Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜROLOJİK ACİLLER Prof.Dr. Zübeyr Talat Dr. Çağatay Doğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜROLOJİK ACİLLER Prof.Dr. Zübeyr Talat Dr. Çağatay Doğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 ÜROLOJİK ACİLLER Prof.Dr. Zübeyr Talat Dr. Çağatay Doğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapizm 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penis 6)Testis

3 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapizm 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penis 6)Testis

4 Hematüri Makroskopik Mikroskopik ( Her bir büyük büyütme alanında 3’ten fazla eritrosit bulunması ) – Ağrılı ya da ağrısız – İnisiyal / Terminal / Total

5 Hematüri… Nedenleri –Nefrolojik (medikal) Ürolojik (cerrahi) –Medikal : glomerüler ve nonglomerüler interstisyel nefrit, renovasküler hastalıklar –Ürolojik nonglomerüler nedenler: renal ve ürotelyal tümörler, prostat kanseri, benign prostat hiperplazisi, travma,üriner sistem taşları, idrar yolu enfeksiyonu. Hematüri genelde sirküler eritrositlerden oluşur proteinüri ve silindirler yoktur Travmatik olmayan aciller

6 Hematüri… Başvuruda: –Hematüri –Anemi –İdrar retansiyonu, kolik ağrı (pıhtı retansiyonuna bağlı) Değerlendirme: –Anamnez –Fizik Muayene –Tetkik : İdrar kültürü ve sitolojisi Üriner Ultrasonografi Sistoskopi İntravenöz Pyelografi, Bilgisayarlı Tomografi Travmatik olmayan aciller

7 Hematüri… Tedavi; 3 yollu çok delikli sonda takılır.Serum Fizyolojik ile irrigasyon ve aspirasyon Sistoskopi yapılıp kanama odakları koterize edilir

8 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapizm 6.Parafimazis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penis 6)Testiküler

9

10

11 AKUT YAN AĞRISI ÜRETERİK VEYA RENAL KOLİK En sık acil ürolojik neden İdrar akımının taş,kan pıhtısı veya dökülmüş papillalar tarafından kısmi veya tam obstrüksiyonu ile oluşan şiddetli dayanılmaz ağrıdır Proksimal üreter düzeyinde ağrı flank bölgedeyken taş distale ilerledikçe ağrı karın ön duvarına doğru yayılıp üreter alt ucuna ulaştığında erkeklerde aynı taraf testise, kadında ise labium’a vurur.Üreterovezikal bileşkeye ulaştığında sistitizm semptomları tabloya eklenir Bulantı ve kusma eşlik edebilir

12 Renal kolik…. Ayırıcı Tanıda; –Abdominal aort anevrizması –Pnömoni –Miyokard infarktüsü –Over patolojileri –Akut apandisit –Testikülar torsiyon –Inflamatuar barsak hast. (Crohn’s, ulseratif kolitis) –Divertikülit –Ektopik gebelik –Peptik ülser Travmatik olmayan aciller

13 Renal kolik…. Değerlendirme : –Anamnez –Fizik Muayene: Hasta rahat pozisyon bulmak için sürekli yer değiştirmek ister. – +/- Ateş –Gebelik testi –Tam İdrar Tahlili Non travmatik aciller

14 Renal kolik…. –Görüntüleme Yöntemleri : Direk Üriner Sistem Grafisi Abdominal Ultrasonografi Bilgisayarlı Tomografi –IVP ‘ye göre: »Daha yüksek spesifite (95%) ve sensivite (97%) üreter taşı tanısında » Taş dışı yan ağrı nedenlerini gösterebilir » Kontrast kullanmaya gerek yoktur » Birkaç dakikada yapılabilir Magnetik Rezonans İnceleme – Önerilmez Non travmatik aciller

15 Renal kolik…. Tedavi:Farmakolojik – Analjezik Nonsteroid antienflamatuarlar Antispazmodik +/- Opiat (pethidine veya morphine). –Hidrasyon – <5mm taşlar hidrasyon ve medikal tedavi ile %95 spontan düşer Non travmatik aciller

16 Renal kolik…. Tedavi:Nonfarmakolojik –Medikal tedaviye yanıtsız ağrı – Persistan ateş –Renal fonksiyonun bozulması (soliter böbrek, bilateral üreter taşı) – Kişisel ve mesleki nedenler Non travmatik aciller

17 Renal kolik…. Tedavi:Nonfarmakolojik – Geçici olarak obstruksiyonun giderilmesi: Double J stent veya perkütan nefrostomi tüpü – Taşa yönelik tedaviler: ESWL PCNL Üreterorenoskopi Anatrofik Nefrolitotomi Non travmatik aciller

18

19 Nefrostomi takılması lokal anestezi Kanama Diyatezi Olmamalı Hasta Prone Yatabilmeli

20 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.Üriner Retansiyon 4.Akut Skrotum 5.Priapizm 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penis 6)Testis

21 Üriner Retansiyon Akut ve Kronik Non travmatik aciller

22 Akut Üriner Retansiyon Ani olarak ağrılı idrar yapamama Patofizyoloji: –Artmış mesane basıncı;mesane çıkım tıkanıklığı –Düşük mesane basıncı,detrusor kasılma bozukluğu Non travmatik aciller

23 Akut üriner retansiyon… Nedenleri : – Erkek: Benign prostat hiperplazisi Prostat kanseri Üretra darlığı Prostatik abse – Kadın: Pelvik prolapsus (sistosel, rektosel, uterin) Üretra darlığı Üretral divertikül ‘stres’ inkontinans cerrahisi sonrası Pelvik kitleler ( over kitleleri) Non travmatik aciller

24 Akut üriner retansiyon… Nedenleri… Erkek ve Kadın –Hematüri nedeniyle pıhtı retansiyonu –İlaçlar – Ağrı –Sakral sinir hasarı veya kompresyonu (cauda equina kompresyonu) –Radikal pelvik cerrahi –Pelvis fraktürü nedeniyle üretra rüptürü –Nörotropik viruslerin duyusal dorsal ganglion kökünü tutması S2–S4 (herpes simplex veya zoster); – Multipl sklerozis –Transvers myelitis –Diabetik sistopati Non travmatik aciller

25 Akut üriner retansiyon… Erken : –Üretral kateterizasyon(Akut Prostatit hariç) –Suprapubik kateter (kateterin ara ara klemplenerek 50-100 ml yavaş şekilde boşaltılması(Hematura exvacuola) Geç : –Altta yatan nedenin tedavisi Non travmatik aciller

26 Kronik üriner retansiyon Obstruksiyon yavaş gelişir, mesane haftalar/aylar içinde distandü hale gelir, ağrı yoktur Prezentasyon: – Damlama tarzı idrar yapma – Taşma tipi idrar kaçırma – Palpabl suprapubik kitle – Üst üriner sistemde dilatasyon Non travmatik aciller

27 Ürolojik Aciller 1)Travmatik olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapizm 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreter 3)Mesane 4)Üretral 5)Penis 6)Testis

28 Akut Skrotum Hemen değerlendirmeyle ayrıcı tanılar ve potansiyel eksplorasyon gerektiren acil durumdur. Non travmatik aciller

29 Akut skrotum… Ayırıcı Tanılar: Non travmatik aciller Spermatik Kord Torsiyonu Appendiks Testis ve Epididim Torsiyonu Epididimit,Epididimoorşit İnguinal Herni Hidrosel Travma Testis Tümörü Varikosel Spermatosel

30 Spermatik Kord Torsiyonu (A) extravaginal; (B) intravaginal Non travmatik aciller

31 Spermatik Kord Torsiyonu (İntravaginal) Spermatik kordun tunika vajinalise yapıştığı noktanın distalinde torsiyone olmasıdır İrreversibl iskemi 4 saat içinde başlar Testisin kurtarılması ↓ torsiyon süresi ↑ Tunika vajinalisin korda proximalden yapışması Kremasterik kasların spazmı Gubernakulum testisin uzun veya kısa olması Travma

32 Spermatik Kord Torsiyonu (Extravaginal) Tunika vajinalislerin spermatik korda bağlantı noktalarının proximalinden gelişir Doğum öncesi veya sonrası 30 günlük dönemde gelişir Tanı doğum sonrası konur.Intrauterin torsiyonlarda testisin kurtarılması mümkün değildir

33 Spermatik Kord Torsiyonu… Prezentasyon: Akut başlayan skrotal ağrı, şişlik, bulantı, kusma Kremaster refleksi yoktur Skrotumun eritemli ve ödemli olması İpsilateral alt kadranda karın ağrısı Prehn belirtisi;elevasyon ile ağrı azalmaz Non travmatik aciller

34 Spermatik Kord Torsiyonu… Non travmatik aciller EpididimitTorsiyon

35 Spermatik Kord Torsiyonu… Renkli Doppler Ultrasonografi: –Anatomiyi ve kan akımının olup olmadığını ortaya koyar. – Sensitivite: 88.9% spesifite 98.8% –Radyolog ? Non travmatik aciller

36 Spermatik Kord Torsiyonu… Radionüklid görüntüleme : –Testiküler kan akımını değerlendirir –Pozitif Prediktif Değer 75%, sensitivite 90%, spesifite 89%. –Skrotumda hiperemide yanlış değerlendirme Non travmatik aciller

37

38 Spermatik Kord Torsiyonu… Eksplorasyon: Rafeden median veya transvers insizyon Etkilenen taraf önce değerlendirilmeli Kord detorsiyone edilmeli. Sınırları canlı gözlenen testise sıcak tampon uygulanır tekrar değerlendirilir Nekrotik testis çıkarılmalı Testis korunacaksa dartos poşuna fikse edilmeli Karşı testis de fikse edilmeli Non travmatik aciller

39 1 2 3 4 Minör dönme-canlı Major dönme- ? canlı Major dönme-canlı! Major dönme-nekrotik

40 Epididimoorşit Prezentasyon : –Skrotal şişlik, eritem ve ağrı –Dizüri ve ateş sıktır Fizik Muayene : –Lokalize epididimal hassasiyet ve şişlik, masif şişmiş hemiskrotum – Kremaster refleksi vardır İdrar: –Piyüri, bakteriüri, pozitif idrar kültürü(Gram-negatif bakteri). Non travmatik aciller

41 Epididimorşit… Yaklaşım: –Yatak istirahati 1 - 3 gün –Skrotal elevasyon (suspansuvar külot) –Parenteral antibiyotik,antienflamatuar –Üretral kataterizasyondan kaçınılmalı Non travmatik aciller

42 Ürolojik Aciller 1) Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapizm 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreter 3)Mesane 4)Üretra 5)Penis 6)Testis

43 Priapizm Cinsel isteğin eşlik etmediği 4 saatten uzun persistan ereksiyon hali Non travmatik aciller

44 Priapizm… 2 Tiptir: –iskemik (veno-okluziv, düşük akım) (daha sık) Hematolojik hastalıklar,korpora kavernozanın malign infiltrasyonu veya ilaçlar. Ağrılı –noniskemik (arteryel, yüksek akım ) Arteriovenöz fistül perineal travma nedeniyle Ağrısız Non travmatik aciller

45 Priapizm… Nedenleri: –Primer (İdiopatik) : 30%- 50% –Sekonder: İlaçlar Travma Nörolojik Hematolojik hastalıklar Tümörler Non travmatik aciller

46 Priapizm… Tetkik: –Hemoglobin elektroforezi; orak hücre testi –Her iki kavernoz cisimden kan gazı, düşük-akım (koyu kan; pH 60mmHg (hiperkapni) yüksek-akım (açık kırmızı, kan arteryel benzeri oda ısısında; pH = 7.4; p O2 >90mmHg; p CO2 <40mmHg) Non travmatik aciller

47 Priapizm… –Renkli doppler ulttrasonografi kavernozal arterler için: İskemik (akım az ya da yok) Noniskemik (akım normal ya da yüksek). –Penil pudendal arteryografi Non travmatik aciller

48 Priapizm… Tedavi: –Priapizm çeşidine bağlı –Konservatif tedavi ilk olarak denenmeli –Medikal (alfa adrenerjikler) –Cerrahi (korporokavernozal şant) –Altta yatan nedenin tedavisi →→ Tüm hastalar impotans gelişebilmesi nedeniyle uyarılmalıdır. Non travmatik aciller

49 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapizm 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penil 6)Testiküler

50 Parafimozis… Non travmatik aciller

51 Aşırı dar prepusyumun glans penisin arkasında glanuler sulkusa çekilmesi, şaftı sıkıştırabilir ve ödeme yol açabilir. Sıkışan halkadan distalinin perfüzyonu bozulur nekroz riski yaratır. Parafimozis… Non travmatik aciller

52 Sıkıştıran halkanın dorsal insizyonu Sünnet derhal uygulanabilir ya da ikinci bir seansa bırakılabilir Parafimozis… Tedavi; Non travmatik aciller

53 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapism 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penil 6)Testiküler

54 Fournier Gangreni… Mortalite %16 (3-45) Non travmatik aciller

55

56 Penis,skrotum ve perinenin gangranöz tip nekrotizan fassiti Fournier Gangreni… Enfeksiyon Küçük subkutan damarların trombozu Gangren gelişimi Patojenler: Streptococci, Staphylococci, Enterococci, Corynebacteria E.coli, Klebsiella, Proteus Bacterioides, Clostridia Non travmatik aciller

57 Erkek:Kadın = 10:1 İmmunkompramize Hastalar; Diabetes mellitus, HIV, Kanser Kötü Hijyen Cerrahi sonrası Fournier Gangreni… Risk Faktörleri; Non travmatik aciller

58 Fournier Gangreni… Tedavi; Damar yolu açılıp sıvı resusitasyonu Ampirik geniş spektrumlu antibiyotik,analjezik Erken debridman Hiperbarik Oksijen Tedavisi Non travmatik aciller

59 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapism 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penil 6)Testiküler

60 RENAL TRAVMA Böbrekler genellikle travmadan korunur Ciddi travmalarda renal hasar oluşur Künt ve penetran travmaların %8-10’ unda Travmatik aciller

61 RENAL TRAVMA Mekanizma ve neden: –Künt direkt darbe veya aselerasyon/ deselerasyon (trafik kazaları,yüksekten düşme) –Penetran Delici alet, ateşli silah, iyatrojenik, örn., perkutan nefrolitotomi (PCNL) Travmatik aciller

62 Renal travmalar… Renal Görüntüleme Endikasyonları: –Makroskopik hematüri –Penetran göğüs, yan ve abdominal yaralar –Mikroskopik [>5 eritrosit her büyük büyütme alanında] veya hipotansiyon (Sistolik kan basıncı <90mmHg ) –Hızlı aselerasyon veya deselerasyon Travmatik aciller

63 Renal travma… –Renal Ultrasonografi: Avantajları: – Retroperitoneal hematomu gösterir – Doppler ile renal damar akımlarına bakılır Dezavantajları: – Parenkim defektini, toplayıcı sistem yaralanmasını veya idrar ekstravazasyonu geç evreye kadar göremeyebilir. –Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi: Tercihen Doğru ve hızlı diğer abdominal organları da gösterir Travmatik aciller

64 Renal travmalar… Amerikan Travma Cerrahisi Derneği Organ Yaralanma Skalası Travmatik aciller

65 Renal travmalar… Amerikan Travma Cerrahi Derneği Organ Yaralanama Skalası Travmatik aciller

66 Renal travmalar… Eksplorasyon: –Derece 5 renal hasar –Hemodinamik instabilite(persistan kanama,taşikardi,hipotansiyon) – Perirenal hematomun genişlemesi – Pulsatil perirenal hematom Travmatik aciller

67 Ölü dokuların debridmanı Kanayan damarların ayrı dikişlerle ligasyonu Parankim defektinin tamiri Polar hasarlar rekonstrükte edilemez ise parsiyel nefrektomi Nefrektomi eksplore edilenlerin %13’ ünde Renal travmalar… Travmatik aciller

68 Persistan üriner ekstravazasyon-ürinoma (internal üreteral stent koyulur) Perinefritik abse (perkütan drenaj gerekirse cerrahi drenaj) Gecikmiş renal kanama (Anjiografi ve embolizasyon) Hipertansiyon Renal travmalar… Komplikasyonlar; Travmatik aciller

69 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapism 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penil 6)Testiküler

70 Üreterler travmalardan çevreleyen kemik yapılar,kaslar ve diğer organlar tarafından korunur Nedenleri : –Eksternal Travma –İnternal Travma Travmatik aciller Üreteral travmalar…

71 Eksternal Travma: –Nadir –Şiddetli kuvvet gerektirir –Künt veya penetran Travmatik aciller

72 Üreteral travmalar… İnternal Travma –Nadir ama external travmadan daha sık –Cerrahi: Histerektomi,ooferektomi,kolon,rektum cerrahisi Üreteroskopi Sezaryan Aortoiliak greft cerrahisi, Laparoskopik girişimler, Ortopedik cerrahiler Travmatik aciller

73 Üreteral travmalar… Tanı: –İntraoperatif: –Geç: 1. İleus:Peritoneal kavitde idrar 2. Postoperatif uzamış ateş ve sepsis 3. Drenden uzamış drenaj 4. Üreter ligasyonunda yan ağrısı 5. Ürinoma nedeniyle abdominal kitle Travmatik aciller

74 Üreteral travmalar… Tedavi seçenekleri –Kısmi üreter kesisinin primer tamiri –Üreterokalikostomi –Üreteroüreterostomi –Üreteroneosistostomi (psoas hitch veya Boari flap) –Transüreteroüreterostomi –Böbreğin pelvise ototransplantasyonu –Üreteroileosistoplasti –Üreterokuteneostomi –Detur –Nefrektomi Travmatik aciller

75 a:hidroüreteronefroz b:kontrast ekstravazasyonu

76 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapism 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penil 6)Testiküler

77 Nedenleri: –İatrojenik Transüretral rezeksiyon mesane tümörü (TUR-T) Sistoskopik mesane biyopsisi Transüretral rezeksiyon prostat (TUR-P) Sezaryan Total kalça protezi(çok nadir) –Penetran travmalar –Künt pelvik travma, pelvik fraktur nedeniyle –Spontan rüptür mesane augmentasyonu sonrası Travmatik aciller Mesane travmaları…

78 Perforasyon Tipleri A-intraperitoneal perforasyon Travmatik aciller

79 B- ekstraperitoneal perforasyon Travmatik aciller

80 Mesane travmaları… Prezentasyon: –Genelde intraoperatif fark edilir –Klasik semptom triadı mesane yaralanmasını düşündürür suprapubik ağrı ve hassasiyet, idrar yapmada zorluk ya da yapamama ve hematüri Travmatik aciller

81 Mesane travmaları… Yaklaşım: –Ekstraperitoneal Mesane drenajı Açık tamir –İntraperitoneal : Açık tamir…? – spontan iyileşme nadir – genelde geniş defekt. – peritonite neden olabilir Travmatik aciller

82 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapism 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penil 6)Testiküler

83 ANTERİOR ÜRETRAL TRAVMALAR POSTERİOR ÜRETRAL TRAVMALAR Travmatik aciller Üretra travmaları…

84 Nadir Mekanizma: –Çoğu erkeklerde bacak arası travmalarında –Penis yaralanmalarında(penil fraktür) –Üretral kataterin balonun anterior üretrada şişirilmesi –Ateşli silah yaralanmaları Anterior üretra travmaları… Travmatik aciller

85 Anterior Üretral travmaları… Semptom ve bulgular: –İdrar yapmada zorluk –Hematüri –Hematom –Peniste şişlik Travmatik aciller

86 Anterior Üretra travmaları… Tanı: –Retrograd üretrografi Kontuzyon: Ekstravazasyon yok Parsiyel rüptür : Ekstravazasyon ve mesaneye kontrast geçişi var Komplet rüptür: Posterior üretra ve mesaneye kontrast geçişi yok Travmatik aciller

87 Anterior Üretra travmaları… Yaklaşım –Kontüzyon 1 hafta küçük üretral katater –Parsiyel Rüptür Üretral kateterizasyon yapılmaz 1 hafta suprapubik drenaj Penetran parsiyel yaralanma ( bıçak, ateşli silah), primer tamir –Komplet Rüptür Stabil olmayan hastada suprapubik kateter. Stabil hastada suprapubik kateter ya da tamir –Penetran Travmalar Cerrahi debridman ve tamir Travmatik aciller

88 Çoğunlukla pelvik fraktür nedeniyle 10% - 20% mesane yaralanması ile birlikte Bulgular –Meatusta kan,hematüri,skotal ve perineal hematom. Posterior Üretra travmaları… Travmatik aciller

89 Klasifikasyon –tip I:(nadir ) Gerilme,üretra intakt –tip II : (25%) Kısmi yırtılma –tip III:(75%) Komplet yırtılma Travmatik aciller Posterior Üretra travmaları…

90 Travmatik aciller Posterior Üretra travmaları…

91 Yaklaşım: –Tip I ve II ‘de üretral ya da suprapubik katater –Tip III Hastalarda üretral striktür, üriner inkontinans ve erektil disfonksiyon riski vardır (erken onarımda sık) Başlangıçta suprapubik sistostomi daha sonra tamir Travmatik aciller Posterior Üretra travmaları…

92 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapism 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penil 6)Testiküler

93 Penisin bükülmesiyle korpus kavernozumun bükülerek tunika albuginea’nın yırtılmasıdır. Kan,yırtılan kısımdan Buck’s fasyası içine yayılarak hematom oluşturur. Bu hematom Colles fasyasının sınırlandıması ile skrotuma ve penis üzerinden suprapubik bölgeye yayılır. Penis sağlam kavernöz kısma doğru eğilmiştir,ağrı,şişme ve ekimoz vardır Penil Fraktür… Travmatik aciller

94 Cerrahi olarak tunika albuginea tamir edilir. Penil Fraktür… Travmatik aciller

95

96 Penil Fraktür… Travmatik aciller

97 Penil Fraktür… Travmatik aciller

98 Ürolojik Aciller 1)Travmatik Olmayan 1.Hematüri 2.Renal Kolik 3.İdrar Retansiyonu 4.Akut Skrotum 5.Priapism 6.Parafimozis 7.Fournier Gangreni 2)Travmatik 1)Renal 2)Üreteral 3)Mesane 4)Üretral 5)Penil 6)Testiküler

99 Testis Travmaları… Travmatik aciller

100 Kontüzyonlarda tunika albuginea sağlamdır, testis ve tunika albuginea altında hematom mevcuttur. Testis ağrılı ve büyümüştür.Tunika vajinalisin iki yaprağı arasında reaksiyoner sıvı(hidrosel) ve kan (Hematosel)toplanır. Tedavide skrotal elevasyon,yatak istirahati,antibiyotik ve analjezik+buz tatbiki yapılır. Testis travmaları… Travmatik aciller

101 Testis Travmaları… Travmatik aciller

102 Testis laserasyonlarında tedavi cerrahidir.Testis ileri derecede parçalanmamış ise tunika albuginea dikilir. Testis ileri derecede harap olmuş ise orşiektomi yapılır. Testis travmaları… Travmatik aciller

103 Testis travmaları… Travmatik aciller


"ÜROLOJİK ACİLLER Prof.Dr. Zübeyr Talat Dr. Çağatay Doğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları