Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı R. Seyfi YURDAKUL Proje Sahibi ve Koordinatör.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı R. Seyfi YURDAKUL Proje Sahibi ve Koordinatör."— Sunum transkripti:

1 23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı R. Seyfi YURDAKUL Proje Sahibi ve Koordinatör

2 ÖNSÖZ Hepsi bir düşünce ile başladı… “Türk dünyasında; ilkö ğ retim ça ğ ındaki çocukların geleneksel biçimde ve devlet törenleriyle ortaklaşa yaptıkları sosyal faaliyetler yeterli midir, e ğ er cevap yeterli de ğ ilse bunu gerçekleştirmek mümkün müdür?” Sonrasında akla gelen sorular ise; Türkistan’da geniş ve yaygın biçimde ortaklaşa yapılacak bir “Çocuk Bayramı” düzenlenemez miydi? Hatta bu düzenleme geleneksel olamaz mıydı? Ayrıca, aynı ülkü etrafında bütünleştirici bir sosyal faaliyete en çok kimlerin ihtiyacı oldu ğ u da önem taşımaktaydı. Bu düşüncelerle; Tanrı’nın bizlere birer emaneti, milletlerin en kıymetli varlı ğ ı ve aynı zamanda garantisi olan çocuklara yönelik sosyal sorumluluk bilincinin, Türk dünyasında yaygınlaşması ve yerleşmesi gerekti ğ ine yürekten inanmaktayız. Bu sorular ışı ğ ında; dünya üzerinde bulunan bütün Türk çocuklarının aynı millî bilinci ve heyecanı yaşamalarını sa ğ layacak, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinde oldu ğ u gibi, di ğ er Türk Cumhuriyetlerinde de “Çocuk Bayramı”nın düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu faaliyet, devletin himayesinde her yıl belirlenen bir günde ve geleneksel hale getirilmelidir. Çocuklar için yapılacak bu düzenlemenin her açıdan ça ğ daş, sosyal ve güçlü bir devlet olmanın önemli unsurlarından biri oldu ğ unu görüyoruz. Projemiz bu düşüncelerle, her zaman fikirlerine kıymet verdi ğ im Prof. Dr. Hakkı ACUN, Prof. Dr. Cemal KURNAZ, Doç. Dr. Halit ERTU Ğ RUL, Dr. Kubilay KOLUKIRIK, Dr. Asif ABBASOV, Dr. Müşfiq AHMEDOV, Timur B. DAVLETOV, Ramil ABBASOV, Dr. İ rfan MEHMET ve isimlerini sayamadı ğ ım daha pek çok e ğ itimci, akademisyen ve çeşitli alanlarda görev yapan dostlarımın katkılarıyla olgunlaştı. (23 Nisan) “Çocuk Bayramı“ projesinde eme ğ i olan herkes, tartışmasız aynı fikirde buluştu. Umuyoruz ki, Türk dünyası yaşadıkça projemiz de hayat bulur ve yaşar. Hatta gelece ğ i de etkileyerek bütün Türkistan’ı daha da güçlü kılar. Türkistan’da yaşatılan di ğ er ortak töreler gibi, Çocuk Bayramı da ortak kültür etrafında birleşmek için başka projelere ilham kayna ğ ı olacaktır. Diliyoruz ve istiyoruz ki; projemiz devlet büyüklerinin önderli ğ inde ve Türk Cumhuriyetlerinin parlamentolarında kabul görerek hayat bulur. Dolayısıyla 2010 senesinin 23 Nisanı, Türk dünyası çocukları için bir milat olur… “Çocuk ulusun en kutsal varlı ğ ıdır.” R. Seyfi YURDAKUL Proje Sahibi ve Koordinatör

3 İ Ç İ NDEK İ LER 1- Proje Adı 2- Proje Konusu 3- Projenin Genel Amacı ve Gerekçesi 4- Projenin Vizyonu 5- (Dünden Bu Güne) Türkiye, Türkistan ve Dünyada Mevcut Durum 6- Projenin Hedefi 7- Proje Paydaşları ve Organizasyon Şeması 8- Faaliyetler ve Paydaşların Sorumlulukları 9- Proje Süresi 10- Projenin Uygulanaca ğ ı Yerler

4 1- PROJE ADI: 23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı Çocuk Bayramı’nın düzenlenece ğ i gün, Türkiye’de “Çocuk Haftaları”nın başlangıç tarihi olan 23 Nisan günüdür. 2- PROJE KONUSU “(23 Nisan) Çocuk Bayramı” Projesi, Ö ğ retmen R. Seyfi YURDAKUL tarafından gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, Türk çocuklarına arma ğ anı olan “Çocuk Bayramı”nın bütün Türkistan (Ba ğ ımsız Türk Devletleri ve Muhtar Cumhuriyetleri) sathında düzenlenmesine yöneliktir. Böylece; proje kapsamında Türkistan çocukları, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk çocukları ile her 23 Nisanda düzenlenecek “Çocuk Bayramı”nda buluşturulacaktır. 3- PROJEN İ N GENEL AMACI ve GEREKÇES İ Çocuklar arasında kendi millî de ğ erlerine yabancılaşmaya izin verilmemelidir. Çünkü tanrının yetişkin bütün insanlı ğ a birer emaneti olan bu çocukların iyi yetişmeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu çerçevede her ülkenin çocuklara yönelik çeşitli konuları içine alan yasalarının oldu ğ u şüphesiz vardır. Proje, bu yasaların aktif olarak uygulanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca yasalarda olup da unutulan veya ihmal edilen hususların hayata geçirilmesini önemsemektedir. 3.1. Yeni yetişen nesiller, milletlerin gelece ğ i ve en önemli güç kayna ğ ıdır. Bu nedenledir ki her millet, kendi gelece ğ ini garanti altına almak, millî ve manevî de ğ erlerini yükseltip geliştirmek maksadıyla bilgili, görgülü, çalışkan ve üretken nesiller yetiştirmeye özen göstermelidir. 3.2. Çocuklar iyi e ğ itilmezler hatta e ğ itimden mahrum edilirseler; uyuşturucu, alkol veya başka zararlı akımların a ğ ına düşmeye müsait hale gelirler. 3.3. Çocuklarının bütün kötülüklerden uzak kalması; ailesine, milletine, vatanına ve bütün insanlı ğ a faydalı bireyler olarak yetişmesi bütün milletlerin en büyük arzusudur. 3.4. Çocuk Bayramı haftası süresince; siyasi sorumluluk sahibi devlet yetkilileri, üniversiteler, çocuklardan sorumlu kurum ve kuruluşlar, çocuklara ilişkin sorunları üst düzeyde de ğ erlendirerek çözüm üretmelidir. 3.5. Çocukların gelece ğ e güvenle bakmalarını sa ğ lamak, ailenin oldu ğ u kadar devletin de görevleri arasındadır. 3.6. Devletler, kendi kültürüne sahip çıkacak ve onu yaşatacak sa ğ lıklı nesiller yetiştirmek için sürekli çareler aramalı ve bunun için kaynak ayırmalıdır.

5 3.7. Çocuk; kendi toplumuna karşı vatandaşlık bilincinin gelişmesi ile birlikte, başka toplumlara karşı da saygı duyar, gelecekte dünya üzerinde toplumsal barışa hizmet eder ve katkıda bulunur. 3.8. Bütün sosyal toplumlarda çocuklara yönelik, az veya çok sorun vardır. Ülke yetkilileri de bu sorunları gidermekle sorumludurlar. Ancak bu faaliyet sistemli biçimde çalışmakla mümkün olup, bayram atmosferinde sonuçlandırmaktır. Başlı başına acıma veya sevgi gösterisinde bulunmakla, çocuklara yönelik sorunlar çözülemez. 3.9. Çocuk bayramı veya çocuk şenlikleri; çocuk sorunlarının münazara edilerek, çözüm yönünde faaliyette bulunmaya bir vesile olmalıdır. Salt, bayram düzenlemekle çocukların sorunu bitirilemez. Çocuk Bayramı münasebetiyle ülkedeki kurumlar kuruluşlar, çocuk sorunlarına yönelik olumlu tedbir alıcı faaliyetler yürütmelidir. Ayrıca çeşitli yöntemlerle toplumu aydınlatmak, ülke çapında çocuk sorunlarını de ğ erlendirmek ve ihtiyaçlara cevap vermek için yeni teşkilatlar oluşturulmalıdır. Yetkililer, Çocuk Bayramı’nın haftası içerisinde tespit ettikleri sorunları yılın di ğ er günlerine yayarak üstesinden gelmelidir. 3.10. Çocuk sorunları bakış açısına göre farklılık gösterir. Ülke hakkında siyasi söz sahibi olanlara göre, çocuk sorunu bir nüfus sorunudur. Sosyologlara göre bir sosyal fıtrat (yaradılış) sorunudur. Doktorlara göre genel korunma sorunudur. E ğ itimcilere göre, bir pedagoji sorunudur. Çocuk sorunları yalnız başına bunların hiç birisi de ğ il, bunların hepsi ve çok yönlü bir sorunudur. Her sosyal toplumlarda muhtemel görüle bilen ve gözlere çok küçük görünen bu sorunları şu başlıklar altında toplamak mümkündür:  Öksüz, yetim çocuklar.  Anneleri işte çalışan çocuklar.  Sürekli hasta çocuklar.  Uyuşturucu ba ğ ımlısı çocuklar.  Çeşitli biçimlerde istismar edilen çocuklar.  Okula gidemeyen çocuklar.  Sokaklara atılan çocuklar.  Dima ğ ın geri kalmış çocuklar.  Cahil anneler elinde büyüyen çocuklar.  Pislik ve sefalet içinde büyüyen çocuklar.  Evlerde evlatlık (üvey) çocuklar.  Kötü alışkanlık edinmiş, sokakta yaşayan çocuklar.  Küçük yaşta a ğ ır işlerde çalıştırılan çocuklar.  Oyundan, havadan mahrum çocuklar.  Dayakla büyüyen çocuklar.  Köy çocukları ve köy okulları,  Evden kaçan çocuklar.  Hırsız çocuklar.  Analı babalı, fakat muhtaç çocuklar.  Dilenci çocuklar. Ülkelerin şartlarına göre, bu sorunları ço ğ altmak mümkündür. Çocuk Bayramı’nın başka bir gayesi de yetkililerin buna benzer sorunlarla ilgilenmelerini sa ğ lamaktır. Çocuk meselesi ülke hakkında siyasi söz sahibi olanlara göre bir nüfus meselesidir. Çünkü milletlerin kaderini belirleyecek ordular, ancak nesillerin sürmesi ve gelişmesi ile mümkündür. Çocuk onlara göre bugün hududu, yarın cepheyi bekleyen askerdir. Bu askeri ço ğ altmak için çocuk ölümlerini durdurmak lazım. Ancak insan; neslini, ne askeri bir planla, ne de siyasi bir manevra ile devamını sa ğ lamak mümkün de ğ ildir.

6 Sosyologlara göre bir sosyal yaradılış meselesi. Çünkü çocuk bugün toplumun mevcut kanunlarına, adetlerine göre şekil alacak, yarınki toplumun oluş ve işleyişini teşkil edecektir. Bu sebeple çocuk beşi ğ e yatırıldı ğ ı günden itibaren toplumun kontrolü altında olmalıdır. Bir milletin medeni seviyesini ve ilerlemesini, yükselmesini çocuklarını büyütme tarzları, e ğ itim sistemleri, çocuklarının okulda ve hayatta gösterdi ğ i kabiliyetler ve karakterlerle ölçerler. Çocu ğ un hakkı olan büyüme, yaşama, e ğ itim ve hayatla mücadele kabiliyetlerini vermek, toplumun vazifesidir. Geri kalmış bir neslin sorumlusu devlettir. Çocuklara karşı, devleti ve toplumu asıl sorumlu tutan sosyologlar, çocuk sorununda daha ileri giderek, memleketin sosyal nizamında ve kanunlarında de ğ işiklikler isterler. Çocuk ailesinden evvel toplumundur. Her çocu ğ un yaşamak nasıl tabii hakkı ise, hürriyet ve toplumun verdi ğ i her fırsattan eşit surette faydalanmak da sosyal hakkıdır. Beşikte yatan çocu ğ un, ne dini, ne mezhebi, ne de sınıfı vardır. Altın beşikte yatan çocuk ta, tahta beşikte yatanda birdir. Hangisinin daha faydalı olaca ğ ını kimse bilemez. Devlet yetkilileri toplumsal kuvveti organize ederek; çocuklara, cemiyetin verdi ğ i hakları dengeli şekilde da ğ ıtmalıdır. Sosyal toplumlar inançla ilerlemesi için bütün kuvvetlerini çocuklara vermelidir. Pedagogların, iktisatçıların, ülke hakkında siyasi söz sahibi herkesin söyledi ğ i söz nihayet bu noktada birleşir. Güçlü millet, güçlü devlet, ancak vücudu ve dima ğ ı zinde, fen, ilim ve sanat dünyasında, yaratıcı kabiliyetler gösteren çocu ğ un meydana getirece ğ i millettir. Omuz silkip “çocuk” deyip geçilen; bir milletin, bir kültürün temsilcisidir. “Ne ekersen onu biçersin” atasözünde oldu ğ u gibi, bugün ona ne verilirse yarın o alınır… Sıska bacakları üstünde boyundan büyük bir karın ve baş, solgun yüzünde çürümüş bir kan, kafasında ilim yerine bir sürü lüzumsuz malumat taşıyan çocuk, yarın için insanlı ğ a hiçbir şey vaat edemez… Unutulmamalı ki, milletlerin gayesi çocuklarını yetiştirmek ve yüceltmektir. Bu da ancak iyi e ğ itimle mümkündür. 4- PROJEN İ N V İ ZYONU Projenin vizyonu, “birbirlerine karşı duyarlı ve sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş bireylerden oluşan toplumların mutlu ve güçlü olaca ğ ı yaklaşımıyla; sürekli barışın hâkim oldu ğ u, işbirli ğ i, paylaşım, refah seviyesi yüksek ve sa ğ lıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca, çocukların hayatında bıraktı ğ ı güzel ve kalıcı izlerin gelecek kuşaklara bu bilinçle yetişmiş çocuklar tarafından taşınması,” olarak belirlenmiştir. 5- (DÜNDEN BU GÜNE) TÜRK İ YE, TÜRK İ STAN ve DÜNYADA MEVCUT DURUM Türkiye’de 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın ilk nüvesini Çocuk Haftası’nın oluşturdu ğ u bilinmektedir. Bu hususta; proje ekinde bulunan “Türk Kültüründe Çocuk ve Çocuk Bayramı” isimli eser, projeye geniş ölçüde rehber olmaktadır. Bu konuda pek çok detay adı geçen eserde mevcuttur. Çocuk Haftası’nın 23 Nisan günü düzenlenmesi ise tamamen o günün şartlarından do ğ an bir gelişme olarak bilinmektedir. Daha önce aynı şenlik, başka başka sıfatlarla düzenlenmiş ve 23 Nisanlara rastlamıştır. Bu faaliyet bütün dönemlerde adeta bir bayram, şenlik havasında geçmekte idi. Dolayısıyla kimsesiz ve çaresiz şehit çocuklarına maddi kaynak sa ğ lamak amacına yönelik olan bu önemli faaliyet, bir gelenek biçiminde İ stanbul’dan başlamış ve kısa zamanda Türkiye geneline yayılmıştır. Bu güzel gelenek korunarak 1929 yılına kadar taşınmış ve “Çocuk Haftaları” ismiyle yaşatılmıştır. Kimsesiz ve çaresiz şehit çocuklarını himaye eden “Himaye-i Etfal Cemiyeti,” günümüzdeki ismiyle “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

7 Kurumu”nun girişimleri ve o tarihte Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderli ğ inde 23 Nisan günleri “Çocuk Bayramı” olarak tescillenmiştir. Türk çocukları, kendilerine Ata’sından hediye edilen Çocuk Bayramı’nı kardeş Türkistan çocuklarıyla paylaşmasından daha tabii bir şey olamaz. Türkistan devlet büyüklerince parlamentolarında alacakları tarihi bir kararlarla Çocuk Bayramı’nı kabul etmeleri mümkündür. Zira Türklerin; destanlardan törelere kadar pek çok ortak geleneklerinin, harsının oldu ğ u bilinmektedir. Nevruz Bayramı kutlamalarının ardından 23 Nisan günü, bir de Çocuk Bayramı düzenlene bilir. Eski Sovyetler Birli ğ i döneminde UNESCO tarafından tespit edilen ve 1 Temmuzda “Çocukları Koruma Günü” adıyla çocuklara yönelik şenlik yapılmakta idi. 1991 yılında Sovyetler Birli ğ i’nin da ğ ılması üzerine Çek Cumhuriyeti gibi bazı Avrupa ülkeleri bu düzenlemeyi uygulamadan kaldırdı ğ ı halde Türkistan’da bu uygulama günümüze kadar sürmüştür. Ancak, 1 Temmuzda yapılacak bütün güzel faaliyetler, 23 Nisan günü düzenlenecek olan Çocuk Bayramı kapsamında yürütüle bilir. Dolayısıyla Türk kültürüne de bir katkısı olur. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Çocuk Bayramı’na benzer, dünyanın di ğ er ülkelerindeki çocuklara yönelik geleneksel olarak kutlanan bayramlar, incelendi ğ inde karşımıza ilginç sonuçlar çıkmaktadır. Bu nedenle bazı ülkelerin, çocuklara ilişkin geleneksel faaliyetlerini şöyle özetlemek mümkündür: 23 Nisan Çocuk Bayramı’na benzer, hiç bir ülkede “bayram” olmadı ğ ını söyleyebiliriz. Hatta bazı ülkelerde de çocuklara yönelik geleneksel hiç bir şenli ğ in olmadı ğ ı gözlenmektedir. Ancak var olan bayramlar da; dinî nitelikli veya sadece erkek çocuklarına yönelik veyahut bir devlet büyü ğ ünün do ğ um günü anısına yapılmaktadır. Oysa bu durum, do ğ rudan do ğ ruya, sırf çocuklara yönelik bir bayram olmasa gerek... Şöyle ki; bayram nitelikli yapılan bazı faaliyetlerin adında, “çocuk” kelimesi dahi geçmemektedir. Sadece yetişkinler, millî veya dinî bayramlarında yaptıkları şenliklerde, çocukları da gözetmişlerdir. UNICEF 1979 yılını, “Dünya Çocuk Günü” ilan etmişti. Fakat bu sosyal etkinlik bir bakıma 1979 yılı ile sınırlı kalmış gibidir. Çünkü daha sonraki yıllarda yapılan faaliyetler daha sönük geçmekte oldu ğ u gözlenmiştir. “Bundan dolayı dünyada, çocuklara yönelik geleneksel biçimde hiçbir bayramının, Türklerdeki kadar eski oldu ğ u söylenemez. Ayrıca yine aynı çerçevede hiçbir şenli ğ in ya da çocuk bayramının kayna ğ ı, Türklerdeki kadar masum biçimde gelişmemiştir. Başka bir ifade ile 23 Nisan Çocuk Bayram’ı benzersizdir…” şeklinde özetlemek mümkündür. 6- PROJEN İ N HEDEF İ Türkiye’de düzenlenmekte olan ve Türk Kültüründen kaynaklanan, “Çocuk Bayramı”nın evrensel manada (Nevruz Bayramı gibi) ve “ÇOCUK BAYRAMI” adıyla bütün Türkistan’da zaten var olan kardeşli ğ in ve dostlu ğ un daha da güçlenmesi ve pekişmesi için her 23 Nisanlarda düzenlenerek kutlanması, Ayrıca Türk Dünyası’nda düzenlenecek olan Çocuk Bayramı’nı, başka ülkelerin de dünya barışına katkı vermek için her 23 Nisanlarda “Dünya Çocuk Bayramı” ismiyle düzenlemeleri amaçlanmaktadır. 7- PROJE PAYDAŞLARI ve ORGAN İ ZASYON ŞEMASI 7.1. Parlamento Başkanlı ğ ı, E ğ itim Bakanlı ğ ı, Şehir Yöneticileri (Valilikler ve Belediye Başkanları) ile İ lkö ğ retim Okulları ve Okulöncesi e ğ itim kurumlarıdır.

8 7.2. Organizasyon Şeması: 8- FAAL İ YETLER VE PAYDAŞLARIN SORUMLULUKLARI 8.1. Parlamento Başkanlı ğ ı’nın Faaliyet ve Sorumlulukları 8.1.1. Proje Parlamentoda de ğ erlendirildikten sonra yasalarda belirlenmiş olan bayramlar arasında, Çocuk Bayramı’na da yer vermek ve her sene düzenlenmesi için yasal hale getirmektir. 8.1.2. Projenin uygulanmasına yönelik olarak, E ğ itim Bakanlı ğ ı ile gerekli koordinasyonu sa ğ lamaktır. 8.2. E ğ itim Bakanlı ğ ı’nın Faaliyet ve Sorumlulukları 8.2.1. Projeyi, ülke şartları göz önünde bulundurularak, bütün ülke genelinde bir anda uygulanaca ğ ı gibi başlangıç olarak pilot bölge (büyük yerleşim bölgelerinden, küçük yerleşim bölgelerine do ğ ru) şeklinde de uygulamak mümkündür. 8.2.2. Proje içeri ğ ine yönelik paydaşların bilgilendirilmesi, gerekirse proje metni mümkün oldu ğ u miktarda ço ğ altılarak paydaşlara da ğ ıtılması, 8.2.3. Projenin tanıtımına ilişkin logo, afiş, broşür, sloganların vb. dokümanların hazırlanması, 8.2.4. Basın duyurusu ile kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde çalışmaları yaparak genel koordinasyonu sa ğ lamaktır. 8.2.5. Proje içeri ğ inin gerçekleşmesine katkı vermek, 8.2.6. Proje parlamentoda yasallaştıktan sonra, sürekli olarak E ğ itim Bakanlı ğ ı, Şehir Yöneticileri ve İ lkö ğ retim Okulları ile Okulöncesi Kurumlarına yönelik okulların yöneticileri ile işbirli ğ i içinde bulunmak. Dolayısıyla “Çocuk Bayramı” bir gelenek halinde yaşatılarak süreklilik kazandırmak, Projenin uygulanması için paydaşlarla işbirli ğ i içinde koordinasyonun sa ğ lanması ve faaliyetin denetlenmesi, 8.2.7. Gerekti ğ inde başka kurumlardan ve hatta soydaş ülkelerin e ğ itim bakanlıklarından (Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) da yardım alınması, 8.2.8. Projenin uygulanmasına yönelik, okul yöneticilerinin bilgilenmesi için gerekirse hizmet içi kurslar düzenlenmesine öncülük edilmesi, 8.2.9. Üniversiteler veya öteki devlet kurumları ile işbirli ğ i içinde çocuk sorunlarına yönelik; konferans, panel vb. seminerler düzenlemeli,

9 8.2.10. Tespit edilen sorunların çözüm yolları aranmalı, 8.2.11. Proje Parlamentoda onaylanıp uygulamaya geçildi ğ inde, devlet törenlerine iştirak etmek, 8.2.12. Projenin başarılı olması için, okul yöneticilerine sürekli rehberlik edilmesi gereken konularda çalışmaları yaparak koordinasyonu sa ğ lamaktır. 8.3. E ğ itim Müdürlükleri Faaliyet ve Sorumlulukları 8.3.1. E ğ itim Bakanlı ğ ı, Şehir Yönetimi, İ lkö ğ retim ve Okulöncesi Kurumları yöneticileri ile birlikte işbirli ğ i içinde projenin uygulanmasını sa ğ lamak, 8.3.2. Özellikle okul yöneticilerine sürekli rehber olmak, 8.3.3. Projenin uygulanmasını cazip hale getirmek için şiir, kompozisyon resim vb. dalında yarışmalar açmak, 8.3.4. Cumhur Başkanlı ğ ı, E ğ itim Bakanlı ğ ı ve di ğ er devlet yetkilileri ve Şehir Yönetimini şehir meydanlarındaki devlet törenine iştirak etmelerini sa ğ lamaktır. 8.3.5. Devlet yetkilileri bayram gününde çocukları mutlu ede bilmek, onların gelece ğ ini ilgilendirecek şekilde, ülkenin şartları göz önünde bulundurularak çeşitli faaliyette bulunmalıdırlar. Çocukları sevindirici coşkulu törenler hazırlamak ve bu hususta öncülük etmek 8.3.5. Projenin uygulanmasına yönelik çalışmaları sürekli denetleyerek, koordinasyonu sa ğ lamaktır. 8.4. Şehir Yöneticileri (Valilikler ve Belediye Başkanlı ğ ı) Faaliyet ve Sorumlulukları 8.4.1 E ğ itim Müdürlükleri ve İ lkö ğ retim Okulları ile Okulöncesi E ğ itim Kurumlarının projeyi uygulamaya yönelik çalışmalara destek olmak, 8.4.2. Projenin uygulanmasına yönelik, okulların çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak ve destek vermek, 8.5. İ lkö ğ retim Okulları ile Okulöncesi E ğ itim Kurumlarının Faaliyet ve Sorumlulukları 8.5.1. E ğ itim Bakanlı ğ ı ile işbirli ğ i içinde proje içeri ğ inin oluşturulmasına katkıda bulunmak. 8.5.2. Okul yöneticileri de proje konusunda ö ğ retmenleri bilgilendirmeli, 8.5.3. Projeyi sürekli kılıp, geleneksel hale getirmek, 8.5.4. Her 23 Nisanlarda (ülke veya bölge şartlarının imkânlarını göz önünde bulundurarak) okulları süsleyip özel hale getirerek Çocuk Bayramı düzenlenmeli, 8.5.5. Çocuklara ileride üslenecekleri sorumlulukları kavramaları açısından, okul yöneticileri E ğ itim Bakanlı ğ ı ile işbirli ğ i içinde, kamu kurumlarının (en büyü ğ ünden en küçü ğ üne) bayram süresince okul çocukları tarafından sembolik olarak yönetilmesini sa ğ lamak. 8.5.6. Devlet yetkilileri çocuk sorunlarına çözüm ararken, çocuklar da gönüllerince hem okullarında ve hem de yapılacak olan büyük törenlerde coşku ile e ğ leneceklerdir. 8.5.7. E ğ itim Bakanlı ğ ı ile projenin uygulanaca ğ ı kurumlardaki ( İ lkö ğ retim Okulları ile Okulöncesi E ğ itim Kurumları) çocukların proje hakkında bilgilendirilmesinde ele alınacak konu ve hususların belirlenmesi ve uygulanması, görüş ve önerilerin de ğ erlendirilerek uygun görülen de ğ işikliklerin E ğ itim Bakanlı ğ ı ile işbirli ğ i içinde yapılması gereken konularda çalışmaları yaparak koordinasyonu sa ğ lamaktır. 9- PROJE SÜRES İ Projenin başlama ve bitiş tarihleri sınırlandırılmamıştır. Ancak projenin uygulanması için 2010 yılı başından itibaren faaliyet başlatılacak ve her yılın 23 Nisanında “Çocuk Bayramı” biçiminde gerçekleşecektir.

10 10- PROJEN İ N UYGULANACA Ğ I YERLER Azerbaycan Cumhuriyeti Kazakistan Cumhuriyeti Kırgızistan Cumhuriyeti Özbekistan Cumhuriyeti Türkmenistan Cumhuriyeti

11 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlı ğ ı, arşivlerde yer alan ve aralarında daha önce pek bilinmeyen karelerin de bulundu ğ u Kurtuluş Savaşı'na ait foto ğ rafları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle paylaştı. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlı ğ ı, arşivlerde yer alan ve aralarında daha önce pek bilinmeyen karelerin de bulundu ğ u Kurtuluş Savaşı'na ait foto ğ rafları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle paylaştı.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


"23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı R. Seyfi YURDAKUL Proje Sahibi ve Koordinatör." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları