Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi"— Sunum transkripti:

1 Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi
Hidrolik ve Hidroloji Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM

2 HİDROLİK Durgun veya hareket halindeki sıvıların durumlarını ve ilgili tesislerle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır Akışkanlarla ilgilenir, genellikle su ile ilgilenir Su ile ilgili problemlerin çözümlenmesinde kullanılan, uygulamaya dönük bir bilim dalıdır

3 HİDROLİĞİN UYGULAMA ALANLARI
Su kaynaklarının geliştirilmesi (su kaynaklarının miktar ve kalite olarak belirlenmesi, korunması, kontrol edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması) ile ilgili tüm mühendislik çalışmalarında, Suyun kullanılması amacıyla yapılan çalışmalar; su getirme, sulama, akarsularda ulaşım vb. Su miktarının kontrolü amacıyla yapılan çalışmalar; taşkınların ötelenmesi, kurutma tesisleri, kanalizasyon tesisleri vb. Su kalitesinin kontrolü amacıyla yapılan çalışmalar; suyun kirlenmesinin önlenmesi, su arıtma tesisleri vb. Bu çalışmalarda ilgili tesislerin planlanması, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi ile ilgili tüm çalışmalarda kullanılır.

4 Sulama çalışmalarında;
Akışkanlarla ilgili tüm problemlerin çözümlenmesinde, Basınç ölçülmesinde, Su depolama, çevirme, iletim ve dağıtım yapılarında, feyezan yapılarında, yapılara gelen su yüklerinin ve yapı elemanlarının projelenmesinde (boyutlarının belirlenmesinde) (barajlar, göletler, açık kanallar, basınçlı boru hatları, savaklar, enerji kırıcı yapılar, akedükler, içmesuyu şebekeleri vb.) Sulama yapılarında akış hızının ve debinin ölçülmesinde kullanılır.

5 BİRİMLER BİRİM SİSTEMLERİ: MKS, İNGİLİZ
HİDROLİKTE MKS BİRİM SİSTEMİ KULLANILIR MKS (Metre, Kilogram, Saniye) BİRİM SİSTEMİ BİRİM SEMBOL UZUNLUK m (metre) L, l KÜTLE kg (kilogram) M ZAMAN s (saniye) T, t EĞİM boyutsuz I, S HIZ m/s V, v İVME m/s2 a DEBİ m3/s Q, q KUVVET kg F BASINÇ kg/m2 P ENERJİ kg.m E ÖZGÜL AĞIRLIK kg/m3  YOĞUNLUK boyutsuz 

6 TEMEL TANIMLAR KUVVET (F): Sıvı üzerinde hız veya şekil değişikliği yaratan etki BASINÇ (P): Birim alana (A) etki eden kuvvet P=F/A BASINÇ YÜKSEKLİĞİ (BASINÇ YÜKÜ, h): Su bulunan bir sistemde (kanal-boru sistemi vb.) herhangi bir noktada kıyas düzlemine göre yükseklik farkı KD . B h

7 SIVILARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
ÖZGÜL KÜTLE ÖZGÜL AĞIRLIK YOĞUNLUK

8 KÜTLE=AĞIRLIK / YERÇEKİMİ İVMESİ
M = G / g Birim: kg / (m / s2)=kg.s2/m ÖZGÜL KÜTLE: Birim hacimdeki kütledir. =M/V=(G/g)/V G/V=Özgül ağırlık () =  /g Birim: (kg.s2/m)/m3= kg.s2/m4 ÖZGÜL AĞIRLIK =AĞIRLIK / HACİM  = G / V Birim: kg/m3 YOĞUNLUK= = Birim: boyutsuz Özgül Kütle +4 0C deki damıtık suyun özgül kütlesi Özgül Ağırlık +4 0C deki damıtık suyun özgül ağırlığı

9 Sıvılarda basıncın ölçülmesinde kullanılan araçlara “Manometre” veya “Basınçölçer” adı verilir.
Hava basıncının ölçülmesinde kullanılan araca ise “Barometre” adı verilir.

10 DEBİ VE ORTALAMA HIZ İDEAL AKIMDA HIZ PROFİLİ: Hız dağılımı üniformdur
DEBİ (VERDİ): Akım alanı içerisinde belirli bir kesitten birim zamanda geçen sıvı miktarıdır: G= .A.V Sıkıştırılamayan sıvılarda debi: Bir kesitten birim zamanda geçen sıvı hacmidir (Birimi: m3/s) (süreklilik denklemi) Q=A.V A: Akım kesit alanı (m3) V: Ortalama hız (sıvı parçacığının birim zamanda aldığı yol)(m/s) ORTALAMA HIZ: Alınan kesitte farklı noktalardaki sıvı parçacığının yersel hız değerlerinin ortalamasıdır İDEAL AKIMDA HIZ PROFİLİ: Hız dağılımı üniformdur İdeal sıvı V u O A A V Q Q=A.V= Süreklilik denklemi Yersel hız (u)=Ortalama hız (V)

11 ENERJİ Düzenli akım: Hız zamanla değişmez (dv/dt=0) Bir sıvının enerjisi, sıvının birim ağırlığının sahip olduğu iş yapabilme yeteneğidir. Hidrolikte birim ağırlık için enerji hesapları yapılır ( ihmal edilir) 2 enerji var: Potansiyel enerji (Statik enerji): 2’ye ayrılır: Seviye (konum, elevasyon, yükselti) enerjisi: sıvının bulunduğu seviye veya konum nedeniyle sahip olduğu enerjidir (seçilen bir kıyas düzleminden olan yüksekliği) ( Z, birim ağırlık için: Z) Basınç enerjisi: Üzerindeki suyun ağırlığı nedeniyle sahip olduğu enerjidir ( h=P, birim ağırlık için: h=P/) Kinetik enerji. Sıvının hareketi (hızı) nedeniyle sahip olduğu enerjidir (mV2/2, birim ağırlık için: V2/2g)

12 HİDROLİKTE ENERJİ (YÜK)
(E=Z+P/+V2/2g) POTANSİYEL ENERJİ (Ep=Z+P/) KİNETİK ENERJİ (Ek=V2/2g) SEVİYE ENERJİSİ (Es=Z) BASINÇ ENERJİSİ (Eb=h=P/)

13 AKIM ÇEŞİTLERİ Boru Açık kanal Boru (serbest yüzeyli akım) AKIMLAR:
SERBEST YÜZEYLİ AKIMLAR (açık kanal akımları, yerçekimi sistemleri, tam dolu olmayan boru akımları): Su yüzeyi atmosferle temas halindedir Sıvı sadece atmosfer basıncı etkisindedir Akımı sağlayan kuvvet, yerçekiminden doğan ağırlık kuvvetidir. Üstü açık su yolları (kanallar) Üstü kapalı su yolları (tam dolu akmayan galeriler, tüneller, borular) BASINÇLI AKIMLAR (kapalı akımlar, boru akımları): Sıvı bir basınç altında akar. Serbest su yüzeyi Boru Açık kanal Boru (serbest yüzeyli akım)

14 REYNOLDS SAYISI (Re) Akımın laminar veya türbülanslı olduğunu belirlemeye yarayan boyutsuz bir sayıdır. Dairesel kesitli borular için reynolds sayısı: Re = D.V /  = D.V.  /  Re: Reynolds sayısı D: Boru çapı, m V: Ortalama hız, m/s : Kinematik viskozite, m2/s : Özgül kütle, kg.s2/m4 : Mutlak viskozite, kg.s/m2 Üniform çaplı düz borularda, normal pürüzlülükte; Re < 2000 ise: Laminar Akımdır Re > 2000 ise: Türbülans başlar D

15 REYNOLDS DENEYİ (1883) Boya Vana Basınç (sabit) Cam boru
Su deposu Vana Boya Cam boru Basınç (sabit) LAMİNAR AKIM (düşük hızda) Boya Vana Basınç (değişken) Vana Cam boru Su deposu TÜRBÜLANSLI AKIM (yüksek hızda)

16 AÇIK KANAL AKIMLARI Açık kanal: Su yüzeyinin atmosferle temas halinde olduğu bütün su yollarına verilen isimdir. Açık kanal akımlarının çözümü, boru akımlarına oranla daha güçtür, Boru kesiti genellikle dairedir, açık kanallarda ise çok farklı kesitlerle karşılaşılır (yamuk (trapez), dikdörtgen, üçgen, yarım daire, parabol vb.), Borularda pürüzlülük dar sınırlarda değişir. Kanallarda ise kullanılan malzeme çok farklı olduğundan pürüzlülük çok geniş sınırlarda değişir, Açık kanallarda Serbest Su Yüzeyinin durumu zaman ve mekan boyutunda değişir, Açık kanallarda güvenilir deneysel verilerin elde edilmesi genellikle daha zordur, Açık kanallarda akım derinliği (h), debi (Q), kanal taban eğimi (I) ve SSY birbirinden bağımsızdır,

17 SIVI PARÇACIKLARININ HAREKETİNE GÖRE: LAMİNAR - TÜRBÜLANSLI AKIM
LAMİNAR AKIMDA: Sıvı çok ince kalınlıkta, yani tabakalar halinde ve bir tabaka diğerinin üzerinde kayarak hareket eder (viskoz sıvılar) Sıvı parçacıkları tabakalar arasında yer değiştirmez Hız her tabakada farklı olabilir Örnek: süzme bal, kalın yağ, kılcal boru akımı TÜRBÜLANSLI AKIMDA: Parçacıklar düzensiz hareket eder Hız (yönü ve büyüklüğü) sürekli değişir Hızdaki dalgalanma basınçta da dalgalanmaya neden olur (manometre ibresi sabit değil)

18 Açık kanallarda: Re<500 ise akım laminardır 500<Re<2000 ise geçiş bölgesidir Re>2000 ise akım türbülanslıdır Açık kanallarda laminar akım çok sınırlı koşullarda oluşur (kesit alanı çok küçükse, hız düşükse ve viskozite yüksekse) (su derinliği 1 cm den az ise) (arazide yüzey akış ve erozyon kontrolü çalışmalarının hidrolik modellemesinde kullanılır)

19 AÇIK KANAL AKIM REJİMLERİ
Açık kanallarda yerçekiminin etkisi “FROUDE SAYISI” ile değerlendirilir FROUDE SAYISI, atalet kuvvetlerinin yerçekimi kuvvetlerine (ağırlık kuvvetlerine) oranıdır Eşitlikte: F: Froude Sayısı V: ortalama akım hızı (m/s) g: yerçekimi ivmesi (m/s2) h: su derinliği (m) Fr =V/√ gh Fr=V/√gh Akım rejimi Akım adı Sonuç < 1 Kritik altı akım, Nehir akımı, yüksek akım, durgun akım V< √ gh =1 Kritik akım V= √ gh > 1 Kritik üstü akım Sel akımı, alçak akım, hızlı akım, V> √ gh

20 KANAL KESİTİNİN GEOMETRİK ELEMANLARI
ADI KESİT ALAN (A) ISLAK ÇEVRE (P) HİDRO-LİK YARI- ÇAP (R=A/P) ÜST GENİŞLİK (T) HİDRO-LİK DERİNLİK (D=A/T) KESİT FAK-TÖRÜ (Z=A.D1/2) TRAPEZ (b+mh)h b+2h(1+m2)1/2 (b+mh)h/ (b+2h(1+m2)1/2) b+2mh (b+mh)h/ (b+2mh) ((b+mh)h)1,5/(b+2mh)1/2 DİKDÖRTGEN bh b+2h bh/(b+2h) b h P A T h b 1 m P T h b A

21 HİDROLOJİ Hidroloji dünyadaki suyun dağılımı, değişimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile çevre ve canlılara olan etkisini inceleyen bilim dalı Hidroloji; potamoloji (akarsular), limnoloji (göller), kar hidrolojisi ve yeraltı suyu hidrolojisi olarak dört bölüm olarak incelenir. Hidrometri: Su ölçümü Hidrografi: Su kütlelerinin haritaları Hidrometeoroloji: Tarım ve su kaynakları açısından yağışların ve taşkınların incelenmesi

22 Hidrolojik Döngü

23 Hidrolojik Döngünün Unsurları
Buharlaşma Yağış Bitki yüzeyinde tutulma Yüzey akış Yeraltı suyu Evapotranspirasyon (topraktan buharlaşma + bitkiden terleme) Sızma Perkolasyon (derine sızma) İnfiltrasyon (toprağın su alma hızı)

24 Su Bütçesi İlişkisi Hidrolojik devredeki suyun miktarı, maddenin korunmasına göre geliştirilen su bütçesi ilişkisine göre belirtilir. Buna göre belli bir araziye düşen yağışların akışlardan farkı, bu arazideki su miktarının artma veya eksilmesini gösterir. Diğer bir deyişle göz önüne alınan belli bir araziye giren akışın çıkan akıştan farkı, depolamadaki değişimi verir. ΔS= I – Q I= giren akışlar, Q= çıkan akışlar ΔS= depolamadaki değişim: Bu değer pozitifse depolamada artmayı, negatifse depolamada azalmayı gösterir.

25 Su Kaynaklarının İşletilmesi
Amaç suyun yer ve zamana göre dağıtımını yaparak ekonomik ve sosyal yapının geliştirilmesi, Su kaynakları kısa ve uzun dönem olarak planlanır; Uzun dönem planlanmada içme, kullanma, sulama, enerji üretimi ve dinlenme için gerekli olan su miktarları saptanır. Kısa dönem planlanması ise, toprak koruma ve fazla suyun depolanması amacıyla gerçekleştirilir.

26 Yağışların Ölçülmesi Bazı analizler için gerekli olan yağış birikim eğrileri, birikimli yağışın zamana göre grafiklendirilmesi ile elde edilir. Genellikle yağış intensitesinin (şiddeti) zaman artışına göre grafiklendirilmesi de yapılmaktadır. Bu grafiğe intensite histoğramı denir. a) Yağış birikim eğrisi b) İntensite histoğramı

27 Yağışların Sınıflandırılması
Yağış intensite paternleri

28 Havza Yağış Ortalaması
Havza yağış ortalamasının aritmetik ortalama ile hesaplanması

29 Havza Yağış Ortalaması
Thiessen yöntemi

30 Havza Yağış Ortalaması
Izohyetal (eş yağış eğrileri) yöntemine göre bölgelere ayrılmış olan bir yağış havzası


"Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları