Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Kamu Ar-Ge Projeleri)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Kamu Ar-Ge Projeleri)"— Sunum transkripti:

1 (Kamu Ar-Ge Projeleri)
TÜBİTAK Proje Destekleri (Kamu Ar-Ge Projeleri) Proje Yürütücüsü Kuruluş Vakıf Üniversiteleri Özel Kuruluşlar 2008

2 İçerik Tanımlar Harcamaların Gerçekleştirilmesi İlgili Mevzuat
Proje Hesabı İle İlgili İşlemler Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Satınalma İşlemleri Muayene ve Kabul İşlemleri Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri Bütçe İşlemleri

3 İçerik Proje Teşvik İkramiyesi Projede Personel Çalıştırılması
Burs Ödemeleri Seyahat Ödemeleri Kurum Hissesi Proje Durum Değişiklikleri İzleme Diğer Hususlar Sonuçlandırma Sorumluluklar

4 KAMU PROJE ORGANİZASYONU

5 Tanımlar

6 Tanımlar Müşteri Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan,
Proje yürütücüsü kurum/kuruluşları belirleyen, Bu kurum ve kuruluşlarla protokol yapan, Projeyi ve beklenen sonuçlarını tanımlayan, Proje çıktılarını kullanmayı taahhüt eden, TÜBİTAK’a destek başvurusunda bulunan, Öneri Formunu ve Sözleşmesini imzalayan, Projeyi TÜBİTAK ile eşgüdümde izleyen, Kamu kurumu/kuruluşudur.

7 Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş
Tanımlar Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, Öneri formunu ve sözleşmesini imzalayan, Projenin fiilen yürütüldüğü Kamu Ar-Ge Birimi, TÜBİTAK Ar-Ge Birimi, Üniversite ve/veya Özel Kuruluşlardır.

8 Tanımlar Özel Kuruluş Ticaret sicil belgesi olan kuruluşlar,
Yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye’de yerleşik bütün kuruluşlardır.

9 Tanımlar Üniversite Yetkilisi
Projenin idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜBİTAK ile üniversite adına proje sözleşmesini imzalayan, üniversite mütevelli heyetini veya mütevelli heyetin yetkilerini devrettiği üniversite yöneticisidir.

10 Tanımlar Proje Personeli
Proje yürütücüsü ile projede tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan; araştırmacı, uzman, danışman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri proje çalışanıdır.

11 Tanımlar Proje Yürütücüsü
Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen ve proje yürütme sorumluluğunu taşıyan kişiyi veya kişileri ifade eder.

12 Tanımlar Proje Yürütme Grubu (PYG)
Projenin birden çok Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda; Tüm Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşların temsil edildiği, projenin bilimsel ve teknik olarak sözleşmeye uygun sekilde yürütülmesinden, projeye ilişkin raporların verilmesinden, hazırlanmasından ve sunulmasından, harcamaların projenin gereklerine uygunluğunun sağlanmasından sorumlu olan grubu,

13 Tanımlar Proje Yöneticisi
Projenin birden çok proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda PYG tarafından seçilen, PYG adına idari ve bilimsel sorumluluk taşıyan, PYG’yi (tüm proje yürütücüsü kurum ve kuruluşları) temsilen yazışmaları yapan kişidir.

14 Tanımlar Birim Yürütücü Kurum/Kuruluş’un, projeler ile ilgili evrak, kayıt, mali ve idari işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen birim. Proje Destekleme Sözleşmesi TÜBİTAK ilgili mevzuatına göre hazırlanan ve taraflarca imzalanan sözleşmeyi,

15 Tanımlar Özel Hesap Kurum/Kuruluş tarafından proje adına bankada açılan hesabı,

16 Tanımlar Ekonomik Sınıflandırma Kodları
Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde, yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri, Transfer Takip Sistemi (TTS) TÜBİTAK tarafından Üniversitelere ve Kuruluşlara ödenekleri transfer edilen projelerin, Mali verilerinin tutulması, Bütçe işlemleri, Muhasebe İşlemleri, Mali raporlamalar, Duyurulara ve mevzuata ilişkin belgelere ulaşmak üzere yapılmış web tabanlı bir yazılımdır.

17 Bütçe Proje Bütçesini kim hazırlar, kim onaylar?
Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş hazırlar , Müşteri uygun görür ve TÜBİTAK onaylar. Kabul edilen bu bütçe sözleşmenin eki niteliğindedir. Bütçe hangi formatta hazırlanır? Öneri formunda belirtilen Ekonomik Sınıflandırma kodları 4. düzeyde hazırlanır. Projelerin bütçelendirmesinde ve uygulanmasında kullanılacak ekonomik sınıflandırma kodları TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olup, web sayfamızda (www.tubitak.gov.tr veya tts.tubitak.gov.tr) doküman mevcuttur.

18 Harcamaların Gerçekleşmesi

19 Mevzuat Projelerin yürütülmesinde ve harcamaların gerçekleştirilmesinde hangi hükümlere uyulacaktır? TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Projeleri ile TÜBİTAK BirimlerinceYürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı Kapsamındaki Projelere İlişkin İdari ve Mali Esaslar TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar Proje Destekleme Sözleşmesi

20 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Proje hesabı ne zaman ve kim tarafından açılacak? TÜBİTAK tarafından gelen yazı üzerine, desteklenmesi uygun bulunan projeler için, Özel Kuruluş veya Vakıf Üniversitesi tarafından her proje için ayrı ayrı olmak üzere hesap açılır ve banka hesap numaraları TÜBİTAK’a bildirilir.

21 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Her proje için ayrı bir hesap açılacak mı? Her bir proje için ayrı bir hesap açılacaktır. Bir projenin parası başka proje için harcanabilecek mi? Proje yürütücüleri isteseler bile bir proje hesabından başka proje için harcama yapılamayacaktır.

22 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Özel Kuruluşlara Ödenek Transferi Nasıl yapılacak? (Teminat Mektuplu) Projenin TÜBİTAK tarafından kabulünü müteakip, nakit durumu, sözleşmedeki hükümler ve ödenek planı çerçevesinde transfer tutarı, özel kuruluş tarafından proje adına açılacak hesaba aktarılır. Yapılacak her aktarma işlemi öncesinde, özel kuruluş ilgili dönem transfer miktarı kadar 4734 sayılı Kanunda belirtilen değerler üzerinden, teminat istenir. Teminat olarak teminat mektubu verilmesi durumunda, teminat mektubu süresinin gelişme raporunun teslimi tarihinden 60 gün uzun olması gerekir. Gelişme raporunun kabulünü müteakiben varsa dönem içerisinde harcanmayan ve sonraki dönemde öngörülen tutar kadar teminat mektubu ile değiştirilir.

23 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Özel Kuruluşlara Ödenek Transferi Nasıl Yapılacak? (Teminatsız) Özel kuruluş teminat vermeksizin, Yeminli Mali Müşavirin denetim raporu ve gelişme raporunun kabulünü takiben proje hesabına aktarılmak üzere ilgili dönem harcamalarını kendisi gerçekleştirebilir. Gelişme raporunun ve gerçekleşen harcamaların TÜBİTAK tarafından uygun bulunması halinde, kabul edilen harcama toplamı proje hesabına transfer edilir. Özel kuruluş projenin her hangi bir döneminin başında, döneme ait ödeneğin transferi için, yukarıda sayılan yöntemlerinden birini tercih edebilir.

24 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Gelişme raporu dönemine ait kullanılamayan ödenek ne olacaktır? Proje tamamlanana kadar kullanılmak üzere hesapta izlenir. Proje tamamlandığında hesapta artan para ne olacaktır? Özel Kuruluş/Üniversite tarafından hesaba ilişkin faiz geliri ile birlikte TÜBİTAK hesabına iade edilecektir.

25 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Yürütücü ön ödeme ile harcama yapabilecek mi? Özel Kuruluş/Üniversite’nin kendi uygulamaları çerçevesinde ön ödeme verilmesi mümkün olup, ön ödeme ve mahsup işlemleri bu doğrultuda gerçekleştirilecektir.

26 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup nasıl yapılacaktır? Yapılan harcamaların Birim tarafından yapılan ödenek kontrolünü müteakip mahsup gerçekleştirilir. Harcamalar proje bütçesindeki ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilmesi ve muhasebe kaydının TÜBİTAK tarafından hazırlanan Transfer Takip Sistemi (TTS) programına girilmesi gerekmektedir. (Gelişme raporlarının TÜBİTAK tarafından kontrolü sırasında, yapılan harcamalarda projede öngörülmeyen kalemler için harcama yapılmış ise, bunlara yapılan ödemelerin iadesi istenir. Aksi halde rapor kabul edilmez.)

27 Satınalma İşlemleri Satınalma işlemleri nasıl yapılacak?
Proje kapsamında yapılacak satınalmalar, Özel Kuruluş/Üniversite kendi mevzuatı ve uygulamaları ile genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak satınalmalarda yazılı veya en az 3 teklif alınması zorunlu mudur? Yürütücü piyasa araştırması yapmak suretiyle en uygun alımı yapmak zorundadır. Yazılı teklif toplamak zorunda değildir.

28 Satınalma İşlemleri Faturalar kimin adına düzenlenecek?
Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Özel Kuruluş/Üniversite adına düzenlenecektir. (Örneğin: Koç Üniversitesi-107G001 nolu Proje) Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır? Her proje yürütücüsü kuruluşun yürütücü ve varsa araştırmacılardan en az birisi tarafından, faturaların arkasına veya icmal listesine “Belge(ler)de yer alan mal ve hizmetler piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda satın alınmıştır.” ifadesi yazılıp müştereken imzalanarak Birime teslim edilecektir.

29 Satınalma İşlemleri İdari ve teknik şartname kim tarafından hazırlanacak? Satın alınacak mal veya hizmet için gerektiğinde, İdari şartname Özel Kuruluş/Üniversite tarafından, teknik şartname ise proje personeli ve/veya yürütücünün görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanır. Satınalma nasıl sonuçlandırılacak? Satınalma ilgili mevzuat ve Özel Kuruluş/Üniversitenin uygulamaları doğrultusunda sonuçlandırılacaktır. Satın almalarda komisyon oluşturuluyor ise yürütücünün bu komisyonda yer alması zorunludur.

30 Muayene ve Kabul İşlemleri
Alınan mal ve hizmetlerin kabulü için komisyon oluşturulacak mı? Sadece dayanıklı taşınırlar için Muayene ve kabul işlemleri Özel Kuruluş/Üniversitenin kendi mevzuatı ve uygulamaları ile genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Eğer bu amaçla bir komisyon oluşturuluyor ise proje yürütücüsü veya proje personelinden birisi mutlaka bulunacaktır.

31 Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri
Alınan malzeme nereye kaydedilecektir? Satın alınan malzemeler Özel Kuruluş/Üniversitenin malı olup; malzeme teslimini müteakip Özel Kuruluş/Üniversite uygulamaları çerçevesinde “Proje başarıyla sonuçlanmadığı takdirde TÜBİTAK’a iade edilecektir” şerhi ile ayniyat ve demirbaş kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

32 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasında aktarım hangi durumlarda yapılır? Projede öngörülen malzeme yada hizmetlerin ödeneklerinin yetersiz kalması durumunda, yürütücü yetkisinde ve/veya onay alınmak suretiyle ekonomik sınıflandırma kodları arasında aktarım yapılabilir.

33 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Hangi Ekonomik Sınıflandırma Kodlarına aktarma yapılamaz? Kurum Hissesi hariç kabul edilen proje bütçesinin %25’ini (yurtdışı hizmet alımı için %15’ini) geçecek şekilde hizmet alımı kalemine aktarma yapılamaz. Öngörülen Personel ödeneklerinin yetersiz olması durumunda kendi içinde veya diğer ekonomik kodlardan aktarım yapılamaz. Daha önce ödeneğinden başka ekonomik kodlara aktarım yapılan harcama kalemine, sonradan oluşacak ödenek yetersizliği nedeni ile aktarım yapılamaz ve ek ödenek talebinde bulunulmaz.

34 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasındaki aktarımlarda yetki kimde? Projelerde öngörülen ekonomik kodların dışında olmamak ve kabul edilen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi kaydıyla; Proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla, üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Buna ilişkin TTS (Transfer Takip Sistemi) de işlemlerinin yapılabilmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir (Bu konuda müşterinin iznini almaya ve yazışmanın müşteri aracılığı ile yapılmasına gerek yoktur.) Yapılan bu aktarımlara ve gerekçelerine izleyen gelişme raporunda yer verilir.

35 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik sınıflandırma Kodları arasındaki aktarımlarda yetki kimde? (Devam…) Ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyi arasında aktarma yapılması durumunda aktarma yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının % 20’sine kadar yapılacak aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Buna ilişkin TTS (Transfer Takip Sistemi)’de işlemlerin yapılabilmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir. (Bu konuda müşterinin iznini almaya ve yazışmanın müşteri aracılığı ile yapılmasına gerek yoktur.) Aktarım oranının % 20’yi aşması durumunda; proje yürütücüsü tarafından yapılan gerekçeli başvuru, müşterinin uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu değişikliğe ilişkin işlemler TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilir ve ilgililere bildirilir.

36 Bütçe İşlemleri (Öngörülmeyen Talepler)
Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmesi yapılabilir mi? Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi esas olmakla birlikte, zorunlu olması halinde, buna ilişkin gerekçeli başvuru, müşteri uygun görüşü, TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu karar, TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir.

37 Bütçe İşlemleri (Öngörülmeyen Talepler)
Proje bütçesinde kalan ödenek ile proje kapsamında öngörülmeyen yeni mal ve hizmet alımları yapılabilir mi? Toplam ödeneği değiştirmeden, proje bütçesinde öngörülen bir mal veya hizmet yerine öngörülmeyen yeni bir mal ve hizmet alımı yapılabilir mi? Genel olarak bu tür talepler uygun görülmemektedir. Araştırmanın gerektirmesi halinde projenin ilerliyen dönemlerinde olmak kaydıyla, Yönetici/Yürütücü’nün gerekçeli başvurusu, Müşterinin uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın kabul etmesi şartıyla mümkün olabilir.

38 Bütçe İşlemleri (Ek Ödenek)
Ek ödenek hangi durumlarda ve nasıl istenebilir? Projede satın alınması öngörülen bir mal veya hizmetin kur artışı veya mücbir sebeplerden kaynaklanan ödenek yetersizliği durumunda; Araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda; Yönetici/Yürütücü’nün gerekçeli talebi, müşterinin uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir.

39 Bütçe İşlemleri (Ek Ödenek)
Ek ödenek verilmesi durumunda ne yapılır? Talep edilen ek ödeneğin TÜBİTAK tarafından onaylanması halinde, TÜBİTAK taraflara bilgi verir. Verilen ek ödeneğin transfer dönemine ilişkin kısmı proje hesabına transfer edilir ve TTS’ye yansıtılır.

40 Personel Giderleri Proje personeli kimlerden oluşur? Proje yürütücüsü Tam veya kısmi zamanlı, hizmet akdi ile projede görev alan; Yürütücü Kurum/Kuruluş personeli (proje önerisinde ismi belirtilenler) veya proje için yeni istihdam edilecek kişiler (proje önerisinde sayı ve nitelikleri belirtilenler)

41 Personel Giderleri Projede kimler görev alamaz?
Halen TÜBİTAK’ta çalışan veya TÜBİTAK’taki görevlerinden ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemiş kişiler, danışmanlık ve hizmet alımı şeklinde temin edilen kişiler dahil, projede görev alamazlar. Bu kural, proje yürütücüsü kurum/kuruluşun TÜBİTAK Birimleri olması durumunda uygulanmaz.

42 Personel Giderleri Proje personeline ne ödenir? Vakıf üniversitesi çalışanı ise; Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Özel Kuruluş personeli ve/veya projeye yeni alınacak personel ise; Hizmet sözleşmesine bağlı olarak “İdari ve Mali Esaslar” çerçevesinde belirlenen aylık ücret

43 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
Proje Teşvik İkramiyesinin hukuki dayanağı nedir? Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (E) Cetvelinde konuyla ilgili maddede yer alan hüküm gereğince; “…Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek ve projeden ayrıca başka bir ödeme yapılmamak kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir…” denilmektedir.

44 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
Proje personeline verilecek aylık ücret veya PTİ hesaplamasına esas olacak olan aylık ücret nasıl belirlenecektir? PTİ ödemesi için kişinin bordrosunda yer alan brüt ücret (Sosyal Güvenlik Primi İşveren Katkısı dahil) ile varsa yıl içinde alacağı yasal ikramiyelerin toplamının bir aya düşen payının toplamı %75’e esas alınacaktır. Yeni alınacak proje personelinin aylık ücreti ise, Kurum/Kuruluşda çalışan emsali kişinin bordrosunda yer alan brüt ücret (Sosyal Güvenlik Primi İşveren Katkısı dahil) ile varsa yıl içinde alacağı yasal ikramiyelerin bir aya düşen miktarın toplamını geçmemek üzere belilenecektir. (Vakıf üniversitelerinde bu toplamın %40 fazlasına kadar olabilir.) Her iki ücretin belirlenmesinde kişilerin projeye katkı oranları dikkate alınır.

45 Kişiye bir ayda ödenebilecek PTİ miktarları ne kadardır ?
Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) Kişiye bir ayda ödenebilecek PTİ miktarları ne kadardır ? Kamu personeli olarak projede yer alan kişilere bir ayda aldığı ücretin % 75’ini geçmemek kaydıyla 2008 yılında aşağıda belirtilen üst limitlerde, PTİ (brüt) ödenebilir: Proje Yöneticisi : YTL/ay Proje Yürütücüsü : YTL/ay Diğer Proje Personeli : YTL/ay Zamanının % 40’ını projeye ayıran vakıf üniversitesi personelinin projeye katkı oranı tam olarak kabul edilir. Bu kişilere verilecek PTİ, kişinin bir ayda aldığı ücret ve yukarıdaki limitler esas alınarak projeye ayırdığı zamana (katkı oranı) göre hesaplanır

46 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
PTİ nasıl, ne zaman ve kim tarafından ödenir? Proje bütçesinde belirlenen miktarlar üzerinden gelişme ve sonuç raporlarının kabulünü takiben rapor dönemine tekabül eden PTİ ödeneği proje hesabına TÜBİTAK tarafından aktarılır. Proje hesabına aktarılan PTİ’ler, Yürütücünün Birime talimatı üzerine, Birim tarafından kişinin yıl içindeki toplam gelirine göre değişen oranlarda (%15,20..) gelir vergisi ve sigorta kesintisi yapılarak ilgili kişilere topluca ödenir. (Bu kişiler Yürütücü Kurum’dan farklı bir Kurum çalışanı ise, kişinin yıl içindeki toplam geliri olarak, kurum tarafından yıl içinde ödenen toplam PTİ esas alınır. Bu durumda gelire bağlı olarak yıl içerisinde oluşacak vergi farklarını ödeme sorumluluğu PTİ alan kişiye aittir.)

47 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
PTİ ödemeleri için talimat nasıl verilecek ve ödemeler nasıl gerçekleştirecek ? Proje Yürütücüsü PTİ ödeme talimatını, TÜBİTAK’tan (İlgili Grup) gelişme veya sonuç raporunun kabulüne ilişkin verilen bilgi doğrultusunda, yazılı olarak Birime yapar. Yürütücünün bu talimatı üzerine, Birim tarafından TTS’de yapılacak ödenek kontrolünden sonra yasal kesintiler de yapılarak, ilgili kişilerin banka hesaplarına proje hesabından transfer gerçekleştirilir.

48 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
Bir kişiye aynı projeden veya farklı projelerden hem PTİ, hem de burs ödemesi yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. Bir kişi birden fazla projeden Proje Teşvik İkramiyesi alabilir mi? Evet alabilir. Birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam Proje Teşvik İkramiyesi, yürütücü Proje Teşvik İkramiyesi üst sınırının iki katından fazla olamaz. (2008 yılı için limit: YTL)

49 Personel Çalıştırma Projede yer alacak özel kuruluş personeli ile dışarıdan yeni alınacak personelin çalıştırılması için ön koşul nedir? Projede çalıştırılacak personelin niteliği, sayısı, süresi ve ödenecek aylık ücretlerinin proje bütçesinde “İdari ve Mali Esaslar” çerçevesinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması birinci şarttır.

50 Personel Çalıştırma Projeye dışarıdan yeni personel nasıl alınır? Projede öngörülen nitelikteki personel, Yürütücü tarafından belirlenerek, İş sözleşmesine dayalı olarak ve işvereni Kurum/Kuruluş olmak şartıyla belirli süreli hizmet akdi ile işe alınır.

51 Personel Çalıştırma Bu personele ücretleri nasıl ödenir?
Bu personele yapılacak ödemeler, proje bütçesinde öngörülen miktarlar üzerinden, Proje Yürütücüsünün talimatı üzerine çalışılan ay sonunda Yürütücü Kurum/Kuruluş tarafından kişinin hesabına transfer edilir Bu personel ile ilgili her türlü bildirim ve yasal yükümlülükler işveren sıfatı ile Yürütücü Kurum/Kuruluş tarafından yerine getirilir.

52 Personel Çalıştırma Bu personel ücretlerine zam verilebilir mi?
Proje personel ücretlerine 2008 yılından itibaren geçerli olmak üzere, izleyen her yıl için, Yürütücü Kurum/Kuruluşun talebi, müşterinin uygun görüşü ve TÜBİTAK tarafından belirlenen artış oranında ücret zammı ek ödenek olarak verilebilir. (2008 yılı için en fazla zam oranı : % 7) (Not: Ücret zammının 2008 yılında başlatılacağı ay olarak, projenin başlama ayı esas alınır. Örneğin; Mart 2007’de başlayan projenin ücret zammı Mart 2008 den itibaren hesaplanır)

53 Personel Çalıştırma Personel değişikliğini kim ve nasıl yapar?
Projede kabul edilen sayı ve niteliğinde değişiklik yapılmaması kaydıyla; Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde proje personelinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik yürütücü tarafından, gereği için Yürütücü Kuruluşun ilgili birimine, bilgi için ise yalnızca gelişme raporlarında olmak üzere TÜBİTAK’a bildirilir. (Not: Bu değişikliklerde projeye alınan yeni kişilere yapılacak aylık ödemeler, değiştirilen kişiler için projede öngörülen ödeneğin üzerinde olamaz)

54 Burs Ödemeleri Burs ödemeleri için ön koşul nedir?
Proje önerisinde projede yer alacak bursiyerin niteliği, (Y.Lisans ve doktora öğrencisi veye doktora sonrası araştırmacı) sayısı, süresi ve ödenecek ücretleri proje bütçesinde “İdari ve Mali Esaslar” çerçevesinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması birinci şarttır.

55 Burs Ödemeleri Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir?
Projede yer alacak bursiyerlere TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırlara kadar burs ödemesi yapılabilir. 2008 yılı için burs miktarı üst sınırları: Bursiyer Kurum/Kuruluşda veya başka bir kuruluşta, ücret karşılığı çalışmıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Doktora sonrası araştırmacılar : YTL/ay Bursiyer ücretli çalışıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay

56 Burs Ödemeleri Burs ödemeleri nasıl yapılacak?
Aylık burs ödemelerinin yapılabilmesi için öncelikle projede yer alacak lisansüstü öğrencilerini ve/veya doktora sonrası araştırmacıları Proje Yürütücüsü belirler. Daha sonra Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK tarafından oluşturulan “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” nu her Bursiyer için ayrı ayrı doldurarak ilgili birime verilir. Birim, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda belirlenen burs miktarını, her ay Proje Yürütücüsünün başvurusu üzerine, burs alacak kişinin banka hesabına havale eder.

57 Burs Ödemeleri Bursiyer değişikliğini kim ve nasıl yapar?
Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik Proje Yürütücüsü tarafından, gereği için ilgili Birime, bilgi için ise yalnızca gelişme raporlarında olmak üzere TÜBİTAK’a bildirilir. Bursiyerin projede öngörülen nitelik ve sayısında değişiklik yapılabilir mi? Bursiyer faslındaki toplam ödeneğin değişmemesi kaydıyla, bursiyerlerin nitelik (Y. lisans, doktora öğrencisi veya doktora sonrası araşırmacı) değişikliği Yürütücü tarafından yapılabilir. Bursiyer sayısının değişikliği ise, Yürütücünün gerekçeli başvurusu, TÜBİTAK’ın uygun görmesi halinde yapılabilir.

58 Burs Ödemeleri Burs alacak öğrenci birden fazla projede yer alması halinde hepsinden burs alabilir mi? Bursiyerin birden fazla projede yer alması durumunda sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Bursiyer aynı anda TÜBİTAK’ın farklı iki programından burs alamaz. (Not: Bu konudaki sorumluluk “Burslu Öğrenci Bilgi Formu”nda başka burs almadığını beyan etmesi nedeni ile bursiyerde olup, Birim tarafından TTS kayıtlarına ödeme ile ilgili bilgiler girilirken, bursiyerin T.C. kimlik no ile adı soyadı girilirse, TÜBİTAk kendi veri tabanlarında bu kişinin TÜBİTAK ile ilişkisini sorgulayarak , yanlış yapılmış bir beyanı tesbit edebilir ve kişiye yapılan haksız ödeme geri alınabilir.) Burs alacak öğrenci başka bir üniversitede Y.Lisans/Doktora öğrencisi veya başka bir kurum/kuruluşta çalışıyor olabilir mi? Tez konusunun proje konusu ile direk veya dolaylı ilişkili olması aranmak üzere, olabilir.

59 Seyahat Ödemeleri Harcırah ödenebilmesinin şartları nelerdir?
Harcırah ödenebilmesi için seyahatin projede öngörülmüş ve gerekli ödeneğinin proje bütçesinde yer alması gerekmektedir. Seyahate ilişkin Kurum personelinin izin işlemleri Kurumun uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilir. Proje personeli arasında başka kuruluşun personeli olması halinde, bu kişilerin seyahat için kuruluşundan izin alması kendi sorumluluklarında olup, seyahat harcamalarında bu iznin alınması aranmaz.

60 Seyahat Ödemeleri Projede kimlere harcırah ödemesi yapılır?
Seyahatin projede öngörülmüş olması şartı ile proje personeline harcırah ödenir. Ancak seyahatin gerektirmesi halinde proje personeli dışındaki kişilerin harcırahları proje kapsamında ödenebilir.

61 Seyahat Ödemeleri Proje kapsamında yapılacak seyahat harcamaları
neleri kapsar ve ne kadar ödenir? Özel Vakıf Kuruluşlar Üniversiteleri Yurtiçi seyahatlerde; Gündelik miktarları - Proje Yürütücüsü YTL 35 - Diğer Personel YTL 30 Konaklama Ücreti YTL Gündeliğin iki katı Yurtdışı seyahatlerde; Gündelik miktarları USD kanun Konaklama Ücreti USD kanun Yol Giderleri Mutad araçların (Uçak dahil) bilet ücreti

62 Seyahat Ödemeleri Özel araç ile seyahat yapılabilir mi? Projede ek ödeneğe sebep olmaması kaydıyla, araştırmanın gerektirdiği hallerde, mesafe (kilometre) ve güzergah belirterek şehirlerarası seyahatler özel oto ile yapılabilir.

63 Seyahat Ödemeleri Özel araç ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Yapılan şehirlerarası seyahatlerde her 100 kilometre için 6 (altı) litre kurşunsuz benzin ücreti karşılığı yol gideri ödenir. Ödemeye esas olan belge, geçici görev yolluğu bildirgesidir. Bildirgede yol gideri kısmına yapılan kilometreye bağlı olarak hesaplanan yakıt gideri beyan edilir. Seyahat sırasında kullanılan özel araca alınan yakıt fişleri hesaplanan yakıt giderinin altında olmamak kaydıyla bilgi için bildirgeye eklenir.

64 Seyahat Ödemeleri Araç kiralama ile seyahat yapılabilir mi?
Proje bütçesinde ödeneği olmak şartıyla ve araştırmanın gerektirdiği hallerde, fatura alınmak suretiyle araç kiralaması yapılabilir. Araç kiralama ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Proje numarası belirtilerek Yürütücü Kurum/Kuruluş adına alınacak fatura ile belgelenir. Yakıt hariç taşıt kiralanması durumunda, araç için alınacak yakıt giderleri hesabında 100 km de 6 litre kurşunsuz benzin karşılığı yakıt bedeli dikkate alınır.

65 Seyahat Ödemeleri Resmi araç ile seyahat yapılabilir mi? Nasıl uygulanır? Projede ödeneğin bulunması şartı ile yapılabilir. Kamuya ait hizmet otolarıyla yapılan bu seyahatlerde alınacak benzin faturaları proje harcama belgesi olarak kabul edilir. Benzin faturalarının kabul edilebilmesi için; faturanın araç plaka numarası ve proje numarası belirtilerek Yürütücü Kurum/Kuruluş adına alınması gerekmektedir. Ayrıca, yol güzergahı ve yaklaşık kilometre bilgisi belirtilerek, aracın projeye tahsis edildiğine dair yetkili kuruluştan alınacak resmi yazının alınan benzin faturasına eklenmesi gerekir.

66 Kurum Hissesi Kurum hissesi nedir?
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında Yürütücü Kurum/Kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığında proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutardır. Proje çalışmalarında Kurum/Kuruluşun altyapısından yararlanılmaması durumunda (sosyal nitelikli projeler, anket çalışması v.b.) bu projelere kurum hissesi ödenmez.

67 Kurum Hissesi Kurum hissesi nasıl hesaplanır?
Kurum hissesi, projenin toplam bütçesinin % 10’u oranında ve proje başına en fazla YTL olarak ödenir. Bu miktar projede yer alan yürütücü kuruluşlar arasında bütçeleri oranında paylaştırılır. Projeye ek ödenek verilmesi durumunda bu ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez.

68 Kurum Hissesi Kurum hissesi ile yapılacak harcamalar önceden projede öngörülmüş olacak mı? Mahiyeti ne olacak? Kurum hissesi proje bütçesine TÜBİTAK tarafından hesaplanarak ve mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alacaktır. Kurum Hissesinin mahiyeti, harcanması aşamasında araştırmanın fiilen yürütüldüğü Kuruluş yetkilisince Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere belirlenecektir.

69 Kurum Hissesi Kurum hissesi nasıl gönderilir ve harcanır?
Kurum hissesi, projenin ikinci transfer döneminden itibaren ödenmeye başlanır. Bütçe transfer tablosunda belirlenen dönemlerde diğer ödeneklerle birlikte Kurum Hissesi de proje hesabına transfer edilir. Projenin fiilen yürütüldüğü kuruluş yetkilisinin talebi ve proje yürütücüsünün talep edilen harcamanın Ar-Ge niteliğine ilişkin uygun görüşü ile projenin harcamalara ilişkin tabi olduğu Esas ve Usuller çerçevesinde harcanır. Kurum Hissesi, proje bitiş tarihinden sonra harcanamaz. Proje bitiş tarihinden sonra kalan Kurum Hissesi varsa TÜBİTAK’a iade edilir.

70 Kurum Hissesi Gelişme rapor dönemlerinde gönderilen kurum hisseleri topluca harcanabilir mi? Evet harcanabilir. Ancak, Üniversitelerde yürütülen projelerde yalnızca projenin yürütüldüğü birimde (ABD, Bölüm, Merkez ve Enstitü vb.) desteklenen projelerin Kurum hissesi topluca harcanabilir.

71 Proje Durum Değişiklikleri
Proje durdurulur mu? Nasıl? Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve ikaza rağmen mücbir sebep bildirilmeyen projeler, İzleme sonucunda öngörülen amaç ve çalısma programına uygun biçimde yürütülmediği anlasılan projeler, Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, Müsterinin, Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun, PYG’nin talebi veya söz konusu hususların TÜBİTAK’ça tespiti üzerine, TÜBİTAK Başkanlığın kararı doğrultusunda geçici olarak en fazla altı (6) ay durdurulabilir.

72 Proje Durum Değişiklikleri
Durdurma ne zaman kalkar? Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde tarafların başvurusu TÜBİTAK’ın onayı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi sözleşme hükümleri uygulanarak proje süresine ilave edilir. Durdurma da ne yapılır? Proje ile ilgili hiçbir işlem yapılmaz ve tüm harcamalar da durdurulur. (Buna ilişkin olarak TÜBİTAK tarafından TTS İşlemleri kapatılır.)

73 Proje Durum Değişiklikleri
Proje yürürlükten kaldırılır mı? Nasıl? Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, tarafların basvurusu, TÜBİTAK Başkanlığın kararı ile yürürlükten kaldırılır. Yürürlükten kalkan projeye hangi işlemler yapılır? Karar TÜBİTAK tarafından Kurum/Kuruluşa bildirilir ve proje hesabı nın kapatılarak, hesapta kalan miktar oluşan faizleri ile birlikte TÜBİTAK’a iade istenir. Ayrıca proje hesabının tüm hareketlerini içeren kapanış ektresi ile TTS’den alınacak proje harcama raporu TÜBİTAK’a iletilir. Yürürlükten Kaldırılmanın müeyyidesi nedir? Projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü Kurum/Kuruluşun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir.

74 Proje Durum Değişiklikleri
Proje İptal edilir mi? Nasıl? Müşteri ve/veya proje yürütücüsü Kurum/kuruluşların kusurları veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ya da yürütülemeyeceği anlaşılan projeler, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir. İptal edilen projeye hangi işlemler yapılır? Karar TÜBİTAK tarafından Kurum/Kuruluşa bildirilir ve proje hesabı nın kapatılarak, hesapta kalan miktar oluşan faizleri ile birlikte TÜBİTAK’a iade istenir. Ayrıca proje hesabının tüm hareketlerini içeren kapanış ektresi ile TTS’den alınacak proje harcama raporu TÜBİTAK’a iletilir.

75 Proje Durum Değişiklikleri
İptalin müeyyidesi nedir? İptal edilen projelerde görev alan proje yürütücüsü kurum/kuruluşlara veya proje yürütücülerine yeni destek verilip verilmeyeceği TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Ancak yeni destek verilemeyecek süre üç (3) yılı geçemez. Projenin iptali halinde proje için alınan tüm teçhizat, iptal kararının kusuru/ihmali bulunan Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşa bildirilmesinden itibaren 1 (bir) ay içinde TÜBİTAK’a iade edilir. Yapılan diğer ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ile ilgili Kanun uyarınca hesaplanacak faizi ile birlikte aynı süre içinde TÜBİTAK’a geri ödenir. Bu süre içerisinde iade edilmeyen harcamalar 6183 sayılı Kanun hükümlerince tahsil edilir.

76 İzleme İzleme hangi yöntemlerle yapılır?
Projeler, TÜBİTAK’ca belirlenen formata uygun olarak hazırlanan gelişme raporları yoluyla izlenir. TÜBİTAK gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, müşteri görüşü de alınarak belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilir. TÜBİTAK, müşteri ve proje yürütücüsü kurum/kuruluşları gelişmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir.

77 İzleme Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecek?
Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın belirlediği formatta yürütücü veya PYG tarafından hazırlanarak sözleşmede belirtilen tarihten 10 gün önce Müşteriye iletilir. Müşteri de rapora ilişkin görüşüyle birlikte sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a iletir. Zamanında iletilmez ise ne olacak? Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmediği ve/veya gelişme raporu içeriğinin eksik/yetersiz olması durumda projeye ilişkin hiçbir transfer ve ödeme yapılmaz. Ayrıca bu durumda sözleşmenin cezaya ilişkin madde hükmü uygulanabilir.

78 Diğer Hususlar Proje yürütücüsü kurum/kuruluşun değişikliği nasıl olur? Proje izleme sürecinde, proje yürütücüsü kurum/kuruluşun projeden ayrılmayı talep ettiği veya müşteri tarafından değiştirilmesinin önerildiği hallerde; projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsü kurum/kuruluşun görevlendirilmesi hususu, müşterinin uygun görüşü üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır. Proje izleme sürecinde proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun değişmesi TÜBİTAK tarafından istendiği takdirde, konu müşterinin uygun görüşü üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

79 Diğer Hususlar Proje Yürütücüsü değişikliği nasıl olur?
Proje izleme sürecinde proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun gerekli görmesi halinde, proje yürütücüsünü TÜBİTAK’ın uygun görüşünü alarak değiştirebilir. Bu değişiklik beş (5) işgünü içinde Müşteri, PYG ve TÜBİTAK’a bildirilir. Değişikliğin zamanında bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan ilgili Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş sorumludur. Proje yürütücüsü değişikliğinin müşteri veya TÜBİTAK tarafından istenmesi halinde, yürütücünün bağlı olduğu kurum veya kuruluşun görüşü ve müşterinin bu konudaki uygun görüşü alınarak konu TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

80 Diğer Hususlar Proje Yöneticisi değişikliği nasıl olur?
Proje izleme sürecinde PYG, gerekli görmesi halinde proje yöneticisini değiştirebilir. Yönetici değişikliğinin taraflardan biri tarafından istenmesi halinde bu talep PYG tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Her iki durumda da oluşan değişiklik kararı beş (5) iş günü içinde ilgili taraflara PYG tarafından bildirilir. Değişikliğin zamanında bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan PYG sorumludur.

81 Diğer Hususlar Araştırmacı, Diğer Proje Personeli ve Bursiyer değişikliği nasıl olur? Proje izleme sürecinde araştırmacılar, diğer proje personeli ve bursiyer değişikliği, proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin bilgilere gelişme raporlarında yer verilir.

82 Diğer Hususlar Proje süresi uzatılabilir mi? Nasıl?
Proje süresinin uzatımına ilişkin talepler, Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun veya PYG’nin gerekçeli talebi, Müşterinin bu yöndeki uygun görüşü üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır. Ek süre, proje süresinin %30’unu geçmemek üzere en fazla 1 (bir) yıla kadar verilebilir. Söz konusu değişiklik TÜBİTAK tarafından müşteri ve PYG’ye bildirilir. Ancak mücbir sebeplere dayalı olarak verilecek süre uzatımı, Müşterinin olumlu görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile 1(bir) yılı aşabilir.

83 Proje Sonuç Raporu nasıl ve ne zaman verilir?
Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu nasıl ve ne zaman verilir? Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş veya PYG tarafından, TÜBİTAK’ca belirlenmiş formata uygun hazırlanan sonuç raporu, Müşterinin değerlendirme raporu ve proje sonucunda yapacağı uygulamalara ilişkin bir uygulama özeti ile birlikte Müşteri tarafından TÜBİTAK’a sunulur. Sonuç raporu, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki (2) ay içinde TÜBİTAK’a verilmek zorundadır.

84 Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu nasıl değerlendirilir?
Sonuç raporu, TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde, sonuç raporunun içerik ve/veya şekil yönünden revize edilmesi istenir. Değerlendirme sonucunda projenin kabul veya reddine karar verilir. Kabul edilen projeye ilişkin karar, proje sonuçları uygulama planı (PSUP) doğrultusunda işlem yapılması için müşteriye, bilgi için Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşlara bildirilir.

85 Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu kabul edilmez ise ne olur? Sonuç raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir ve bu karar, taraflara bildirilir. Bu durumda iptal edilen projenin tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır.

86 Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu kabul edilirse ne olur? Proje sonuçlanır ve karar TÜBİTAK tarafından taraflara bildirilir. Sonuçlanan projeye hangi işlemler yapılır? Projenin sonuçlandığı Kurum/Kuruluşa bildirilirek, proje hesabının kapatılması, hesapta kalan miktarın oluşan faizleri ile birlikte TÜBİTAK’a iade istenir. Ayrıca proje hesabının tüm hareketlerini içeren kapanış ektresi ile TTS’den alınacak proje harcama raporu TÜBİTAK’a iletilir.

87 Sonuçlandırma Projenin Kesin Sonuçlandırılması Nasıl Olur? Projenin, proje önerisinde belirtilen proje sonuçları uygulama planına (PSUP) uygun olarak gerçekleştiğine ilişkin proje izleyici görüşü ve müşterinin konuya ilişkin sunacağı diğer belgelere göre, proje kesin olarak sonuçlanmış kabul edilir.

88 Denetim Harcamaların denetimini kim yapacak?
Harcamaların denetimi, Özel Kuruluş/Üniversite tarafından yeminli mali müşavire yaptırılacaktır. Projenin yürütülmesi aşamasında veya tamamlanmasından sonra TÜBİTAK tarafından da denetim yapılabilecektir. Denetim nasıl ve ne zaman yapılacak? Yeminli Mali Müşavirce ilgili mevzuat ve bu Esaslar hükümleri çerçevesinde yapılır. Yeminli Mali Müşavir’in Denetim Raporu, Gelişme Raporu ile birlikte belirlenen formata uygun olarak TÜBİTAK’a sunulur.

89 Tarafların Sorumlulukları
Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş sorumlulukları nelerdir? Projenin iş programında öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından, Projede görevli personelin, öngörülen zaman ile katkıyı projeye vermesini sağlamaktan, Proje personelindeki değişikliklerin ilgililere bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan,

90 Tarafların Sorumlulukları
Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş sorumlulukları nelerdir? (Devam…) Projede görevli personelin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatta belirlenmiş her türlü tedbiri almak ve alınmasını sağlamaktan, Projenin, bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan, proje destekleme sözleşmesi ve TÜBİTAK mevzuatına uygun bir şekilde yürütülmesinden ve proje personeli ile varsa bursiyerlerin bu işlemler sırasındaki her türlü kusur ve ihmalinden,

91 Tarafların Sorumlulukları
Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş sorumlulukları nelerdir? (Devam…) Muayene ve denemelerde tasarım hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve her türlü hasarlardan, Gizlilik ve Etik kurallara uymaktan, Kurum/Kuruluş iç denetimi sonucunda bu Esas ve Usullere aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde denetim sonucunu TÜBİTAK’a iletmekten veTürk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapmaktan, sorumludur.

92 Tarafların Sorumlulukları
Proje Yürütücüsünün sorumlulukları nelerdir? Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun iş paketlerinin ifasının yönetiminden, PYG’de kendi kurum/kuruluşunu temsil etmek ve onlar adına oy kullanmaktan, Temsil ettiği Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından yürütülecek çalışmaların eşgüdümünden, denetiminden ve çalışmaların uygun aralıklarla Proje Yöneticisine raporlamaktan,

93 Tarafların Sorumlulukları
Proje Yürütücüsünün sorumlulukları nelerdir? (Devam…) Temsil ettiği Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun kendi sorumluluğundaki iş paketleri ile ilgili olarak görüş ve yaklaşımlarını PYG gündemine getirilmesini sağlamaktan, Temsil ettiği Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun proje sistem mühendisliği ve proje yönetimi konularında yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak, denetlemek ve bu çalışmaların uygun aralıklarla PYG’de görüşülmesini sağlamaktan, sorumludur.

94 Tarafların Sorumlulukları
Proje Yöneticisinin sorumlulukları nelerdir? Proje Yöneticisi, projenin öngörülen program, takvim ve bütçeye uygun yürütülmesinden ve çalışmaların yönetiminden, denetiminden ve Müşteri ile eşgüdümden, Proje sistem mühendisliği ve proje yönetimi konularında yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak, denetlemek ve bu çalışmaların uygun aralıklarla PYG’de görüşülmesini sağlamaktan, Proje Yürütücüsü Kurum ve Kuruluşların kendi sorumluluklarındaki iş paketlerinin ifası sırasında gerçekleştirilen, teknik ve/veya yönetimsel çalışmaların eşgüdümünü ve bu çalışmaların uygun aralıklarla PYG’de görüşülmesini sağlamaktan, PYG kararlarını gerekçeleriyle birlikte Müşteriye iletmekten,

95 Tarafların Sorumlulukları
Proje Yöneticisinin sorumlulukları nelerdir? (Devam…) Projede yürütülen bütün çalışmalar hakkında bilgi almak ve çalışmaları denetlemekten, Proje Yürütücüsü Kurum ve Kuruluşların kendi iş paketlerinin yönetiminden sorumlu olmak üzere atayacakları PY ’lerin değiştirilmesi için gerek gördüğünde TÜBİTAK’a sunulmak üzere müşteriye öneride bulunmaktan, Projenin öngörülen program, takvim ve bütçeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak; bunun için gerektiğinde ilgili proje yürütücüsü kurum ve kuruluşu yazılı olarak uyarmak ve sorun giderilemediği takdirde TÜBİTAK’a iletilmek üzere Müşteriye durumu bildirmekten, sorumludur.

96 Tarafların Sorumlulukları
Müşterinin yetki ve sorumlulukları nelerdir? TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş veya PYG tarafından hazırlanan gelişme ve sonuç raporlarını, sözleşme ve ekleri açısından uygunluğunu değerlendirerek zamanında TÜBİTAK’a iletmekten, Bu süre içinde görüş hazırlanamayacak olması durumunda görüş sonradan bildirilmek üzere ilgi yazıyı derhal TÜBİTAK’a göndermekten, Bu sürelere uyulmaması nedeniyle oluşacak her türlü sonuçtan,

97 Tarafların Sorumlulukları
Müşterinin yetki ve sorumlulukları nelerdir? (Devam...) PYK ile TÜBİTAK arasındaki eşgüdümü sağlamaktan, Proje gerçekleşme sürecinde projenin beklentileri kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemek, beklentileri doğrultusunda yürümediğini tespit ettiği takdirde ise uygun önlemleri TÜBİTAK’a önermekten, Projeyle ilgili toplantılara katılmaktan,

98 Tarafların Sorumlulukları
Müşterinin yetki ve sorumlulukları nelerdir? (Devam...) İstenmesi halinde Projeyle ilgili bilgi ve belgeleri TÜBİTAK’a sunmaktan, PSUP’ta belirtilen hususları, projenin tamamlanmasından sonra gerçekleştirmekten, GİZLİ, KİŞİYE ÖZEL yürütülmesi öngörülen projelerin teknik detaylarının muhafaza edilmesinden, Gizlilik ve Etik kurallara uymaktan,

99 Tarafların Sorumlulukları
Müşterinin yetki ve sorumlulukları nelerdir? (Devam...) Proje sürecinde taraflar ve tarafların yetki verdikleri kişiler tarafından, Müşteri görüşü veya uygunluğu gerektiren Proje süresinin uzatılması, Ek ödenek verilmesi, Yürütücü kuruluş yetkisi dışında kalan fasıllararası aktarım talepleri, Öngörülmeyen yeni mal veya hizmet talepleri, Öngörülen mal veya hizmette tür ve/veya nicelik değişiklikleri, Proje yürütücü değişikliği, Bursiyer sayısının arttırılması, Yürütücü kuruluş değişiklikleri, Proje takvimi ve iş paketlerindeki revizyon talepleri gibi, her türlü talebi TÜBİTAK’a zamanında, görüşleri ile birlikte sunmaktan sorumludur.

100 Tarafların Sorumlulukları
Müşterinin yetki ve sorumlulukları nelerdir? (Devam...) Müşteri, TÜBİTAK’ın PSUP’ta belirtilen hususların, proje tamamlanmasına rağmen Sözleşme gerekleri uyarınca veya kabul edilebilir objektif nedenlere dayanmaksızın gerçekleştirilmediğini saptaması halinde, işbu sözleşme kapsamında TÜBİTAK tarafından projeye verilen destek tutarının % 30’unu, durumun TÜBİTAK tarafından kendilerine bildirimi tarihinden itibaren 20 (yirmi) işgünü içinde TÜBİTAK banka hesabına iade eder.

101 Tarafların Sorumlulukları
TÜBİTAK’ın sorumlulukları nelerdir? TÜBİTAK, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerine Proje destekleme sözleşmesinde yer alan ödemeleri zamanında yapmakla, Projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından, Gizlilik ve Etik kurallara uymaktan, sorumludur.

102 Bilgi için Okuduğunuz için Teşekkürler...


"(Kamu Ar-Ge Projeleri)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları