Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meslek Hastalıkları Tanısı ve İşyeri Hekimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meslek Hastalıkları Tanısı ve İşyeri Hekimi"— Sunum transkripti:

1 Meslek Hastalıkları Tanısı ve İşyeri Hekimi

2 5510 SGK Kanunu 20) (Değişik: 17/4/ /1 md.) Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malûllük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurulları, İSG Kanunu l-Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

3 MH Tanısı (6331) Sağlık Kuruluşları kendilerine intikal eden iş kazası ve meslek hastalığını bildirmekle zorunludurlar MH Tanısı İSG Kanunu (6331) SGK Kanunu (5510) MH Ön Tanısı MH Tanısı

4 Meslek Hastalığında Tanı
1-Klinik incelemeler 2-Laboratuvar incelemeleri 3-İşyeri ortam ölçümleri (1+2)---Klinik tanı Mesleksel Etyoloji (Neden) 1+2+3—Meslek Hastalığı Tanısı

5 + Mesai çizelgesi, İş ortamı inceleme raporları
Hastalık tanısı Anamnez, FM, Laboratuvar testleri Meslek Hastalığı Tanısı + Meslek anamnezi, biyolojik izlem, ortam gözetimi Meslek Hastalığı Yasal Tanısı + Mesai çizelgesi, İş ortamı inceleme raporları

6 Meslek Hastalığı Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler
1-İşe giriş sağlık muayenesi, 2-Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi, 3-Daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş, kontrol muayenesi yada hastalığında artma nedeni ile müracaat eden sigortalıda; daha önce meslek hastalığı tespitinin yapıldığı Meslek Hastalıkları Hastanesine ait hasta arşiv dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ile dayanağı tıbbi belgeler, 4-İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgeler, 5-İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları, 6-Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, bulunmalıdır.

7 Rapor hazırlama 1-Kısa mesleki anemnez,
2-İlgili bölüm tarafından çalışma ortamındaki faktör yada faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen hastalıkların mevcut klinik durumunu açıklayan, sekel bulgularını gösteren detaylı bir tespit yapılır. 3-Bütün tetkikler ve sonuçlar raporun “Karar” hanesi dışında belirtilecek ve rapor eki olarak gönderilecektir. 4-Sağlık Kurulu raporları sadece durumu bildirir nitelikte olup, karar hanesinde “Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir” ifadesi yazılır.

8 MH için Sağlık Kurulu raporu düzenlemeye;
-SB Meslek Hastalıkları Hastaneleri(3) -SB EA Hastaneleri (68) -Devlet Üniversite Hastaneleri (72) yetkili kılınmıştır.

9 Meslek hastalığının yasal tanısının gerekleri
1-Hastalıkla çalışma arasında zorunlu nedensellik bağının olması 2-Kişinin Sosyal Sigortalar Kanununca sigortalı sayılması 3-Hastalığın meslek hastalıkları listesinde bulunması 4-Hastalığın yükümlülük süresi içinde ortaya çıkması 5-Sigortalının etkenle karşılaşma süresinin uygun olması 6-Meslek hastalığının hekim raporuyla belirtilmesi

10 Meslek hastalıklarında tanı koyma süreci
1-Hastalığa neden olabilecek maruziyetin tanımlanması, 2-Maruziyet süresinin belirlenmesi, 3-Maruziyet ile ilişkili olduğu bilinen özel klinik ve laboratuvar bulgularının incelenmesi, 4-Hastalığın olası bir nedeni olarak meslek dışı faktörlerin elimine edilmesi, 5-Meslek hastalığının varlığı veya yokluğu hakkında kesin tanının konulması, 6-İşyerinde önleyici tedbirler için öneriler oluşturulması, 7-Meslek hastalıklarının yetkili makamlara bildirilmesi.

11 Sigortalının SGM’ye müracatı
Dosya hazırlama Sigortalının SGM’ye müracatı Sigortalının Hastaneye müracatı Soruşturma raporu Evet Meslek hastalığı şüphesi Hayır Dosya oluşturulması Mesleki hastalığı değil İl Müdürlüğe sevk Karar ve oranın belirlenmesi

12 Meslek hastalığı şüphesiyle yetkili hastanelere başvuru işlemleri
1-Bir sağlık biriminden meslek hastalığı şüphesi ile sigortalının sevki, 2-Sigortalının meslek hastalığı iddiası ile sigorta müdürlükleri aracılığyla sevki, 3-Hastanede yapılan periyodik muayene sonucu meslek hastalığı şüphesi olan sigortalının başvurusu, 4-İşyeri hekimlerince meslek hastalığı şüphesi olan sigortalının başvurusu.

13 SEVK Kimler sevk edecek?
1-Hekim (İşyeri hekimi, TSM hekimi, Sağlık kuruluşu hekimi) 2-İşveren (Periyodik muayene şüphelilerini) 3-Çalışan (Bölge Çalışma Md. aracılığıyla kişisel başvuru)

14 İşyeri hekimi meslek hastalığı şüphesi halinde, (Meslek hastalığı ön tanısı)
SGK İl Müdürlüğü İşçiyi bilgilendirir İşyeri Hekimi ve İşverene bildirimde bulunur 2. Basamak sağlık kuruluşuna sevk eder veya SB. EAH, Devlet Tıp Fak, Meslek hastalıkları hast. Sevk eder GSS Gn. Md. Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başk. – SGK Sağlık Kurulu SGK YSK İtiraz

15 Sevk eden hekim ya da kurumun isteği nedir?
1-Meslek hastalığı mı? İşle ilgili hastalık mı? 2-İş değişikliği gerekiyor mu? 3-Kişinin çalışamaya devam edip, edemeyeceği? 4-Çalışabilecekse hangi işlerde ve koşullarda çalışması gerekli? 5-Tedavi, izlem protokolü ve prognoz? 6-Maluliyet değerlendirmesi?

16 Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri
Meslek hastalığı tespiti (5510 sk) Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun -Kurumca yetkilendirilen Sağlık hizmeti sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi, -Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerkli diğer belgelerin incelenmesi, sonucu SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilir.

17 Bu tespit tarihli “Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu yönetmelik, ’de değişiklikle “Sağlık kurulu raporlarında sadece tıbbi teşhis bulunur, hastalığın mesleki olup omadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez” fıkrası yürürlükte kaldırılmıştır. Ayrıca bu değişiklikle Sağlık kurulu raporu düzenlemeye; SB. Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Üniversite Hastaneleri yetkilendirilmiştir. Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması halinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit ve tayin edilir. Yönetmelikte tespit edilmiş olan hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmamasına, Yüksek Sağlık Kurulu karar verir.

18 Yükümlülük süresi, Sigortalının meslek hastalığına neden olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi, Maruziyet süresi, Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süreyi, ifade eder. Yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, SGK Yüksek Sağlık Kurulu kararı ile meslek hastalığı sayılabilir.Maruziyet süresi yetersizse gene Kurul kararı ile kısaltılabilir. Örnek:Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yeraltı veya yerüstü işlerinde toplam olarak en az üç yıl çalışmış olması şarttır. Yükümlülük süresi ise on yıldır.

19 İş kazası veya meslek hastalığı sonucu Sürekli iş göremezlik geliri(SİGG)
1-Meslekte kazanma gücü azalma oranı (MKGAO) en az % 10 ise SİGG’ye hak kazanır. 2-SİGG, MKGAO’na göre hesaplanır. 3-Sürekli tam iş göremezlikte, aylık kazancın %70’i dir. Günlük kazanç X 30 X % 70 (Günlük kazanç X 21) 4-Sürekli kismi iş göremezlikte, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarıdır. Günlük kazanç X 30 X %70 X Sürekli iş göremezlik derecesi (SİD) (GK X 21 X SİD) 5-Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı %100 dür.


"Meslek Hastalıkları Tanısı ve İşyeri Hekimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları