Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NESNEYE YÖNEL İ K PROGRAMLAMA Tuna GÖKSU. Dizi Kavramı Bellekte ardı arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NESNEYE YÖNEL İ K PROGRAMLAMA Tuna GÖKSU. Dizi Kavramı Bellekte ardı arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki."— Sunum transkripti:

1 NESNEYE YÖNEL İ K PROGRAMLAMA Tuna GÖKSU

2 Dizi Kavramı Bellekte ardı arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar arasındaki ayırt edici özellik, bellekteki yeridir.

3 Dizi Kavramı 5 elemanlı bir tamsayı dizisi bellekte aşa ğ ıdaki gibi yerleştirilir.

4 Diziler C#’da diziler ayrı bir tür olarak tasarlanmıştır. Bütün diziler System.Array sınıfından türetilmiştir. Bir dizi tanımlandı ğ ında Array sınıfı türünden bir nesne tanımlanmış olur. Dizinin sınırlarını aşan bir indeks kullandı ğ ımızda derleme hatası oluşmaz, ancak çalışma zamanında hata oluşur.

5 Diziler Dizi tanımlamak için kullanılacak syntax şöyledir: ◦ türBelirleyici[] diziAdı= new türBelirleyici[ElemanSayısı]; türBelirleyici kullanmak istedi ğ iniz veri türüdür. Örnek: ◦ string [ ] names = new string [100]; ◦ int [ ] myData = new int [10];  int [] dizi;  dizi = new int [19];

6 Diziler new anahtar sözcü ğ ü ile, dizinin her elemanına temel veri türleri için varsayılan de ğ er, ilk de ğ er olarak verilmektedir. Bu ilk de ğ er; referans türleri için null, nümerik türler için 0, bool türü için ise false’tur.

7 Dizilere İ lk De ğ er Verme days[0] = 31; // January days[1] = 28; // February days[2] = 31; // March Tanım esnasında de ğ er atamak için: ◦ Örnek: int[] days = new int[12] {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,31}; string[ ] dizi1={“Bilgisayar”,“Mühendisli ğ i”,“Bölümü”}; int [ ] dizi2={5,9,12,56,23}; float [ ] dizi3={8f,39f,324f,23f,2f};

8 Dizilere İ lk De ğ er Verme Varyasyonları int [ ] days = new int [ ] {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,31}; ◦ veya int [ ] days = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,31}; Derleyici, eleman sayısını hesaplayarak parantezler arasını otomatik dolduracaktır. Eleman sayısı belirlenen bir dizinin eleman sayısı daha sonra de ğ iştirilemez.

9 foreach anahtar sözcü ğ ü foreach yalnızca dizilere uygulanabilen bir döngü yapısıdır. Kullanımı şu şekildedir: int[] dizi={3,2,6,7}; foreach(int eleman in dizi) Console.WriteLine(eleman); Burada dizi dizisinin bütün elemanları teker teker ekrana yazdırılıyor. Dizinin tüm elemanları ile aynı işlemler yapılacaksa kullanılmalıdır.

10 Çok boyutlu diziler Çok boyutlu diziler kısaca her bir elemanı bir dizi şeklinde olan dizilerdir, matris dizileri (düzenli diziler) ve düzensiz diziler olmak üzere ikiye ayrılır.

11 Matris Diziler Her bir dizi elemanının eşit sayıda dizi içerdi ğ i dizilerdir İ ki boyutlu matris diziler 3X2 boyutunda iki boyutlu bir matris dizi aşa ğ ıdaki gibi tanımlanabilir: ◦ int[,] dizi=new int[3,2]; veya ◦ int[,] dizi={{1,2},{3,4},{5,6}};

12 Matris Diziler İ kinci dizinin elemanları indekslerine göre aşa ğ ıdaki gibidir. dizi[0,0] → 1 dizi[0,1] → 2 dizi[1,0] → 3 dizi[1,1] → 4 dizi[2,0] → 5 dizi[2,1] → 6

13 Matris Diziler Bu diziyi matris olarak aşa ğ ıdaki gibi gösterebiliriz:

14 Çok Boyutlu Dizilere İ lk De ğ er Verme int [,] myData = new int [, ] { {1,2,3}, {4,5,6} }; int [,] myData = new int [ 2,3 ] { {1,2,3}, {4,5,6} }; int [ ] myData = new int [,] { {1,2,3}, {4,5,6} };

15 İ kiden fazla boyutlu matris diziler Üç boyutlu bir dizi: int[,,] dizi=new int[3,2,2]; ◦ veya int[,,] dizi={{{1,2},{3,4}},{{5,6},{7,8}},{{9,10},{11,12}}};

16 Düzensiz Diziler Her bir dizi elemanının farklı sayıda eleman içerebilece ğ i çok boyutlu dizilerdir. int[][] dizi=new int[3][]; dizi[0]=new int[3]; dizi[1]=new int[4]; dizi[2]=new int[2];

17 Düzensiz Diziler Birinci satırda 3 satırı olan ancak sütun sayısı belli olmayan iki boyutlu bir dizi tanımlanıyor. İ kinci, üçüncü ve dördüncü satırda da bu iki boyutlu dizinin her bir satırının kaç sütun içerdi ğ i ayrı ayrı belirtiliyor.

18 Dizilerle Kullanılabilen Metotlar GetLength () ◦ Herhangi bir dizinin eleman sayısını int olarak tutar. CopyTo(Array array, int index) ◦ Ça ğ rıldı ğ ı dizinin elemanlarını indexten itibaren array dizisine kopyalar void Array.Copy(Array source, Array destination, int index) ◦ Source dizisini, destination dizisine indexten itibaren kopyalar. void Array.Sort(Array array) ◦ Array dizisini sıralar int Array.BinarySearch(Array array, object value) ◦ Array dizisinde value de ğ erini arar.


"NESNEYE YÖNEL İ K PROGRAMLAMA Tuna GÖKSU. Dizi Kavramı Bellekte ardı arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları