Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenim Hedefleri Plevranın Anatomisini PE oluşum mekanizmalarını PE epidemiyolojisini Güncel Tanı yaklaşımı –Tanı yöntemleri: Noninvaziv tanı yöntemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenim Hedefleri Plevranın Anatomisini PE oluşum mekanizmalarını PE epidemiyolojisini Güncel Tanı yaklaşımı –Tanı yöntemleri: Noninvaziv tanı yöntemleri."— Sunum transkripti:

1 Öğrenim Hedefleri Plevranın Anatomisini PE oluşum mekanizmalarını PE epidemiyolojisini Güncel Tanı yaklaşımı –Tanı yöntemleri: Noninvaziv tanı yöntemleri İnvaziv tanı yöntemleri Güncel tedavi yaklaşımlarını –fibrinolitik tedavi –plöredezis Bazı sık ve nadir görülen plevra hastalıklarında tanı ve tedavi yaklaşımlarını

2 Önerilen Kaynaklar 1.Gözü O, Köktürk O (eds). Plevra Hastalıkları Kitabı. Toraks Kitapları Sayı 4. Ekim 2003. 2.Light RW. Pleural Disease. Fifth edition. Lippincott. Williams and Wilkins. 2007 baskısı. 3.Lee YC, Light RW. Textbook of Pleural Diseases. 2008. 4.BTS guidelines for the investigation of a unilateral pleural effusion in adults. Thorax 2003;58(Suppl II) 5.Light RW. N Engl J Med 2002; 346: 1971 6.Plevra Bülteni (www.toraks.org.tr)

3 Sunum Planı 1-Tanışma, öğrenim hedefi ve sunum planı (5 dak.) 2-Teorik ders (60 dak.) 1- Dr. Öner DİKENSOY-(25 dak.) 2- Dr. Abdurrahman Şenyiğit (35 dak.) Ders Arası: 30 dakika 3-Olgu sunumları: (60 Dakika) Dr. Öner Dikensoy (25 Dakika) Dr. Abdurrahman Şenyiğit (35 Dakika) 4-Tartışma (10 dakika)

4 Plevra Teorik Sunum-1 Prof. Dr. Öner Dikensoy Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD. 2009-TTD-MGK

5 Sunum Planı Kısa tarihçe Plevranın anatomi ve fizyolojisi Sıvı oluşum mekanizmaları Plevral efüzyonların: –Tanımı –Sınıflandırılması –Etyolojileri –Tanı yöntemleri

6 Tarihçe Pleuron: –Eski Yunanca “yan” –Mitolojide: Calydon’un kardeşi Aetolus’un oğlu Aristotle (384-322 BC) plevrayı ilk hayvanlarda tanımladı Erasistratus (310-250 BC) ilk defa plevra hastalıklarının akciğer hastalıklarından farklı olduğunu bildirdi. Ampiyem ilk keşfedilen plevra hastalığı Tassi GF, Marchetti GP. Textbook of Pleural Diseases (2nd ed) 2008.

7 Tarihçe ölüm 400-1600 -%80 1600-1800 -%70 1800-1900 -%50 1900-1950 -%30 Bugün -%3-5 Tassi GF, Marchetti GP. Textbook of Pleural Diseases (2nd ed) 2008.

8 Tarihçe Hipokrat (460-377 BC): “Plörezi oluştuğunda kişi şunlardan muzdarip olur: yan ağrısı, ateş ve nefes alma zorluğu; hızlı nefes alır ve ortopnesi vardır….” “ Plörezi 14 günde düzelmezse ampiyem olur” “ Ampiyem koter veya inzisyon ile tedavi edildiğinde eğer yaradan saf beyaz püy akarsa, hasta iyileşir. Ancak eğer kanla karışık ve kötü kokuluysa kişi ölür”

9 Anatomi Visseral Plevra Parietal Plevra Mediastinal Kostal Diafragmatik

10 Plevra Akciğer

11 Parietal Plevra Visseral Plevra

12 Parietal Plevra Visseral Plevra

13 Parietal Plevra Visseral Plevra

14 Anatomi

15 Plevranın Kan Dolaşımı Parietal: –Arterler: İntercostal, internal mammary (IM) Bronşiyal, İM, mediastinal Subklaviyan IM, torasik aorta, abd. aorta –Venler: VKS Az bir kısım VKİ Visseral: –Arterler: Bronşiyal –Venler: Pulmoner venler Sadece hilus civarı: bronşiyal venler Anatomik Şant, SO2 <100%

16 Plevranın Sinir İnnervasyonu Parietal : –Kostal ve Diaframın periferi somatik interkostal sinirler –Diaframın merkezi frenik sinir (OMUZ AĞRISI) Visseral: –Vagus ve sempatik trunkus –Ağrı lifi yok

17 Fizyoloji Qf = Lp x A[(Pcap - Ppl) - s ( πcap - πppl) Qf=akım, Lp=Filtrasyon katsayısı, A=membran yüzey alanı, P=HSP π=OP, cap=kapiller, pl=plevral aralık, S=total protein için refleksiyon katsayısı (membranın büyük molekülleri geçirme yeteneği) Starling Eşitliği 15µm 40µm  0.01 mL/kg/saat; 17mL/gün - yetişkin

18 Qf = Lp x A[(Pcap - Ppl) - s ( πcap - πppl) ParietalVisseral Hidrostatik Onkotik +30+24 - 5 30-(-5)= 35 24-(-5)= 29 Light RW. Pleural Diseases.Lippincott.2001 +34 +5 34-(5)= 29 6 0

19 Plevral Efüzyon Oluşum Mekanizmaları Sıvı oluşumunun : 1.Interstisyel sıvı –En sık mekanizma –KKY, ARDS, PPE 2.Hidrostatik P gradient –SağKY, solKY, pericardial eff, SVCS 3.Kapiller geçirgenlik –Starling Lp artması, VEGF, inflamasyon 4.Onkotik P gradienti –Çok nadir 5.Üçüncü kompartmandan –Periton, ductus torasikus, intratorasik kan damarları Sıvı absorbsiyonun : 1.Lenfatik obstrüksiyon –En sık –Malin PE –0.01 mL/kg ~15 ml/gün –Salınımda artmış olmalı 2.Sistemik venöz basınç artışı –SVCS, sağKY 3.Plevradaki aquaporin sist. Bozulması –Suyun membranlardan transportunu sağlayan protein ailesi

20 Tanımlar Hemorajik sıvı: –Hematokrit ≥ % 1 –Malin, PTE, Travmatik Hemotoraks: –Hct ≥ ½ Serum Hct –Malin, travma, –tüb Şilotoraks: –Trigliserid ≥ 110 mg/dL Psödoşilotoraks: –Kolesterol kristalleri Ampiyem: –Püy Kolesterol kristalleri

21 Makroskopi Plevra sıvısının ilk muayenesi –Koku: Ürinotoraks, anaerobik enf. –Renk: Sarı: seröz (eksüdatif sıvıların çoğu) Kırmızı: Hemorajik, hemotoraks Bulanık: PPE, Ampiyem, Romatolojik Beyaz: Şilotoraks, Psödoşilotoraks

22 Tanı Yöntemleri Non-invazif Tanı: –Anamnez semptomlar –Fizik muayene bulgular –Görüntüleme Radyoloji: –Akciğer grafileri –USG –BT –MRI PET-BT İnvazif Tanı: –Torasentez Biyokimya Sitoloji –Plevra biyopsisi Kör Klavuzlu –Torakoskopi –Torakotomi

23 Asemptomatik Göğüs ağrısı parietal (visseral değil) plevranın infiltrasyonu Nefes Darlığı (özellikle egzersizde) Noninvazif Tanı: Semptomlar

24 Noninvazif Tanı: Bulgular Perküsyonda matite en klasik bulgudur Perküsyonda matite en klasik bulgudur Dr. Josef Leopold Auenbrugger (1722- 1809)

25 Auenbrugger teorisini farklı düzeylerde doldurduğu fıçılarda gösterdi. References: www.whonamedit.com www.umanitoba.ca/faculties/medicine/units/history/ Noninvazif Tanı: Bulgular

26 Noninvazif Tanı: Akciğer Grafi Her 100 olgunun 100’ ün dede PE var demek için: –P-A grafide: 500 mL –Lateral: 200 mL –USG: <200 ml –BT: en duyarlı

27 Noninvazif Tanı: Akciğer Grafi

28 Noninvazif Tanı: Yan Akciğer Grafi Neden Yan Grafi Daha Duyarlı? Light RW. Pleural Diseases.Lippincott.2001

29 Noninvazif Tanı: Akciğer Grafi Atipik filmler Qureshi NR Clin Chest Med 2006

30 Noninvazif Tanı: Akciğer Grafi Atipik filmler Qureshi NR Clin Chest Med 2006

31 Noninvazif Tanı: Radyoloji Lateral dekübitis grafi: –İki taraflı çekilmeli –Yüksek voltaj –Sıvı varmı? –Sıvının altındaki parankim normalmi? –Eğer K-F sinüs minimal künt ise –Sıvı kalınlığı> 1 cm ise: Torasentez yapılabilir

32 Qureshi NR Clin Chest Med 2006 Noninvazif Tanı: BT

33 Radyoloji:USG Donnelly E. Plevra Bülteni 2008;2:81

34 Radyoloji:MRI Sagittal T2W MRI Qureshi NR Clin Chest Med 2006 MPM da: Göğüs duvarı Endotorasik fasya Diafram

35 PET-BT

36 İnvazif Tanı: Torasentez Kime? –KKY olmayan –KE olmayan Nasıl? –FM –Radyoloji –Alttaki kotun üstü –Lokal anestezik Ne kadar sıvı? –10-30 mL

37 Plevra Sıvısında Neler İsteyelim? Rutin istenecekler: –Protein, LDH –Ayırıcı hücre sayımı Malin: –Sitoloji PPE: –Mikrobiyoloji –pH TB plörezi: –ADA

38 Plevranın İğne Biyopsisi Malignite veya Tbc düşünülüyorsa anlamlı Yöntem: –Posterior daha güvenli –BT de kalınlaşma varsa tanı yüksek –Lokal anestezi –Cilt cilt altı kesisi –Kontrollü giriş –Çok parça

39 Sitoloji ve histoloji için Sensitivite (%) A, 208 malignant plevral efüzyon. B, 100 tüberküloz plevral efüzyon Loddenkemper R: Eur Respir J 1998;11:213–221,

40 Tanı şansı genel olarak % 50 kabul edilir. TanıKapalı plevra iğne biopsisi Dr. Muzaffer Metintaş’ın izniyle

41 Prospective randomised trial of ‘blind’ Abrams’ pleural biopsy vs CT guided cutting needle pleural biopsy in cytology negative undiagnosed pleural effusions. Maskell NA et al. Lancet 2003 l Abrams’: dyrlk: %47, özgnlk: %100 l BT-guided tru-cut: dyrlk : %87, özgnlk: %100 l BT eşliğinde plevral biopsi plevral malinite tanısında (MPM dahil) Abrams’ biyopsiden daha etkin. l Sitoloji negatif olgularda tercih edilebilir. BT eşliğinde kesici biyopsi


"Öğrenim Hedefleri Plevranın Anatomisini PE oluşum mekanizmalarını PE epidemiyolojisini Güncel Tanı yaklaşımı –Tanı yöntemleri: Noninvaziv tanı yöntemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları