Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERKEN RÖNESANSTAN YÜKSEK RÖNESANSA GEÇ İŞ GÜLŞAH CENG İ Z 200910403036.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERKEN RÖNESANSTAN YÜKSEK RÖNESANSA GEÇ İŞ GÜLŞAH CENG İ Z 200910403036."— Sunum transkripti:

1 ERKEN RÖNESANSTAN YÜKSEK RÖNESANSA GEÇ İŞ GÜLŞAH CENG İ Z 200910403036

2  ERKEN RÖNESANSTAN YÜKSEK RÖNESANSA GEÇ İ Ş ;  İ ncelikten büyüklü ğ e,hafif kabartmalı yüzeylerden,duvar modellerinde çok cesur yüksek kabartmaya başlama şeklinde belirmiştir.  İ mparatorluk Roma’sından kalan eserlerin harabelerinin daha dikkatle incelenmesine sebep oldu.  Eski eserlerin anlamı daha kesinlikle belirmeye başlamış, sanatçı ve hümanistler ( Hümanizm dinsel dogmadan ayrı olarak insan de ğ erlerini ve başarımlarını vurgulayan bir felsefi görüştür. Hümanizm insan aklıyla yönlendirilen nesnel araştırmaya vurgu yapıyordu,böylece gerçekli ğ in kavranışında istatistiksel yaklaşımı öne çıkarmıştır.), Eski Roma’yı gerçekten görüp,canlandırmak istemeye başlamışlardı. 

3  Yukarı İ talya’da klasik üsluba dönüş, bir fresk ressamı olan Donato Bramante ile başlar.  Yüksek rönesans denilen üslupta klasik mimari formların kullanılması anlayışında,form ve kesinlik açısından duruluk sa ğ lanmıştır.  Geç Gotik, Orta Avrupa’da 15. Yüzyılda eserlerini vermeye başladı ğ ında İ talya Floransa’da erken Rönesans’ın ürünleri görülmeye başlamıştır.  Erken dönem mimarisinden oluşan kemerler üçgen alınlılar, kubbeler ve sütunlar yeni yorumlarla Rönesans mimarisinden yeniden kullanılmaya başlandı.  Kilise gibi dinsel yapıların yanı sıra sivil yapılarda önem kazanmaya başlamıştır. ERKEN RÖNESANS YÜKSEK RÖNESANS

4  Erken Rönesans Antikiteyi( Latincede antikça ğ )yeniden keşfetmiş ve onun elemanlarını kopya etmiştir.  Bu dönemin öncü mimarları: 1. Filippo Brunelleschi ( Brunelleski 1377-1446 ) 2. Leon Battista Alberti ( 1404-1472 )  Yüksek Rönesans ça ğ ında ise Bramante ve Raffaello Antik esprinin ciddiyet ve olgunlu ğ unu belirtmişlerdi.  Bu mimarinin hedefi, mutlak bir denge ve ussal( rasyonel, akla uygun,yalnız akla dayanan )düzen hali olarak tanımlanabilecek saflıktı.  Bu dönemin öncü mimarları : 1. Raffaello ( 1483–1520 ) 2. Donato Bramante ( 1444-1515 ) ERKEN RÖNESANSYÜKSEK RÖNESANS

5 Filippo Brunelleschi ( Brunelleski 1377- 1446 ):  Floransalı sanatçı, İ talyan Rönesans mimarîsinin temsilcilerindendir.  Yapılarında Roma mimarîsinde görülen kubbe, kemer, sütun gibi mimarî ögeleri kullanmıştır.  Yapımında çalıştı ğ ı Floransa Katedrali’nin Kubbesi Roma’daki Pantheon Tapına ğ ı kubbesinden sonra en anıtsal ve büyük kubbedir. ERKEN RÖNESANS Floransa Katedralinin Kubbesi, Brunellechi

6  Floransa’da San Lorenzo Kilisesi,Pitti Sarayı, Pazzi Şapeli ve Oksuzler Yurdu mimarın di ğ er eserlerindendir. Pazzi Şapeli, Floransa, İ talya San Lorenzo kilisesi İ talya,Floransa Pazzi Şapeli, Batı Yüzü İ talya, Floransa

7  Leon Battista Alberti ( 1404-1472 ):  “Bir eserin güzelli ğ i, oranlarındaki uyuma ba ğ lıdır.” diyen sanatçının, sanat tarzını en iyi yansıtan eseri San Francesco (San Frencesko) Kilisesi’dir( Alberti’nin Latin haçlı kilisesi ).  Floransa’daki Rucellai (Rucellayi)Sarayı da sanatçının sivil yapılarına örnektir. Rucellai Sarayı Floransa, İ talya

8 YÜKSEK RÖNESANS 1483–1520  Raffaello ( 1483–1520 ):  Raffaello ( ünlü İ talyan ressam ve mimar…Çizdi ğ i teolojik, felsefî, lirik tablolarında sükûnet; renklerde âhenk ; konularda berraklık ve bir bütün ifade hâkimdir. )Papa Leon tarafından San Pietro kilisesi baş mimarı ve Antik( eski ça ğ ve özellikle Eski Yunan ve Eski Roma tarih ve uygarlıkları )Roma eserleri baş idarecisi tayin edildi.  Vitruvius’un eserlerini( yeni hümanist sanat koruyucularının ve mimarların İ ncil’i Romalı mimarın Mimarlık Üzerine On Kitap’ıydı. )tercüme ettirdi,sonra bütün Roma mimari eserlerinin rölövelerini,kesitler ve planlarıyla tam ölçülerini tespit ettirdi ve böylece ilk olarak akademik anlamda arkeoloji başlamış oldu. San Pietro Kilisesi San Pietro Kilisesi İ ç süslemeleri Raffaello tarafından yapılmıştır.

9  Donato Bramante ( 1444-1515 ):  16.yüzyıla başlamasıyla birlikte yüksek Rönesans başlar. Bu zamanda en önemli sanat merkezi Roma’dır. Bramante, Yüksek Rönesans mimarlı ğ ının baş ustası olmuştur.  San Pietro Kilisesi’nin avlusunda inşa etti ğ i Tempietto Kilisesi sanatçının en önemli eseridir. Tempietto Kilisesi, Roma- İ talya

10 Kilisede yer alan ve renkli mermer kullanılarak yapılmış tek heykel. Altında yer alan kapı di ğ er hayata açılan kapıyı simgeliyor. Bir iskelet el kum saati tutuyor. Bu da ölümü simgeliyor. Kilise girişindeki tavan süslemeleri SAN P İ ETRO K İ L İ SES İ

11  ANS İ KLOPED İ K M İ MARLIK SÖZLÜ Ğ Ü, DO Ğ AN HASOL  M İ MARLI Ğ IN ÖYKÜSÜ, LELAND M.ROTH  M İ MARLIK TAR İ H İ, PROF. BELKIS MUTLU  İ NTERNET  KAYNAKLAR


"ERKEN RÖNESANSTAN YÜKSEK RÖNESANSA GEÇ İŞ GÜLŞAH CENG İ Z 200910403036." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları