Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ON YEDİNCİ BÖLÜM: Melekler: 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ON YEDİNCİ BÖLÜM: Melekler: 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden."— Sunum transkripti:

1 ON YEDİNCİ BÖLÜM: Melekler: 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden

2  Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh Rabbimin emrindendir. Bu konuda size pek az bilgi verilmiştir.  İSRÂ, 17:85

3  Bildiğimizi sandığımız fakat bilemediğimiz şeyler: Enerji Yerçekimi Hayat Ruh... ?

4

5  Bir cesede elektrik akımı vererek çeşitli organlarını hareket ettirebilirsiniz.

6  Düzenli bir hareket yaptıramazsınız.

7  Bedenin her şeyi tamam, bir şeyi eksik:  Onu “yöneten” şey

8  Münhasır vasıta-i rüyet iken Göremez kendini dide bile  Beyin kendi acısını hissetmez

9  Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh Rabbimin emrindendir. Bu konuda size pek az bilgi verilmiştir.  İSRÂ, 17:85

10 Ruhanî varlıklar Cismanî varlıklar

11 Gayb âleminin varlıkları

12  “Onlar gayba iman edenlerdir.”  BAKARA, 2:3  Gayb haberlerinin kaynağı:  KUR’ÂN ve HADİS

13  Elektromanyetik tayfın çok dar bir kısmını görebiliyoruz.  Halbuki tayfın kalan kısmı da gördüğümüz ışığın aynısı.

14  Zaman zaman insanlara göründükleri olur  İbrahim’e de elçilerimiz müjdeyle gelmişler ve “Sana selâm olsun” demişlerdi. İbrahim “Size de selâm olsun” dedi ve çok geçmeden, onlara kızartılmış bir buzağı getirdi.  Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce bundan hoşlanmadı ve içine bir korku düştü. Onlar “Korkma,” dediler. “Biz Lût kavmine gönderildik.” ...  Elçilerimiz kendisine geldiğinde, Lût bundan çok sıkıldı, göğsü daraldı, “Bugün pek çetin bir gün olacak” dedi. ...  Konuklar dediler ki: “Ey Lût, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana el uzatamazlar. Gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Hiçbiriniz geri dönüp bakmasın.  HÛD, 11:69-81

15  Biz ona Ruhumuzu gönderdik; o da kendisine aynen bir beşer şeklinde göründü.  Meryem “Senden Rahmân’a sığınırım,” dedi. “Allah’tan korkuyorsan bana dokunma.”  Cebrail “Ben Rabbinin elçisiyim,” dedi. “Sana tertemiz bir oğul bağışlamak için geldim.”  MERYEM, 19:17 vd.

16  Peygamberimize Cebrail’in gerçek şekliyle görünmesi:  And olsun, onu apaçık ufukta gördü.  TEKVİR, 81:23

17  Kendisine onu muazzam kuvvetlerin sahibi öğretti.  Ki o üstün bir akıl ve dirayete maliktir. Ona gerçek haliyle göründü.  O zaman ufkun en yukarısında idi. ...  And olsun ki onu başka bir inişinde de gördü:  Sidre-i Müntehâ’nın yanında.  NECM, 53:5-14

18  Cebrail’in (a.s.) Sahâbeye görünüşü:  Dıhye suretinde.  Cibril hadisinde.

19  Melekler:  nurdan yaratılırlar.  MÜSLİM, Zühd: 60  ikişer, üçer, dörder, ilh. kanatlı olarak yaratılırlar.  FÂTIR, 35:1

20  Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce bundan hoşlanmadı ve içine bir korku düştü. Onlar “Korkma,” dediler. “Biz Lût kavmine gönderildik.”  HÛD, 11:70

21  Göklerde ve yerde hareket eden herşey ve bütün melekler, hiç büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler.  Onların hepsi de üzerlerinde egemen olan Rablerinden korkarlar ve kendilerine emredileni yaparlar.  NAHL, 16:49-50

22  Onlar ise “Rahmân evlât edindi” dediler. Hâşâ, O bundan münezzehtir. Onların evlât dedikleri, Allah’ın şerefli kullarıdır.  Onlar Allah buyurmadan söz söylemezler; ancak Onun emriyle hareket ederler.  ENBİYÂ, 21:26-27

23  Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki, yakıtı insanlar ve taşlardır; başında ise hiçbir emrinde Allah’a isyan etmeyen ve ne emredilirse onu yapan güçlü ve sert tabiatlı melekler vardır.  TAHRİM, 66:6

24  Biz melekleri dişi yarattık da onlar buna şahit mi oldular?  SÂFFÂT, 37:150  Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların bu şahitliği yazılacak ve kendilerinden hesabı sorulacaktır.  ZUHRUF, 43:19

25  Onlar ise, hiçbir şey bilmedikleri halde, Allah’ın yarattığı cinleri Ona ortak koştular, Ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Oysa Allah, onların yakıştırdıklarından münezzeh ve yücedir.  EN’ÂM, 6:100  Evlât edinmekten münezzeh olduğu halde, Allah’a kız çocuklarını yakıştırıyor, hoşlarına gideni ise kendilerine ayırıyorlar.  NAHL, 16:57

26  Âhirete inanmayanlar, meleklere dişi isimleri takıyorlar.  Oysa onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur; sadece zan peşine takılmış gidiyorlar. Oysa zan hiçbir zaman gerçeğin yerini tutmaz.  NECM, 53:27-28

27  Bir de Allah ile cinler arasında nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de biliyor ki, onlar toplanıp Allah’ın huzuruna sevk edileceklerdir.  SÂFFÂT, 38:158

28  Yoksa O yarattıklarından kendisine kızlar edindi de oğulları size mi ayırdı?  ZUHRUF, 43:16  Yoksa kızlar Allah’ın, oğullar sizin mi?  TÛR, 52:39

29  O gün Allah herkesi huzurunda toplar, sonra da meleklere, “Bunlar size mi tapıyordu?” diye sorar.  Melekler “Seni tenzih ederiz,” derler. “Onlarla bizim hiçbir ilgimiz yok; bizim velimiz Sensin. Onlar bize değil, cinlere tapıyordu; çoğu onlara inanıyordu.”  O gün birbirinize ne bir yararınız dokunur, ne bir zararınız. Zulmedenlere ise “Yalanlayıp durduğunuz ateş azabını tadın” buyururuz.  SEBE’, 34:40-42

30  Gökte dört parmaklık bir yer dahi yoktur ki, oraya bir melek, Allah’a secde için başını koymuş olmasın.  TİRMİZÎ, Zühd: 9

31  Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir.  HACC, 22:75

32  CEBRAİL (a.s.) / Cibril, Ruh, Ruhu’l- kudüs, Ruhu’l-Emin  Meleklerin en büyüğü  En önemli görevi: peygamberlere vahiy ulaştırmak  Muazzam kuvvetlere, üstün akıl ve dirayete sahip (53:5-6)  Pek kuvvetli, Arş’ın Sahibi yanında itibarlı, sözü dinlenen ve güvenilen pek şerefli bir elçi (81:19-21)

33  Cebrail (a.s.):  Kur’ân’daki adları:  Cibril (2:97-98;66:4)  Ruhu’l-Kudüs (2:87, 253; 5:110; 16:102)  Ruhu’l-Emin (26:193)  Ruh (16:2; 19:17; 40:15; 70:4; 78:38; 97:4)  Hz. Meryem’e göründü, İsa’yı (a.s.) müjdeledi  Sahabeye göründü  Hadis-i şeriflerde bahsi çok geçer

34  Mikâil (a.s.)  Görevi: mahlûkatın rızıklarını yönetmek  Milyonlarca tür canlının sayısız fertleri için Allah’ın ayrı ayrı takdir ettiği rızıklar, Mikâil (a.s.) eliyle (veya Mikâil’in emrindeki melekler ordusu eliyle) dağıtılır.

35  Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düşman ise, Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.  BAKARA, 2:98

36  Azrail (a.s.)  De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi öldürür; sonra da Rabbinizin huzuruna çıkarılırsınız.  SECDE, 32:11

37  Azrail (a.s.)  O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar.  EN’ÂM, 6:61 (bk. 4:97; 7;37; 8:50; 16:28; 47:27)  Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sınamak için ölümü de, hayatı da yaratan Odur.  MÜLK, 67:2

38  Melekler, kendilerine yazık etmiş olanların canlarını alırken, onlara “Ne halde idiniz?” diye sorarlar. Onlar, “Biz bu ülkede güçsüz kimselerdik” derler. Melekler ise “Allah’ın arzı geniş değil miydi?” derler. “Siz de hicret ediverseydiniz ya!” Onların varacakları yer Cehennemdir. Varılacak ne kötü bir yerdir orası!  Ancak, erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun, bir çare veya hicret için bir imkân bulamayan güçsüz kimseler müstesnadır.  NİSÂ, 4:97-98

39  O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar.  EN’ÂM, 6:61

40  Allah adına yalan uyduran, kendisine birşey vahyedilmediği halde “Bana vahiy geldi” diyen, yahut “Ben de Allah’ın indirdiği şeyin benzerini indireceğim” diyen kimseden daha zalim kim var? Sen o zalimleri can çekişirken bir görsen! Melekler ellerini uzatmış, “Haydi, çıkarın canlarınızı,” derler. “Bugün horlayıcı bir azapla cezalandırılacağınız gündür. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyor ve Onun âyetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz.”  EN’ÂM, 65:93

41  Allah adına yalan uyduran yahut Onun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim var? Bu dünyada onlar için yazılmış olan nasipleri kendilerine ulaşır. Nihayet elçilerimiz onların canlarını almak üzere geldiklerinde, “Hani,” derler, “Allah’tan başka yalvardıklarınız nerede?” Onlar da “Bizi bırakıp gittiler” derler ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerinde kendileri şahitlik ederler.  A’RÂF, 7:37

42  Melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken, sen o kâfirleri bir görsen! “Haydi,” derler, “tadın bakalım yakıcı azabı!”  Bu sizin kendi elinizle hazırladığınız şeydir. Yoksa Allah kullarına hiçbir zaman haksızlık etmez.  ENFÂL, 8:50-51

43  Melekler onların canlarını alırken, kendilerine zulmeden o kâfirler uysallaşıverir ve “Biz bir kötülük yapmamıştık” derler. Evet, yaptınız! Sizin neler yaptığınızı Allah hakkıyla biliyor.  Sürekli kalmak üzere şimdi girin Cehennemin kapılarından! Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!  NAHL, 16:28-29

44  Takvâ sahiplerine “Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulunca, “İyilik” diye cevap verirler. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Âhiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu ne hoştur!  Onlar altından ırmaklar akan Adn Cennetlerine girerler; orada diledikleri herşey onlarındır. Takvâ sahiplerini Allah işte böyle ödüllendirir.  Melekler onların canlarını güzellikle alırken “Size selâm olsun,” derler. “Yaptıklarınıza karşılık girin Cennete.”  NAHL, 16:30-32

45  “Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru istikamet üzere olanlara ise melekler inerler ve “Korkmayın ve üzülmeyin,” derler. “Size vaad edilen Cennetle sevinin.  “Biz dünya hayatında da, âhirette de sizin dostunuzuz. Orada canınızın çektiği herşey vardır; orada istediğiniz herşey sizindir.  “Bu, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olan Allah’tan bir ikramdır.”  FUSSILET, 41:30-32

46  İsrafil (a.s.)  Sûra bir üfürüş üfürüldüğünde,  Yer ve dağlar kaldırılıp tek bir darbeyle parçalandığında,  İşte o gün olan olmuştur.  HÂKKA, 69:13-15

47  Gökleri ve yeri hak ile yaratan Odur. O “Ol” dediği gün herşey olur. Onun sözü haktır. Sûrun üflendiği gün de egemenlik Onundur. O görüneni de, görünmeyeni de bilendir. O her işi hikmetle yapar, herşeyden haberdardır.  EN’ÂM, 6:73  Sûra üfürülür; Allah’ın dilediklerinden başka göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sûra bir daha üfürülür; o anda hepsi kalkmış, bakışmaktadır.  ZÜMER, 39:68

48  Ve sûra üfürülür. O anda onlar kabirlerinden çıkmış, Rablerine doğru koşmaktadırlar.  “Eyvah bize!” derler. “Kim kaldırdı bizi kabirlerimizden? İşte bu Rahmân’ın vaad ettiği şey; demek peygamberler doğru söylüyormuş!”  Bir tek sesle onların hepsi huzurumuzda toplanır.  O gün kimseye bir haksızlık yapılmaz; ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.  YÂSİN, 36:51-54  “Cebrail’in, Mikâil’in ve İsrafil’in Rabbi olan Allahım!”  Peygamberimizin duasından (MÜSLİM, Müsafirîn: 200; EBÛ DÂVUD, Salât: 119)

49  HAFAZA / KİRÂMEN KÂTİBÎN  O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar.  EN’ÂM, 6:61

50  HAFAZA / KİRÂMEN KÂTİBÎN  İnsanın önünde ve arkasında, Allah’ın emriyle onu izleyen ve koruyan melekler vardır.  RA’D, 13:11  Onların gizlediklerini veya fısıldaşmalarını Bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Elbette işitiyoruz; yanlarındaki elçilerimiz de yazıyorlar.  ZUHRUF, 43:80

51  Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek herşeyi kaydetmektedir.  Ağzından ne söz çıkacak olsa, yanında onu gözetleyen ve kaydeden biri vardır.  KAF, 50:17-18  Üzerinizde sizi koruyup gözetenler var.  Onlar Kirâmen Kâtibîn’dir.  Her ne yaparsanız bilirler.  İNFİTAR, 82:10-12

52  MÜNKER VE NEKİR  İsimleri bir hadiste geçer ( TİRMİZÎ, Cenaiz: 70 )  Kabir sorgusuna ait manevî tevatür derecesine ulaşan hadis-i şerifler vardır

53  Gök gürültüsü hamd ile, melekler Allah korkusuyla Onu tesbih eder. O, yıldırımlar gönderir de dilediğini onunla çarpar. Onlar ise hâlâ Allah hakkında tartışıp duruyorlar. Halbuki Allah’ın cezası pek çetindir.  RA’D 13:13

54  Dağlar meleği  BUHARÎ, Bed’ü’l-Halk: 7; MÜSLİM, Cihad: 111  Bulut meleği  MÜSNED, 1:274

55  iman_ilmihali@googlegroups.com  utesav.org.tr  facebook.com/yazarumitsimsek


"ON YEDİNCİ BÖLÜM: Melekler: 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları