biraz süre tanıyın. Listelerinizi hazırlayın. Gerekirse bu konuda size yardımcı olabilecek kaynaklara bakın.

29 Sorular?Sorular?Sorular?Sorular?


"SOSYAL MEDYA,TV VE ETK İ LER İ. Sosyal medya ve etkileri Günümüz çocukları çok sayıda elektronik medya araçlarıyla büyüyorlar. Televizyonun, cep telefonun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları