Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
GÜNÜMÜZDE İDEAL ARAZİ DÜZENLEMESİ MEHMET EMİR

2 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
Ülkemizde tarım arazileri çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş, verimliliği, karlılığı olması gerekenden çok aşağılarda kalmıştır. İşletme büyüklüklerinin istenen değerlerin altına düşmesi, ekonomik tarım yapılmasını imkânsız hale getirmektedir. Bunu önlemenin yolu: öncelikle tarım arazilerindeki daha fazla parçalanmayı ve bozulmayı önleyici; yasal, hukuksal düzenlemeler yapmak; sonrasında da bugüne kadar oluşmuş küçülmelerin, parçalanmaların, düzensizliklerin (şekil bozuklukları gibi) iyileştirilmesidir. Bunu yapmanın yolu, arazi toplulaştırması dediğimiz çalışmanın yapılmasıdır. Arazi toplulaştırması, tarımsal arazileri niteliklerine göre sınıflandırarak, bir kişiye ait, farklı alanlardaki küçük arazi grupları yerine, o arazinin toplamını karşılayacak kadar, en az miktarda parça arazinin (mümkün olursa tek bir parçanın), o kişiye verilmesidir. Böylece iş gücünden, akaryakıttan, tarla sınırlarındaki kayıplardan kar edilmiş olur; ayrıca toprağın işlenebilme süresi ve kalitesi artar. Yapılacak diğer iyileştirme (drenaj, katkı v.b.), sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi yatırımlar daha ucuza mal edilebilir.

3 Geniş anlamda, yapılan bu çalışma ile çiftçi ailesinin yaşam düzeyini yükseltecek, tüm teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almaktır. Bu sayede Toprak Muhafaza ve Zirai sulama ve arazi ıslahı tedbirleri daha kolay ve ucuza mal olabilecektir.

4 İDEAL BİR ARAZİ DÜZENLEMESİNİN AMACI KIRSAL ALANLA KENTSEL ALANIN YAŞAM YAŞARTLARININ EŞİTLENMESİDİR.

5 Çağdaş Anlamda Bir Arazi Düzenlemesinin Amaçları
Kırsal alanda üretim ve çalışma şartlarını İYİLEŞTİRMEK ve bu yolla beslenmeyi GÜVENCE ALTINA ALMAK, Genel tarımsal kültürü GELİŞTİRMEK Kültür alanlarını KORUMAK Köy yenileme ve alt yapı hizmetleri yardımı ile kırsal gelişimi BAŞLATMAK, SÜRDÜRMEK,GÜÇLENDİRMEK.

6 ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI HANGİ HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR?
1. Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi. 2. Tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası. 3. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması. 4. Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması. 5. Kırsal alanın, doğal hayatın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi.

7 6. Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, sel taşkınları gibi doğal afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması. 7. Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram-pazaryeri, çocuk bahçesi, okul, sağlık ocağı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazilerin, toplulaştırma planları içinde kamulaştırma yapılmadan temin edilmesi. 8. İşletmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir şekilde çalışmalarının temini için gerekli tedbirlerin alınması. 9. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanması.

8

9 1. Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi.
Arazi Toplulaştırma Çalışması Aşağıdaki Aşamalardan Geçerek İdeal Arazi Düzenlemesi Yapılmalıdır  1. Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi. 2. Tapu kütüğü, kadastro paftası ve arazideki miktar ve ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar giderilmesi. 3. Hâlihazırdaki arazi kullanım durumunun, uygun tarım arazileri sınırlarının, sabit tesislerin belirlenmesi, 4. Toprak karakterlerini belirten toprak haritalarının temin edilmesi veya yoksa oluşturulması.

10 5. Teknik bir ekip ile arazi sahipleri ve mülki idarecilerin de katılımı ile kurulan derecelendirme komisyonu ile tüm arazilerin derecelendirme haritaları çıkarılır. Bu aşamada komisyon tüm arazilerin toprak haritaları ve diğer kıymetlerini de dikkate alarak her parsel için ayrı, ayrı titiz bir puanlama yapmaktadır. Derecelendirme çalışmasında amaç parsellerin birbirlerine göre kıymet faklılıklarını puanlamak suretiyle ortaya koymaktır. 6. Yeni, yol, sulama ve drenaj ağına uyumlu, blok (ada) planlamasının hazırlanması. 7. Arazi sahiplerinin toplulaştırma sonrasında tarlalarını nerede istediklerine ilişkin tercihlerinin alınması, Bu işlem esnasında maliklere, eski parsellerinin ve yeni blokların olduğu bir pafta gösterilerek tercihleri alınır.

11 8. Yeni parselasyon planlaması yapılır.
Yeni parselasyon planlamasında; çiftçi tercihleri de dikkate alınarak; Tarla içi hizmet yolu, sulama, drenaj gibi kamu ortak alanları için gerekli yerler ayrılır. Her parselin yol ve sulama suyuna cephe alması sağlanır. Sabit tesis içeren parseller eski sahiplerine verilir. Tüm maliklerce önem içeren veya kötü konumdaki yerler aynı sahiplerine verilir. Büyük olan parçanın yanına diğer küçük parçalar getirilir. Hasım ve hısım ilişkileri gözetilir. Aynı yeri almak isteyenler arasında yukarıda sayılan hususlar doğrultusunda haksızlığa uğratılmayacak bir planlama yapılır.

12 9. Yeni parselasyon planlaması ve yeni mülkiyet listeleri mahallinde asılmak suretiyle ilan edilir.
10. Yeni planlamaya ilişkin parsel sahiplerinin itirazları varsa incelenir. Yeni yapılan planlama tekrar her kesin görebileceği şekilde ilan edilir. 11. Kesinleşen yeni planlama kadastroca tescil edilerek yeni tapular oluşturulur. 12. Yeni tapular ve yeni parseller, yeni parsel sahiplerine teslim edilir.

13 Resim:Arazi toplulaştırması ile düzenli parseller oluşturulur

14 Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler
Taşkın Koruma Köy Yenileme Tarımsal İşletmeciliği Destekleme Yeni Ve Mevcut Fiziksel Kırsal Altyapının Oluşturulması, Geliştirilmesi(Yollar,Demiryolu hatları..) Pilot projelerde ve daha önce yapılmış projelerdeki problemlerin dikkatle incelenmesi, karşımıza daha sonradan çıkmaması için tüm tedbirleri almak gerekir.

15 Taşkınlar, oluşturdukları yere göre ikiye ayrılır:
Taşkın Koruma Taşkınlar, oluşturdukları yere göre ikiye ayrılır: Deniz suyu taşkınları Akarsu taşkınları

16 Taşkın kontrolü; kademeli bir çalışma sonucu gerçekleştirilir
Taşkın kontrolü; kademeli bir çalışma sonucu gerçekleştirilir. Bu kademelerin başlıcaları : Proje taşkını ve bölgenin karakteristikleri belirlenir. Korunacak bölge tanımlanır. Uygulanabilecek yöntemler ve önlemler belirlenir. Her bir koruma önleminin maliyeti ve taşkın kontrolüne etkisi ortaya konur. Minimum maliyetle maksimum korumayı sağlayan çözüm belirlenir. Projenin maliyet ve faydası karşılaştırılarak ekonomik olduğu gösterilir. Taşkın koruma ihtiyacı ve koruma kapsamı gerekli olarak açıklanır.

17 Tarım için yerel çevre şartlarının iyileştirilmesi
Köy Yenileme Köy yerleşim yerlerinin iyileştirilmesi, kırsal çevrenin korunması ve köy sınırlarının yeniden düzenlenmesi arazi düzenlenmesi içerisinde gerçekleştirilmektedir. Tarım için yerel çevre şartlarının iyileştirilmesi Köyde ve kırsal alanda hayat şartlarının iyileştirilmesi Kırsal nüfusun göçünün önlenmesi Şehir ve köy arasındaki yaşam farklılıklarının azaltılması Köyün sürekli yaşanılır biçimde korunması Kırsal yerleşme ve kırsal görünümün özel karakterinin korunması

18

19 Tarımsal İşletmeciliği Destekleme
Çiftçiler arasında yol, su, sınır ihtilaflarını ortadan kaldırıp, projenin uygulandığı köylerde tüm çiftçilerin eşit hizmet alması sağlanmalıdır.

20 En önemli olarak ; gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu işlemleri kontrol edecek bir makam olmalıdır.

21 Kaynakça http://www.tarimkutuphanesi.com
Ali Erdi; Selçuk Üniversitesi Ders Notları Y. Doç. Dr. Ali ERDİ, Prof. Hüseyin ERKAN KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR (KAMULAŞTIRMA AMAÇLI ARAZİ DÜZENLEMESİ) KADASTRO İLİŞKİSİ


"SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları