Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme Ekonomisi Temel Kavramlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme Ekonomisi Temel Kavramlar."— Sunum transkripti:

1 İşletme Ekonomisi Temel Kavramlar

2 İçerik Birinci Kısım: Mikro İşletme Çevresi
1. İşletme, Yönetim ve Ekonomi 2. Pazarlar ve Kaynak Tahsisi 3. Talep, Gelir ve tüketici Davranışları 4. Arz, üretim ve maliyetler 5. İşletme Organizasyonu, hedefler ve davranışlar 6. Firma ölçekleri ve firma birleşmeleri 7. Pazar yapıları 8. İşgücü ve diğer faktör pazarları 9. Pazar dengesizliği: düzenlemeler ve rekabet

3 İçerik İkinci Kısım: Makro İşletme Çevresi
10. Kamu politikaları: Araçlar ve hedefler   11. Demografik ve toplumsal çevre 12. Politik, yasal, ekolojik ve teknolojik çevre 13. Yönetim işlevleri: İşletme iç çevresi 14. Uluslararası iş çevresi 15. Küresel işletme çevresinde Stratejiler 16. Boş zaman, ağırlama ve spor sektörleri  

4 Temel Kavramlar İşletme ve Ekonomi Dünya Ekonomisi Bölge Ekonomisi
Topluluk Ekonomisi Ulusal Ekonomiler Sektörel Ekonomiler İşletme Ekonomileri Aile Ekonomileri Birey Ekonomileri

5 Homo - Economicus (Ekonomik İnsan)
Ekonomik faaliyetler Ekonomiklik İlkesi Maksimumluk ilkesi Minimumluk İlkesi Talebe Dönük Olma Homo - Economicus (Ekonomik İnsan) Olgucu (pozitif) yaklaşım – Deneysel/işletmeyi daha iyi tanıma Normatif (kuralcı) yaklaşım – Yargılara dayalı/İşletmeyi geliştirme Ekonomik Sistemler Ekonomik Sistemler.ppt

6 İşletme ve yönetim ekonomisi alan öğrencilerin temel beklentileri 3 alanda ortaya çıkar;
“Neden ekonomi öğrenmeliyim?” Bu bilgi sermaye piyasalarında yarın ne olacağını bilmemi sağlar mı? Bu bilgi paramı nereye yatırmam gerektiğini bana söyler mi ya da nasıl zengin olacağımı?" Ne yazık ki, işletme ve yönetim ekonomisi bu soruları tek başına yanıtlayamaz. Bununla birlikte işletme ekonomisi iş dünyasını analiz etmek için iyi bir araçtır

7 Eğer, internette bir gezinti yapacak olursak, bazı önemli ekonomi gazeteleri ya da dergilerine göz attığımzda, işletme ekonomisine ilişkin bazı haberlerle karşılaşabiliriz. Örneğin, internette yapılan bir gezinti aşağıdaki bulguları ortaya koymuş olabilir;

8 "OPEC üyeleri petrol üretimini kısmaya karar verdiler"
“Havayolu firmaları bilet ücretlerini artırmaya karar verdiler" “Coca Cola yeni reklam kampanyası için büyük bütçe yaptı” "Wal-Mart‘ın araştırması satışlarda reklamlardan daha fazla tavsiyenin etkili olduğunu göstermiştir. “Ekonomik krizin derinleşeceğine ilişkin göstergeler var"

9 İşletme ekonomisi bilgisi bu başlıkların ardındaki şifreleri çözmekle kalmaz, aynı zamanda etkili yönetsel kararlar alınmasını da sağlar İşletme ve yönetim ekonomisi yalnızca en fazla kar eden 500 firmayı değil, aynı zamanda kâr amacı taşımayan kuruluşları/örgütleri de ilgilendirir. Gerçekte yönetim ekonomisi işletme ve işletme dışı dünyadaki tüm kararlarla ilgildir.

10 Ekonomi Ekonomi kısaca kıt kaynakların tahsisi ile ilgili karar verme bilimidir. Kaynaklar bir mal ya da hizmet üretmek ya da bir hedefe ulaşmak için kullanılan her şeydir. Kararlar önemlidir, çünkü kıtlık seçim yapmayı gerektirir. Tabi bir başkasından da vazgeçmeyi. Örneğin bir kompüter firması reklamlar için daha az, Ar-Ge için daha fazla kaynak ayırabilirr. Ekonomik kararlar kaynak kullanımını gerektirir ve yöneticinin görevi bu konuda en iyi kararları verebilmektir. Bu nedenle ekonomide en önemli kavram “kıtlık” tır, yani az bulunurluk ya da miktarsal yetersizlik…

11 İşletme ekonomisi tanımı
İşletme (ve Yönetim) ekonomisi kıt kaynakların belirli işletme hedeflerini gerçekleştirmek için en iyi şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin çalışmaları kapsar. İşletme ekonomisi oldukça geniş bir alanı ilgilendirir. Bu alan, bir ailenin bireylerinin nasıl refahını yükseltebileceğinden, bir firmanın kendi kaynaklarını kullanarak nasıl en yüksek kâr elde edeceğine kadar değişir.

12 Yönetici kimdir? Bir yönetici elindeki kaynakları belirli hedeflere en iyi yönlendiren kişidir. Bu tanım aşağıdakilerin tümünü içerir. Örgütteki diğerlerinin tüm çabaları; bir işletme, bir aile ya da bir örgüt gibi (2) Satın alınan belirli girdilerin süreçten geçirilerek işletmenin ürünü durumuna getirmek, ya da örgütün çıktısı (3) Diğer önemli kararlar örneğin ürün kalitesi ya da fiyatı gibi…

13 Yönetici Bir yönetici her zaman kendi eylemlerinden olduğu kadar yönetimi altındaki kişilerin, girdilerin ve araçların da eylemlerinden sorumludur Bu kontrol bir aileden büyük firmalara kadar aynı sorumluluğu gerektirir. Her bir örnekte de bir yönetici kaynakları bireylerin eylemlerini belirli bir hedefe yönlendirmekle yükümlüdür. Bir firma yöneticisinin temel hedefi de kârını en büyüklemektir.

14 Bir yöneticinin bilmesi gerekenler – İşletme Ekonomisi yönü ile
İşletme hedeflerini ve kısıtlarını tesbit etmek Kârın (kazancın) özelliklerini ve firma yaşamı için önemini anlamak Teşvikleri anlamak ve değerlendirmek Pazarları iyi tanımak Paranın zaman değerini iyi hesaplayabilmek Marjinal Analizler yapabilmek

15 Bir yöneticinin bilmesi gerekenler
İşletme hedeflerini ve kısıtlarını tesbit etmek Kârın (kazancın) özelliklerini ve firma yaşamı için önemini anlamak Teşvikleri anlamak ve değerlendirmek Pazarları iyi tanımak Paranın zaman değerini iyi hesaplayabilmek Marjinal Analizler yapabilmek

16 Yönetici - İşletme Hedeflerini ve Kısıtları
Etkili karar vermenin ilk adımı iyi belirlenmiş hedeflere sahip olmaktır. (Vizyon/Misyon) Çünkü, farklı hedefleri başarmak için farklı kararlar gerekli olabilir. Yöneticinin hedefi işletme kazancını enbüyüklemek ya da satışları en yükseğe çıkarmak, pazar payını artırmak ya da pazarda daha etkili bir konum almak olabilir. Her durumda farklı kararlar gerekir Her hedef ve karar da kendi kısıtını taşır

17 Yönetici - Kârlılığın Önemi
Her işletmenin nihai hedefi kazancını en büyüklemektir, bunun için de kullanılan temel yöntemler dersin ilerleyen bölümlerini kapsamaktadır Pazar ekonomisinde kârlar ekonomik ve muhasebe kârı (kazancı) olarak iki farklı anlamda kullanılır.

18 Ekonomik Kazanç ve Muhasebe Kazancı
İnsanlar genelde kâr denildiğinde muhasebe kârını anlar. Muhasebe kârı, satışlardan elde edilen gelirle, toplam maliyetler arasındaki farktır. Muhasebe kârı firmanın gelir durumunu gösterir ve muhasebe departmanı tarafından üst yönetime sunulur.

19 Ekonomik Kazanç ve Muhasebe Kazancı
Ekonomik kazançlar (kârlar) bir mal ya da hizmeti üretme kararı verildiğinde elde edilecek olan toplam gelirle toplam fırsat maliyetleri arasındaki fark olarak kabul edilir. Bir kaynağı kullanmanın fırsat maliyeti de hem açık hem de gizli maliyetleri kapsar. Bu maliyet feda edilen en iyi ikinci seçeneğin maliyetidir. Bir mal ya da hizmeti üretmenin fırsat maliyeti genellikle muhasebe maliyetinden daha yüksektir, çünkü bu maliyet hem parasal maliyetleri, hem de vazgeçilen kazançların maliyetini kapsar.

20 Ekonomik Kazanç ve Muhasebe Kazancı
Varsayılan kayıplar (Örtülü maliyetler) genelde ölçülmesi oldukça zor olan maliyetlerdir ve çoğunlukla yöneticiler tarafından ihmal edilir Etkili yöneticiler her zaman bu tür maliyetleri araştırıp sayısallaştıran yöneticilerdir. Büyük firmaların yöneticileri, bu tür maliyetleri hesaplamak için firmanın iç kaynaklarını kullanabilir; finansman, pazarlama, üretim gibi.

21 Örnek Muhasebe Yaklaşımı Ekonomik Yaklaşım Açık maliyetler 60.000
Varsayılan Maliyet (girişimcinin zamanı) 30.000 Sermayenin/Fonların Fırsat Maliyeti 10.000 Toplam Maliyet Toplam Gelirler Kâr 40.000 -

22 Yönetici ve Kârların önemi
Bir firmanın kazancını en büyükleme hedefi genellikle toplum içinde yanlış algılanan bir kavramdır. Kazancını en büyüklemek isteyen bireyler genelde kendini düşünen insanlar olarak kabul edilir. Belli bir endüstrideki firmalar belli ekonomik kârlar elde ettiğinde, endüstri dışındaki kaynak sahiplerinin fırsat maliyeti artar, Çünkü sürekli kendi sahip olduğu kaynak türlerinin kullanılmasının kaynakların olası kazançlarını artırdığını düşünürler.

23 Temel Kazançlar Belli sektörlerdeki kârlılık, kaynak sahipleri açısından kendi kaynaklarının ne kadar değer ve önem kazandığının da bir sinyali olarak kabul edilir. Kârlardaki değişmeler kaynak sahipleri için kendi kaynaklarının alternatif kullanımları konusunda bir teşvik anlamı taşır. Bir firma içinde teşvikler (üretim faktörlerinin fiyatı) kaynakların nasıl kullanıldığının ve nasıl tazmin edildiğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bir yöneticinin başarılı olması bu teşviklerin ve motivasyonları iyi değerlendirmesine bağlıdır

24 Bir yöneticinin bilmesi gerekenler
İşletme hedeflerini ve kısıtlarını tesbit etmek Kârın (kazancın) özelliklerini ve firma yaşamı için önemini anlamak Teşvikleri anlamak ve değerlendirmek Pazarları iyi tanımak Paranın zaman değerini iyi hesaplayabilmek Marjinal Analizler yapabilmek

25 Paranın zaman değeri İşletmelerde bazı finansal kararların zamanlaması projenin ortaya çıkışı ile gerçekleşmesi ve sonuçlarının alınması arasında geçen süre ile ilgilidir. Bu nedenle gelecekteki 100 TL’nin bugünkü değerini isabetli hesaplamak gerekir. Diğer bir deyişle – özellikle enflasyonist ortamlarda- bugünkü 100 TL, gelecekteki 100 TL’den daha değerlidir.

26 Paranın zaman değeri Bunun nedeni basittir; gelecekte elde edilecek olan 100 TL’nin fırsat maliyeti, bugünkü 100 TL’den kazanılacak olan gelirden (faizden) yapılacak olan fedakarlıktır. Diğer bir deyimle gelecekteki 100 TL’nin fırsat maliyeti paranın zaman değerini de yansıtır. Gelirlerin ve harcamaların zamanlamasını isabetli olarak hesaplamak için, yöneticilerin bugünkü değer analizini iyi yapması gerekir.

27 Gelecek yılın 110 TL’sinin bugünkü değeri nedir?
Bugünkü Değer Analizi Gelecekte elde edilecek olan bir miktar paranın Bugünkü Değeri, mevcut faiz oranlarına göre bugün yatırılacak olan aynı miktar paranın gelecekte sağlayacağı getiri olarak kabul edilir. Örneğin, herhangi birisi sizlere bir yıl sonra 110 TL vermeyi teklif edebilir Gelecek yılın 110 TL’sinin bugünkü değeri nedir?

28 Bugünkü Değer Analizi Eğer bugün % 10 faiz oranı geçerli olsaydı ve 100 TL’yi bir yıllık faize yatıracak olsaydık bir yıl sonunda paramızın değeri 110 TL olacaktı Diğer bir deyimle, bir yıllık bir süreçte 100 TL 10 TL faiz getirisi sağlayacaktır. Böylece, % 10 faiz oranının geçerli olduğu varsayıldığında bir yıl sonraki 110 TL’nin bugünkü değeri 100 TL olacaktır.

29 Formül Bu eşitlikte; i = geçerli faiz oranı PV = paranın bugünkü değeri FV = Paranın gelecekteki değeri N = süre

30 Örnek Örneğin; 10 yıl sonra elde edilecek olan 100 $’nin bugünkü değeri, % 7 faiz oranı gözününe alınacak olursa $ olarak hesaplanabilir.

31 Bir yöneticinin bilmesi gerekenler
İşletme hedeflerini ve kısıtlarını tesbit etmek Kârın (kazancın) özelliklerini ve firma yaşamı için önemini anlamak Teşvikleri anlamak ve değerlendirmek Pazarları iyi tanımak Paranın zaman değerini iyi hesaplayabilmek Marjinal Analizler yapabilmek

32 Marjinal Analizler Marjinal Analiz oldukça önemli bir yönetim aracıdır. Yöneticiler daima marjinal giderler ile marjinal gelirleri karşılaştırmak zorundadır. Örneğin bu dersten başarılı olmak için optimal (en uygun) çalışma zamanı neye göre belirlenir?

33 Marjinal Analizler Bir saat daha fazla ders çalışma sonucu ulaşılacak not düzeyi Bir saat daha fazla çalışmanın getireceği maliyet Bir saat fazla çalışmanın sağlayacağı not katkısı, bu sürenin maliyetinden (zahmetinden) daha yüksek olduğu taktirde çalışmaya devam etmek mantıklıdır. Bununla birlikte, bir saat fazla çalışmanın maliyeti (zahmeti) elde edilecek faydadan az olduğunda çalışmaya son verilir.

34 Marjinal Analizler Eğer B(Q), Q birim üniteden elde edilecek toplam kazanç olarak kabul edilecek olursa, Bu miktar (BQ); bir firmanın elde ettiği toplam satış geliri (benefit/profit), ihtiyaç sahiplerine verilecek olan Q birim yiyecek (ve bundan sağlanacak sosyal kazanç), ya da Önceki örnekte olduğu gibi bir sınav için Q kadar süre (saat) çalışmak nedeniyle oluşan bir kazanç (not) olabilir.

35 Marjinal Analizler Öte yandan C(Q) da Q miktar üretim sonucu oluşacak maliyetleri (cost) gösterecek olursa, Karar verilecek olan problemin doğasına bağlı olarak C(Q), bir firmanın toplam üretim giderleri (maliyet), ihtiyaç sahiplerine toplam dağıtımı yapılan ürün maliyeti ya da sınav için toplam çalışma saati olarak örneklendirilebilir.

36 Aynı zamanda ek maliyet ya da ek gider olarak da adlandırılır (MCQ).
Marjinal analizler Marjinal fayda: Üretimin artırılması sonucu Toplam Faydada meydana gelen değişiklik Buna aynı zamanda bir değişkendeki artışla oluşan ek kazanç(fayda) adı da verilir (MBQ) Marjinal maliyet: Üretimin artırılması sonucu Toplam Maliyette meydana gelen değişiklik Aynı zamanda ek maliyet ya da ek gider olarak da adlandırılır (MCQ).

37 Bu nokta aynı zamanda marjinal net kazancın sıfır olduğu noktadır.
Marjinal İlkesi Kazançları enbüyüklemek için, yöneticiler marjina gelirin, marjinal gidere eşit olduğu noktaya kadar üretimi sürdürme kararı verirler. Bu nokta aynı zamanda marjinal net kazancın sıfır olduğu noktadır. Bu noktadan ilerde üretim devam etmek net bir yarar sağlamaz

38 Marjinal ilkesi için bir hesaplama
Eşitliklerde; MB: Marjinal kazanç MC: Marjinal maliyet MNB: Marjinal Net Kazanç B: kazanç C: Maliyet N: Net net kazanç

39

40 ÖRNEK PROBLEM Bir mühendislik firması aşağıdaki gibi maliyet ve gelir fonksiyonları oluşturmuştur Kazanç; B(Y) = 300 Y - 6y2 Maliyet; C(Y) = 4y2, böylece Marjinal kazanç; MB = L2Y ve Marjinal maliyet; MC = 8y Eşitlikleri elde edilmiştir Yönetimden en uygun üretim miktarlarının ve en yüksek kazanç noktalarının hesaplanması istenmiştir

41 Yanıt NB = 300(15) - (6)(152) - (4)(152) = 2,250
MB ile MC’nin eşitlenmesi ile aşağıdaki eşitliğe ulaşılır 300 - l2Y = 8Y Bu eşitlikte Y ‘nin hesaplanması optimal üretim miktarını da veriri. y* = 15. y* = 15’i maksimum kazanç eşitliğine dahil edecek olursak, net kazancı bulmak da mümkün olacaktır MNB (Q) = MB (Q) - MC (Q). NB = 300(15) - (6)(152) - (4)(152) = 2,250

42 Kıtlık ve Seçim (tercih)Kavramları
İhtiyaçlar sınırsızdır Araçlar ya da kaynaklar sınırlıdır Seçenekler arasında seçim yapmak zorunludur Her seçimin bir fırsat maliyeti vardır.

43 Fırsat maliyeti Feda edilen en yakın seçenek
Bireysel düzeyde: daha fazla patates üretmek için karar vermek daha az havuç üretimine yol açabilir. Firma düzeyinde : Daha fazla sermaye ekipmanının çikolata üretmek için kullanılması daha az şeker üretimine yol açabilir. Devlet düzeyinde: Vergi gelirleri ile daha fazla hastane yapmak daha az okul anlamına gelebilir.

44 Üretim olanakları eğrisi (PPF)

45 Üretim olanakları eğrisi (PPF)

46 Üretken kapasiteyi artırmak (2)

47 Artan fırsat maliyetleri kuralı
KITLIK, SEÇİM, VE FIRSAT MALİYETİ Artan fırsat maliyetleri kuralı TABLE Üretim olanakları eğrisi - Toplam Mısır ve buğday üretimi PPF Noktası TOPLAM MISIR ÜRETİMİ (MILYON UNITE YILLIK) TOPLAM BUĞDAY ÜRETİMİ (MILYON UNITE YILLIK) A 700 100 B 650 200 C 510 380 D 400 500 E 300 550

48 KITLIK, SEÇİM, VE FIRSAT MALİYETİ
FIGURE 2.6 Ekonomik Büyüme ve ppf

49 Bir yöneticinin bilmesi gerekenler
İşletme hedeflerini ve kısıtlarını tesbit etmek Kârın (kazancın) özelliklerini ve firma yaşamı için önemini anlamak Teşvikleri anlamak ve değerlendirmek Pazarları iyi tanımak Paranın zaman değerini iyi hesaplayabilmek Marjinal Analizler yapabilmek

50 İşletme Kuruluş Amaçları
Genel amaçlar Kâr etmek Topluma Hizmet Varlığı koruma ve sürdürme Özel Amaçlar Bağımsız çalışma Sosyal prestij İstihdam-gelir sağlamak ve topluma hizmet Girişimci ve girişimcilik

51 İşletme Amaçları Kârın önemi (gelir-gider)
En yüksek kâr (nasıl elde edilir) Tatmin edici kâr (satisficing) Satış gelirlerini en yüksek düzeye çıkarma Satış hacmini en büyükleme Büyüme / Genişleme

52 Özel Amaçlar Bağımsız çalışma Sosyal prestij
İstihdam-gelir sağlamak ve topluma hizmet Girişimci ve girişimcilik: yenilik girişimci.ppt

53 Kamu sektöründe amaçlar
Ülke vatandaşlarına hizmet sağlama Yatırımın makul bir geri dönüş oranını sağlama Fiyatları düşük düzeyde tutma

54 İşletmelerin ekonomi içindeki yeri ve önemi
Üretim birimleridir Yaratıcı birimlerdir (AR-GE, teknik gelişme, yeni sermaye oluşumu, gelir artışı, üretim artışı) Bölgesel ekonominin gelişmesini sağlarlar Tasarrufların değerlendirilmesini sağlarlar

55 İşletmelerin toplumsal açıdan ve önemi
Demokrasinin temeli İnsanlar için mutluluk kaynağı Bağımsızlık duygusu Yeni iş alanları açılması Dış sorumluluk (çevreyi korumak, personel için olanaklar yaratmak, vergi ödemek... gibi)

56 İşletmelerin sınıflandırılması
Faaliyet alanları Talep türüne göre Üretim tarzlarına göre Üretilen mal ve hizmetlere göre Üretim faktörlerinin mülkiyetine göre Büyüklüklerine göre Hukuksal durumlarına göre Birleşme şekline göre

57 Faaliyet alanlarına göre
Üretici Hizmet Satıcı (pazarlama) Tüketici türüne göre Nihai talebe göre Ara mal talebine göre Üretim Tarzlarına Göre Emek yoğun (Hizmet) Sermaye Yoğun

58 Üretilen mal ve hizmetlere göre
Tarım sektörü işletmeleri Madencilik Sanayi ve endüstriyel işletmeler Ticari işletmeler Finansal kuruluşlar ve bankalar Ulaştırma ve Lojistik Hizmet işletmeleri

59 Üretim faktörlerinin mülkiyetine göre
Özel Kamu (Genel bütçeli, Katma bütçeli, Özerk, Yerel Yönetimler, bağlı ortaklıklar) Karma Yabancı sermayeli (çok uluslu firmalar); (Birden çok ülkededirler, Merkezi denetime sahiptirler, ortak politika ve straejileri vardır, firmaların koordinasyonu söz konusudur)

60 Yabancı firmaların etkileri
Ulusal gelir etkisi Ödemeler dengesi etkisi İstihdam etkisi Teknoloji etkisi İşletmecilik bilgisi Sermaye transferi

61 Büyüklüklerine göre işletmeler
Ölçütler (sayısal) Üretim miktarı Satış hacmi Sermaye Varlıklar Çalışan sayısı Kullanılan girdiler Makina ve ekipman Arazi büyüklüğü Pazar payı

62 Büyüklüklerine göre işletmeler
Ölçütler (niteliksel) Hukuksal yapı (A.Ş. gibi) Yönetsel yapı (merkezi – bağımsız) Sektörel ağırlık (KOBİ’ler) Faaliyet alanı (yöresel-ulusal-uluslararası)

63 Büyüklüklerine göre işletmeler
Küçük Orta Büyük Çok büyük Mega işletmeler Herbirinin ayrı avantaj ve dezavantajları vardır

64 İşletmenin iç organizasyonu
İşletme için ne kadar sermaye gerekli? Bu para nasıl sağlanacaktır Ne kadar para riske edilebilir Muhasebe kazancı ve ekonomik kazancı ne olacaktır Temel kararları kim verecek (sahip mi yönetici mi? Yasal yükümlülükler nelerdir

65 2 temel işletme türü 1) Kurumsal olmayan işletmeler (kişisel sahiplik)
Birey işletmeleri (avantaj ve dezavantajlar) Ortaklıklar (avantaj ve dezavantajlar) 2) Kurumsal işletmeler (sahiplerle yöneticiler ayrı ve yükümlülükler farklı) Özel kurumsal işletmeler Kamu kurumsal işletmeleri Mülkiyet ve Kontrol Hiyerarşik örgütlenme yapıları Hiyerarşik olmayan örgütlenmeler

66 Hukuksal durumlarına göre İşletmeler
Birey işletmeleri Ortaklıklar Adi Ticaret Kişi Kolektif Komandit Sermaye ortaklıkları Anonim Limited Paylara bölünmüş komandit Kooperatifler

67 Birleşmeler Centilmenlik anlaşmaları (yazılı ya da sözlü)
Konsorsiyumlar (geçici biraraya gelme) Karteller (Gizli-açık/geçici sürekli anlaşmalar) Tröstler (2 yada daha fazla firmanın yasl birleşmesi) Holdingler (Şirketler grubu)

68 İşletme Fonksiyonları (İşlevler)
Kelime anlamı olarak fonksiyon (işlev) İşlev:"Bunun aynı zamanda mimari bir fonksiyonu da var."- H. Taner. Görev. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.

69 Fonksiyon kuvvet; merasim, toren, musamere; vazife, icra edilmekte olan, işlemek, görevini yapmak, iki kelime arasındaki ilişkiyi gosteren kelime, functioning; faal, işler durumda. iş. işlev. görev. hizmet. amaç. yükümlülük. toplantı. işlevini yerine getirmek. işlemek. çalışmak. resmi ya da özel tören. iş görmek. işlev. iş. görev. vazife. güç. tören. merasim. işlemek. görevini yapmak. hareket.

70 İşletme Fonksiyonları (İşlevler)
İşletmedeki anlamı ile fonksiyon: Yapılan iş ve eylemler/ iş ve eylem grupları Temel İşlevler Üretim Pazarlama Finansma

71 İşletme Fonksiyonları (İşlevler)
Alt- Destekleyici işlevler Personel (işgörenler) Muhasebe AR-GE Halkla İlişkiler

72 İşletme Fonksiyonları (İşlevler)
Yönetsel işlevler Planlama Örgütleme İnsan Kaynakları Yönetimi Yöneltme Kontrol

73 İşletmenin Kurulması Kuruluş Sorunları Ekonomik Teknik Mali Yasal
Yanıtlanması gereken 4 temel soru Talep durumu Uygunluk (üretim faktörleri) Rekabet durumu

74 İşletmenin Kurulması Teknik, Ekonomik ve Finansal açıdan önemli konular Üretim faktörlerinin durumu Yatırım mallarının İç ve dış Pazar durumu Hammadde ve yarı mamul madde durumu Ürün maliyetleri Ürün talebi ve fiyatları Kuruluş yeri ve büyüklük (kapasite) seçimi Yatırım tutarı, gelir gider tahminleri ve finansal durum

75 Kuruluşla İlgili kavramlar
Yatırım Ekonomik anlam İşletme düzeyindeki anlam Girişimci bakımından anlamı Finansman biliminde yatırım Yatırım Projesi Yenileme yatırımları Genişleme yatırımları Modernizasyon yatırımları

76 Üretim ve Maliyetler Kısa, orta ve uzun dönem maliyetler
Sabit, değişken ve yarı değişken maliyetler Ortalama ve marjinal maliyetler

77 Bir yöneticinin bilmesi gerekenler
İşletme hedeflerini ve kısıtlarını tesbit etmek Kârın (kazancın) özelliklerini ve firma yaşamı için önemini anlamak Teşvikleri anlamak ve değerlendirmek Pazarları iyi tanımak Paranın zaman değerini iyi hesaplayabilmek Marjinal Analizler yapabilmek

78 Paranın zaman değeri Bazı kararların zamanlaması projenin ortaya çıkışı ile gerçekleşmesi ve sonuçlarının alınması arasında geçen süre ile ilgilidir. Bu örneklere göre gelecekteki 1 TL’nin bugünkü değerini isabetli hesaplamak gerekir. Diğer bir deyişle –özellikle enflasyonist ortamlarda- bugünkü 1 TL, gelecekteki 1 TL’den daha değerlidir.

79 Paranın zaman değeri Bunun nedeni basittir; gelecekte elde edilecek olan ki 1 TL’nin fırsat maliyeti, bugünkü 1 TL’den kazanılacak olan gelirden (faizden)yapılacak olan fedakarlıktır. Diğer bir deyimle gelecekteki 1 TL’nin fırsat maliyeti paranın zaman değerini de yansıtır. Gelirlerin ve harcamaların zamanlamasını isabetli olarak hesaplamak için, yöneticilerin şimdiki değer analizini iyi yapması gerekir.

80 Gelecek yılın 1.10 TL’sinin bugünkü değeri nedir?
Bugünkü Değer Analizi Gelecekte elde edilecek olan bir miktar paranın Bugünkü Değeri, mevcut faiz oranlarına göre bugün yatırılacak olan aynı miktar paranın gelecekte sağlayacağı getiri olarak kabul edilir. Örneğin, herhangi birisi sizlere bir yıl sonra 1.10 TL vermeyi teklif edebilir Gelecek yılın 1.10 TL’sinin bugünkü değeri nedir?

81 Bugünkü Değer Analizi Eğer bugün % 10 faiz oranı geçerli olsaydı ve 1 TL’yi bir yıllık faize yatıracak olsaydık bir yıl sonunda paramızın değeri 1.10 TL olacaktı Diğer bir deyimle, bir yıllık bir süreçte 1 TL 10 kuruş faiz getirisi sağlayacaktır. Böylece, % 10 faiz oranının geçerli olduğu varsayıldığında bir yıl sonraki 1.10 TL’nin bugünkü değeri 1.00 TL olacaktır.

82 Formül Bu eşitlikte; i = geçerli faiz oranı PV = paranın bugünkü değeri FV = Paranın gelecekteki değeri N = süre

83 Örnek Örneğin; 10 yıl sonra elde edilecek olan 100 $’nin bugünkü değeri, % 7 faiz oranı gözününe alınacak olursa $ olarak hesaplanabilir.

84 Şekil 3. İki farklı Çevre

85 Sekil 1. Bir transformasyon (dönüşüm) süresi olarak İşletme organizasyonu

86 Şekil 2. Firma ve çevresi

87 Şekil 4. Firmanın Pazarlama Sistemi Üzerinde Çevresel Etkenler

88 Firma Ölçeği ve Ekonomiler
Ölçek ekonomileri Teknik (teknoloji) ekonomiler Pazarlama ekonomileri Finansal ekonomiler Yönetsel ekonomiler Risk ekonomileri En etkili ölçek Negatif ölçek ekonomileri Dönüşüm (scope) ekonomileri Küçük firma ekonomileri


"İşletme Ekonomisi Temel Kavramlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları